Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis), biomedicinos mokslų studijų srities, visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;
 2. turėti patirties cheminių medžiagų duomenų stebėsenos ir informacijos analizės vykdymo bei  visuomenės sveikatos srityje;
 3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei Jungtinių Tautų ir Europos Sąjungos dokumentais, reglamentuojančiais narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartą;
 4. mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis ir technologijomis (pvz., Microsoft Office programiniu paketu);
 5. išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo taisykles;
 6. išmanyti profesinės etikos ir tarnybinio protokolo reikalavimus, laikytis valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos etikos taisyklių;
 7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus;
 8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. organizuoja ir vykdo naujų psichoaktyvių medžiagų stebėseną pagal Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus bei rekomendacijas:
  1.  vykdo informacijos apie naujas psichoaktyvias medžiagas stebėseną viešojoje erdvėje ir užtikrina aktualios informacijos parengimą platinimui per visuomenės informavimo priemones;
  2.  renka ir sistemina informaciją apie rinkoje esančių naujų psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų ar gaminių, kurie gali būti vartojami svaiginimosi tikslais, sudedamąsias dalis ir jų toksikologinį poveikį;
  3.  pagal kompetenciją rengia ir teikia informacinę, analitinę ir metodinę medžiagą naujų psichoaktyvių medžiagų klausimais;
  4.  renka informaciją ir parengia pasiūlymus dėl galimų rinkos ribojimo bei kontrolės priemonių taikymo;
  5.  pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo pasitarimus, seminarus, diskusijas, susijusias su naujomis psichoaktyviomis medžiagomis;
  6.  renka ir sistemina informaciją, gautą per Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo (Reitox) Ankstyvojo perspėjimo sistemą (EWS), apie naujas rinkoje pasirodžiusias psichoaktyvų efektą sukeliančias medžiagas, kurios kelia pavojų ir grėsmę visuomenės sveikatai bei organizuoja ir užtikrina šios informacijos parengimą platinimui per visuomenės informavimo priemones;
 2. pagal kompetenciją atstovauja Departamentui Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo (Reitox) Ankstyvojo perspėjimo sistemos (EWS) keitimosi informacija apie naujas psichoaktyvų efektą sukeliančias medžiagas nacionalinių ekspertų grupėje, kitų Europos Sąjungos institucijų darbo grupių ir komitetų veikloje, dalyvauja tarpžinybinėse ir tarptautinėse darbo grupėse, komisijose, pasitarimuose;
 3. užtikrina greitą pasikeitimą informacija apie naujų psichoaktyvių medžiagų atsiradimą su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijomis;
 4. pagal kompetenciją vykdo narkotinių ir psichotropinių medžiagų reklamos ir uždraustos informacijos skleidimo viešojoje erdvėje stebėseną;
 5. tiria  galimus pažeidimus dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų reklamos ir uždraustos informacijos skleidimo viešoje erdvėje;
 6. surašo Administracinių nusižengimų protokolus asmenims, pažeidusiems nuostatą dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų reklamos ir uždraustos informacijos skleidimo viešojoje erdvėje draudimo;

 7.  

  rengia procesinius dokumentus teismams, atstovauja Departamento interesams teismuose teisės aktų, reglamentuojančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų reklamos ir uždraustos informacijos, pažeidimų atvejais;

 8. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolę reglamentuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų praktinio įgyvendinimo klausimais;
 9. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl teisės aktų, reglamentuojančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvartą, tobulinimo;
 10. Skyriaus vedėjo pavedimu pagal kompetenciją teikia informaciją kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms teisės aktų nustatyta tvarka;
 11. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl kitų Departamento struktūrinių padalinių parengtų ar rengiamų teisės aktų projektų;
 12. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybės įstaigų ir institucijų, fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, skundus bei pasiūlymus;     
 13. Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Departamento ar kitų institucijų sudaromose darbo grupėse, komisijose, pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, susitikimuose, pagal kompetenciją rengia pranešimus savo veiklos srityje;              
 14. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų specialistais;
 15. užtikrina, kad viešai ir oficialiai darbo klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Departamento pozicijai;
 16. nuolat tobulina kvalifikaciją;
 17. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
 18. atlieka kitas Departamento direktoriaus, Direktoriaus pavaduotojo ar/ir Skyriaus vedėjo pavestas ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.