Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (būti baigusiam vientisąsias universitetines studijas arba turėti bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius);
 2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą bei darbo santykius, alkoholio ir tabako verslą;
 3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį valstybinę ūkio subjektų priežiūrą akcizinių prekių srityje vykdančioje ir licencijas (leidimus) išduodančioje institucijoje;
 4. mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis ir technologijomis (pvz., Microsoft Office programiniu paketu);
 5. išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo taisykles;
 6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. analizuoja ir vertina ūkio subjektų pateiktas paraiškas ir dokumentus alkoholio produktų gamybos licencijoms: alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos; alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų gamybos; alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus gamybos licencijoms, gauti;
 2. analizuoja ir vertina ūkio subjektų pateiktas paraiškas ir dokumentus tabako gaminių gamybos ir tabako gaminių didmeninės prekybos licencijoms gauti;
 3. rengia dokumentų, susijusių su šio pareigybės aprašymo 7.1 ir 7.2 punktuose išvardintų licencijų išdavimu, papildymu, patikslinimu, dublikatų išdavimu, įspėjimu apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą arba galimą licencijų galiojimo panaikinimą, licencijų galiojimo sustabdymą, licencijų galiojimo sustabdymo panaikinimą, licencijų galiojimo panaikinimu, projektus;
 4. išrašo licencijas, pildo licencijų registravimo žurnalus, rengia informaciją, kuri bus skelbiama Departamento interneto svetainėje, rengia informaciją Licencijų informacinei sistemai, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Socialinio draudimo fondo valdybai;
 5. renka ir analizuoja informaciją apie numatomą etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų įvežimą iš bet kurios valstybės ar teritorijos į Lietuvos Respublikoje organizuojamas parodas ir reprezentacinius renginius;
 6. renka ir analizuoja duomenis apie įmonių importuojamus alkoholio produktus (išskyrus žemės ūkio kilmės etilo alkoholį) į Lietuvos Respubliką;
 7. renka ir analizuoja duomenis apie savivaldybių išduotas tabako gaminių ir alkoholinių gėrimų mažmeninės prekybos licencijas;
 8. teikia informaciją dėl subjektų, kurie turi teisę įsigyti etilo alkoholio sveikatinimo reikmėms be akcizų, sąrašų sudarymo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai ir Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai;
 9. pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus klausimais, susijusiais su alkoholio produktų licencijavimu;
 10. pagal kompetenciją konsultuoja savivaldybes klausimais, susijusiais su alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių mažmeninės prekybos licencijavimu;
 11. kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su alkoholio produktų gamybos, tabako gaminių gamybos, tabako gaminių didmeninės prekybos licencijų išdavimu;
 12. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybių įstaigų ir institucijų, juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus bei pasiūlymus;
 13. renka ūkio subjektų, turinčių licencijas gaminti tabako gaminius, tabako gaminių gamybos ir realizavimo ataskaitas, analizuoja ir sistemina informaciją;
 14. renka įmonių, turinčių alkoholio produktų gamybos licencijas, alkoholio produktų gamybos ir realizavimo ataskaitas, analizuoja ir sistemina informaciją.
 15. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant raštų ir kitų dokumentų, susijusių su Departamento veikla, projektus;
 16. Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu pagal kompetenciją dalyvauja Departamento ar kitų institucijų sudaromose darbo grupėse, komisijose, pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, susitikimuose;
 17. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant, teikia pasiūlymus dėl atitinkamų kitų Departamento skyrių parengtų ar rengiamų teisės aktų projektų, Departamento strateginių dokumentų projektų bei dėl teisės aktų tobulinimo;
 18. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriaus dokumentus, susijusius su alkoholio produktų gamybos, tabako gaminių gamybos ir tabako gaminių didmeninės prekybos licencijų išdavimu, su informacijos apie įmonių importuojamus alkoholio produktus (išskyrus žemės ūkio kilmės etilo alkoholį) į Lietuvos Respubliką analize, su informacijos apie numatomą etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų įvežimą iš bet kurios valstybės ar teritorijos į Lietuvos Respublikoje organizuojamas parodas ir reprezentacinius renginius analize, su informacijos apie savivaldybių išduotas tabako gaminių ir alkoholinių gėrimų mažmeninės prekybos licencijas analize, veda jų apskaitą, formuoja ir saugo laikino saugojimo bylas, ruošia ir perduoda Departamento archyvui Skyriuje sukauptas į apyrašus įrašytas ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas;
 19. pagal kompetenciją bendradarbiauja su su valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų specialistais;
 20. užtikrina, kad viešai ir oficialiai darbo klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Departamento pozicijai;
 21. nuolat tobulina kvalifikaciją;
 22. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
 23. atlieka kitas Departamento direktoriaus, Direktoriaus pavaduotojo ar/ir Skyriaus vedėjo pavestas ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.