Pareigų aprašymas Spausdinti

I.PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

         

1.    Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) Tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2.    Pareigybės lygis – A.

3.    Pareigybės kategorija – 12.

 

II.PASKIRTIS

 

4.    Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga kontroliuoti (prižiūrėti) kaip juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų, reglamentuojančių veiklą, susijusią su tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais bei alkoholiu, atlikti ūkio subjektų veiklos priežiūros analizę, licencijų išdavimo veiksmų savivaldybėse koordinavimą ir stebėseną, konsultuoti ūkio subjektus, fizinius asmenis, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas dėl teisės normų taikymo tabako bei alkoholio kontrolės (priežiūros) klausimais.

 

III.VEIKLOS SRITIS

 

5.    Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – tabako ir alkoholio kontrolės (priežiūros).

 

  1. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tabako ir alkoholio kontrolę, ūkio subjektų veiklos priežiūrą bei gebėti juos taikyti praktikoje;

6.3.   mokėti rengti ūkio subjektų veiklos patikrinimų rezultatų dokumentus;

6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus bei išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;

6.5. mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis ir technologijomis (pvz., Microsoft Office programiniu paketu).

         

 

V.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. atlieka ūkio subjektų, gaminančių, perdirbančių, importuojančių, eksportuojančių, sandėliuojančių alkoholio produktus ar tabaką, tabako gaminius ir su jais susijusius gaminius, taip pat prekiaujančių jais, veiklos rizikos vertinimą;

7.2. rengia ūkio subjektų, gaminančių, perdirbančių, importuojančių, eksportuojančių, sandėliuojančių alkoholio produktus ar tabaką, tabako gaminius ir su jais susijusius gaminius, taip pat prekiaujančių jais, veiklos patikrinimų planų projektus, užtikrina ir kontroliuoja planinių ūkio subjektų veiklos patikrinimų planų įgyvendinimą;

7.3. teikia siūlymus dėl ūkio subjektų, gaminančių, perdirbančių, importuojančių, eksportuojančių, sandėliuojančių alkoholio produktus ar tabaką, tabako gaminius ir su jais susijusius gaminius, taip pat prekiaujančių jais, veiklos priežiūros prioritetų nustatymo, rengia atitinkamų Departamento direktoriaus įsakymų projektus, užtikrina ir kontroliuoja veiklos priežiūros prioritetų įgyvendinimą;

7.4. tvarko ir analizuoja elektronines ūkio subjektų veiklos patikrinimų istorijas, ūkio subjektų veiklos patikrinimų statistiką ir rezultatus, analizuoja Administracinių nusižengimų registro, kitų registrų ir informacinių sistemų duomenis, kitą juridinių ir fizinių asmenų pateiktą informaciją apie ūkio subjektų veiklą, šios informacijos pagrindu teikia siūlymus dėl ūkio subjektų veiklos priežiūros veiksmų atlikimo ir tobulinimo;

7.5. atlikdamas licencijų išdavimo veiksmų savivaldybėse koordinavimą ir stebėseną, analizuoja jų išduodamų licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ar tabako gaminiais išdavimo, sustabdymo ir panaikinimo dokumentus, pagal kompetenciją rengia išvadas ir teikia rekomendacijas miestų (rajonų) savivaldybėms;

7.6. rengia ir teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas ūkio subjektams, valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir institucijoms alkoholio ir tabako kontrolę (priežiūrą) reglamentuojančių įstatymų ir jų lydimųjų teisės aktų taikymo klausimais;

7.7.   teisės aktų nustatyta tvarka atlieka informacijos apie ūkio subjektų veiklą vertinimą;

7.8. teikia informaciją apie nustatytus pažeidimus ir baudų taikymą savivaldybių administracijoms, atlieka priimtų nutarimų vykdymo kontrolę;

7.9. vadovaudamasis teisės aktų nustatytais ūkio subjektų veiklos priežiūros efektyvumo (rezultatyvumo) rodikliais, vertina ūkio subjektų veiklos priežiūros rezultatus;

7.10. rengia ir atnaujina informaciją, nustatytą Viešojo administravimo įstatyme apie Skyriaus veiklą tabako ir alkoholio priežiūros srityje Departamento interneto svetainėje;

7.11. renka ir apdoroja informaciją apie Departamento ir kitų įstaigų ir  institucijų vykdomos tabako ir alkoholio kontrolės (priežiūros) rezultatus (atliktus patikrinimus, nustatytus pažeidimus, taikytas ekonomines sankcijas ir kt.);

7.12. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių įstaigomis ir institucijomis;

7.13. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, skundus bei pasiūlymus;

7.14. nuolat tobulina kvalifikaciją;

7.15. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;

7.16. atlieka kitas Departamento direktoriaus, Direktoriaus pavaduotojo ar/ir Skyriaus vedėjo pavestas ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

VI.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.