Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento

2020 m. spalio 29 d.

direktoriaus įsakymu Nr.: T1-107

 

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

TABAKO, ALKOHOLIO, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PREKURSORIŲ LICENCIJŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. administracinių paslaugų teikimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimų pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį ir leidimų naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. pranešimų apie tabako gaminius, su tabako gaminias susijusius gaminius, skirtus parduoti Lietuvos Respublikoje,  bendrajame Europos Komisijos  registravimo portale  stebėsena ir analizė; duomenų pagal išduotus leidimus nedenatūruoto etilo alkoholio ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimą ir panaudojimą, rinkimas, stebėsena ir analizė.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

10. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

12. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

13. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

14. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

16. Rengia dokumentų, susijusių su leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimų pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį, leidimų naudoti denatūruotą etilo alkoholį patikslinimu, galiojimo panaikinimo, projektus.

17. Vykdo tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių gamintojų ir (ar) importuotojų pranešimų, pateiktų į bendrąjį Europos Komisijos portalą EU-CEG apie tabako gaminius, su tabako gaminiais susijusius gaminius, skirtus parduoti Lietuvos Respublikoje, stebėseną ir analizę ir atlieka pateiktos informacijos vertinimą pagal Departamento Direktoriaus įsakymu nustatytą tvarką.

18. Pagal kompetenciją, atsižvelgiant į duomenų konfidencialumą, skelbia EU-CEG portalu gaunamą informaciją Departamento svetainėje pagal Departamento Direktoriaus nustatytą tvarką, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas valstybės institucijoms EU-CEG portalu gaunamos informacijos klausimais bei užtikrina Europos Komisijai reikiamos informacijos pateikimą.

19. Organizuoja tarpinstitucinio bendradarbiavimo veiklą, naudojant EU-CEG portale gaunamą informaciją bendruose valstybės institucijų rinkos priežiūros veiksmuose.

20. Teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriaus dokumentus pagal kompetenciją, veda jų apskaitą, formuoja ir saugo laikino saugojimo bylas, ruošia ir perduoda Departamento archyvui Skyriuje sukauptas į apyrašus įrašytas ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas.

21. Pagal kompetenciją rengia ir atnaujina informaciją daugiafunkciniame konsultavimo modelyje.

22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

23.3. studijų kryptis – vadyba (arba);

arba:

23.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.5. darbo patirtis – licencijuojamos veiklos patirtis;

23.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

24. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

24.1. kalba – anglų;

24.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

25. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

25.2. organizuotumas – 3;

25.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

25.4. analizė ir pagrindimas – 3;

25.5. komunikacija – 4.

26. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. informacijos valdymas – 3.

27. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

27.1. informacinių technologijų valdymas – 3;

27.2. dokumentų valdymas – 3.