BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Teisės aktai

Jungtinių Tautų konvencijos ir kiti tarptautiniai dokumentai

 • Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija (Žin., 1995, Nr. 60-1501) >>
 • 1988 metų Jungtinių Tautų Organizacijos konvencija „Dėl Kovos su neteisėta narkotinių priemonių ir psichotropinių medžiagų apyvarta“ (Žin., 1998, Nr. 38-1004) >>
 • Jungtinių Tautų Organizacijos 1971 metų psichotropinių medžiagų konvencija (Žin., 2001, Nr. 50-1743) >>
 • Jungtinių Tautų Organizacijos 1961 metų Bendroji narkotinių medžiagų konvencija (Žin., 2001, Nr. 51-1768) >>
 • Tarptautinė konvencija dėl kovos su terorizmo finansavimu (Žin., 2003, Nr. 8-268) >>
 • 2003 m. gegužės 21 d. Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencija (WHO Framework Convention on Tobacco Control) >>
 • Jungtinių Tautų 70-ojoje sesijoje 2015 m. rugsėjo 25 d. priimta Generalinės Asamblėjos rezoliucija „Keiskime mūsų pasaulį: Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų“: LT >>, EN >>
 • Global indicator framework for the Sustainable Development Goalsand targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development >>
 • Outcome document of the 2016 UNGASS „Our Joint Commitment to Effectively  Addressing and Countering the World Drug Problem“ >>
 • Ministerial declaration on strengthening our actions at the national, regional and international levels to accelerate the implementation of our joint commitments to address and counter the world drug problem >>

Kiti susitarimai, sutartys ir su jais susiję Lietuvos Respublikos teisės aktai​

 • Įstatymas „Dėl Susitarimo dėl neteisėtos prekybos jūra, įgyvendinančio Jungtinių Tautų Organizacijos konvencijos dėl kovos su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta 17 straipsnį, ratifikavimo“ (Žin., 2002, Nr. 83 – 3551) >>
 • Susitarimas dėl neteisėtos prekybos jūra, įgyvendinantis Jungtinių Tautų Organizacijos konvencijos dėl kovos su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta 17 straipsnį (Žin., 2002, Nr. 83-3553) >>
 • Lietuvos Respublikos ir Uzbekistano Respublikos sutartis dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų, draugystės ir bendradarbiavimo (Žin., 2003, Nr. 36-1551) >>
 • Lietuvos Respublikos ir Europos policijos biuro bendradarbiavimo susitarimas (Žin., 2004, Nr.19-580) >>
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Turkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su terorizmu, organizuotu nusikalstamumu, neteisėta narkotinių priemonių ir psichotropinių medžiagų apyvarta (prekyba jomis) ir kitais sunkiais nusikaltimais (Žin., 2004, Nr. 122-4462) >>
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Azerbaidžano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityje (Žin., 2004, Nr. 151-5476) >>
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo ir tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityje (Žin., 2005, Nr. 15-471) >>
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu bei kitais nusikaltimais ir dėl bendrų veiksmų pasienio teritorijose (Žin., 2007 Nr. 66-2552) >>
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu bei kitais nusikaltimais ir dėl bendrų veiksmų pasienio teritorijose (Žin., 2007 Nr. 66-2553) >>

ES teisės aktai ir kiti dokumentai:

