Asmenų prašymai turi būti:

1) parašyti valstybine kalba (ši nuostata netaikoma prašymams, siunčiamiems paštu);

2) parašyti įskaitomai;

3) asmens pasirašyti, nurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinė (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir duomenys ryšiui palaikyti.

4) elektroniniu parašu pasirašytus dokumentus prašome siųsti tik bendru el. paštu: [email protected]

Prašymai, pateikti nesilaikant minėtų reikalavimų, nenagrinėjami, jeigu Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip.

Atnaujinimo data: 2023-11-18