Pareigų aprašymas Spausdinti

STEBĖSENOS IR ANALIZĖS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.  Stebėsenos ir analizės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra specialistas.

2.   Pareigybės lygis – A2.

 

 

 

II SKYRIUS

 SPECIALieji REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM Darbuotojui

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1.    turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ekonomikos, politikos mokslų, socialinės politikos, verslo, vadybos, viešojo administravimo arba visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;

3.2.   būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos sritis bei gebėti juos taikyti praktikoje;

3.3.   mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus bei išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;

3.4.   mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

3.5.   mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

III SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO  DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. koordinuoja rengimą ir tiesiogiai dalyvauja rengiant trumpos trukmės planavimo dokumentų – Departamento koordinuojamų tarpinstitucinių veiklos planų, Departamento strateginio veiklos plano, Departamento metinio veiklos plano - projektus;

4.2.  koordinuoja rengimą ir tiesiogiai dalyvauja rengiant Departamento veiklos ataskaitą;

4.3. įkelia Departamento koordinuojamų tarpinstitucinių veiklos planų bei Departamento strateginių dokumentų ir jų įgyvendinimo duomenis į centralizuotą stebėsenos informacinę sistemą (SIS);

4.4. koordinuoja rengimą ir tiesiogiai dalyvauja rengiant koncepcijų, strategijų ir programų projektus ir jų vykdymo ataskaitas;

4.5. pagal kompetenciją analizuoja narkotinių ir psichotropinių medžiagų paklausos ir pasiūlos mažinimo, šių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės priemonių įgyvendinimo efektyvumą, narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos būklę šalyje;

4.6. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant tarptautinius projektus, susijusius su narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimo bei jo padarinių, apyvartos stebėsenos vykdymu: rengia informacinę, analitinę ir metodinę medžiagą, organizuoja kvalifikacijos tobulinimo kursus;

4.7. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant metines ir kitas ataskaitas apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimo, jo padarinių situaciją šalyje, narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos situaciją šalyje, ir teikia jas suinteresuotoms ES ir valstybės bei savivaldybių institucijoms;

4.8. pagal kompetenciją ir Departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, tarptautinėse organizacijose;

4.9. Direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Departamento ar kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose darbo, derybų ir kitose grupėse ar komisijose, o taip pat pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, susitikimuose ir kituose renginiuose;

4.10. pagal kompetenciją bendradarbiauja su visuomeninėmis organizacijomis, mokslo ir studijų, kitomis institucijomis, su Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centru, Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuru, Pasaulio sveikatos organizacija ir kitomis tarptautinėmis institucijomis, dalyvauja vykdant Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo (Reitox) nacionalinio centro funkcijas narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimo bei jo padarinių, apyvartos stebėsenos srityje;

4.11. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriaus dokumentus, veda jų apskaitą, formuoja ir saugo laikino saugojimo bylas, ruošia ir perduoda archyvui Skyriuje sukauptas į apyrašus įrašytas ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas;

4.12. pagal kompetenciją atlieka kitas Departamento direktoriaus ar / ir Skyriaus vedėjo pavestas ir teisės aktuose nustatytas funkcijas tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

 

IV SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

 

5.  Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.