 • 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 46) konsoliduota versija >>
 • Įstatymas „Dėl Konvencijos dėl muitinės administracijų tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, ratifikavimo“ (Žin., 2004, Nr. 67-2355) >>
 • Konvencija dėl muitinės administracijų tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo, parengta vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu (Žin., 2004, Nr. 112-4180) >>
 • Įstatymas „Dėl Konvencijos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl Europos policijos biuro įsteigimo (Europolo konvencijos) ir jos protokolų ratifikavimo“ (Žin., 2004, Nr. 69-2384) >>
 • Konvencija parengta vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu dėl Europos policijos biuro įsteigimo (Europolo konvencija)“ (Žin., 2004, Nr. 113-4202) >>
 • 2004 m. spalio 25 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR, nustatantis būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje (OL 2004 L 335; p.8) >>
 • Švedijos Karalystės iniciatyva, siekiant priimti Pamatinį sprendimą dėl keitimosi informacija ir žvalgybos informacija apie sunkius nusikaltimus, įskaitant teroro aktus, tarp Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos institucijų supaprastinamo (OL 2004 C 281; p.5) >>
 • 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (OL 2005 L 22, p. 1) konsoliduota versija >>
 • Europos Parlamento ir Tarybos 2017 m. lapkričio 15 d. direktyva (ES) 2017/2103 kuria, siekiant į termino „narkotikas“ apibrėžtį įtraukti naujų psichoaktyviųjų medžiagų, iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2005/387/TVR (OL 2017 L 305, p. 12) >>
 • 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1717/2006 nustatantis stabilumo priemonę (OL 2006 L 327; p.1) >>
 • 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1920/2006 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (nauja redakcija) (OL 2006 L 376; p.1) >>
 • 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH reglamentą) (OL 2008 L 353, p.1) konsoliduota versija >>  >>>>
 • 2012 m. gruodžio 7 d. Europos Sąjungos ministrų taryboje patvirtinta Europos Sąjungos kovos su narkotikais strategija 2014-2020 >>
 • 2017-2020 m. ES kovos su narkotikais veiksmų planas (OL 2013 C 351, p.1) >> EN LT
 • 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1258/2013, kuriuo išdalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (OL 2013 L 330, p. 21) >> 
 • 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (OL 2013 L 330, p.30) >>
 • 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB (OL 2014 L 127, p. 1) >>
 • 2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005 (OL 2015 L 162, p.12) >>
 • 2015 m. birželio 25 d. Komsiijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/1013, kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės (OL 2015 L 162, p.33) >>
 • Europos Pralamento ir Tarybos  2017 lapkričio 15 d. reglamentas (ES) 2017/2101 kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006, kiek tai susiję su keitimusi informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas, ankstyvojo perspėjimo apie jas sistema ir jų keliamos rizikos vertinimo procedūra (OL 2017 L 305, p. 1) > >

