Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus

2020 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr.: T1-123

 

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS SKYRIAUS

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. priežiūra ir kontrolė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių ir alkoholio priežiūra.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

6. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

9. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.

10. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.                                                                                    

12. Tiria administracinius nusižengimus, surašo administracinių  nusižengimų protokolus, kitus nustatytos formos ūkio subjektų tikrinimo rezultatų įforminimo dokumentus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas bei jose priima nutarimus.

13. Vykdo Alkoholio kontrolės ir Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymų pažeidimų stebėseną internetinėse svetainėse.

14. Atlikdamas licencijų išdavimo veiksmų savivaldybėse stebėseną, analizuoja jų išduodamų licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ar tabako gaminiais išdavimo, sustabdymo, panaikinimo dokumentus, rengia išvadas ir teikia rekomendacijas.

15. Atlieka informacijos apie ūkio subjektų veiklą vertinimą. Atlieka neteisėtos tabako ir alkoholio apyvartos priežiūros stebėseną ir analizę.

16. Organizuoja, vykdo Departamento direktoriaus nutarimų pagrindu konfiskuotų alkoholio produktų, tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių sunaikinimo procedūrą ir dokumentų apskaitą, rengia konfiskuotų alkoholio produktų, tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių sunaikinimo dokumentų projektus.

17. Atlieka tyrimus dėl juridinių asmenų padarytų įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimų alkoholio, tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių priežiūros srityje ir nustatęs teisės aktų pažeidimus įformina atitinkamus procesinius dokumentus.

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

arba:

19.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.4. darbo patirtis – kontrolės srities  patirtis ;

19.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

20. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

20.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

20.2. organizuotumas – 3;

20.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

20.4. analizė ir pagrindimas – 4;

20.5. komunikacija – 3.

21. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

21.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

22. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

22.1. veiklos planavimas – 3