Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento

2020 m. spalio 27 d.

direktoriaus įsakymu Nr.: T1-104

 

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PREKURSORIŲ KONTROLĖS IR RIZIKOS VERTINIMO SKYRIAUS

VEDĖJAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. veiklos planavimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus (toliau - skyrius) veiklos organizavimas..

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų stebėsena, naujų psichoaktyvių medžiagų stebėsena bei rizikos vertinimas, į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų, leidžiamų vartoti medicinos tikslams ir (ar) naudoti pramonės, nesusijusios su farmacijos produktais, tikslams IV sąrašą įrašytų medžiagų teisėtos apyvartos stebėsena..

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Vertina, teikia siūlymus ir rengia išvadas dėl Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų, priskirtinų skyriaus kompetencijai, tobulinimo, pagal kompetenciją vykdo teisės aktų įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę bei teikia siūlymus įstaigos vadovui dėl jų tobulinimo.

17. Pagal kompetenciją teikia siūlymus įstaigos vadovui dėl naujų teisės aktų rengimo ar jų tobulinimo, inicijuoja ir rengia teisės aktų projektus ar dalyvauja jų rengime, teisės aktų nustatyta tvarka derina juos su kitomis institucijomis.

18. Inicijuoja, organizuoja, koordinuoja ir/ar pagal kompetenciją įgyvendina nacionalinius ir tarptautinius projektus, susijusius su skyriaus ir/ar įstaigos veikla.

19. Organizuoja savalaikį narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) apyvartos ir naujų psichoaktyviųjų medžiagų stebėsenos metinių ataskaitų rengimą ir pateikimą Jungtinių Tautų Tarptautiniam narkotikų kontrolės komitetui ir Europos Komisijai.

20. Pagal kompetenciją rengia informaciją tarptautinėms komisijoms, komitetams, darbo grupėms, analizuoja, teikia pasiūlymus, išvadas įstaigos vadovui ir/ar jo pavaduotojui, užtikrina dalyvavimą nacionalinėse, Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų darbo grupėse, kur nagrinėjami skyriui ir/ar įstaigai priskirtini klausimai, siekiant šioms darbo grupėms suformuluotų tikslų ar vykdant jų užduotis.

21. Organizuoja ir užtikrina Tarpžinybinės naujų psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo ir Tarpinstitucinės narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės veiksmų koordinavimo komisijų veiklą, ir priemonių įgyvendinimą.

22. Užtikrina skyriaus nuostatuose numatytų skyriaus funkcijų vykdymą ir įgyvendina Departamento darbo reglamento nuostatas.

23. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

24.2. studijų kryptis – chemija (arba);

24.3. studijų kryptis – biochemija (arba);

arba:

24.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

24.5. darbo patirtis – prekursorių kontrolės srities patirtis;

24.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

25. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

25.1. kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

25.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

26. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

26.2. organizuotumas – 4;

26.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

26.4. analizė ir pagrindimas – 5;

26.5. komunikacija – 4.

27. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

27.1. strateginis požiūris – 4;

27.2. veiklos valdymas – 4;

27.3. lyderystė – 4.

28. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

28.1. dalykinių ryšių tinklo kūrimas – 4;

28.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 4.