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimai

 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. vasario 13 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 1 ir 30 straipsnių, Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 1, 3 ir 11 straipsnių, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. 179 „Dėl alkoholio reklamos kontrolės" atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ (Žin., 1997, Nr. 15-314) >>
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. gruodžio 3 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 530 patvirtintų Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus ar jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygų 4 punkto atitikimo Lietuvos Respublikos policijos įstatymo 48 straipsniui“ (Žin., 1997, Nr. 112-2849) >>
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. gegužės 6 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 530 patvirtintų Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus ar jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygų 4 punkto atitikimo Lietuvos Respublikos savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos įstatymo 25 straipsniui“ (Žin., 1998, Nr. 43-1187) >>
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. gegužės 8 d. nutarimas ,,Dėl Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo 2 straipsnio 12 dalies, 7 straipsnio 2 dalies 3 punkto, 11 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 198-1 straipsnio 1 bei 2 dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai (Žin. 2000, Nr. 39-1105) >>
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. birželio 10 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 45 straipsnio (1998 m. liepos 2 d. redakcija) ir 312 straipsnio 3 dalies (1998 m. vasario 3 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ (Žin., 2003, Nr. 57-2552) >>
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos farmacinės veiklos įstatymo 17 straipsnio (2002 m. birželio 4 d. redakcija) 4 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ (Žin., 2005, Nr. 117-4239) >>
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 straipsnio 3 dalies (2000 m. rugsėjo 19 d. redakcija), 139 straipsnio 2, 3 dalių (2000 m. rugsėjo 19 d. redakcija), Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 306 straipsnio (2004 m. liepos 8 d. redakcija), 308 straipsnio (2006 m. birželio 1 d. redakcija) 2 dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 324 straipsnio 12, 13 dalių (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 377 straipsnio (2004 m. liepos 8 d. redakcija) 9 dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 448 straipsnio 7 dalies (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 454 straipsnio 5, 6 dalių (2002 m. kovo 14 d. redakcija), 460 straipsnio 4, 5 dalių (2002 m. kovo 14 d. redakcija), Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268 straipsnio 3 dalies (2002 m. vasario 28 d. redakcija), 285 straipsnio 2, 5 dalių (2002 m. vasario 28 d. redakcija), 286 straipsnio 1 dalies (2002 m. vasario 28 d. redakcija), 288 straipsnio 4 dalies (2002 m. vasario 28 d. redakcija), 289 straipsnio 2 dalies (2002 m. vasario 28 d. redakcija), 303 straipsnio 2 dalies (2002 m. vasario 28 d. redakcija), 320 straipsnio 2 dalies (2002 m. vasario 28 d. redakcija), 325 straipsnio 2, 3 dalių (2002 m. vasario 28 d. redakcija), 358 straipsnio 2, 3 dalių (2002 m. vasario 28 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, taip pat dėl pareiškėjo – Seimo narių grupės prašymo ištirti, ar Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 119 straipsnio 2 dalies 1 punktas (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 119 straipsnio 5 dalis (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 120 straipsnio (2003 m. sausio 21 d. redakcija) 1 punktas (2002 m. sausio 24 d. redakcija), Lietuvos Respublikos Prezidento 2003 m. vasario 19 d. dekretas Nr. 2067 „Dėl apygardos teismo teisėjo įgaliojimų pratęsimo“, Lietuvos Respublikos Prezidento 2003 m. birželio 18 d. dekretas Nr. 128 „Dėl apygardų teismų skyrių pirmininkų skyrimo“ ta apimtimi, kuria nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo teisėjas Konstantas Ramelis skiriamas šio teismo civilinių bylų skyriaus pirmininku, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ (Žin., 2006, Nr. 102-3957; Nr. 127: Nr. 137) >>
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. lapkričio 22 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymu patvirtinto Vidaus tarnybos statuto II skyriaus 8 skirsnio „Pareigūnų sveikatos priežiūra ir su tuo susijusios socialinės garantijos“ (2003 m. balandžio 29 d. redakcija), inter alia 40 straipsnio (2003 m. balandžio 29 d. redakcija), atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, taip pat dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 530 „Dėl Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus ar žuvus ryšium su tarnyba sąlygų“ patvirtintų Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus arba jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygų (2002 m. gruodžio 23 d. redakcija), inter alia 14, 15 punktų (2002 m. gruodžio 23 d. redakcija), atitikties Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymu patvirtinto vidaus tarnybos statuto 40 straipsniui (2003 m. balandžio 29 d. redakcija)“ (Žin., 2007, Nr. 121-4965, Nr. 125) >>
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. balandžio 29 d. nutarimas ,,Dėl Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalies (2005 m. gegužės 19 d. redakcija) nuostatos ir dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimu Nr. 309 "Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo" patvirtintų Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų 13 punkto (2004 m. kovo 22 d. redakcija) nuostatos atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai (Žin., 2008, Nr. 51-1904) >>

 

Lietuvos Respublikos įstatymai​

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas (Žin., 2015, Nr. 2015-11216) >>

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099) >>

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548) >>

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių  kontrolės įstatymas (Žin., 1996, Nr. 11-281; 2003, Nr. 117-5317; 2015, Nr. 2015-00098) >>

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 33-807) >>  

Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas (Žin., 1997, Nr. 2-16) >>

Lietuvos Respublikos narkologinės priežiūros įstatymas (Žin., 1997, Nr. 30-711) >>

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas >>

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas  >>

Lietuvos Respublikos maisto įstatymas (Žin., 2000, Nr. 32-893) >>

Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 36-987; 2008, Nr. 76-3000) >>

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 89-2741) >>

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2010, Nr. 32-893) >>

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3214; 2010, Nr. 157-7969) >>

Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymas >>

 

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimai ir rezoliucijos

Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. nutarimas Nr. IX-1187 „Dėl Valstybės ilgalaikės raidos strategijos“ (Žin., 2002, Nr. 113-5029) >>

Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. kovo 18 d. rezoliucija „Dėl Narkotikų kontrolės politikos“ (Žin., 2003, Nr. 30-1234) >>

Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. gegužės 7 d. nutarimas Nr. XII-1682 „Dėl Viešojo saugumo plėtros 2015-2025 metų programos patvirtinimo“ (TAR, 2015-05-13, Nr. 7293) >>

Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. IX-1569 „Dėl Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcijos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 52-2316) >>

Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. kovo 26 d. nutarimas Nr. XI-210 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos nuostatų patvirtinimo" (Žin., 2009, Nr. 38-1446) >>

Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. spalio 22 d. rezoliucija Nr. 1K „Dėl Narkotikų kontrolės politikos tęstinumo“ (Žin., 2009, Nr. 128-5534) >>

Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr. XI-1078 „Dėl Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010–2016 metų programos patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 132-6720) >>

Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. lapkričio 18 d. rezoliucija „Dėl kovos su naujomis psichoaktyviosiomis medžiagomis (naujais narkotikais) tęstinumo” (Žin., 2010, Nr. 136-6932) >>

Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. gruodžio 13 d. rezoliucija „Dėl kryptingos narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos ir kontrolės politikos“ (Žin., 2011, Nr. 154-7265) >>

Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr. XII-724 „Dėl Ilgalaikių valstybinių saugumo stirpinimo programų rengimo plano patvirtinimo" (Žin., 2013, Nr. 140-7094) >>

 

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiai ​

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2015 m. sausio 13 d. potvarkis Nr. 5 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, kitų institucijų, kurių atstovai pristato Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos, stojimo į Europos Sąjungą sutarties akto 52 straipsnio komitetuose ir darbo grupėse, sąrašų patvirtinimo (TAR, 2015-01-14, Nr. 2015-00607) >>

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2014 m. vasario 26 d. potvarkis Nr. 38 "Dėl Lietuvos Respublikai 2014 metais prioritetinių Jungtinių Tautų Organizacijos ir jos specializuotųjų agentūrų sesijų, komitetų, komisijų, darbo grupių ir kitų tarptautinių organizacijų komitetų, komisijų, sesijų, konferencijų, darbo grupių sąrašo patvirtiinimo" (TAR, 2014-02-26, Nr. 2014-02101) >>

