Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės

departamento direktoriaus

2020 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. T1-107

 

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

TABAKO, ALKOHOLIO, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PREKURSORIŲ LICENCIJŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. administracinių paslaugų teikimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. stebėsena ir analizė.             

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. licencijų alkoholio produktų gamybai, tabako gaminių didmeninei prekybai ir gamybai išdavimas, veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijavimo, šios veiklos vietos registracijos pažymėjimų, specialiųjų veiklos vietos registracijos pažymėjimų, šių medžiagų importo ir eksporto leidimų išdavimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. informacijos apie mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais licencijų skaičių ir vietų išdėstymą Lietuvos teritorijoje bei duomenų apie tabako gaminių ir alkoholio produktų gamybą ir realizavimą, importuotus alkoholio produktus (išskyrus žemės ūkio kilmės etilo alkoholį) analizė ir stebėsena.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

10. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

13. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

14. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

15. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

16. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

17. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

18. Rengia dokumentų, susijusių su licencijų, pažymėjimų, leidimų išdavimu, papildymu, patikslinimu, įspėjimu apie galimą galiojimo sustabdymą arba panaikinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimu, projektus.

19. Rengia medžiagą Tarpinstitucinės veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo ir registravimo komisijos posėdžiams, kviečia posėdžius ir sekretoriauja jų metu.

20. Rengia ir teikia informaciją į Licencijų informacinę sistemą.

21. Renka, analizuoja informaciją apie numatomą etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų įvežimą iš bet kurios valstybės ar teritorijos į Lietuvos Respublikoje organizuojamas parodas, reprezentacinius renginius, importuotus alkoholio produktus (išskyrus žemės ūkio kilmės etilo alkoholį).

22. Teikia informaciją dėl subjektų, kurie turi teisę įsigyti etilo alkoholio sveikatinimo reikmėms be akcizų, sąrašų sudarymo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai ir Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.

23. Tvarko skyriaus dokumentus pagal kompetenciją, veda jų apskaitą, formuoja ir saugo laikino saugojimo bylas, ruošia ir perduoda Departamento archyvui Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriuje sukauptas į apyrašus įrašytas ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas.

24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.                                                               

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

25.2. studijų kryptis – ekonomika;

25.3. studijų kryptis – vadyba;

arba:

25.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

25.5. darbo patirtis – licencijuojamos veiklos patirtis;

25.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

26. Atitikimas kitiems reikalavimams:

26.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.                    

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

27. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

27.1. komunikacija – 4;

27.2. analizė ir pagrindimas – 3;

27.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

27.4. organizuotumas – 3;

27.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

28. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

28.1. informacijos valdymas – 3.

29. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

29.1. informacinių technologijų valdymas – 3;

29.2. dokumentų valdymas – 3.