Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės

departamento direktoriaus

2020 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. T1-105

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS KOORDINAVIMO SKYRIAUS

VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. veiklos planavimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo skyriaus (toliaus - skyrius) veiklos organizavimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos politikos įgyvendinimas ir dalyvavimas ją formuojant; asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, psichologinės ir socialinės reabilitacijos bei integracijos paslaugų stebėsenos organizavimas ir koordinavimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Užtikrina narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo pirminės prevencijos priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinimo koordinavimą.

17. Užtikrina asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, psichologinės ir socialinės reabilitacijos bei integracijos paslaugų teikimo stebėseną ir koordinavimą bei šios veiklos tobulinimą.

18. Inicijuoja, organizuoja, koordinuoja ir/ar pagal kompetenciją įgyvendina nacionalinius ir tarptautinius projektus ir tyrimus, susijusius su skyriaus ir/ar įstaigos veikla.

19. Pagal kompetenciją rengia informaciją tarptautinėms komisijoms, komitetams, darbo grupėms, analizuoja, teikia pasiūlymus, išvadas įstaigos vadovui ir/ar jo pavaduotojui.

20. Vertina, teikia siūlymus ir rengia išvadas dėl Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų, priskirtinų skyriaus kompetencijai, tobulinimo, teikia siūlymus įstaigos vadovui dėl naujų teisės aktų rengimo ar jų tobulinimo, inicijuoja ir rengia teisės aktų projektus ar dalyvauja jų rengime, teisės aktų nustatyta tvarka derina juos su kitomis institucijomis.

21. Užtikrina skyriaus nuostatuose numatytų skyriaus funkcijų vykdymą ir įgyvendina Departamento darbo reglamento nuostatas.

22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.2. studijų kryptis – socialinis darbas;

23.3. studijų kryptis – edukologija;

arba:

23.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.5. darbo patirtis – visuomenės sveikatos priežiūros srities patirtis;

23.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

24. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

24.1. kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

24.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

25. Atitikimas kitiems reikalavimams:

25.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

26. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

26.2. organizuotumas – 4;

26.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

26.4. analizė ir pagrindimas – 5;

26.5. komunikacija – 4.

27. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

27.1. strateginis požiūris – 4;

27.2. veiklos valdymas – 4;

27.3. lyderystė – 4.

28. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

28.1. informacijos valdymas – 4;

28.2. dalykinių ryšių tinklo kūrimas – 5.

29. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

29.1. veiklos planavimas – 5.