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 2 d. nutarimas Nr. 1180 „Dėl Tabako gaminių gamybos licencijavimo“ (Žin., 1998, Nr. 88-2439; 2012, Nr. 123-6194) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gegužės 2 d. Nr. 497 nutarimas „Dėl Valstybinės psichikos sveikatos komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000 Nr. 38-1058) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr.108-3463; 2014, Nr. 1442) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 67 „Dėl Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 8-230; 2011, Nr. 50-2434) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d. nutarimas Nr. 437 „Dėl Vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, nustatymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 35-1305; 2007, Nr. 107-4379) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 960 „Dėl Etilo alkoholio, naudojamo sveikatinimo reikmėms, pardavimo ir atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 64-2620; 2004, Nr. 63-2266; TAR 2015-07034) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2005, Nr. 97-3654) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 21 d. nutarimas Nr. 74 „Tabako gaminių, elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių, naujoviškų tabako gaminių gamintojų ir (ar) importuotojų pranešimų apie tabako gaminių sudedamąsias dalis ir išsiskiriančias medžiagas, elektronines cigaretes ir elektroninių cigarečių pildykles, naujoviškus tabako gaminius pateikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 9-297; 2016, Nr. 922) >> 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 8 d. nutarimas Nr. 416 „Dėl Pavyzdinių savivaldybių narkotikų kontrolės komisijų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 35-1471) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimas Nr. 1160 „Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir  įgyvendinimo“ (2003, Nr. 89-4029; 2009, Nr. 121-5215) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimas Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“ (Žin., 2004, Nr. 8-184; 2005, Nr. 57-1950) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimas Nr. 408 „Dėl Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiaisiais ženklais – banderolėmis taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 56-1942) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. 589 „Dėl Nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimų pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 82-2946; TAR Nr. 2015-17026) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 84-3050; TAR Nr. 2014-02671) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimas Nr. 695 „Dėl Statistinės informacijos apie vaikus rodiklių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 92-3364) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas Nr. 997 „Dėl Tabako gaminių vartojimo, jo daromos žalos sveikatai ir ūkiui stebėsenos (monitoringo) taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 131-4705) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 6 d. nutarimas Nr. 1135 „Dėl Alkoholio vartojimo, jo daromos ekonominės žalos sveikatai ir ūkiui stebėsenos (monitoringo) taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 137-4986) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. Nr. 591 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 69-2470; 2009, Nr. 90-3847) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 221 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 29-985; 2011, Nr. 105-4926; TAR Nr. 2016-03339) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 452 „Dėl Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo  ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo ir leidžiamosios etilo alkoholio koncentracijos darbo metu nustatymo" (Žin., 2006, Nr. 56-2000; TAR Nr. 2016-13952) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gruodžio 22 d. nutarimas Nr. 1320 „Dėl Cigarų ir (ar) pypkių klubų įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 141-5422; TAR Nr. 2015-14922) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 "Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo" (Žin., 2007, Nr. 94-3779; TAR Nr. 2015-13239) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ (Žin., 2010, Nr. 53-2613; 2012, Nr. 89-4657) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. 713 „Dėl Vaikų ir jaunimo socializacijos programos patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 68-3409) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. 1219 „Dėl Neteisėtos apyvartos narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 102-5278) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimas Nr. 1715 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 metų plėtros programos patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 142-7299) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 29 d. nutarimas Nr. 1863 „Dėl Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės reorganizavimo“ (Žin., 2011, Nr. 2-42) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimas Nr. 244 „Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 28-1331, TAR Nr. 2015-18502) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011m. vasario 23 d. nutarimas Nr. 245 „Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento administracijos struktūros patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 28-1332; 2013, Nr. 50-2494) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011m. balandžio 20 d. nutarimas Nr. 452 „Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento kolegijos sudarymo ir jos kompetencijos nustatymo“ (Žin., 2011, Nr. 48-2300) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimas Nr. 1305 „Dėl Sveikatingumo metų visuomenės sveikatos stiprinimo priemonių plano patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 127-6404; 2013, Nr. 62-3079) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 142-7321, TAR Nr. 2016-01573) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimas Nr. 217 „Dėl Lietuvos Respublikos Narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ (TAR Nr. 2015-03251) >>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. 640 „Dėl Administracinio nusižengimo protokolo, Nutarimo administracinio nusižengimo byloje, Nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (TAR Nr. 2015-10239; TAR Nr. 2016-16582) >>

 

Kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1997 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. 545 „Dėl įspėjamojo teksto apie alkoholio žalą sveikatai ant išorinių reklamos priemonių“ (Žin., 1997, Nr. 95-2403) >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1997 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 705 „Dėl Narkotinių vaistų ir vaistinių medžiagų legalios apyvartos kontrolės“ >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. 294 „Dėl narkotinių ir psichotropinių vaistų ir vaistinių medžiagų laikymo tarptautinio susisiekimo transporto priemonėse tvarkos“ >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. 663 „Dėl įspėjamojo ir informacinio užrašų prekybos tabako gaminiais vietose“ (Žin., 1998, Nr. 104-2884); >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 65 „Dėl Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 13-405) >>

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 129/518 „Dėl Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, integracijos į visuomenę koncepcijos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 88-3106) >>

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 135 „Dėl Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 49-1906; 2004, Nr. 15-479) >>

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 170 „Dėl prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 50-1927) >>

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ (Žin., 2003, Nr. 23-982; 2011, Nr. 55-2686) >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“  >>

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. 1R-27 „Dėl Narkomanijos prevencijos ir narkotikų kontrolės laisvės atėmimo vietose koncepcijos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 23-724) >>

