Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo arba edukologijos krypties išsilavinimą (būti baigusiam vientisąsias universitetines studijas arba turėti bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius);
 2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirties narkotikų arba tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos srityse;
 3. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos institucijų struktūra, jų veikla, sprendimų priėmimo tvarka;
 4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo pirminės prevencijos bei asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinės ir socialinės reabilitacijos bei integracijos sritis, Departamento veiklos organizavimą, valstybės tarnybą;
 5. išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo taisykles;
 6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus;
 7. mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis ir technologijomis (pvz., Microsoft Office programiniu paketu);
 8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. vadovaudamasis Skyriaus nuostatais ir Departamento direktoriaus įsakymais, organizuoja, planuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, įgyvendina Skyriui pavestas funkcijas, analizuoja Skyriaus darbo rezultatus, rengia Skyriaus veiklos planus bei ataskaitas, užtikrina savalaikį ir tinkamą Departamento direktoriaus ar/ir direktoriaus pavaduotojo pavedimų vykdymą;
 2. paveda Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams atlikti užduotis, tikrina parengtus Departamento dokumentų ir įsakymų projektus, užtikrina, kad jie būtų laiku ir kokybiškai parengti;
 3. pagal Skyriaus veiklai priskirtas funkcijas sprendžia klausimus, susijusius su valstybės politikos narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo pirminės prevencijos  bei narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos darbo vietose formavimu ir įgyvendinimu;
 4. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant valstybinių narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos programų ir jos priemonių įgyvendinimo projektus;
 5. užtikrina narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo pirminės prevencijos priemonių bei narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos darbo vietose priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinimo koordinavimą;
 6. užtikrina asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinės ir socialinės reabilitacijos bei integracijos paslaugų teikimo stebėseną ir koordinavimą;
 7. užtikrina informacijos, susijusios su narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo pirmine prevencija, narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencija darbo vietose ir asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologine ir socialine reabilitacija bei integracija, teikimą suinteresuotoms institucijoms ir asmenims;
 8. koordinuoja bendradarbiavimą su Europos Tarybos Pompidou grupe, užtikrina Lietuvos nuolatinio atstovavimo funkcijų Europos Tarybos Pompidou grupėje vykdymą;
 9. organizuoja, koordinuoja ir rengia metodines rekomendacijas, susijusias su narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo pirminės prevencijos,  narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos darbo vietose bei asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinės ir socialinės reabilitacijos bei integracijos klausimais;
 10. užtikrina, koordinuoja ir dalyvauja moksliniuose ir kituose tyrimuose narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo pirminės prevencijos, narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos darbo vietose ir asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinės ir socialinės reabilitacijos bei integracijos srityse;
 11. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybei, valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms pasiūlymus dėl narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo pirminės prevencijos, narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos darbo vietose ir asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinės ir socialinės reabilitacijos bei integracijos prioritetinių krypčių ir šios veiklos tobulinimo;
 12. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, koncepcijas, strategijas, programas ir teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;
 13. pagal kompetenciją ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka rengia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl teisės aktų narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo pirminės prevencijos srityse projektų rengimo;
 14. pagal kompetenciją formuluoja išvadas dėl pateiktų derinti teisės aktų narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos srityse projektų;
 15. pagal kompetenciją bendradarbiaudamas su kitais Departamento skyriais dalyvauja parengiant bei teikiant oficialias Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktų ar kitų dokumentų, jų projektų pozicijas, išvadas, pastabas, pasiūlymus ar kitą informaciją dėl ES teisės aktų ar kitų dokumentų, jų projektų;
 16. dalyvauja teikiant informaciją visuomenei ES narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo pirminės prevencijos politikos, narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos darbo vietose, asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinės ir socialinės reabilitacijos bei integracijos klausimais;
 17. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir teikia pasiūlymus dėl kitų Departamento skyrių parengtų ar rengiamų teisės aktų projektų bei dėl teisės aktų tobulinimo;
 18. pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos interesams ES institucijose ir jų darbo organuose, tarptautinėse organizacijose;
 19. Direktoriaus ir/ar Direktoriaus pavaduotojo pavedimu dalyvauja Departamento ar kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose darbo, derybų ir kitose grupėse ar komisijose, o taip pat pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, susitikimuose narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo pirminės prevencijos, asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinės ir socialinės reabilitacijos, integracijos bei narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos darbo vietose klausimais;
 20. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybių įstaigų ir institucijų, fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus bei pasiūlymus;
 21. kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje atlieka Skyriaus tarnautojų mokymo nuolatinio poreikio analizę;
 22. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Skyriaus valstybės tarnautojų veiklos vertinimą;
 23. nuolat tobulina kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;
 24. pagal kompetenciją atlieka kitas Departamento direktoriaus ir/ar Direktoriaus pavaduotojo pavestas ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.