Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities, vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
 2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą bei darbo santykius, alkoholio produktų licencijavimą;
 3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
 4. mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis ir technologijomis (pvz., Microsoft Office programiniu paketu);
 5. išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo taisykles;
 6. išmanyti profesinės etikos ir tarnybinio protokolo reikalavimus, laikytis valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos etikos taisyklių;
 7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus;
 8. mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 1. analizuoja ir vertina ūkio subjektų pateiktas paraiškas ir dokumentus licencijoms gauti pagal šias licencijų rūšis:
  1. licencijas verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;
  2. licencijas verstis didmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento;
  3. licencijas verstis didmenine prekyba nedenatūruotu etilo alkoholiu;
  4. licencijas verstis didmenine prekyba denatūruotu etilo alkoholiu;
  5. licencijas verstis didmenine prekyba etilo alkoholio turinčiomis žaliavomis;
  6. licencijas verstis didmenine prekyba nemaistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais;
  7. alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencijas;
  8. alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licencijas;
  9. alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, gamybos licencijas;
  10. licencijas verstis didmenine prekyba maistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais;
 2. rengia dokumentų, susijusių su šio pareigybės aprašymo 7.1 punkte išvardintų licencijų rūšių išdavimu, papildymu, patikslinimu, dublikatų išdavimu, įspėjimu apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą arba galimą licencijų galiojimo panaikinimą, licencijų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, licencijų galiojimo panaikinimą, projektus;
 3. išrašo licencijas, pildo licencijų registravimo žurnalus, rengia informaciją, kuri bus skelbiama Departamento interneto svetainėje, rengia informaciją, Licencijų informacinei sistemai, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Socialinio draudimo fondo valdybai;
 4. konsultuoja ūkio subjektus klausimais, susijusiais su alkoholio produktų licencijavimu, bei savivaldybes klausimais, susijusiais su alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių mažmeninės prekybos licencijavimu;
 5. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja raštų ir kitų dokumentų, susijusių su Departamento veikla, projektų rengime;
 6. kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su alkoholio produktų gamybos, alkoholio produktų didmeninės prekybos, išdavimu;
 7. renka įmonių, turinčių licencijas verstis alkoholinių gėrimų didmenine prekyba, alkoholinių gėrimų realizavimo ataskaitas, taip pat įmonių, turinčių alkoholio produktų gamybos licencijas, alkoholio produktų gamybos ir realizavimo ataskaitas, analizuoja ir sistemina informaciją;
 8. nagrinėja gaunamus ūkio subjektų ir fizinių asmenų siūlymus, pareiškimus ir raštus, susijusius su alkoholio produktų licencijavimu;
 9. Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Departamento ar kitų institucijų sudaromose darbo grupėse, komisijose, pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, susitikimuose;
 10. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriaus dokumentus, susijusius su alkoholio produktų didmeninės prekybos licencijų ir alkoholio produktų gamybos licencijų išdavimu, veda jų apskaitą, formuoja ir saugo laikino saugojimo bylas, ruošia ir perduoda Departamento archyvui Skyriuje sukauptas į apyrašus įrašytas ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas;.
 11. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų specialistais;
 12. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant, teikia pasiūlymus dėl atitinkamų kitų Departamento skyrių parengtų ar rengiamų teisės aktų projektų, Departamento strateginių dokumentų projektų bei dėl teisės aktų tobulinimo;
 13. užtikrina, kad viešai ir oficialiai darbo klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Departamento pozicijai;
 14. nuolat tobulina kvalifikaciją;
 15. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
 16. atlieka kitas Departamento direktoriaus, Direktoriaus pavaduotojo ar/ir Skyriaus vedėjo pavestas ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.