Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis), biomedicinos arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos sritis, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimo ir jo padarinių stebėsenos vykdymą ir duomenų rinkimą, informacinių technologijų panaudojimą, informacinės visuomenės ir elektroninės valdžios formavimą, Departamento veiklos organizavimą, valstybės tarnybą;
 3. žinoti Departamento veiklos strateginius uždavinius, mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir kitų jam pavaldžių darbuotojų veiklą;
 4. dirbti kompiuteriu bei naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis ir technologijomis (pvz., Microsoft Office programiniu paketu);
 5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 6. išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo taisykles;
 7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. vadovaudamasis Skyriaus nuostatais ir Departamento direktoriaus įsakymais, organizuoja, planuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, įgyvendina Skyriui pavestas funkcijas, analizuoja Skyriaus darbo rezultatus, rengia Skyriaus veiklos planus bei ataskaitas, sprendžia Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, užtikrina savalaikį ir tinkamą Departamento direktoriaus pavedimų vykdymą;
 2. paveda Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams atlikti užduotis, tikrina parengtus Departamento dokumentų ir įsakymų projektus, užtikrina, kad jie būtų laiku ir kokybiškai parengti;
 3. pagal kompetenciją koordinuoja ir kontroliuoja, dalyvauja rengiant tabako ir narkotikų kontrolės ir vartojimo prevencijos programų ir programų įgyvendinimo priemonių planų, kitų planavimo dokumentų projektus;
 4. koordinuoja ir kontroliuoja valstybinių tabako ir narkotikų kontrolės ir vartojimo prevencijos programų įgyvendinimą;
 5. organizuoja ir dalyvauja rengiant valstybinių alkoholio, tabako, narkotikų kontrolės ir vartojimo prevencijos programų projektus;
 6. organizuoja ir dalyvauja rengiant koncepcijų, strategijų, tarpinstitucinių veiklos planų, Departamento strateginių dokumentų projektus, jų vykdymo ataskaitas;
 7. pagal kompetenciją analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;
 8. koordinuoja įgyvendinimą ir dalyvauja įgyvendinant tarptautinius projektus, susijusius su narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimo bei jo padarinių, apyvartos stebėsenos vykdymu: rengia informacinę, analitinę ir metodinę medžiagą, organizuoja kvalifikacijos tobulinimo kursus;
 9. koordinuoja ataskaitų, kaip Lietuvos Respublika vykdo tarptautinius įsipareigojimus narkotinių ir psichotropinių medžiagų paklausos ir pasiūlos mažinimo srityse rengimą, rengia ir teikia šias ataskaitas Europos Sąjungos institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms;
 10. Departamento direktoriaus pavedimu koordinuoja ir organizuoja dalyvavimą Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro valdymo tarybos veikloje;
 11. koordinuoja ir kontroliuoja Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo (Reitox) nacionalinio centro funkcijų vykdymą;
 12. pagal Skyriaus veiklai priskirtas funkcijas užtikrina ir organizuoja narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimo bei jo padarinių, apyvartos stebėsenos vykdymą, stebėsenos duomenų rinkimo tobulinimą, mokslinių ir kitų tyrimų organizavimą, duomenų (informacijos) teikimą suinteresuotiems asmenims;
 13. koordinuoja ir dalyvauja rengiant metines ir kitas ataskaitas apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimo, jo padarinių situaciją šalyje, narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos situaciją šalyje, ir teikia jas suinteresuotoms ES ir valstybės bei savivaldybių institucijoms bei asmenims;
 14. pagal kompetenciją analizuoja narkotinių ir psichotropinių medžiagų paklausos ir pasiūlos mažinimo, šių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės priemonių įgyvendinimo efektyvumą ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka siūlo jų tobulinimo kryptis;
 15. pagal kompetenciją ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl teisės aktų narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos srityse projektų rengimo;
 16. pagal kompetenciją formuluoja išvadas dėl pateiktų derinti teisės aktų narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos srityse projektų;
 17. pagal kompetenciją  užtikrina ir dalyvauja nuostatuose numatytų funkcijų, susijusių su atstovavimu Departamentui, rengimu ir derinimu Lietuvos Respublikos pozicijų Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, tarptautinėse organizacijose išimtinai valstybės politikos narkotikų kontrolės srityje klausimais, įgyvendinime.
 18. pagal kompetenciją analizuoja narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos būklę šalyje, formuluoja išvadas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl teisės aktų tobulinimo;
 19. koordinuoja bendradarbiavimą ir bendradarbiauja su Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centru, Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuru, Pasaulio sveikatos organizacija ir kitomis tarptautinėmis institucijomis;
 20. pagal kompetenciją bendradarbiauja su visuomeninėmis organizacijomis, mokslo ir studijų, kitomis institucijomis narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimo bei jo padarinių, apyvartos stebėsenos srityje;
 21. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl kitų Departamento skyrių parengtų ar rengiamų teisės aktų projektų bei dėl teisės aktų tobulinimo;
 22. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka Departamento direktoriaus pavedimu užtikrina tarptautinių sutarčių vykdymą Departamento koordinuojamose srityse;
 23. Direktoriaus pavedimu dalyvauja Departamento ar kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose darbo, derybų ir kitose grupėse ar komisijose, o taip pat pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, susitikimuose ir kituose renginiuose;
 24. pagal kompetenciją teikia informaciją kitoms valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka, nagrinėja valstybės ir savivaldybių įstaigų ir institucijų, juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus bei pasiūlymus;
 25. nuolat tobulina kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;
 26. užtikrina, kad viešai ir oficialiai darbo klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Departamento pozicijai;
 27. atlieka Skyriaus valstybės tarnautojų mokymo nuolatinio poreikio analizę, Skyriaus valstybės tarnautojų veiklos vertinimą, teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;
 28. pagal kompetenciją atlieka kitas Departamento direktoriaus pavestas ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.