Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities, vadybos ir verslo administravimo ar ekonomikos krypties išsilavinimą;
 2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, alkoholio produktų ir tabako gaminių verslą, teisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) apyvartą, Jungtinių Tautų bei Europos Sąjungos dokumentais, nustatančiais narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) teisėtos apyvartos reikalavimus;
 3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 4. mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis ir technologijomis (pvz., Microsoft Office programiniu paketu);
 5. išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo taisykles;
 6. išmanyti profesinės etikos ir tarnybinio protokolo reikalavimus, laikytis valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos etikos taisyklių;
 7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus;
 8. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų veiklą, sugebėti vadovauti Skyriui;
 9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. vadovauja Skyriaus veiklai, paskirsto darbus tarp Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų, užtikrina tinkamą darbo organizavimą, įgyvendina Skyriui pavestas funkcijas, analizuoja darbo rezultatus, rengia Skyriaus veiklos planus ir ataskaitas, užtikrina savalaikį ir tinkamą Departamento direktoriaus pavedimų vykdymą;
 2. tikrina parengtus Skyriaus dokumentų projektus, užtikrina, kad jie būtų laiku ir kokybiškai parengti;
 3. analizuoja ir vertina subjektų pateiktas paraiškas ir dokumentus dėl: 
  1. veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijų ir specialiųjų licencijų išdavimo;
  2. veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), registracijos pažymėjimų, specialiųjų registracijos pažymėjimų išdavimo;
  3. narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) importo arba eksporto leidimų išdavimo;
 4. rengia dokumentų, susijusių su šio pareigybės aprašymo 7.3 punkte išvardintų licencijų, specialiųjų licencijų, vietos registracijos pažymėjimų, specialiųjų vietos registracijos pažymėjimų bei jų dublikatų išdavimu, papildymu, patikslinimu, įspėjimu apie galimą galiojimo sustabdymą arba galimą galiojimo panaikinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, leidimų išdavimą, galiojimo pratęsimą ir galiojimo panaikinimą, projektus;
 5. išrašo licencijas, specialiąsias licencijas, veiklos vietos registracijos pažymėjimus specialiuosius veiklos vietos registracijos pažymėjimus, importo, eksporto leidimus, pildo šių dokumentų registravimo žurnalus, rengia informaciją, kuri bus skelbiama Departamento interneto svetainėje ir Licencijų informacinėje sistemoje;
 6. pagal kompetenciją sprendžia tabako gaminių ir alkoholio produktų gamybos, alkoholio produktų ir tabako gaminių didmeninės prekybos licencijų, leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio ir leidimų pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį dublikatų išdavimo, papildymo, patikslinimo, įspėjimo apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą arba panaikinimą, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo klausimus;
 7. renka ir analizuoja duomenis apie savivaldybių išduotas tabako gaminių ir alkoholinių gėrimų mažmeninės prekybos licencijas;
 8. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją dėl subjektų, kurie turi teisę įsigyti etilo alkoholio sveikatinimo reikmėms be akcizų, sąrašų sudarymo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai ir Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai;
 9. konsultuoja ūkio subjektus konkrečios licencijuojamos veiklos klausimais bei savivaldybes klausimais, susijusiais su alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių mažmeninės prekybos licencijavimu;
 10. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia, dalyvauja rengiant teisės aktų, kitų dokumentų projektus, prireikus derina juos su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, rengia ir teikia pastabas, pasiūlymus ir pozicijas dėl teisės aktų, kitų dokumentų projektų;
 11. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka formuluoja pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl teisės aktų narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės srityse projektų rengimo;
 12. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant valstybės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos programas;
 13. pagal kompetenciją Departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe, konferencijose ir seminaruose, susitikimuose narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės klausimais;
 14. Departamento direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavaduotojo pavedimu dalyvauja įgyvendinant tarptautinius projektus, atstovauja Departamentui Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir kitose tarptautinėse institucijose;
 15. organizuoja, koordinuoja ir pagal kompetenciją įgyvendina projektus, susijusius su tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) licencijavimo sritimi
 16. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, taip pat dalyvauja, kai Lietuvos Respublikos pozicijas rengia kitos valstybės institucijos ir įstaigos;
 17.  tvarko Skyriaus dokumentus, susijusius su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) licencijų, specialiųjų licencijų, veiklos vietos registracijos pažymėjimų, specialiųjų veiklos vietos registracijos pažymėjimų, eksporto ir importo leidimų išdavimu, veda jų apskaitą, formuoja ir saugo laikino saugojimo bylas, ruošia ir perduoda Departamento archyvui Skyriuje sukauptas į apyrašus įrašytas ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas;
 18. pagal kompetenciją keičiasi informacija su specialistais, institucijomis, organizacijomis, kurios dirba narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos srityse;
 19. pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims bei nagrinėja valstybės ir savivaldybių įstaigų ir institucijų, fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus bei pasiūlymus;
 20. nuolat tobulina kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;
 21. kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje atlieka Skyriaus tarnautojų mokymo nuolatinio poreikio analizę, atlieka Skyriaus valstybės tarnautojų veiklos vertinimą ;
 22. teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
 23. atlieka kitas Departamento direktoriaus ir/ar Direktoriaus pavaduotojo pavestas ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.