Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento

2020 m. gruodžio 18 d.direktoriaus įsakymas Nr.: T1-139

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

STEBĖSENOS IR ANALIZĖS SKYRIUS

PATARĖJAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. stebėsena ir analizė.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. kitos specialiosios veiklos sritys.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų, neteisėtos apyvartos stebėsena ir analizė.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. tarpinstitucinės veiklos ir tarptautinių ryšių koordinavimas, kiek tai susiję su JT Narkotinių medžiagų komisijos veikla ir ES Tarybos Horizontaliąja narkotikų darbo grupe bei kitomis susijusiomis ES institucijų darbo grupėmis/komitetais, Lietuvos Respublikos pozicijų rengimas, derinimas ir pristatymas bei valstybės politikos narkotikų paklausos ir pasiūlos mažinimo klausimais pristatymas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

8. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

10. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

11. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

13. Dalyvauja, organizuoja, koordinuoja projektų ir tyrimų, susijusių su psichoaktyviųjų medžiagų pasiūlos mažinimu, vykdymą.

14. Bendradarbiauja arba koordinuoja bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio valstybių institucijomis, atstovybėmis bei tarptautinėmis organizacijomis, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centru, JT Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuru, PSO ir pan., dalyvauja vykdant Reitox nacionalinio centro funkcijas, rengia ir teikia pasiūlymus tarptautinių ryšių klausimais.

15. Vykdo nacionalinio narkotikų kontrolės koordinatoriaus funkcijas, dalyvauja tarptautinių organizacijų ir ES institucijų darbo grupių / komitetų veikloje bei atstovauja Departamentui ir pristato Lietuvos Respublikos poziciją narystės ES klausimais Lietuvos Respublikoje ir užsienyje. Administruoja Lietuvos Narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą (LINESIS) Departamente.

16. Analizuoja iš ES institucijų ir tarptautinių organizacijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją, teikia išvadas.

17. Organizuoja Lietuvos Respublikos pozicijų rengimą, dalyvauja rengiant ir vertinant jų projektus, konsultuoja dėl Lietuvos Respublikos atstovavimo, pozicijų rengimo ir kitais ES teisės ar tarptautinio bendradarbiavimo klausimais, kad būtų užtikrintas tinkamas Departamentui priskirtų reguliavimo sričių politikos derinimas su Europos Sąjungos politika ir tarptautinių reikalavimų įgyvendinimas.

18. Pavaduoja Skyriaus vedėją jo ligos, atostogų, komandiruočių metu ar dėl kitų priežasčių jo nesant darbe.

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.2. studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

20.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.4. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;

20.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

21. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

21.1. kalba – anglų;

21.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

22.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

22.2. organizuotumas – 4;

22.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

22.4. analizė ir pagrindimas – 5;

22.5. komunikacija – 4.

23. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

23.1. informacijos valdymas – 4;

23.2. dalykinių ryšių tinklo kūrimas – 4.

24. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. tarptautinių ryšių išmanymas – 4.