Pareigų aprašymas Spausdinti

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖ

1.  Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) finansininkas yra specialistas.

2.   Pareigybės lygis – A2.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3.  Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;

3.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį finansų valdymo bei viešųjų pirkimų organizavimo srityse;

3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, sutartinius darbo santykius;

3.4.  mokėti dirbti kompiuteriu Ms Office programiniu paketu ir kompiuterinėmis programomis: Valstybės biudžeto ir mokėjimų sistema (VBAMS), buhalterinės apskaitos programa STEKAS ALGA bei Finansų valdymo sistema „1C:Viešojo sektoriaus finansų apskaita“;

3.5.   gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo taisykles;

3.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymu;

3.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo taisykles.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. užtikrina Skyriaus veiklą finansų valdymo, turto valdymo, viešųjų pirkimų planavimo ir kontrolės organizavimo, ūkinės veiklos administravimo organizavimo srityse;
 2. laiku ir tinkamai rengia Departamento valstybės kapitalo investicijų planus;
 3. padeda Departamento direktoriui užtikrinti Finansų kontrolės vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
 4. laiku ir tinkamai rengia Departamento strateginių veiklos bei metinių veiklos planų dalis, susijusias su Departamento lėšų panaudojimu;
 5. laiku ir tinkamai rengia Departamento valstybinių alkoholio, tabako, narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programų dalis, susijusias su valstybės biudžeto lėšų panaudojimu;
 6. tinkamai parengia ir laiku pateikia Departamento programų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, sąmatas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir centralizuotos apskaitos įstaigai;
 7. planuoja, kontroliuoja ir užtikrina Departamentui skirtų valstybės biudžeto lėšų ir lėšų, gautų iš kitų finansavimo šaltinių, panaudojimą;
 8. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teikia duomenis ir finansines ataskaitas, kurias turi pateikti Departamentas ir kurių neteikia centralizuotos apskaitos įstaiga;
 9. vykdo išankstinę finansinę kontrolę – tikrina numatomų vykdyti ūkinių operacijų atitikimą skirtiems asignavimams, nustato lėšų pakankamumą vykdyti inicijuojamą operaciją, įsitikina, kad ūkinė operacija bus teisėta (esant poreikiui atliekami veiksmai, numatyti Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme);
 10. pagal kompetenciją konsultuoja kitus Departamento struktūrinius padalinius finansų panaudojimo, planavimo ir kontrolės klausimais;
 11. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina Departamente viešųjų pirkimų planavimo ir kontrolės organizavimą;
 12. organizuoja Departamento naudojamo turto metines inventorizacijas ir užtikrina inventorizacijos dokumentų pateikimą centralizuotos apskaitos įstaigai sutikrinimui su buhalterinės apskaitos duomenimis;
 13. pagal kompetenciją teikia informaciją kitoms valstybės bei savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus bei pasiūlymus;
 14. centralizuotos apskaitos įstaigai laiku teikia teisingą, tikslią, išsamią informaciją apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas;
 15. patikrina centralizuotos apskaitos įstaigos parengtus finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius bei sutartyje nurodytas kitas ataskaitas, kurios rengiamos naudojantis apskaitos registrais;
 16. užtikrina centralizuotos apskaitos įstaigos parengtų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių pateikimą Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nurodytoms įstaigoms šiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais ir paskelbimą laiku;
 17. laikosi centralizuotos apskaitos įstaigos nustatytos apskaitos dokumentų ir kitos informacijos, reikalingos Departamento apskaitai tvarkyti ir ataskaitoms parengti, judėjimo tvarkos (Departamento ir centralizuotos apskaitos įstaigos susiderintų dokumentų ir kitos informacijos teikimo ir gavimo būdų (siuntimas paštu, el. paštu, per apskaitos IS ir pan.);
 18. teikia centralizuotos apskaitos įstaigai per sutartyje nustatytus terminus:
  1.  Departamento apskaitai tvarkyti reikalingus apskaitos dokumentus, kuriais pagrindžiamos įvykdytos ūkinės operacijos;
  2. informaciją apie suteiktas ir (ar) gautas garantijas, ūkinius įvykius, teismo procesus, kuriuose kaip ieškovas (pareiškėjas) ar atsakovas dalyvauja Departamentas (nurodydami ieškinio sumą, tikėtiną teismo proceso baigtį, tikimybę, kad užsakovas gali patirti sąnaudų arba gauti pajamų (žalos atlyginimą)), kitą Departamento apskaitai tvarkyti reikalingą ir (arba) centralizuotos apskaitos įstaigos prašomą informaciją;
 19. rengia ir teikia centralizuotos apskaitos įstaigai asmenų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti Departamento apskaitos dokumentus, sąrašą;
 20. parengia (pats arba drauge su Departamento sudarytomis komisijomis) ir pasirašo Departamento turto perdavimo – priėmimo, ilgalaikio turto perdavimo naudoti veikloje, ilgalaikio turto naudojimo veikloje nutraukimo, turto nurašymo, atsargų nurašymo, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, trumpalaikio turto nurašymo ir likvidavimo, turto atidavimo naudoti, ūkinio inventoriaus nurašymo ir kitus aktus;
 21. teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko nustatymo;
 22. pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant Departamento teisės aktų, susijusių su Departamento apskaitos politika, finansų kontrole, sąskaitų plano ir kitus finansų apskaitą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
 23. yra kontaktinis asmuo (atsakingas) už sutarties su centralizuotos apskaitos įstaiga vykdymą;
 24. Departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja Departamento ar kitų institucijų sudaromose darbo grupėse, komisijose, pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, susitikimuose;
 25. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis;
 26. vykdo kitus Departamento direktoriaus ar / ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

         

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

 

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.