Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus

2020 lapkričio 26 d. įsakymu Nr. T1-123

 

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS SKYRIAUS

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.                         

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Priežiūra ir kontrolė.                                                                         

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių ir alkoholio priežiūra.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

6. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

7. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

9. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

10. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

11. Apdoroja Departamento ir kitų priežiūrą vykdančių institucijų su priežiūra  susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

12. Atlieka tyrimus dėl asmenų padarytų įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimų alkoholio ir tabako priežiūros srityje.

13. Tiria administracinius nusižengimus, surašo administracinių nusižengimų protokolus, kitus nustatytos formos ūkio subjektų tikrinimo rezultatų įforminimo dokumentus.

14. Atlieka licencijų išdavimo veiksmų savivaldybėse stebėseną, analizuoja išduodamų licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ar tabako gaminiais išdavimo, sustabdymo, panaikinimo dokumentus, rengia išvadas, teikia rekomendacijas.

15. Teikia informaciją apie nustatytus pažeidimus ir baudų taikymą savivaldybių administracijoms, atlieka priimtų nutarimų vykdymo kontrolę. Vykdo su tabako gaminiais susijusių gaminių apyvartos priežiūros stebėseną ir analizę.

16. Rengia ir teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas ūkio subjektams, valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir institucijoms alkoholio, tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių priežiūra reglamentuojančių įstatymų ir jų lydimųjų teisės aktų taikymo klausimais.                                                                              

17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.     

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.2. studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

18.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.4. darbo patirtis – kontrolės srities  patirtis ;

18.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

19.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

19.2. organizuotumas – 3;

19.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

19.4. analizė ir pagrindimas – 4;

19.5. komunikacija – 3.

20. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

20.1. informacijos valdymas – 3;

20.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

21. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

21.1. teisės išmanymas – 3.