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. 1R-97 „Dėl Pasikeitimo informacija su savivaldybėmis apie asmenis, paleidžiamus iš laisvės atėmimo vietų, sergančius priklausomybės, infekcinėmis ligomis, tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 70-2473) >>

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. 4-175 „Dėl Alkoholinių gėrimų realizavimo įmonių, Europos juridinių asmenų ir jų filialų, užsienio juridinių asmenų atstovybių Lietuvos Respublikoje reprezentacinėms reimėms taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 79-2802, 2012, Nr. 108-5479) >>

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. ISAK-1462 „Dėl Teisės pažeidimų, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, ŽIV/AIDS, smurto ir nusikalstamumo prevencijos“ (Žin., 2004, Nr. 145-5281) >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. V-860 „Dėl Mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai tobulinimo kursų organizavimo ir išduodamų pažymėjimų pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 179-6636) >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. V-413 „Dėl Asmenų, baigusių mokymą pagal paskaitų kurso apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai programą, žinių vertinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 61-2221) >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. V-584 „Dėl Žemo slenksčio paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 77-3020; 2012, Nr. 100-5113) >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-138 „Dėl Pažymos vežtis gydymo tikslais asmeniniam vartojimui skirtas narkotines ir (arba) psichotropines medžiagas išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 30-1109) >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. V-636 „Dėl Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 88-3496) >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. V-653 „Dėl Pakaitinio gydymo skyrimo ir taikymo priklausomybei nuo opioidų gydyti ir Pakaitinių opioidinių vaistinių preparatų išrašymo, išdavimo, laikymo ir apskaitos asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 90-3587) >>

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. 1V-390 „Dėl Keitimosi su Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingomis institucijomis kontroliuojamų medžiagų pavyzdžiais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 118-4838) >>

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2008 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-20 „Dėl Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų neblaivumo (girtumo) arba apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 13-460) >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai  mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir/ar pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 14-490, TAR Nr. 2016-20585) >>

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2008 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. V-132 „Dėl Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 55-2113) >>

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. 1V-167 „Dėl Vaikų socialinės aplinkos duomenų rinkimo, analizės ir vertinimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 57 -2160) >>

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. D1-360 „Dėl Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“; >>

Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos nustatymo komisijos 2008 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. 32-10 „Dėl dokumentų blankų priskyrimo technologinės apsaugos lygiui ir polygiui“ (Informaciniai pranešimai, 2008, Nr. 76-997) >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-1288 „ Dėl 2009-2015 metų priklausomybės ligų gydymo programos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 4-108) >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-761 „Dėl Etilo alkoholio įsigijimo be akcizų ir naudojimo sveikatos priežiūros ir farmacinės veiklos tikslams arba valstybinę farmacijos produktų kontrolę atleikančių institucijų funkcijoms įgyvendinti tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 117-5029) >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. V-164 „Dėl Ligų, kuriomis sergantys ne jaunesni kaip 16 metų pacientai turi teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, sąrašo patvirtinimo (Žin., 2010, Nr. 24-1151) >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-178 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 30-1389) >>

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. V-807 „Dėl Mokyklos nelankymo priežasčių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 67-3368) >>

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. A1-193 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2011-2013 metų priemonių plano patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 45-2116) >>

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymas Nr. 1-192 „Dėl tabako gaminių atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo ir įforminimo reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR; 2016-23562) >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-1109 „Dėl Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 162-7697) >>

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. A1-566 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 148-7602) >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1429 "Dėl Reikalavimų patalpoms, kuriose laikomos į kontroliuojamų narkotinių ir psichotropinių medžiagų II ar III sąrašą įtrauktos medžiagos, verčiantis jų gamyba, didmenine ar mažmenine prekyba, aprašo patvirtinimo" (TAR Nr. 2014-21112) >>

Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. 4-432/1R-169 „Dėl Verslo priežiūros institucijų kontrolinių klausimynų rengimo ir atnaujinimo tvarkos aprašo, Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairių ir vienodos ir kokybiškos asmenų konsultavimo praktikos užtikrinimo gairių patvirtinimo“ (TAR Nr. 2015-11382) >>

