Pareigų aprašymas Spausdinti

  1. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.  Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) Stebėsenos ir analizės skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2.  Pareigybės lygis – A.

3.  Pareigybės kategorija – 14.

 

  1. PASKIRTIS

 

4.  Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga užtikrinti informacijos apie nusikalstamas veikas, administracinius nusižengimus, susijusius su disponavimu narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis, jų pirmtakais (prekursoriais), tabako, alkoholio gaminiais ar jų kontrabanda, rinkimą, kaupimą, sisteminimą bei analizę, užtikrinti atstovavimą Departamentui tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir tarptautinių ryšių koordinavimo srityse, derinti Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo grupėse, komitetuose, tarptautinėse organizacijose valstybės politikos narkotikų kontrolės klausimais.

 

  1. VEIKLOS SRITIS

 

5.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje –narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir alkoholio apyvartos stebėsenos organizavimo ir vykdymo, tarpinstitucinės veiklos ir tarptautinių ryšių koordinavimo.

 

IV.SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir narkomanijos prevencijos sritis bei gebėti juos taikyti praktikoje;

6.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus bei išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;

6.4. mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis ir technologijomis (pvz., Microsoft Office programiniu paketu);

6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

 

V.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. renka, kaupia, sistemina, bei analizuoja informaciją apie:

  1.  nusikalstamas veikas, susijusias su disponavimu narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis, jų pirmtakais (prekursoriais), tabako gaminiais, alkoholio produktais ar jų kontrabanda;
  2. nusikalstamas veikas, padarytas apsvaigus nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, naujų psichoaktyvių medžiagų, alkoholio;
  3. administracinius nusižengimus, susijusius su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis ar jų pirmtakais (prekursoriais), tabako gaminiais, alkoholio produktais;
  4. alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, naujų psichoaktyvių medžiagų vartojimo paplitimą ir padarinius laisvės atėmimo vietose;
  5. neteisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių), tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių bei alkoholio produktų apyvartą ir teisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių bei alkoholio produktų (išskyrus informacijos rinkimą iš ūkio subjektų apie alkoholio produktų, tabako gaminių gamybą ir realizavimą) apyvartą.

7.2.  dalyvauja, organizuoja ir koordinuoja projektų ir tyrimų, susijusių su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių bei alkoholio produktų apyvarta ir su teisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių bei alkoholio produktų (išskyrus informacijos rinkimą iš ūkio subjektų apie alkoholio produktų, tabako gaminių gamybą ir realizavimą) apyvarta, vykdymą;

7.3.    pagal kompetenciją dalyvauja tarptautinių organizacijų ir Europos Sąjungos institucijų darbo grupių / komitetų veikloje bei atstovauja Departamentui ir pristato Lietuvos Respublikos poziciją narystės Europos Sąjungos klausimais Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;

7.4. koordinuoja ryšių su užsienio valstybių institucijomis ir įstaigomis, užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis Lietuvoje ir su Lietuvos diplomatinėmis atstovybėmis užsienyje palaikymą ir plėtojimą;

7.5.    organizuoja Lietuvos Respublikos pozicijų rengimą, dalyvauja rengiant ir vertinant jų projektus;

7.6. rengia informacinę medžiagą Europos Sąjungos tarybų, Europos Sąjungos nuolatinių atstovų komiteto posėdžiams, kitais Lietuvos narystės Europos Sąjungoje klausimais;

7.7.   administruoja Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą (LINESIS) Departamente;

7.8.   konsultuoja Departamento tarnautojus (darbuotojus) dėl Lietuvos Respublikos atstovavimo, pozicijų rengimo ir kitais Europos Sąjungos ar tarptautinio bendradarbiavimo klausimais, kad būtų užtikrintas tinkamas Departamentui priskirtų reguliavimo sričių politikos derinimas su Europos Sąjungos politika ir tarptautinių reikalavimų įgyvendinimas;

7.9. analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų ir tarptautinių organizacijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;

7.10. dalyvauja organizuojant Departamento vadovybės susitikimus su užsienio valstybių institucijų ir įstaigų, Europos Sąjungos institucijų bei tarptautinių organizacijų atstovais;

7.11. pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja Departamento dalyvavimą projektuose, koordinuoja jų įgyvendinimą bei dalyvauja įgyvendinant;

7.12. vykdo nacionalinio narkotikų kontrolės koordinatoriaus funkcijas;

7.13. koordinuoja ryšių su kitomis Lietuvos Respublikos valstybės institucijomis ir įstaigomis, įstaigomis ir pilietinės visuomenės atstovais palaikymą ir plėtojimą;

7.14. pagal kompetenciją Departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe, konferencijose ir seminaruose, susitikimuose;

7.15. pagal kompetenciją teikia informaciją valstybės bei savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus bei pasiūlymus;

7.16. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Departamento struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis;

7.17. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, taip pat su tarptautinėmis organizacijomis: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centru, Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuru, Pasaulio sveikatos organizacija ir kitomis, dalyvauja vykdant Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo (Reitox) nacionalinio centro funkcijas;

7.18. vykdo kitus Departamento direktoriaus ar/ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

 

  1. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.