Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities chemijos ar biochemijos krypties, ar biomedicinos mokslų studijų srities, farmacijos krypties išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnės kaip 3 metų darbo patirties cheminių medžiagų kontrolės vykdymo, cheminių medžiagų duomenų stebėsenos ir informacijos analizės vykdymo srityje;
 3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą bei darbo santykius, teisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) apyvartą, Jungtinių Tautų bei Europos Sąjungos dokumentais, nustatančiais narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) teisėtos apyvartos reikalavimus;
 4. dirbti kompiuteriu bei naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis ir technologijomis (pvz., Microsoft Office programiniu paketu);
 5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 6. išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo taisykles;
 7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Departamento direktoriaus pavedimu vykdo planinius ir neplaninius patikrinimus subjekto darbo laiku, o kitu laiku – įstatymų nustatyta tvarka pasitelkę teisėsaugos įstaigų pareigūnus, subjekto patalpose, tikrinant subjekto veiklai naudojamas medžiagas, įrengimus, įrangą, atsargas, atliekamus veiksmus, veiklos dokumentus ir kompiuterinės apskaitos sistemas, siekiant nustatyti, ar laikomasi teisės aktų reikalavimų;
 2. tiria teisėtos veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), galimus pažeidimus;
 3. surašo Administracinių nusižengimų protokolus asmenims, pažeidusiems įstatymus ir kitus teisės aktus narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės (priežiūros) srityje;
 4. rengia procesinius dokumentus teismams ir atstovauja Departamento interesams teismuose teisės aktų, reglamentuojančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) apyvartą, pažeidimų atvejais;
 5. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimą;
 6. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), į oficialų narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) sąrašą neįtrauktų medžiagų, kurios gali būti panaudotos neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, nemokamų mėginių paėmimą iš subjektų;
 7. pagal kompetenciją ir galimybes įgyvendina Jungtinių Tautų ir Europos Sąjungos teisės aktuose ir rekomendacijose (gairėse) numatytas priemones, užtikrinančias narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) stebėseną bei kontrolę;
 8. užtikrina informacijos, reikalingos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolei vykdyti, gavimą iš kitų teisės aktuose nurodytų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir ūkio subjektų;
 9. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) kontrolę reglamentuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų praktinio įgyvendinimo klausimais;
 10. renka ir analizuoja informaciją apie subjektų, kurie savo veikloje naudoja narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius), apyvartos duomenis, pateiktus pagal Departamento nustatytą formą;
 11. renka, analizuoja, sistemina ir teikia Jungtinių Tautų Tarptautiniam narkotikų kontrolės komitetui ir Europos Komisijai siunčiamas narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) apyvartos metines ataskaitas;
 12. renka bei teikia Europos Komisijai ketvirtines ataskaitas apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sulaikymo bei konfiskavimo atvejus gautus iš teisėsaugos institucijų.
 13. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl kitų Departamento struktūrinių padalinių parengtų ar rengiamų teisės aktų projektų;
 14. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybės įstaigų ir institucijų, fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, skundus bei pasiūlymus, taip pat konsultuoja ūkio subjektus;
 15. Skyriaus vedėjo pavedimu ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;
 16. pagal kompetenciją atstovauja Departamentui Europos Sąjungos institucijų darbo grupių ir komitetų veikloje, dalyvauja tarpžinybinėse ir tarptautinėse darbo grupėse, komisijose, pasitarimuose, konferencijose;
 17. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų specialistais;
 18. užtikrina bendradarbiavimo sutarčių tarp valstybės ir savivaldybės įstaigų ir institucijų bei ūkio subjektų įgyvendinimą ir jas įgyvendina;
 19. užtikrina, kad viešai ir oficialiai darbo klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Departamento pozicijai;
 20. nuolat tobulina kvalifikaciją;
 21. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo.
 22. atlieka kitas Departamento direktoriaus, Direktoriaus pavaduotojo ar/ir Skyriaus vedėjo pavestas ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.