Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities, vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
 2. turėti 1 metų patirtį viešojo administravimo srityje;
 3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, alkoholio produktų licencijavimą;
 4. mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis ir technologijomis (pvz., Microsoft Office programiniu paketu);
 5. išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo taisykles;
 6. išmanyti profesinės etikos ir tarnybinio protokolo reikalavimus, laikytis valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos etikos taisyklių;
 7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus.
 8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. analizuoja ir vertina ūkio subjektų pateiktas paraiškas ir dokumentus leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimų pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį, leidimų naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimui;
 2. rengia dokumentų, susijusių su šio pareigybės aprašymo 7.1 punkte išvardintų leidimų išdavimu, projektus;
 3. išrašo leidimus, pildo leidimų registravimo žurnalus;
 4. renka iš ūkio subjektų ir analizuoja duomenis apie pagal Departamento išduotus leidimus nedenatūruoto etilo alkoholio ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimą ir panaudojimą;
 5. teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos susistemintus duomenis apie ūkio subjektų panaudotą pagal Departamento išduotus leidimus denatūruotą etilo alkoholį;
 6. stebi ir analizuoja tabako gaminių gamintojų ir (ar) importuotojų pateiktus pranešimus apie tabako gaminių, skirtų parduoti Lietuvos Respublikoje sudedamąsias dalis, teikia informaciją apie tabako gaminių sudedamąsias dalis ir jų toksiškumą Departamento interneto svetainėje;
 7. konsultuoja ūkio subjektus klausimais, susijusiais su alkoholio produktų licencijavimu, bei savivaldybes klausimais, susijusiais su alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių mažmeninės prekybos licencijavimu
 8. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja raštų ir kitų dokumentų, susijusių su Departamento veikla, projektų rengime;
 9. Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Departamento ar kitų institucijų sudaromose darbo grupėse, komisijose, pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, susitikimuose;
 10. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant, teikia pasiūlymus dėl atitinkamų kitų Departamento skyrių parengtų ar rengiamų teisės aktų projektų, Departamento strateginių dokumentų projektų bei dėl teisės aktų tobulinimo;
 11. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriaus dokumentus, susijusius su leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio ir leidimų pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimu, veda jų apskaitą, formuoja ir saugo laikino saugojimo bylas, ruošia ir perduoda Departamento archyvui Skyriuje sukauptas į apyrašus įrašytas ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas;
 12. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų specialistais;
 13. užtikrina, kad viešai ir oficialiai darbo klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Departamento pozicijai;
 14. nuolat tobulina kvalifikaciją;
 15. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo.
 16. atlieka kitas Departamento direktoriaus, Direktoriaus pavaduotojo ar/ir Skyriaus vedėjo pavestas ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.