Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją;
 2. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
 3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų praktinio vairavimo patirtį vežant keleivius; 
 4. būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais darbo teisinius santykius, saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, Lietuvos Respublikos kelių eismo taisyklių reikalavimus, pirmosios medicininės pagalbos suteikimo nukentėjusiems būdus ir priemones;
 5. mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą;
 6. mokėti nustatyti transporto priemonės techninę būklę, vesti transporto priemonių apskaitos ir atskaitomybės dokumentaciją.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. užtikrina, kad Departamento valstybės tarnautojai, pareigūnai bei darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), vykstantys tarnybiniais reikalais, būtų laiku aprūpinti autotransportu;
 2. vairuoja Departamento transporto priemonę vykstant į tarnybines užduotis ar komandiruotes griežtai laikydamasis Lietuvos Respublikos kelių eismo taisyklių reikalavimų;
 3. stebi jam priskirtos(-ų) transporto priemonės(-ių) techninę būklę, prireikus organizuoja techninės būklės priežiūrą,  jų remontą, saugų eksploatavimą ir saugojimą, automobilių draudimo procedūras;
 4. laiku pristato transporto priemones techniniam aptarnavimui, apžiūrai;
 5. užtikrina švarią, tvarkingą ir reprezentatyvią jam priskirtų Departamento transporto priemonių būklę;
 6. racionaliai, taupiai ir pagal paskirtį naudoja degalus, tepalus ir kitas medžiagas, skirtas transporto priemonei;
 7. laiku teikia Skyriaus vedėjo pavaduotojui transporto priemonių eksploatavimo apskaitos dokumentus;
 8. vykdo kitus Departamento direktoriaus ar/ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.