Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės

departamento direktoriaus

2020 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. T1-107

 

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

TABAKO, ALKOHOLIO, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PREKURSORIŲ LICENCIJŲ SKYRIAUS VEDĖJAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. veiklos planavimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus (toliau - skyrius) veiklos organizavimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. alkoholio produktų, tabako gaminių gamybos ir didmeninės prekybos licencijų, leidimų įsigyti etilo alkoholį išdavimo, veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijavimo, šios veiklos vietos registracijos pažymėjimų, specialiųjų veiklos vietos registracijos pažymėjimų, importo ir eksporto leidimų, leidimų verstis veikla su į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų, leidžiamų vartoti medicinos tikslams ir (ar) naudoti pramonės, nesusijusios su farmacijos produktais, tikslams IV sąrašą įrašytomis medžiagomis išdavimo, alkoholio produktų, tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių apyvartos stebėsenos organizavimas ir koordinavimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.                                                                             

16. Užtikrina klausimų, susijusių su licencijų, leidimų, pažymėjimų išdavimu, papildymu, patikslinimu, įspėjimu apie galimą galiojimo sustabdymą arba panaikinimą, galiojimo sustabdymu, galiojimo sustabdymo panaikinimu ir galiojimo panaikinimu, sprendimą.

17. Vertina, teikia siūlymus ir rengia išvadas dėl Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų, priskirtinų skyriaus kompetencijai, tobulinimo, pagal kompetenciją vykdo teisės aktų įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę bei teikia siūlymus įstaigos vadovui dėl jų tobulinimo.

18. Pagal kompetenciją teikia siūlymus įstaigos vadovui dėl naujų teisės aktų rengimo ar jų tobulinimo, inicijuoja ir rengia teisės aktų projektus ar dalyvauja jų rengime, teisės aktų nustatyta tvarka derina juos su kitomis institucijomis.

19. Inicijuoja, organizuoja, koordinuoja ir/ar pagal kompetenciją įgyvendina nacionalinius ir tarptautinius projektus, susijusius su skyriaus ir/ar įstaigos veikla.

20. Pagal kompetenciją rengia informaciją tarptautinėms komisijoms, komitetams, darbo grupėms, analizuoja, teikia pasiūlymus, išvadas įstaigos vadovui ir/ar jo pavaduotojui, užtikrina dalyvavimą nacionalinėse, Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų darbo grupėse, kur nagrinėjami skyriui ir/ar įstaigai priskirtini klausimai, siekiant šioms darbo grupėms suformuluotų tikslų ar vykdant jų užduotis.

21. Užtikrina skyriaus nuostatuose numatytų skyriaus funkcijų vykdymą ir įgyvendina Departamento darbo reglamento nuostatas.

22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.2. studijų kryptis – ekonomika;

23.3. studijų kryptis – vadyba;

arba:

23.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.5. darbo patirtis – licencijuojamos veiklos patirtis;

23.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

24. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

24.1. kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

24.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

25. Atitikimas kitiems reikalavimams:

25.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

26. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. komunikacija – 4;

26.2. analizė ir pagrindimas – 5;

26.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

26.4. organizuotumas – 4;

26.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.

27. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

27.1. lyderystė – 4;

27.2. veiklos valdymas – 4;

27.3. strateginis požiūris – 4.

28. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

28.1. informacijos valdymas – 5.

29. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

29.1. veiklos planavimas – 4.