Teisės aktai, įtvirtinantys ūkio subjektų veiklos priežiūros reikalavimus alkoholio, tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių srityje Europos Sąjungos reglamentai

Eil. Nr.

Reglamento pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004

OL 2011 L 304, p. 18

2.

2012 m. gegužės 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 432/2012 dėl tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie maisto produktų sveikumą, išskyrus teiginius apie susirgimo rizikos mažinimą, vaikų vystymąsi ir sveikatą, sąrašo sudarymo

OL 2012 L 136, p. 1

3.

2009 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 607/2009 kuriuo nustatomos tam tikros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su tam tikrų vyno sektoriaus produktų saugomomis kilmės vietos nuorodomis ir geografinėmis nuorodomis, tradiciniais terminais, ženklinimu ir pateikimu su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. birželio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 579/2012

OL L 193, 2009 7 24, p. 60

OL 2012 L 171, p. 4

4.

1991 m. birželio 10 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1601/91, nustatantis bendrąsias aromatintų vynų, aromatintų vyno gėrimų ir aromatintų vyno kokteilių apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo taisykles su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1334/2008

OL 2004 m. specialusis leidimas,
3 skyrius, 11 tomas, p. 286

OL 2008, L 354, p. 34

Lietuvos Respublikos įstatymai

Eil. Nr.

Įstatymo pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas

Žin., 1995, Nr. 44-1073

2.

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas

Žin., 1996, Nr. 11-281

3.

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas

Žin., 2001, Nr. 98-3482

4.

Lietuvos Respublikos maisto įstatymas

Žin., 2000, Nr. 38-893

5.Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktai

Eil. Nr.

Teisės akto pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio Nr. 150-6090 produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2004, Nr. 84-3050

2.

2001 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 67 „Dėl Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2001, Nr. 2001, Nr. 8-230

3.

1998 m. spalio 2 d. nutarimas Nr. 1180 „Dėl Tabako gaminių gamybos licencijavimo“

Žin., 1998, Nr. 88-2439

4.

2004 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. 589 „Dėl Nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimų pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimo taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2004, Nr. 82-2946

5.

2004 m. balandžio 9 d. nutarimas Nr. 408 „Dėl Apdoroto tabako, kaitinamojo tabako produktų, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2004, Nr. 56-1942

6.

2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Žin., 2002, Nr. 82-3522

7.

2003 m. sausio 21 d. nutarimas Nr. 74 „Dėl Tabako gaminių, elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių, naujoviškų tabako gaminių gamintojų ir (ar) importuotojų pranešimų apie tabako gaminių sudedamąsias dalis ir išsiskiriančias medžiagas, elektronines cigaretes ir elektroninių cigarečių pildykles, naujoviškus tabako gaminius pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Žin., 2003, Nr. 9-297

8.

2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2012, Nr. 142-7321

9.

1998 m. birželio 2 d. nutarimas Nr. 660 ,,Dėl alkoholio produktų apskaitos taisyklių patvirtinimo“

10.Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymą

Kitų valstybės institucijų teisės aktai

Eil. Nr.

Teisės akto pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. 663 „Dėl įspėjamojo ir informacinio užrašų prekybos tabako gaminiais vietose“

Žin., 1998, Nr. 104-2884

2.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 170 „Dėl Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2002, Nr. 50-1927

3.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. 4-175 „Dėl Alkoholinių gėrimų realizavimo įmonių, Europos juridinių asmenų ir jų filialų, užsienio juridinių asmenų atstovybių Lietuvos Respublikoje reprezentacinėms reikmėms taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2004, Nr. 79-2802

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 677 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2014 ,,Maisto produktų ženklinimas“ tvirtinimo“

Žin., 2003, Nr. 13-530

5.

Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1997 Žin., 1997, Nr. 105-2662 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. 610 ,,Dėl etilo alkoholio priėmimo, saugojimo, išdavimo, gabenimo ir apskaitos“

Žin., 1997, Nr. 105-2662

6.

