Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento

2020 m. spalio 27 d. direktoriaus įsakymu Nr.: T1-104

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PREKURSORIŲ KONTROLĖS IR RIZIKOS VERTINIMO SKYRIAUS

PATARĖJAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. stebėsena ir analizė.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. priežiūra ir kontrolė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. naujų psichoaktyvių medžiagų stebėsena, analizė ir rizikos vertinimas, narkotinių ir psichotropinių medžiagų reklamos ir uždraustos informacijos apie jas skleidimo viešojoje erdvėje stebėsena ir analizė.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. galimų pažeidimų dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų reklamos ir uždraustos informacijos skleidimo viešojoje erdvėje priežiūra.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

8. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

10. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

11. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

13. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

14. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

15. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

16. Vykdo naujų psichoaktyvių medžiagų stebėseną ir analizę. Renka ir sistemina informaciją apie rinkoje esančių naujų psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų ar gaminių  sudedamąsias dalis ir jų poveikį, rengia pasiūlymus dėl galimų rinkos ribojimo bei kontrolės priemonių taikymo naujoms psichoaktyvų efektą sukeliančioms medžiagoms.

17. Užtikrina aktualios informacijos apie naujas psichoaktyvias medžiagas parengimą platinimui per visuomenės informavimo priemones.

18. Renka ir sistemina informaciją, gautą per Europos Narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (ENNSC) informacinio tinklo (Reitox) Ankstyvojo perspėjimo sistemą (EWS) apie naujas rinkoje pasirodžiusias psichoaktyvų efektą sukeliančias medžiagas. Atstovauja Departamentą ekspertų grupių susitikimuose.

19. Organizuoja nacionalinio Ankstyvojo perspėjimo sistemos (EWS) tinklo veiklą. Užtikrina greitą apsikeitimą informacija apie naujų psichoaktyvių medžiagų atsiradimą su Lietuvos Respublikos ir tarptautinėmis organizacijomis bei institucijomis.

20. Vykdo informacijos apie naujas psichoaktyvias medžiagas stebėseną viešojoje erdvėje. Tiria galimus pažeidimus dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų reklamos ir uždraustos informacijos skleidimo viešoje erdvėje.

21. Pavaduoja Skyriaus vedėją jo ligos, atostogų, komandiruočių metu ar dėl kitų priežasčių jo nesant darbe.

22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.2. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);

arba:

23.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.4. darbo patirtis – cheminių medžiagų ir preparatų pavojingumo sveikatai vertinimo srities patirtis;

23.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

24. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

24.1. kalba – anglų arba prancūzų arba vokiečių;

24.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

25. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. komunikacija – 4;

25.2. analizė ir pagrindimas – 5;

25.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

25.4. organizuotumas – 4;

25.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.

26. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. dalykinių ryšių tinklo kūrimas – 4;

26.2. informacijos valdymas – 4.