Pareigų aprašymas Spausdinti

                                                PATVIRTINTA

                                                                                      Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės

                                                                departamento direktoriaus

                                                                                     2021 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. T1-32

 

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PREKURSORIŲ KONTROLĖS IR RIZIKOS VERTINIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra specialistas.

2. Pareigybės lygis – A2.  

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų (chemijos studijų krypties) arba gyvybės mokslų (biochemijos studijų krypties) arba sveikatos mokslų (farmacijos studijų krypties)  srities aukštojo mokslo kvalifikaciją;

3.2. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus;

3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) veiklos organizavimą bei gebėti juos taikyti praktiškai;

3.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo taisykles;

3.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, rinktis darbo metodus;

3.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

3.7.  mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

4.2. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.

4.3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4.4. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

4.5. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.

4.6. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą. arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

4.7.  Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

4.8. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

4.9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

4.10. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

4.11. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

4.12. Vykdo Departamento Prekursorių teisėtos apyvartos kontrolės informacinės sistemos (PTAKIS) paskirto atsakingo asmens funkcijas.

4.13. Tiria teisėtos veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais, į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis bei į narkotinių ir psichotropinių medžiagų, leidžiamų vartoti medicinos tikslams ir (ar) naudoti pramonės, nesusijusios su farmacijos produktais, tikslams, IV sąrašą įrašytomis medžiagomis (toliau-  IV sąrašo  medžiagos), galimus pažeidimus.

4.14. Renka duomenis apie subjektų veikloje naudojamų  narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų, į IV sąrašą įrašytų medžiagų apyvartą.

4.15. Analizuoja ir sistemina informaciją, pateiktą į Prekursorių teisėtos apyvartos kontrolės informacinę sistemą (PTAKIS).

4.16. Renka narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) teisėtos apyvartos metines ataskaitas bei informaciją apie sulaikymo ir konfiskavimo atvejus, bei teikia Jungtinių Tautų ir Europos Komisijos atsakingoms institucijoms.

4.17. Užtikrina informacijos, reikalingos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų, į IV sąrašą įrašytų medžiagų kontrolei ir į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų stebėsenai vykdyti, gavimą iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, ūkio subjektų.

4.18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.