Pareigų aprašymas Spausdinti

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) direktorius yra įstaigos vadovas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Departamento direktoriaus pareigybė reikalinga vadovauti Departamentui, jo veiklai organizuoti, siekiant užtikrinti Departamentui nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka bendrosios veiklos – įstaigos vidaus administravimo ir specialiosios veiklos – valstybės politikos formavimo ir įgyvendinimo narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinis laipsnis);
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos ir kontrolės sritis, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, Departamento veiklą, viešuosius pirkimus;
4.4. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.5. turėti lyderystės gebėjimų, strateginį požiūrį ir gebėti valdyti veiklą;
4.6. gebėti bendrauti su asmeniu ir grupėje įvairiose bendravimo situacijose;
4.7. gebėti atlikti sudėtingos situacijos analizę, parengti pagrįstus sprendimus;
4.8. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. vadovauja Departamentui, sprendžia jo kompetencijai priskirtus klausimus, asmeniškai atsako už tai, kad būtų įgyvendinami Departamento veiklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
5.2. pagal kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, sprendimų, rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;
5.3. suderinęs su socialinės apsaugos ir darbo ministru, sveikatos apsaugos ministru, švietimo, mokslo ir sporto ministru ir vidaus reikalų ministru, tvirtina Departamento metinį veiklos planą;
5.4. priima įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;
5.5. teisės aktų nustatyta tvarka pasirašo (tvirtina) sutartis (susitarimus), sudaromas (sudaromus) pagal Departamento kompetenciją, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
5.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu tvirtina Departamento administracijos struktūrą;
5.7. tvirtina administracijos padalinių nuostatus, Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Departamentui patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus, taip pat kitus vidaus administravimo teisės aktus;
5.8. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, priima į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento valstybės tarnautojus, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su Departamento darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis, komandiruoja juos atlikti tarnybinių užduočių, skatina juos ir skiria jiems tarnybines arba drausmines nuobaudas ir pašalpas, tvirtina jų pareigybių aprašymus, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;
5.9. valdo Departamentui skirtus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimus ir vykdo su tuo susijusias finansines operacijas, pasirašo įgaliojimus ir kitus dokumentus;
5.10. užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
5.11. atsako už buhalterinės apskaitos organizavimą, ataskaitų rinkinių pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus rengimą bei pateikimą nustatytu laiku;
5.12. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Departamentui valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, organizacijose;
5.13. užtikrina, kad Departamento veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų;
5.14. atlieka kitas jam pavestas funkcijas, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atskaitingas Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir sveikatos apsaugos ministrui.