Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento

2021 m. birželio 30 d.

direktoriaus įsakymas Nr.: T1-62

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS KOORDINAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.                                                      

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. stebėsena ir analizė.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. teisė.                                                                     

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencija ir teisėkūra.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos srityje teisės aktų rengimas, stebėsena, analizė ir vertinimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

8. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

9. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

10. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

11. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

12. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

13. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

15. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.

16. Vertina narkotikų, tabako, alkoholio vartojimo prevencijos srityje rengiamų teisės aktų projektus, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo.

17. Vertina įgyvendinamų narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos priemonių veiksmingumą, organizuoja ir įgyvendina projektus, nukreiptus į skirtingas tikslines grupes ir aplinkas.

18. Organizuoja, vykdo mokymus, konferencijas, renginius, rengia informacinę, analitinę ir metodinę medžiagą skirtingoms tikslinėms grupėms narkotikų, tabako, alkoholio vartojimo prevencijos klausimais.

19. Administruoja Departamento sukurtas ir valdomas narkotikų, tabako, alkoholio vartojimo prevencijai vykdyti skirtas interneto svetaines, vykdo informacijos talpinimą šiose svetainėse, organizuoja viešinimą socialiniuose tinkluose.

20. Prevencijos įgyvendinimo skirtingose tikslinėse grupėse klausimais dalyvauja darbo ir kitose grupėse, komisijose, pasitarimuose, atstovauja Lietuvos interesams ES institucijose ir jų darbo organuose, tarptautinėse organizacijose.

21. Bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, mokslo ir studijų, kitomis institucijomis, įstaigomis narkotikų, tabako, alkoholio vartojimo prevencijos įgyvendinimo klausimais.

22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.                                  

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.2. studijų kryptis – psichologija (arba);

23.3. studijų kryptis – teisė;

23.4. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);

arba:

23.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.6. darbo patirtis – visuomenės sveikatos priežiūros srities patirtis;

23.7. darbo patirties trukmė – 1 metai.

24. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

24.1. kalba – anglų;

24.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.                        

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

25. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. komunikacija – 3;

25.2. analizė ir pagrindimas – 4;

25.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

25.4. organizuotumas – 3;

25.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

26. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. informacijos valdymas – 3.

27. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

27.1. teisės išmanymas – 3;

27.2. veiklos planavimas – 3.