Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
 3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, darbo saugos ir sveikatos, sanitarinės higienos, priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos reikalavimus, nelaimingų atsitikimų tyrimo tvarką ir apskaitą, materialinių vertybių įsigijimo ir panaudojimo sąlygas, materialinės atsakomybės bei inventorizacijos atlikimo pagrindus, taip pat viešąjį administravimą, darbo teisinius santykius ir gebėti juos taikyti praktikoje;
 4. būti susipažinusiam su teisės aktų bei dokumentų rengimo taisyklėmis;
 5. mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis ir technologijomis (pvz., Microsoft Office programiniu paketu);
 6. mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą;
 7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus;
 8. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
 2. teisės aktų nustatyta tvarka teikia ataskaitas apie per ataskaitinius metus Departamente vykdytus viešuosius pirkimus;
 3. pagal kompetenciją vizuoja ir rengia viešųjų pirkimų sutarčių projektus;
 4. organizuoja, užtikrina ir įgyvendina darbo, civilinę ir priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi Departamente;
 5. organizuoja, užtikrina ir įgyvendina darbuotojų saugą ir sveikatą bei sanitarinę higieną reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi Departamente, organizuoja privalomus sveikatos patikrinimus, pildo Departamento valstybės tarnautojų, pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) saugos ir sveikatos knygeles;
 6. rengia darbų saugos ir sveikatos priežiūros, civilinės ir priešgaisrinės saugos dokumentaciją;
 7. instruktuoja Departamento darbuotojus darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos klausimais, pildo instruktavimo žurnalus;
 8. atlieka Departamento administracinio (-ių) pastato (-ų)  ir patalpų, kitų Departamento materialinių vertybių, esančių Departamento teritorijoje, tinkamą eksploatacijos priežiūrą, organizuoja ir kontroliuoja apsaugą, valymą, aplinkos tvarkymą;
 9. organizuoja Departamento vandentiekio, šilumos ir elektros tinklų tinkamą ir savalaikę profilaktiką bei užtikrina racionalų elektros, vandens, šilumos, ryšio priemonių naudojimą;
 10. užtikrina ir organizuoja Departamento pastatų aprūpinimą energetiniais resursais, ryšio priemonėmis bei rūpinasi savalaikiu atitinkamų sutarčių parengimu ir vykdymu;
 11. Direktoriaus pavedimu organizuoja patalpų einamąjį ir kapitalinį remontą ir kontroliuoja atliekamų darbų kokybę;
 12. organizuoja Departamento tarnybinių automobilių priežiūrą, tinkamą jų eksploataciją, naudojimo administravimą;
 13. aprūpina Departamento darbuotojus jų darbui reikalinga biuro įranga ir raštinės priemonėmis, organizuoja kitų prekių, paslaugų ir darbų tiekimą;
 14. užtikrina Departamento organizuojamų seminarų, konferencijų, darbo grupių posėdžių, pasitarimų ir kitų renginių techninį aptarnavimą;
 15. vykdo kitus Departamento direktoriaus ar/ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.