Naudinga informacija

Informaciją apie išduotas, papildytas, patikslintas licencijas ir leidimus rasite Licencijų informacinėje sistemoje (LIS) adresu: www.licencijavimas.lt 

Kaip LIS rasti informaciją apie leidimus (licencijas) skaityti čia.

Atmintinę norintiems gauti leidimus rasite čia.

Atmintinę apie licencijos verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą rasite čia

Atmintinę apie licencijos verstis didmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, išdavimą rasite čia

Atmintinę apie licencijos verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, išskyrus alkoholinius gėrimus, rasite čia

Atmintinę apie leidimų verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis rasite čia

Informacija dėl denatūruoto ir nedenatūruoto etilo alkoholio gamybos, prekybos ir naudojimo

Pastaruoju metu ypač padidėjus denatūruoto ir nedenatūruoto etilo alkoholio poreikiui, Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) primena, kad:

1. Gaminti denatūruotą ar nedenatūruotą etilo alkoholį gali tik tos įmonės, kurios turi licencijas gaminti denatūruotą ar nedenatūruotą etilo alkoholį.

2. Verstis didmenine prekyba denatūruotu ar nedenatūruotu etilo alkoholiu gali tik tos įmonės, kurios turi licencijas verstis didmenine prekyba denatūruotu ar nedenatūruotu etilo alkoholiu.

3. Įmonės, turinčios licencijas gaminti denatūruotą ar nedenatūruotą etilo alkoholį (toliau – etilo alkoholis) arba licencijas verstis didmenine prekyba jais gali šiuos produktus parduoti:

3.1. įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba jais;

3.2. įmonėms, kurios turi Departamento išduotus: a) leidimą naudoti denatūruotą etilo alkoholį; b) leidimą pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį ar c) leidimą pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio;

3.3. kitų Europos ekonominės erdvės valstybių ir Turkijos ūkio subjektams ir eksportuoti.

4. Įmonės, turinčios licencijas verstis didmenine prekyba denatūruotu ar nedenatūruotu etilo alkoholiu, Lietuvos Respublikoje gali juos įsigyti tik iš įmonių, turinčių licencijas juos gaminti arba licencijas verstis didmenine prekyba jais:

5. Įmonės, turinčios licencijas verstis didmenine prekyba denatūruotu ar nedenatūruotu etilo alkoholiu gali šiai veiklai įsivežti iš kitų Europos ekonominės erdvės valstybių ir Turkijos ar nustatyta tvarka importuoti jų turimose licencijose nurodytus alkoholio produktus.

6. Jeigu įmonė, nori pirktinedenatūruoto etilo alkoholio medicinos reikmėms, turi kreiptis į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją.

7. Jeigu įmonė, nori pirktinedenatūruoto etilo alkoholio veterinarijos reikmėms, turi kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.

Informacija dėl ataskaitų įmonėms, turinčioms teisę parduoti nedenatūruotą etilo alkoholį ir denatūruotą etilo alkoholį

Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 186 straipsnio 5 dalimi, kalendoriniam mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos, nedenatūruotą etilo alkoholį ir denatūruotą etilo alkoholį parduodančios įmonės turi pateikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui per mėnesį parduoto nedenatūruoto etilo alkoholio ir denatūruoto etilo alkoholio kiekio ataskaitą.

Kada netaikomas reikalavimas turėti veiklai, susijusiai su 2 kategorijos prekursoriais, vietos registracijos pažymėjimą?

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) 6 straipsniu, reikalavimai gauti veiklos vietos registracijos pažymėjimą netaikomi sandoriams, susijusiems su į oficialų I priedo 2 kategorijos sąrašą įtrauktomis medžiagomis, jei jų kiekiai yra ne didesni nei nurodyti II priede vienerių metų laikotarpiu:

Acto rūgšties anhidridas 

 100 litrų

Kalio permanganatas 

 100 kg

Antranilo rūgštis ir jos druskos 

 1 kg

Fenilacto rūgštis ir jos druskos 

 1 kg

Piperidinas ir jo druskos 

 0,5 kg

Raudonasis fosforas0,1 kg

Kokiais atvejais privaloma įsigyti veiklai, susijusiai su 3 kategorijos prekursoriais, vietos registracijos pažymėjimą?

Vadovaujantis Tarybos Reglamento (EB) Nr. 111/2005 7 straipsniu, Sąjungoje įsisteigę operacijų vykdytojai, vykdantys eksporto veiklą su į oficialų sąrašą įtrauktomis priedo 3 kategorijos išvardintomis medžiagomis privalo turėti veiklos registracijos pažymėjimą. Šis reikalavimas taikomas tik eksportuojant į tam tikras šalis, kai eksportuojamų 3 kategorijos medžiagų (taip pat šios kategorijos išvardytų medžiagų druskų, jei jos gali egzistuoti) kiekiai per paskutiniuosius kalendorinius metus viršija Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/1011 I priede nurodytus kiekius:

Acetonas 

 50 kg

Etilo eteris 

 20 kg

Metiletilketonas 

 50 kg

Toluenas 

 50 kg

Sulfato rūgštis 

 100 kg

Druskos rūgštis 

 100 kg

Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą srityje „Naudinga informacija“ atsakinga Licencijavimo skyriaus vedėja Violeta Verseckienė tel. +370 706 68372, el. paštas: [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-04-18