Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus

2020 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. T1-129

BENDRŲJŲ REIKALŲ IR VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

(INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SPECIALISTO)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra specialistas.

2. Pareigybės lygis – A2.     

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1.turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą informacinių technologijų srities išsilavinimą;

3.2.gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus;

3.3. išmanyti informacinių ir ryšių technologijų paslaugų administravimo principus;

3.4. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius duomenų apsaugą;

3.5. išmanyti kompiuterinio tinklo, asmeninių kompiuterių, duomenų bazių valdymo sistemų ir operacinių sistemų administravimo, priežiūros incidentų bei rizikos valdymo metodus, gebėti juos taikyti praktiškai;

3.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, rinktis darbo metodus;

3.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Teikia pagalbą apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją arba prireikus koordinuoja pagalbos apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją teikimą.

5. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo rengimą.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.

7. Prižiūri ir administruoja informacines sistemas, taikomąją programinę įrangą, sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų, taikomosios programinės įrangos, sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos priežiūrą ir administravimą.

8. Nustato informacinių technologijų sutrikimų priežastis arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą ir šalina sutrikimus arba prireikus koordinuoja sutrikimų šalinimą.

9. Kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, tobulinimą, testavimą, diegimą ir parametrizavimą.

10. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

11. Apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

12. Vykdo su informacinių technologijų sauga susijusias veiklas arba prireikus koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą.

13. Nuolat nagrinėja naujas informacinių technologijų galimybes ir aktyviai jas taiko savo veikloje;

14. Dalyvauja sprendžiant informacinių technologijų, informacinių sistemų bei kompiuterinės įrangos įdiegimo, valdymo, naudojimo ir sąveikos klausimais;

15. Užtikrina informacijos ir dokumentų, kuriais disponuoja ir (ar) kurie yra darbo vietoje, saugumą ir konfidencialumą;.

16. Ruošia ir prižiūri kompiuterizuotas darbo vietas, užtikrina jų stabilų veikimą, vykdo kompiuterizuotų darbo vietų profilaktiką ir taiko prevencines priemones, nustato bei registruoja kompiuterizuotų darbo vietų ir kitos biuro įrangos gedimo faktą bei dalyvauja gedimų šalinime;.

17. Užtikrina kompiuterinės ir kitos įrangos (spausdintuvų, mobiliųjų telefonų ir kt.) remontą, o jai nepataisomai sugedus, informuoja apie tai Skyriaus vedėją ir organizuoja šios įrangos pakeitimo kita ir (ar) nurašymo procedūras;.

18. Teikia pasiūlymus mobilaus ryšio, kompiuterinės techninės ir programinės įrangos tobulinimo ir plėtros klausimais.

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

20. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.