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. 4-609 "Dėl Informacijos, susijusios su metimu rūkyti, turinio, jos pateikimo tvarkos ir vaizdinių įspėjimų rinkinių, pateikiamų ant tabako gaminių vienetinio pakelio ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės, patvirtinimo" (TAR Nr. 2015-14445) >>

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento teisės aktai

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2021 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. T1-96 “Dėl narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2020 m. Gruodžio 22 d. Įsakymo nr. T1-141 „dėl į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo" >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. T1-53 „Dėl Keitimosi informacija apie naujas psichoaktyvų efektą sukeliančias medžiagas tvarkos patvirtinimo“ >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. T1-54 „Dėl Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. T1-137 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), dokumentų blankų formų patvirtinimo“ pakeitimo“  >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. T1-65 „Dėl formos NTAKD-KAM-F1 patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 58-2811) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. T1-68 „Dėl Pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. T1-73 „Dėl formų NTAKD-HI patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 58-2813) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2016 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. T1-101 „Dėl duomenų apie rinkoje esančius pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius), kurie naudojami veterinarinių vaistų, pašarų priedų ir pašarų gamybai, pateikimo formos patvirtinimo ” >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. T1-83 „Dėl Nedenatūruoto etilo alkoholio ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir panaudojimo ataskaitų formų patvirtinimo“ (Žin. 2011-05-14, Nr. 58-2817) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. T1-87 „Dėl Informacijos apie numatomą etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų įvežimą iš bet kurios valstybės ar teritorijos į Lietuvos Respublikoje organizuojamas parodas ir reprezentacinius renginius teikimo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2011, Nr. 60-2872) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. T1-90 „Dėl Tarpžinybinės naujų psichoaktyvių efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo” >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. T1-103 „Dėl formos NTAKD-MD-F1 patvirtinimo” (Žin., 2011, Nr. 62-2951) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2016 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. T1-102 „Dėl Duomenų apie aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka vykdomos cheminių medžiagų tvarkymo kontrolės metu nustatytus narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų naudojimo atvejus, juos naudojančių ūkio subjektų patikrinimo rezultatus ir Duomenų apie Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų preliminariai įregistruotas ir registruotas chemines medžiagas pateikimo formų patvirtinimo” (TAR, 2016-03-21, Nr. 5459) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. T1-117 „Dėl formos NTAKD-IRD-VRM patvirtinimo” (Žin., 2011, Nr. 63-3024) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. T1-118 „Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento kolegijos ir jos darbo reglamento patvirtinimo” (Žin., 2011, Nr. 66-3148) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. T1-150 „Dėl formos NTAKD-VTMT patvirtinimo” (Žin., 2011, Nr. 74-3586) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. T1-159 „Dėl Tarpinstitucinės veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo ir registravimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo” (Žin., 2011, Nr. 66-3149) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2011 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. T1-165 „Dėl formos NTAKD-VDI patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 76-3706) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2016 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. T1-156 „Dėl formų patvirtinimo“ (TAR, Nr. 2016-10635) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. T1-269 „Dėl formos NTAKD-PD patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 122-5793) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. T1-271 „Dėl Tabako gaminių gamybos ir realizavimo per ketvirtį, taip pat tabako gaminių realizavimo per ketvirtį ataskaitų teikimo tvarkos aprašo, ataskaitų formų NTAKD-TAB-GAM-F1 ir NTAKD-TAB-REAL-F2 patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 122-5792; 2012, Nr. 29-1379) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. T1-284 „Dėl formos NTAKD-KD patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 126-5997) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. T1-358 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) laikymo ir saugojimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. T1-277 „Dėl saugiųjų dokumentų blankų naudojimo, išduodant licencijas, licencijų papildomą lapą, licencijų pirmą priedą, licencijų pirmo priedo papildomą lapą, licencijų antrą priedą, licencijų antro priedo papildomą lapą, licencijų trečią priedą, licencijų trečio priedo papildomą lapą, jas papildant, patikslinant ir išduodant licencijų dublikatus“ (Žin., 2012, Nr. 128-6456) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2012 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. T1-307 „Dėl Informacijos apie įmonių, Europos juridinių asmenų ir jų filialų, užsienio juridinių asmenų atstovybių Lietuvos Respublikoje importuotus alkoholio produktus (išskyrus žemės ūkio kilmės etilo alkoholį) teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 128-6457) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. T1-323 „Dėl Informacijos apie ūkio subjektams taikytas ekonomines sankcijas teikimo tvarkos aprašo ir formos NTAKD-AT/ES patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 148-7627; TAR, 2014-01-14, 2014-00174) >> 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. T1-25 „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su alkoholio produktais, tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais, patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 9-403; TAR, Nr. 2016-29637) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. T1-163 „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir juridinių asmenų, vykdančių veiklą su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2013 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. T1-126 „Dėl Subjekto deklaracijos dėl atitikties pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) saugojimo ir laikymo reikalavimams formų patvirtinimo“ >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2016 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. T1-308 „Dėl Alkoholio produktų gamybos ir realizavimo apimčių ataskaitos formos patvirtinimo“ (TAR Nr. 2016-24266) >>    >>>>>>>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2015 m. liepos 14 d. įsakymą Nr. T1-194 „Dėl Europos Sąjungos vidaus reikalų darbo grupės narkotikų kontrolės pogrupio sudarymo“ (TAR Nr. 2015-11347) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2015 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. T1-268 „Dėl Į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašo sudarymo taisyklių patvirtinimo“  >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2017 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. T1-347 „Dėl Paraiškos išduoti leidimą pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, Paraiškos išduoti leidimą pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį, Paraiškos išduoti leidimą naudoti denatūruotą etilo alkoholį, Paraiškos papildyti leidimą, Paraiškos patikslinti leidimą formų patvirtinimo“ (TAR Nr. 2017-11-03 Nr.17428) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. T1-119 "Dėl Duomenų apie Lietuvos Respublikoje gaminamus, importuojamus, platinamus, eksportuojamus ir pramonėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje fizinių ir juridinių asmenų naudojamus narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius) ir į oficialų sąrašą neįtrauktas medžiagas, jas naudojančius fizinius ir juridinius asmenis pateikimo formos patvirtinimo" (TAR, Nr. 2016-06889) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2016 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. T1-09 "Dėl veiklos, susijusios su Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos specialiojo registracijos pažymėjimo formos patvirtinimo" (TAR, 2016-24235) >>

