Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės

departamento direktoriaus

2021 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. T1-54                                                                                          

 

PROJEKTO „atsako priemonių, mažinančių narkotikų vartojimą laisvės atėmimo vietose esantiems asmenims ir buvusiems nuteistiesiems formavimas, pasitelkiant duomenų analizę ir intervencijos programas“ PROJEKTO ADMINISTRATORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamento) projekto „Atsako priemonių, mažinančių narkotikų vartojimą laisvės atėmimo vietose esantiems asmenims ir buvusiems nuteistiesiems formavimas, pasitelkiant duomenų analizę ir intervencijos programas“ (toliau – Projektas) administratorius yra specialistas.  

2.  Pareigybės lygis – A2. 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities sociologijos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį;

3.2. turėti nemažiau kaip 3 metų darbo patirtį tyrimų ir projektų vykdymo srityje;

3.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus;

3.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento  veiklos organizavimą bei gebėti juos taikyti praktiškai;

3.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo taisykles;

3.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, rinktis darbo metodus;

3.7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

3.8.  mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. užtikrina Europos Komisijos finansuojamą projekto „Atsako priemonių, mažinančių narkotikų vartojimą laisvės atėmimo vietose esantiems asmenims ir buvusiems nuteistiesiems formavimas, pasitelkiant duomenų analizę ir intervencijos programas“ administravimą;

4.2. dalyvauja rengiant, rengia sutartis bei jų pakeitimus, susijusius su Projekto įgyvendinimu;

4.3. rengia Projekto veiklos planus, apimančius Projekto viešinimą ir finansinę apskaitą;

4.4. organizuoja Projekto viešinimo veiklas;

4.5. užtikrina Projekto etapų – veiklų apibrėžimo,  veiklų įgyvendinimo, veiklų terminų laikymosi ir išteklių įvertinimo – vykdymą;

4.6. vykdo Projekto tyrimo, skirto išsiaiškinti paslaugų laisvės atėmimo vietose esantiems asmenims ir buvusiems nuteistiesiems poreikį, siekiant sumažinti narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą laisvės atėmimo vietose (toliau – Projekto tyrimas), darbus (apklausą, duomenų suvedimą į statistines programas);

4.7. parengia ir teikia Projekto vadovui Projekto tyrimo atlikimo techninius aprašymus;

dalyvauja atrenkant išorės ekspertus;

4.8. Projekto vadovui paprašius, teikia ataskaitas ir kitą reikalingą informaciją, susijusią su Projekto veiklų vykdymu;

4.9. rengia ir teikia Projekto koordinatoriui (Kipro Nacionalinei priklausomybių tarnybai) su Projekto veikla ir įgyvendinimu susijusias ataskaitas pagal Projekte numatytą darbų atlikimo grafiką;

4.10. vykdo Projekto vadovo pavedimus ir kitas funkcijas, reikalingas Projekto įgyvendinimui ir rezultatų pasiekimui.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.