Pareigų aprašymas Spausdinti

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) direktoriaus pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Departamento direktoriaus pavaduotojo (toliau - Pavaduotojas) pareigybė reikalinga koordinuoti ir užtikrinti Departamento Tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus, Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus, Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo skyriaus (toliau – pavaldūs Departamento skyriai) darbą, spręsti klausimus, susijusius su narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir šių medžiagų vartojimo prevencijos politikos įgyvendinimu ir įgyvendinimo organizavimu, koordinuojant narkotikų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), narkotinių ir psichotropinių medžiagų, kurios gali būti vartojamos sveikatos priežiūros tikslams, ar naudojamos su farmacijos produktais nesusijusios pramonės tikslams, tačiau dėl žalingų padarinių, kai šiomis medžiagomis piktnaudžiaujama, pavojingos žmogaus sveikatai (toliau – IV sąrašo medžiagos), tabako, tabako gaminių ir susijusių gaminių ir alkoholio kontrolės bei narkotikų, tabako, tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių ir alkoholio vartojimo prevencijos priemonių įgyvendinimą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – pavaldžių Departamento skyrių darbo koordinavimo funkcijas ir specialiosios veiklos srities – valstybės politikos narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos įgyvendinimo ir įgyvendinimo organizavimo funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS  EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ekonomikos krypties išsilavinimą (būti baigusiam vientisąsias universitetines ekonomikos krypties studijas arba turėti ekonomikos bakalauro ir ekonomikos magistro kvalifikacinius laipsnius) ir / arba socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (turėti teisės magistro kvalifikacinį laipsnį);

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), tabako, tabako gaminių ir susijusių gaminių ir alkoholio kontrolės, licencijavimo, narkotikų, tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių ir alkoholio vartojimo prevencijos sritis, Departamento veiklos organizavimą, valstybės tarnybą, sutartinių darbo santykių reguliavimą;

4.3. žinoti Departamento veiklos strateginius uždavinius, mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir jam pavaldžių Departamento struktūrinių padalinių veiklą;

4.4. turėti ne mažiau kaip 5 metų vadovaujančio darbo ir ne mažiau kaip 3 metų darbo narkotikų arba tabako ir alkoholio kontrolės srityse patirties;

4.5. išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo taisykles;

4.6. išmanyti profesinės etikos ir tarnybinio protokolo reikalavimus;

4.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus;

4.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

IV SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jam pavaldžių Departamento skyrių darbą, užtikrindamas šių skyrių uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

5.2. pagal kompetenciją užtikrina įstatymų ir kitų teisės aktų vykdymą;

5.3. sprendžia jo kompetencijai priskirtus klausimus, asmeniškai atsako už savalaikį ir tinkamą Departamento direktoriaus jam pavestų uždavinių vykdymą;

5.4. organizuoja narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), tabako, tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių ir alkoholio kontrolės priemonių įgyvendinimą;

5.5. organizuoja narkotikų, tabako gaminių ir susijusių gaminių, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos priemonių įgyvendinimą;

5.6. pagal kompetenciją koordinuoja valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų veiklą narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), tabako, tabako gaminių ir susijusių gaminių ir alkoholio kontrolės bei narkotikų, tabako, tabako gaminių ir susijusių gaminių ir alkoholio vartojimo prevencijos srityse;

5.7. sprendžia klausimus, susijusius su narkotikų, tabako, tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusių gaminių ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos politikos įgyvendinimu;

5.8. užtikrina sklandžią ir teisės aktais nustatyta tvarka vykdomą Departamento veiklą išduodant alkoholio ir tabako verslo licencijas, leidimus pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį, leidimus verstis veikla su IV sąrašo medžiagomis, taip pat veiklos, susijusios su teisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) apyvarta, licencijavimą, šios veiklos įregistravimą, šių medžiagų importo ir eksporto leidimų išdavimą;

5.9. organizuoja veiklos, susijusios su apsikeitimu informacija apie naujų psichoaktyvių medžiagų atsiradimą, vykdymą Departamente;

5.10. pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus alkoholio ir tabako gamybos, importo ir prekybos, veiklos, susijusios su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, klausimais, veiklos, susijusios su teisėtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) apyvarta, kontrole ir licencijavimu, klausimais;

5.11. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybei, valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms pasiūlymus dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), tabako, tabako gaminių ir susijusių gaminių ir alkoholio kontrolės bei narkotikų, tabako, tabako gaminių ir susijusių gaminių, ir alkoholio vartojimo prevencijos prioritetinių krypčių ir šios veiklos tobulinimo;

5.12. koordinuoja suinteresuotų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų keitimąsi informacija apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), tabako, tabako gaminių ir susijusių gaminių ir alkoholio kontrolės priemonių įgyvendinimą;

5.13. vykdo veiklos, susijusios su tabako, tabako gaminių ir susijusių gaminių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) priežiūra, veiklos efektyvumo vertinimą;

5.14. pagal kompetenciją organizuoja tinkamą Departamento atstovavimą Europos Sąjungos (toliau - ES) institucijų darbo grupėse ir komitetuose bei atstovauja Departamentui juose;

5.15. pagal kompetenciją siūlo Departamento direktoriui inicijuoti teisės aktų projektų, koncepcijų, strategijų, programų rengimą ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;

5.16. pagal kompetenciją užtikrina bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir jų vartojimo prevencijos politikos srityje;

5.17. pagal kompetenciją atstovauja Departamentui Seimo komitetuose, komisijose, valstybinėse institucijose, teismuose;

5.18. užtikrina pažeidimų tabako, alkoholio bei narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) veiklos srityje prevencijos įgyvendinimo priemones;

5.19. Departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe, dalyvauja konferencijose ir seminaruose, susitikimuose narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), tabako ir alkoholio kontrolės ir narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos klausimais;

5.20. pagal kompetenciją teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

5.21. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus bei pasiūlymus;

5.22. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Departamento strateginius dokumentus;

5.23. analizuoja ir vertina problemas, pokyčius ir procesus jam pavaldžiuose struktūriniuose padaliniuse ir teikia pasiūlymus Departamento direktoriui;             

5.24. užtikrina efektyvų bendravimą ir bendradarbiavimą jam pavaldžiuose struktūriniuose padaliniuose;

5.25. pavaduoja Departamento direktorių komandiruočių, stažuočių, atostogų, ligos, laikino nedarbingumo metu ar kitais atvejais;

5.26. nuolat tobulina kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;

5.27. pagal kompetenciją teikia teisingą bei tikslią informaciją visuomenės informavimo priemonėms;

5.28. vykdo kitas Departamento direktoriaus jam pavestas funkcijas  tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6.    Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.