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. B1- 96 „Dėl Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų parduodant, laikant ir gabenant alkoholio produktus, ir alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“

Žin., 2008, Nr. 18-666

7.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. 4-609 „Dėl Informacijos, susijusios su metimu rūkyti, turinio, jos pateikimo tvarkos ir vaizdinių įspėjimų rinkinių, pateikiamų ant tabako gaminių vienetinio pakelio ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės, patvirtinimo“

TAR, 2015, Nr. 14445

8.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. rugpjūčio 23 įsakymas Nr. 4-527 „Dėl Alkoholinių gėrimų ženklinimo įspėjamaisiais grafiniais ženklais apie alkoholio žalą nėščioms moterims taisyklių patvirtinimo“

TAR, 2016, Nr. 22599

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 487 „Dėl Alaus ir alaus kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“

Žin., 2002, Nr. 127-5761

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. 3D-146 „Dėl Sidrų apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo technnio reglamento patvirtinimo“

Žin., 2003, Nr. 35-1520

11.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 5 d. įsakymas Nr. 3D-322 „Dėl Alkoholinių kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“

Žin., 2003, Nr. 80-3673

12.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. 3D-393 „Dėl Midaus, midaus gėrimų, aromatizuotų midaus gėrimų, midaus kokteilių  ir spiritinių gėrimų, pagamintų iš midaus, apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“

TAR, 2020, Nr. 3860

13.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 171 „Dėl Vaisių ir (ar) uogų vyno, vaisių ir (ar) uogų gėrimų ir kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“

Žin., 2001, Nr. 45-1605

14.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. 3D-139 „Dėl Spiritinių gėrimų gamybos, tvarkymo, prekinio pateikimo ir geografinių nuorodų apsaugos techninio reglamento patvirtinimo“

Žin., 2003, Nr. 36-1600

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento teisės aktai

Eil. Nr.

Teisės akto pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. T1-87 „Dėl Informacijos apie numatomą etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų įvežimą iš bet kurios valstybės ar teritorijos į Lietuvos Respublikoje organizuojamas parodas ir reprezentacinius renginius teikimo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2011, Nr. 60-2872

2.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. T1-25 „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su alkoholio produktais, tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais, patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2013, Nr. 9-403

3.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. T1-401 „Dėl Mažareikšmiškumo taikymo Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo ir Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimų srityje ir kriterijų, kurias vadovaujantis administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, nustatymo“

TAR, 2016, Nr. 29629

4.Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2020 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. T1-108 „Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Tabako ir alkoholio kontrolės skyriuje gautos medžiagos dėl Lietuvos Respublikos Alkoholio kontrolės įstatymo, Lietuvos Respublikos Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimų, paklausimų, susijusių su tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių bei alkoholio produktų priežiūra, nagrinėjimo ir privalomųjų nurodymų davimo informacijos prieglobos paslaugų teikėjui taisyklių patvirtinimo“TAR, 2020, Nr. 22754
5.Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2020 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. T1-108 „Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Tabako ir alkoholio kontrolės skyriuje gautos medžiagos dėl Lietuvos Respublikos Alkoholio kontrolės įstatymo, Lietuvos Respublikos Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimų, paklausimų, susijusių su tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių bei alkoholio produktų priežiūra, nagrinėjimo ir privalomųjų nurodymų davimo informacijos prieglobos paslaugų teikėjui taisyklių patvirtinimo" pakeitimo TAR 2022-03-01
Nr. 2022-04023

6. 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2022 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. T1-128 „Dėl ūkio subjektų veiklos, susijusios su alkoholio produktais, tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais, įskaitant pluoštinių kanapių tabako gaminius ir su jais susijusius tabako gaminius, vertinimo pagal rizikos kriterijusmetodikos  patvirtinimo"

TAR 2022-03-08
Nr. 4518

7.Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. T1-401 „Dėl Mažareikšmiškumo taikymo Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo ir Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimų srityje ir kriterijų, kurias vadovaujantis administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, nustatymo“ pakeitimo TAR 2022-03-21
Nr. 2022-05045

Atnaujinimo data: 2023-11-18