Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento

2021 m. vasario 4 d.

direktoriaus įsakymu Nr.: T1-11

 

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

STEBĖSENOS IR ANALIZĖS SKYRIUS

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. stebėsena ir analizė.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, naujų psichoaktyvių medžiagų vartojimo paplitimo tarp įvairių gyventojų grupių stebėsenos organizavimas ir vykdymas; informacijos apie asmenų apsinuodijimus ir mirtis, susijusios su alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimu stebėsenos organizavimas ir vykdymas.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

6. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

9. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

12. Renka, kaupia, sistemina, bei analizuoja informaciją apie alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, naujų psichoaktyvių medžiagų vartojimo paplitimą tarp įvairių gyventojų grupių.

13. Renka, kaupia, sistemina, bei analizuoja informaciją apie asmenų apsinuodijimus ir mirtis, susijusias su alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimu bei mirčių nuo perdozavimo prevencines priemones.

14. Dalyvauja, organizuoja ir koordinuoja projektų ir tyrimų, susijusių su alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, naujų psichoaktyvių medžiagų vartojimo paplitimu tarp įvairių gyventojų grupių vykdymą.

15. Dalyvauja, organizuoja, koordinuoja projektų, tyrimų, susijusių su apsinuodijimais ir mirties atvejais dėl alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo bei mirčių nuo perdozavimo prevencinių priemonių taikymo, vykdymą.

16. Bendradarbiauja su Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centru, JT Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuru, PSO, kitomis tarptautinėmis institucijomis, dalyvauja vykdant Reitox nacionalinio centro funkcijas.

17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.2. studijų kryptis – medicina (arba);

18.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);

18.4. studijų kryptis – sociologija (arba);

18.5. studijų kryptis – statistika (arba);

arba:

18.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.7. darbo patirtis – visuomenės sveikatos priežiūros srities patirtis;

18.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

19. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

19.1. kalba – anglų;

19.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

20. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

20.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

20.2. organizuotumas – 3;

20.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

20.4. analizė ir pagrindimas – 4;

20.5. komunikacija – 3.

21. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

21.1. įžvalgumas – 3;

21.2. informacijos valdymas – 3.