Jungtinių Tautų konvencijos ir kiti tarptautiniai dokumentai

1988 metų Jungtinių Tautų Organizacijos konvencija „Dėl Kovos su neteisėta narkotinių priemonių ir psichotropinių medžiagų apyvarta“ (Žin., 1998, Nr. 38-1004) >>

Jungtinių Tautų Organizacijos 1971 metų psichotropinių medžiagų konvencija (Žin., 2001, Nr. 50-1743) >>

Jungtinių Tautų Organizacijos 1961 metų Bendroji narkotinių medžiagų konvencija (Žin., 2001, Nr. 51-1768) >>

2003 m. gegužės 21 d. Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencija (WHO Framework Convention on Tobacco Control) >>

Jungtinių Tautų 70-ojoje sesijoje 2015 m. rugsėjo 25 d. priimta Generalinės Asamblėjos rezoliucija „Keiskime mūsų pasaulį: Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų“: LT >>, EN >>

Global indicator framework for the Sustainable Development Goalsand targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development >>

Outcome document of the 2016 UNGASS „Our Joint Commitment to Effectively  Addressing and Countering the World Drug Problem“ >>

Ministerial declaration on strengthening our actions at the national, regional and international levels to accelerate the implementation of our joint commitments to address and counter the world drug problem >>

ES teisės aktai ir kiti dokumentai

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 46) konsoliduota versija >>

Įstatymas „Dėl Konvencijos dėl muitinės administracijų tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, ratifikavimo“ (Žin., 2004, Nr. 67-2355) >>

Konvencija dėl muitinės administracijų tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo, parengta vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu (Žin., 2004, Nr. 112-4180) >>

Įstatymas „Dėl Konvencijos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl Europos policijos biuro įsteigimo (Europolo konvencijos) ir jos protokolų ratifikavimo“ (Žin., 2004, Nr. 69-2384) >>

Konvencija parengta vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu dėl Europos policijos biuro įsteigimo (Europolo konvencija)“ (Žin., 2004, Nr. 113-4202) >>

2004 m. spalio 25 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR, nustatantis būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje (OL 2004 L 335; p.8) >>

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (OL 2005 L 22, p. 1) konsoliduota versija >>

Europos Parlamento ir Tarybos 2017 m. lapkričio 15 d. direktyva (ES) 2017/2103 kuria, siekiant į termino „narkotikas“ apibrėžtį įtraukti naujų psichoaktyvių medžiagų, iš dalis keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR ir kria panaikintas Tarybos sprendimas 2005/387/TVR (OL 2017 L 305, p.12) >>

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1920/2006 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (nauja redakcija) (OL 2006 L 376; p.1) >>

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH reglamentą) (OL 2008 L 353, p.1) konsoliduota versija >>

2017-2020 m. ES kovos su narkotikais veiksmų planas (OL 2013 C 351, p.1) >> EN LT

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1258/2013, kuriuo išdalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (OL 2013 L 330, p. 21) >>

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (OL 2013 L 330, p.30) >>

2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB (OL 2014 L 127, p. 1) >>

2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005 (OL 2015 L 162, p.12) >>

2015 m. birželio 25 d. Komsijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/1013, kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės (OL 2015 L 162, p.33) >>

Europos Pralamento ir Tarybos  2017 lapkričio 15 d. reglamentas (ES) 2017/2101 kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006, kiek tai susiję su keitimusi informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas, ankstyvojo perspėjimo apie jas sistema ir jų keliamos rizikos vertinimo procedūra (OL 2017 L 305, p. 1) > >

2022 m. kovo 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/1518 kuriuo dėl tam tikrų narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) įtraukimo į oficialų medžiagų sąrašą iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 >>

2022 m. lapkričio 25 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2023/196, kuriuo dėl tam tikrų narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) įtraukimo į oficialų medžiagų sąrašą iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 >> 

