Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tabako ir alkoholio kontrolę, ūkio subjektų veiklos priežiūrą bei gebėti juos taikyti praktikoje
 3. mokėti rengti ūkio subjektų veiklos patikrinimų rezultatų dokumentus;
 4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus bei išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;
 5. mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis ir technologijomis (pvz., Microsoft Office programiniu paketu).

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Departamento direktoriaus pavedimu atlieka planinius ir neplaninius ūkio subjektų, gaminančių, perdirbančių, importuojančių, eksportuojančių, sandėliuojančių alkoholio produktus ar tabaką, tabako gaminius ir su jais susijusius gaminius, taip pat prekiaujančių jais, patikrinimus;
 2. laikydamasis teisės aktų nustatytos tvarkos surašo ūkio subjektų patikrinimų dokumentus;
 3. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją tiria administracinius nusižengimus, surašo administracinių  nusižengimų protokolus, kitus nustatytos formos ūkio subjektų tikrinimo rezultatų įforminimo dokumentus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas bei jose priima nutarimus;
 4. atlieka tyrimus dėl juridinių asmenų padarytų įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimų alkoholio ir tabako kontrolės (priežiūros) srityje ir nustatęs teisės aktų pažeidimus įformina atitinkamus procesinius dokumentus;
 5. vykdo Alkoholio kontrolės ir Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymų pažeidimų stebėseną internetinėse svetainėse;
 6. atlikdamas licencijų išdavimo veiksmų savivaldybėse koordinavimą ir stebėseną, analizuoja jų išduodamų licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ar tabako gaminiais išdavimo, sustabdymo ir panaikinimo dokumentus, pagal kompetenciją rengia išvadas ir teikia rekomendacijas miestų (rajonų) savivaldybėms; 
 7. rengia ir teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas ūkio subjektams, valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir institucijoms alkoholio ir tabako kontrolę (priežiūrą) reglamentuojančių įstatymų ir jų lydimųjų teisės aktų taikymo klausimais;
 8. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių įstaigomis ir institucijomis;
 9. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka informacijos apie ūkio subjektų veiklą vertinimą;
 10. organizuoja ir vykdo Departamento direktoriaus nutarimų pagrindu konfiskuotų alkoholio produktų ir tabako gaminių sunaikinimo procedūrą ir dokumentų apskaitą, rengia konfiskuotų alkoholio produktų ir tabako gaminių sunaikinimo dokumentų projektus;
 11. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus bei pasiūlymus;
 12. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
 13. vykdo kitus Departamento direktoriaus, Direktoriaus pavaduotojo ar/ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.