Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus

2020 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. T1-123

 

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS SKYRIAUS

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. priežiūra ir kontrolė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių ir alkoholio priežiūra.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

8. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

9. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

10. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

12. Atlieka tyrimus dėl juridinių asmenų padarytų įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimų alkoholio ir tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių priežiūros srityje, padarytų internetinėje erdvėje ar naudojantis šiuolaikinio ryšio priemonėmis ir technologijomis.

13. Vykdo alkoholio kontrolės ir tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymų pažeidimų stebėseną internetinėse svetainės.

14. Atlikdamas licencijų išdavimo veiksmų savivaldybėse koordinavimą ir stebėseną, analizuoja jų išduodamų licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ar tabako gaminiais išdavimo, sustabdymo ir panaikinimo dokumentus, pagal kompetenciją rengia išvadas ir teikia rekomendacijas miestų (rajonų) savivaldybėms.

15. Pagal kompetenciją rengia procesinius dokumentus ir atstovauja Departamento interesams valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose.

16. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis.

17. Vykdo tabako gaminių teisėtos apyvartos priežiūros stebėseną ir analizę.

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.2. studijų kryptis – sociologija (arba);

19.3. studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

19.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.5. darbo patirtis – kontrolės srities  patirtis ;

19.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

20. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

20.1. kalba – anglų;

20.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

21.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

21.2. organizuotumas – 3;

21.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

21.4. analizė ir pagrindimas – 4;

21.5. komunikacija – 3.

22. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

22.1. informacijos valdymas – 3;

22.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.