Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės

departamento direktoriaus 2020 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. T1-

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

STEBĖSENOS IR ANALIZĖS SKYRIUS VEDĖJAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. veiklos planavimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. stebėsenos ir analizės skyriaus (toliau - skyrius) veiklos organizavimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimo bei jo padarinių, atsako priemonių taikymo stebėsenos organizavimas ir vykdymas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

12. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

13. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Organizuoja, dalyvauja rengiant koncepcijų, strategijų, tarpinstitucinių veiklos planų, įstaigos strateginių dokumentų projektus, jų vykdymo ataskaitas, vertina, teikia siūlymus, rengia išvadas dėl ES ir nacionalinių teisės aktų, priskirtinų skyriaus kompetencijai, tobulinimo, pagal kompetenciją vykdo teisės aktų įgyvendinimo stebėseną, kontrolę, teikia siūlymus įstaigos vadovui dėl jų tobulinimo.

15. Inicijuoja, organizuoja, koordinuoja psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo bei jo padarinių, apyvartos bei atsako priemonių taikymo stebėsenos vykdymą, stebėsenos duomenų rinkimo tobulinimą, mokslinius ir kitus tyrimus, duomenų teikimą nacionalinėms ir ES institucijoms, tarptautinėms organizacijoms; įgyvendina nacionalinius ir tarptautinius projektus, susijusius su skyriaus ir/ar įstaigos veikla.

16. Užtikrina Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo (Reitox) nacionalinio centro funkcijų vykdymą, teikia pasiūlymus įstaigos vadovui dėl šio centro veiklos; įstaigos vadovo pavedimu dalyvauja, užtikrina dalyvavimą nacionalinėse ir tarptautinių organizacijų darbo grupėse, kur nagrinėjami skyriui ir/ar įstaigai priskirtini klausimai, siekiant šioms darbo grupėms suformuluotų tikslų.

17. Pagal kompetenciją analizuoja narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos būklę šalyje, formuluoja išvadas ir pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo.

18. Koordinuoja ir dalyvauja rengiant ataskaitas apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, jo padarinių, pasiūlos, paklausos ir žalos mažinimo situaciją šalyje, teikia jas ES ir valstybės bei savivaldybių institucijoms, pagal kompetenciją rengia informaciją tarptautinėms komisijoms, komitetams, darbo grupėms, analizuoja ir teikia pasiūlymus bei išvadas įstaigos vadovui ir/ar jo pavaduotojui.

19. Užtikrina skyriaus nuostatuose numatytų skyriaus funkcijų vykdymą ir įgyvendina Departamento darbo reglamento nuostatas.

20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.2. studijų kryptis – sociologija;

21.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata;

21.4. studijų kryptis – aplinkotyra;

arba:

21.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.6. darbo patirtis – visuomenės sveikatos priežiūros srities patirtis;

21.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

22. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

22.1. kalba – prancūzų arba vokiečių ir anglų;

22.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

23. Atitikimas kitiems reikalavimams:

23.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

24.2. organizuotumas – 4;

24.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

24.4. analizė ir pagrindimas – 5;

24.5. komunikacija – 4.

25. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. strateginis požiūris – 4;

25.2. veiklos valdymas – 4;

25.3. lyderystė – 4.

26. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. informacijos valdymas – 4;

26.2. dalykinių ryšių tinklo kūrimas – 4.