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. T1-350 "Dėl Lietuvos Respublikos rinkai teikiamų rūkomųjų žolinių gaminių gamybai naudotų visų sudedamųjų dalių ir jų kiekių sąrašo teikimo aprašo patvirtinimo" (TAR, 2016-26400) >>

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. T1-401 "Dėl mažareikšmingumo taikymo Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo ir Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimų srityje ir kriterijų, kuriais vadovaujantis administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, nustatymo" (TAR, 2016-29629) >>

Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktai

Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2005 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. 1.2-56 „Dėl Psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugų kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 114-4183) >>

Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2005 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 1.2-58 „Dėl Informacijos apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos projektus rinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 119-4319) >>

Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2006 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. T1-21 „Dėl Informacijos apie dalyvavimą programose formos ir jos pildymo instrukcijos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 16-575) >>

Kiti dokumentai

Įsakymas dėl savivaldybių administracijų veiklos išduodant licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais tipinių vertinimo kriterijų patvirtinimo >> 

Savivaldybių administracijų veiklos išduodant licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais tipiniai vertinimo kriterijai >>

Savivaldybių administracijų veiklos išduodant licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais tipiniais vertinimo kriterijai. >>


Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą skyriuje „Teisės aktai“ atsakinga Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo skyriaus patarėja Dalia Skučaitė

Tel. nr.:  8 7066 80 96, el. paštas: dalia.skucaite@ntakd.lt

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-03