Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus

2020 m. spalio 29 d. įsakymu Nr.: T1-107

 

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

TABAKO, ALKOHOLIO, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PREKURSORIŲ LICENCIJŲ SKYRIAUS

PATARĖJAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. alkoholinių gėrimų didmeninės prekybos, alkoholio produktų, išskyrus alkoholinius gėrimus, dimeninės prekybos, į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų, leidžiamų vartoti medicinos tikslams ir (ar) naudoti pramonės, nesusijusios su farmacijos produktais, tikslams IV sąrašą įrašytų medžiagų, licencijavimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

8. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.

9. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

12. Rengia dokumentų, susijusių su leidimų, licencijų išdavimu, papildymu, patikslinimu,  licencijų, leidimų galiojimo sustabdymu, galiojimo sustabdymo panaikinimu, galiojimo panaikinimu, projektus.

13. Pildo licencijų, leidimų elektroninius registravimo žurnalus, rengia ir teikia informaciją Licencijų informacinei sistemai.

14. Renka ir analizuoja pranešimus apie numatomus importuoti ar eksportuoti į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų, leidžiamų vartoti medicinos tikslams ir (ar) naudoti pramonės, nesusijusios su farmacijos produktais, tikslams IV sąrašą įrašytas medžiagas.

15. Dalyvauja įstaigos ar kitų institucijų sudaromose darbo grupėse, komisijose, pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, susitikimuose.

16. Vykdo skyriaus dokumentų apskaitą, formuoja ir saugo laikino saugojimo bylas, ruošia ir perduoda Departamento archyvui Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriuje sukauptas į apyrašus įrašytas ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas.

17. Dalyvauja rengiant programų ir kitų teisės aktų, susijusių su tabako ir alkoholio, Narkotinių ir psichotropinių medžiagų, leidžiamų vartoti medicinos tikslams ir (ar) naudoti pramonės, nesusijusios su farmacijos produktais, tikslams IV sąrašo medžiagų licencijavimu, projektus, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo.

18. Pavaduoja Skyriaus vedėją jo ligos, atostogų, komandiruočių metu ar dėl kitų priežasčių jo nesant darbe.

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.2. studijų kryptis – vadyba (arba);

20.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

20.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.5. darbo patirtis – licencijuojamos veiklos patirtis;

20.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

21. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

21.1. kalba – anglų;

21.2. kalbos mokėjimo lygis – A2.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

22.1. komunikacija – 4;

22.2. analizė ir pagrindimas – 4;

22.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

22.4. organizuotumas – 4;

22.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.

23. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

23.1. informacijos valdymas – 4.

24. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. informacinių technologijų valdymas – 4;

24.2. dokumentų valdymas – 4.