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimai

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. vasario 13 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 1 ir 30 straipsnių, Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 1, 3 ir 11 straipsnių, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. 179 „Dėl alkoholio reklamos kontrolės" atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ (Žin., 1997, Nr. 15-314) >>

Lietuvos Respublikos įstatymai​

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas (Žin., 2015, Nr. 2015-11216) >>

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099) >>

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548) >>

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių  kontrolės įstatymas (Žin., 1996, Nr. 11-281; 2003, Nr. 117-5317; 2015, Nr. 2015-00098) >>

Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas (Žin., 1997, Nr. 2-16) >>

Lietuvos Respublikos narkologinės priežiūros įstatymas (Žin., 1997, Nr. 30-711) >>

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas >>

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas  >>

Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 36-987; 2008, Nr. 76-3000) >>

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2010, Nr. 32-893) >>

Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymas >>

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimai ir rezoliucijos

Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. kovo 18 d. rezoliucija „Dėl Narkotikų kontrolės politikos“ (Žin., 2003, Nr. 30-1234) >>

Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. spalio 22 d. rezoliucija Nr. 1K „Dėl Narkotikų kontrolės politikos tęstinumo“ (Žin., 2009, Nr. 128-5534) >>

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiai ​

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2015 m. sausio 13 d. potvarkis Nr. 5 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, kitų institucijų, kurių atstovai pristato Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos, stojimo į Europos Sąjungą sutarties akto 52 straipsnio komitetuose ir darbo grupėse, sąrašų patvirtinimo (TAR, 2015-01-14, Nr. 2015-00607) >>

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2014 m. vasario 26 d. potvarkis Nr. 38 "Dėl Lietuvos Respublikai 2014 metais prioritetinių Jungtinių Tautų Organizacijos ir jos specializuotųjų agentūrų sesijų, komitetų, komisijų, darbo grupių ir kitų tarptautinių organizacijų komitetų, komisijų, sesijų, konferencijų, darbo grupių sąrašo patvirtiinimo" (TAR, 2014-02-26, Nr. 2014-02101) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 2 d. nutarimas Nr. 1180 „Dėl Tabako gaminių gamybos licencijavimo“ (Žin., 1998, Nr. 88-2439; 2012, Nr. 123-6194) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gegužės 2 d. Nr. 497 nutarimas „Dėl Valstybinės psichikos sveikatos komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000 Nr. 38-1058) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr.108-3463; 2014, Nr. 1442) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 67 „Dėl Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 8-230; 2011, Nr. 50-2434) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d. nutarimas Nr. 437 „Dėl Vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, nustatymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 35-1305; 2007, Nr. 107-4379) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 960 „Dėl Etilo alkoholio, naudojamo sveikatinimo reikmėms, pardavimo ir atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 64-2620; 2004, Nr. 63-2266; TAR 2015-07034) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 21 d. nutarimas Nr. 74 „Tabako gaminių, elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių, naujoviškų tabako gaminių gamintojų ir (ar) importuotojų pranešimų apie tabako gaminių sudedamąsias dalis ir išsiskiriančias medžiagas, elektronines cigaretes ir elektroninių cigarečių pildykles, naujoviškus tabako gaminius pateikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 9-297; 2016, Nr. 922) >> 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimas Nr. 408 „Dėl Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiaisiais ženklais – banderolėmis taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 56-1942) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. 589 „Dėl Nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimų pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 82-2946; TAR Nr. 2015-17026) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 84-3050; TAR Nr. 2014-02671) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas Nr. 997 „Dėl Tabako gaminių vartojimo, jo daromos žalos sveikatai ir ūkiui stebėsenos (monitoringo) taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 131-4705) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 6 d. nutarimas Nr. 1135 „Dėl Alkoholio vartojimo, jo daromos ekonominės žalos sveikatai ir ūkiui stebėsenos (monitoringo) taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 137-4986) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. Nr. 591 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 69-2470; 2009, Nr. 90-3847) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 221 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 29-985; 2011, Nr. 105-4926; TAR Nr. 2016-03339) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gruodžio 22 d. nutarimas Nr. 1320 „Dėl Cigarų ir (ar) pypkių klubų įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 141-5422; TAR Nr. 2015-14922) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 "Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo" (Žin., 2007, Nr. 94-3779; TAR Nr. 2015-13239) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ (Žin., 2010, Nr. 53-2613; 2012, Nr. 89-4657) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. 1219 „Dėl Neteisėtos apyvartos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 102-5278) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimas Nr. 244 „Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 28-1331, TAR Nr. 2015-18502) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011m. vasario 23 d. nutarimas Nr. 245 „Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento administracijos struktūros patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 28-1332; 2013, Nr. 50-2494) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011m. balandžio 20 d. nutarimas Nr. 452 „Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento kolegijos sudarymo ir jos kompetencijos nustatymo“ (Žin., 2011, Nr. 48-2300) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 142-7321, TAR Nr. 2016-01573) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimas Nr. 217 „Dėl Lietuvos Respublikos Narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ (TAR Nr. 2015-03251) >>

Kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1997 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. 545 „Dėl įspėjamojo teksto apie alkoholio žalą sveikatai ant išorinių reklamos priemonių“ (Žin., 1997, Nr. 95-2403) >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. 663 „Dėl įspėjamojo ir informacinio užrašų prekybos tabako gaminiais vietose“ (Žin., 1998, Nr. 104-2884); >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ >>

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 135 „Dėl Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 49-1906; 2004, Nr. 15-479) >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“  >>

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. 4-175 „Dėl Alkoholinių gėrimų realizavimo įmonių, Europos juridinių asmenų ir jų filialų, užsienio juridinių asmenų atstovybių Lietuvos Respublikoje reprezentacinėms reimėms taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 79-2802, 2012, Nr. 108-5479) >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. V-584 „Dėl Žemo slenksčio paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 77-3020; 2012, Nr. 100-5113) >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. V-636 „Dėl Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 88-3496) >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-761 „Dėl Etilo alkoholio įsigijimo be akcizų ir naudojimo sveikatos priežiūros ir farmacinės veiklos tikslams arba valstybinę farmacijos produktų kontrolę atleikančių institucijų funkcijoms įgyvendinti tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 117-5029) >>

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymas Nr. 1-192 „Dėl tabako gaminių atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo ir įforminimo reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR; 2016-23562) >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-1109 „Dėl Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 162-7697) >>

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. A1-566 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 148-7602) >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1429 "Dėl Reikalavimų patalpoms, kuriose laikomos į kontroliuojamų narkotinių ir psichotropinių medžiagų II ar III sąrašą įtrauktos medžiagos, verčiantis jų gamyba, didmenine ar mažmenine prekyba, aprašo patvirtinimo" (TAR Nr. 2014-21112) >>

Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. 4-432/1R-169 „Dėl Verslo priežiūros institucijų kontrolinių klausimynų rengimo ir atnaujinimo tvarkos aprašo, Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairių ir vienodos ir kokybiškos asmenų konsultavimo praktikos užtikrinimo gairių patvirtinimo“ (TAR Nr. 2015-11382) >>

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. 4-609 "Dėl Informacijos, susijusios su metimu rūkyti, turinio, jos pateikimo tvarkos ir vaizdinių įspėjimų rinkinių, pateikiamų ant tabako gaminių vienetinio pakelio ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės, patvirtinimo" (TAR Nr. 2015-14445) >>

