Teisės aktai, įtvirtinantys juridinių asmenų veiklos priežiūros reikalavimus į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytų medžiagų srityje 

 

Lietuvos Respublikos įstatymai

Eil. Nr.

Įstatymo, nutarimo pavadinimas

Informacijos šaltinis

  1.

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas

TAR

  2.

Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas

 Žin., 2008, Nr. 76-3000 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktai
 

Eil.Nr.

Teisės akto pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

2018 m. spalio 17 d. nutarimas Nr. 1052 „Dėl Leidimų verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis išdavimo, pranešimų apie importą ir eksportą pateikimo taisyklių patvirtinimo

TAR 2018-10-26, Nr. 16698

 

Kitų valstybės institucijų  teisės aktai

Eil.Nr.

Teisės akto pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. 5 ,,Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo"

TAR 2018-11-02, Nr. 17691

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. V-239 ,,Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų"

Žin., 2003, Nr. 41-1899

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. D1-360 „Dėl cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“

TAR. Nr. 2016-1666

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento teisės aktai 

Eil.Nr.

Teisės akto pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. T1-112 „Dėl medžiagų, įrašytų į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą, laikymo ir saugojimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

TAR., 2018-07-24, Nr. 12307

2.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. T1-163 „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir juridinių asmenų, vykdančių veiklą su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ 

TAR, 2018-12-17, Nr. 20641

3.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. T1-155 „Dėl Informacijos apie veiklą, susijusią su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis bei į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įtrauktomis medžiagomis, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo"  

Suvestinė redakcija.

TAR 2018-11-05, Nr. 17837

 

Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą srityje į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytų medžiagų kontrolė atsakinga Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus vedėja Rima Mačiūnienė tel. +370 640 33522, el. paštas: [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-04-15