Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities chemijos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą (būti baigusiam vientisas universitetines studijas arba turėti bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius);
 2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirties;
 3. turėti ne mažesnės kaip 3 metų darbo patirties cheminių medžiagų kontrolės organizavimo ir vykdymo srityje;
 4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais teisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) apyvartą, Jungtinių Tautų bei Europos Sąjungos dokumentais, nustatančiais narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) teisėtos apyvartos reikalavimus;
 5. dirbti kompiuteriu bei naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis ir technologijomis (pvz., Microsoft Office programiniu paketu);
 6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 7. išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo taisykles;
 8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 1. vadovaudamasis Skyriaus nuostatais ir Departamento Direktoriaus įsakymais, vadovauja Skyriaus veiklai, organizuoja, planuoja ir koordinuoja Skyriaus darbą, įgyvendina Skyriui pavestas funkcijas.
 2. paveda Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams atlikti užduotis, tikrina parengtus Departamento dokumentų ir įsakymų projektus, užtikrina, kad jie būtų laiku ir kokybiškai parengti;
 3. analizuoja Skyriaus darbo rezultatus, rengia Skyriaus veiklos planus bei ataskaitas;
 4. užtikrina Departamento nuostatuose nustatytų funkcijų, susijusių su teisėtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) apyvartos kontrole bei naujų psichoaktyvių medžiagų stebėsena, vykdymą ir dalyvauja įgyvendinant ir formuojant politiką narkotikų kontrolės srityje:
  1. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, programas, kitus dokumentus Skyriaus kompetencijos klausimais;
  2. pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina teisės aktų nustatyta tvarka institucijų, įgyvendinančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) valstybinę kontrolę, veiksmų priežiūros ir koordinavimo funkcijas;
  3. įgyvendina narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės bei neteisėtos apyvartos mažinimo priemones;
  4. pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo teisėtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) apyvartos kontrolę, numatytą Lietuvos Respublikos Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatyme;
  5. vadovaujantis teisės aktų nustatytais ūkio subjektų veiklos priežiūros efektyvumo (rezultatyvumo) rodikliais, organizuoja ir atlieka vykdomos ūkio subjektų veiklos priežiūros rezultatų vertinimą;
  6. pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja naujų psichoaktyvių medžiagų stebėseną pagal Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus;
  7. užtikrina greitą pasikeitimą informacija apie naujų psichoaktyvių medžiagų atsiradimą ir jų rizikos vertinimą;
  8. užtikrina Jungtinių Tautų Tarptautiniam narkotikų kontrolės komitetui ir Europos Komisijai siunčiamų narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) apyvartos metinių ataskaitų rengimą ir pateikimą;
  9. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) kontrolę reglamentuojančių įstatymų ir poįstatyminių aktų praktinio įgyvendinimo klausimais;
 5. užtikrina atstovavimą Europos Komisijos Prekybos tam tikrų medžiagų, naudojamų neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, stebėjimo komitete;
 6. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant valstybės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programas;
 7. užtikrina bendradarbiavimo sutarčių tarp valstybės ir savivaldybės įstaigų ir institucijų bei ūkio subjektų įgyvendinimą ir jas įgyvendina;
 8. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Departamento strateginių dokumentų projektus, teikia pasiūlymus dėl kitų Departamento skyrių parengtų ar rengiamų teisės aktų projektų;
 9. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybės įstaigų ir institucijų, fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, skundus bei pasiūlymus;
 10. bendradarbiauja su kitų Departamento struktūrinių padalinių valstybės tarnautojais ir darbuotojais Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 11. Departamento direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavaduotojo pavedimu pagal kompetenciją atstovauja Departamentui Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, dalyvauja tarpžinybinėse darbo grupėse, komisijose, Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių organizacijų darbo grupių ir komitetų veikloje, pasitarimuose, konferencijose;
 12. užtikrina, kad viešai ir oficialiai darbo klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Departamento pozicijai;
 13. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina Skyriaus dokumentų tvarkymą, jų apskaitos vedimą, laikino saugojimo bylų formavimą ir saugojimą, Skyriuje sukauptų į apyrašus įrašytų ilgo ir nuolatinio saugojimo bylų ruošimą ir perdavimą Departamento archyvui;
 14. nuolat tobulina kvalifikaciją;
 15. teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
 16. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, planuoja jų kvalifikacijos tobulinimą;
 17. atlieka kitas Departamento direktoriaus ir/ar Direktoriaus pavaduotojo pavestas ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.