Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento

2021 m. kovo 16 d.

direktoriaus įsakymu Nr.: T1-28

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

BENDRŲJŲ REIKALŲ IR VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS

PATARĖJAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.                                                                                   

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. teisė.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. viešieji pirkimai.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. teisės aktų projektų rengimas, derinimas, teisės aktų įgyvendinimo stebėsena, administravimas, atstovavimas teismuose, korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo užtikrinimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:0

6.1. viešųjų pirkimų teisėtumo užtikrinimas.                                                                

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

8. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.

9. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.

10. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

11. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

12. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.

13. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

14. Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.

15. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.

16. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.

17. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.

18. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.                                                                        

19. Atlieka ūkio subjektų, kurių priežiūra priskirta Departamento kompetencijai, veiklos rizikos vertinimą, teikia siūlymus dėl Departamento atliekamos priežiūros veiklos prioritetų nustatymo.

20. Administruoja Departamento sutarčių registrus ir organizuoja sutarčių vykdymą.

21. Supažindina Departamento vadovybę ir/ar skyriaus vedėjus su teisės aktų naujienomis, aktualijomis Departamento veiklai užtikrinti, vertina, ar parengti teisės aktų projektai, kiti dokumentai neprieštarauja nacionalinės, tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės aktams.

22. Vykdo korupcijos prevenciją bei užtikrina ir koordinuoja korupcijos prevencijos priemonių, rekomendacijų įgyvendinimą, rengia korupcijos prevencijos programų ir šių programų priemonių įgyvendinimo planų projektus, teikia pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo, Specialiųjų tyrimo tarnybos pavedimu atlieka korupcijos prevencijos analizę.

23. Pavaduoja Skyriaus vedėją jo ligos, atostogų, komandiruočių metu ar dėl kitų priežasčių jo nesant darbe.                                                                 

24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

25.2. studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

25.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

25.4. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;

25.5. darbo patirties trukmė – 2 metai.

26. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

26.1. kalba – anglų;

26.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.                                                     

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

27. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

27.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

27.2. organizuotumas – 4;

27.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

27.4. analizė ir pagrindimas – 5;

27.5. komunikacija – 4.

28. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

28.1. viešųjų pirkimų išmanymas – 4;

28.2. teisės išmanymas – 4.