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento teisės aktai

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2023 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. T1-87 „Dėl tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių gamintojų ir (ar) importuotojų pateiktų pranešimų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius įsakymas dėl asmenų konsultavimo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente tvarkos aprašo patvirtinimo 2023 m. rugsėjo 28 d. Nr. T1-82 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2021 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. T1-96 “Dėl narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2020 m. Gruodžio 22 d. Įsakymo Nr. T1-141 „Dėl į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo" >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2022 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. T1-111 “Dėl narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2020 m. Gruodžio 22 d. Įsakymo Nr. T1-141 „Dėl į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo" >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. T1-53 „Dėl Keitimosi informacija apie naujas psichoaktyvų efektą sukeliančias medžiagas tvarkos patvirtinimo“ >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. T1-54 „Dėl Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. T1-137 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), dokumentų blankų formų patvirtinimo“ pakeitimo“  >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. T1-65 „Dėl formos NTAKD-KAM-F1 patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 58-2811) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. T1-68 „Dėl Pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2022 m. rugsėjo 23 d. T1-107 "Dėl 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. T1-68 „Dėl Pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo" >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. T1-73 „Dėl formų NTAKD-HI patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 58-2813) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2016 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. T1-101 „Dėl duomenų apie rinkoje esančius pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius), kurie naudojami veterinarinių vaistų, pašarų priedų ir pašarų gamybai, pateikimo formos patvirtinimo ” >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. T1-83 „Dėl Nedenatūruoto etilo alkoholio ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir panaudojimo ataskaitų formų patvirtinimo“ (Žin. 2011-05-14, Nr. 58-2817) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. T1-87 „Dėl Informacijos apie numatomą etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų įvežimą iš bet kurios valstybės ar teritorijos į Lietuvos Respublikoje organizuojamas parodas ir reprezentacinius renginius teikimo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2011, Nr. 60-2872) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. T1-90 „Dėl Tarpžinybinės naujų psichoaktyvių efektą sukeliančių medžigų rinkos vertinimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. T1-103 „Dėl formos NTAKD-MD-F1 patvirtinimo” (Žin., 2011, Nr. 62-2951) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2016 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. T1-102 „Dėl Duomenų apie aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka vykdomos cheminių medžiagų tvarkymo kontrolės metu nustatytus narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų naudojimo atvejus, juos naudojančių ūkio subjektų patikrinimo rezultatus ir Duomenų apie Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų preliminariai įregistruotas ir registruotas chemines medžiagas pateikimo formų patvirtinimo” (TAR, 2016-03-21, Nr. 5459) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. T1-117 „Dėl formos NTAKD-IRD-VRM patvirtinimo” (Žin., 2011, Nr. 63-3024) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. T1-118 „Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento kolegijos ir jos darbo reglamento patvirtinimo” (Žin., 2011, Nr. 66-3148) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. T1-150 „Dėl formos NTAKD-VTMT patvirtinimo” (Žin., 2011, Nr. 74-3586) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. T1-159 „Dėl Tarpinstitucinės veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo ir registravimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo” (Žin., 2011, Nr. 66-3149) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2011 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. T1-165 „Dėl formos NTAKD-VDI patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 76-3706) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2016 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. T1-156 „Dėl formų patvirtinimo“ (TAR, Nr. 2016-10635) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. T1-269 „Dėl formos NTAKD-PD patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 122-5793) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. T1-271 „Dėl Tabako gaminių gamybos ir realizavimo per ketvirtį, taip pat tabako gaminių realizavimo per ketvirtį ataskaitų teikimo tvarkos aprašo, ataskaitų formų NTAKD-TAB-GAM-F1 ir NTAKD-TAB-REAL-F2 patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 122-5792; 2012, Nr. 29-1379) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. T1-284 „Dėl formos NTAKD-KD patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 126-5997) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. T1-358 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) laikymo ir saugojimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. T1-277 „Dėl saugiųjų dokumentų blankų naudojimo, išduodant licencijas, licencijų papildomą lapą, licencijų pirmą priedą, licencijų pirmo priedo papildomą lapą, licencijų antrą priedą, licencijų antro priedo papildomą lapą, licencijų trečią priedą, licencijų trečio priedo papildomą lapą, jas papildant, patikslinant ir išduodant licencijų dublikatus“ (Žin., 2012, Nr. 128-6456) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2012 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. T1-307 „Dėl Informacijos apie įmonių, Europos juridinių asmenų ir jų filialų, užsienio juridinių asmenų atstovybių Lietuvos Respublikoje importuotus alkoholio produktus (išskyrus žemės ūkio kilmės etilo alkoholį) teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 128-6457) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. T1-323 „Dėl Informacijos apie ūkio subjektams taikytas ekonomines sankcijas teikimo tvarkos aprašo ir formos NTAKD-AT/ES patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 148-7627; TAR, 2014-01-14, 2014-00174) >> 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. T1-25 „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su alkoholio produktais, tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais, patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 9-403; TAR, Nr. 2016-29637) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. T1-163 „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir juridinių asmenų, vykdančių veiklą su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2013 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. T1-126 „Dėl Subjekto deklaracijos dėl atitikties pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) saugojimo ir laikymo reikalavimams formų patvirtinimo“ >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2016 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. T1-308 „Dėl Alkoholio produktų gamybos ir realizavimo apimčių ataskaitos formos patvirtinimo“ (TAR Nr. 2016-24266) >>   

