Pareigų aprašymas Spausdinti

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.       Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2.       Lygis – A.

3.       Kategorija – 12.

 

II. PASKIRTIS

 

4.      Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti sklandų asmenų aptarnavimą Departamente, asmenų prašymų, pranešimų ir skundų priėmimą bei registravimą, organizacinės tvarkomosios dokumentacijos sistemos valdymą, dokumentų rengimą ir įforminimą, tvarkymą ir apskaitą, saugojimo bei archyvavimo organizavimą, pagalbą Departamento direktoriui kasdieninėse užduotyse.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5.       Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – dokumentų valdymo.

 

Iv. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6.       Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1.    išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimo, įforminimo, apskaitos ir archyvavimo taisykles, organizacinės tvarkomosios dokumentacijos sistemą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;

6.2.    turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių ar socialinių ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.3.    turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo (rengimo, sisteminimo, saugojimo ir archyvavimo) srityje;

6.4. mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis ir technologijomis (Microsoft Office programiniu paketu);

6.5.   mokėti anglų arba prancūzų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.7.    mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus.

6.8.   būti mandagiu, komunikabiliu, pareigingu ir  paslaugiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7.       Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1.   užtikrina interesantų aptarnavimo organizavimą Departamente;

7.2. sistemina gaunamą informaciją, registruoja gaunamus, siunčiamus raštus, vidinius pavedimus ir tarnybinius pranešimus, perduoda pavedimus Departamento darbuotojams;

7.3.     kontroliuoja Departamento direktoriaus pasirašomų dokumentų pasirašymo ar vizavimo eigą, tikrina ar valstybės tarnautojų (darbuotojų) pateikti dokumentai tinkamai pavizuoti;

7.4.    peržiūri ir referuoja Departamento direktoriui apie jam teikiamus pasirašyti/vizuoti teisės aktų projektus bei kitus dokumentus.

7.5. stebi, periodiškai nustatyta forma sudaro ir teikia Departamento direktoriui  kontroliuojamų užduočių suvestinę ir vėluojančių kontroliuojamų užduočių ir pavedimų sąrašus;

7.6. priima ir teikia informaciją telefonu, perduoda ir priima informaciją faksu bei atsako į interesantų klausimus, nukreipia Departamento telefoninius skambučius atsakingiems valstybės tarnautojams bei darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, dalyvauja užtikrinant „vieno langelio“ principo įgyvendinimą Departamente, užtikrina informacijos konfidencialumą;

7.7. priima Departamento svečius, delegacijas laikantis svečių priėmimo etiketo;

7.8. protokoluoja Departamento posėdžius ir pasitarimus;

7.9. informuoja Departamento darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, posėdžius, pasitarimus;

7.10.  koordinuoja Departamento direktoriaus darbotvarkę;

7.11. rengia Departamento direktoriaus prašymų dėl kasmetinių atostogų, komandiruočių ir pan. projektus;

7.12. Departamento direktoriui pavedus, rengia Departamento direktoriaus raštus, pažymas, ataskaitas, kitus dokumentus;

7.13. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriaus dokumentus, veda jų apskaitą, formuoja ir saugo laikino saugojimo bylas, ruošia ir perduoda archyvui Skyriuje sukauptas į apyrašus įrašytas ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas;

7.14. organizuoja ir koordinuoja Departamento dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą archyvui teisės aktų nustatyta tvarka, Departamento dokumentacijos plano rengimą;

7.15. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo, teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą ir asmenų aptarnavimą tobulinimo;

7.16.  pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl kitų Departamento struktūrinių padalinių parengtų ar rengiamų teisės aktų projektų, Departamento strateginių dokumentų projektų bei dėl teisės aktų tobulinimo;

7.161. teikia duomenis Teisės aktų registrui (TAR) ir Teisės aktų informacinei sistemai (TAIS);

7.17. pagal kompetenciją teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus;

7.18.  teikia konsultacijas Departamento darbuotojams veiklos dokumentavimo klausimais;

7.19.    Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Departamento ar kitų institucijų sudaromose darbo grupėse, komisijose, pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, susitikimuose;

7.20.    pagal kompetenciją atlieka kitas Departamento direktoriaus ar/ir Skyriaus vedėjo pavestas ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8.       Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.