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2015 m. liepos 14 d. įsakymą Nr. T1-194 „Dėl Europos Sąjungos vidaus reikalų darbo grupės narkotikų kontrolės pogrupio sudarymo“ (TAR Nr. 2015-11347) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2015 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. T1-268 „Dėl Į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašo sudarymo taisyklių patvirtinimo“  >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2017 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. T1-347 „Dėl Paraiškos išduoti leidimą pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, Paraiškos išduoti leidimą pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį, Paraiškos išduoti leidimą naudoti denatūruotą etilo alkoholį, Paraiškos papildyti leidimą, Paraiškos patikslinti leidimą formų patvirtinimo“ (TAR Nr. 2017-11-03 Nr.17428) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. T1-119 "Dėl Duomenų apie Lietuvos Respublikoje gaminamus, importuojamus, platinamus, eksportuojamus ir pramonėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje fizinių ir juridinių asmenų naudojamus narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius) ir į oficialų sąrašą neįtrauktas medžiagas, jas naudojančius fizinius ir juridinius asmenis pateikimo formos patvirtinimo" (TAR, Nr. 2016-06889) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2016 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. T1-09 "Dėl veiklos, susijusios su Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos specialiojo registracijos pažymėjimo formos patvirtinimo" (TAR, 2016-24235) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. T1-350 "Dėl Lietuvos Respublikos rinkai teikiamų rūkomųjų žolinių gaminių gamybai naudotų visų sudedamųjų dalių ir jų kiekių sąrašo teikimo aprašo patvirtinimo" (TAR, 2016-26400) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. T1-401 "Dėl mažareikšmingumo taikymo Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo ir Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimų srityje ir kriterijų, kuriais vadovaujantis administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, nustatymo" (TAR, 2016-29629) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. T1-129 "Dėl juridinių asmenų veiklos, susijusios su I, II ir (ar) III sąrašo narkotinių, psichotropinių medžiagų  naudojimu moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai priežiūros ir atliekamų patikrinimų aprašo patvirtinimo" (TAR, 2021-27641) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2022 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. T1-9 "Dėl ūkio subjektų, kurie naudoja I, II ir (ar) III sąrašo narkotines, psichotropines medžiagas moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, kontrolinio klausimyno patvirtinimo" (TAR, 2022-00548) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2022 m. rugsėjo 19 d. įsakymas Nr. T1-103 "Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2020 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. T1-27 „Dėl Tarpinstitucinės narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės veiksmų koordinavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo" >>


Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą skyriuje „Teisės aktai“ atsakingas Veiklos administravimo skyrius. 

 

Atnaujinimo data: 2024-05-24