Pareigų aprašymas Spausdinti

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.       Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2.       Lygis – A.

3.       Kategorija – 13.

 

II. PASKIRTIS

 

4.      Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti, kad Departamento žmogiškųjų išteklių valdymas ir vidaus administravimas, tarnautojų ir darbuotojų sutartinių darbo santykių bei valstybės tarnybos santykių įgyvendinimas neprieštarautų Lietuvos Respublikos teisės aktams.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5.       Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosiose veiklos srityse – žmogiškųjų išteklių valdymo ir teisės.

 

Iv. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6.       Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1.    turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (būti baigusiam vientisąsias universitetines teisės krypties studijas arba turėti teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius);

6.2.    turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį personalo valdymo srityje;

6.3.   būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančius darbo bei tarnybos santykius, valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos etikos taisykles, valstybės tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo proceso organizavimą ir jo ypatumus, viešąjį administravimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;       

6.4.   gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo taisykles;

6.5.    mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office paketo programomis;

6.6.    mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7.       Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. atsižvelgiant į Departamento strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Skyriaus vedėjui ar/ir Departamento direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo, tarnybos / darbo organizavimo tobulinimo, Skyriaus veiklos tobulinimo;
 2. yra atsakingas už tiesioginį bendradarbiavimą (atitinkamų operacijų inicijavimas, duomenų surinkimas ir pateikimas, reikiamų pateiktų dokumentų įvertinimas ir pan.) su įstaiga, centralizuotai atliekančia personalo administravimo funkcijas, siekiant tinkamai koordinuoti ir įgyvendinti Departamentui priskiriamas funkcijas pagal Personalo administravimo funkcijų centralizuoto atlikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 507 „Dėl Personalo administravimo funkcijų centralizuoto atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas);
 3. rengia Departamento direktoriaus įsakymų ir jais tvirtinamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus Departamento vidaus administravimo srityje, įskaitant projektus dėl Departamento struktūros, pareigybių sąrašų bei Departamento pareigybių aprašymų patvirtinimo (pakeitimo, papildymo), vertina pateiktus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų projektus;
 4. vertina, ar Departamento direktoriaus įsakymai ir jais tvirtinamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektai Departamento vidaus administravimo srityje neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos įstatymams ir Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;
 5. teikia teisines konsultacijas bei išvadas (žodžiu ir raštu) Departamento direktoriui ir kitiems Departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, darbo teisės, žmogiškųjų išteklių valdymo ir personalo administravimo klausimais;
 6. pagal savo kompetenciją rengia medžiagą teismams bei kitą su ikiteisminiu ir /ar teisminiu bylų nagrinėjimu susijusią medžiagą, Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja Departamentui teismuose ir kitose institucijose;
 7. vykdo Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitą;  
 8. organizuoja Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos vertinimą, teikia Apraše nustatytą informaciją įstaigai, centralizuotai atliekančiai personalo administravimo funkcijas;
 9. atlieka Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymo poreikio analizę, rengia kasmetinius mokymų planus ir organizuoja Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymus;
 10. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui ar/ir Departamento direktoriui dėl pažangių personalo valdymo priemonių, t. y. darbuotojų motyvavimo, grįžtamojo ryšio užtikrinimo ir adaptacijos naujiems ir (arba) po pertraukos į Departamentą grįžtantiems darbuotojams sistemų, diegimo ir (ar) tobulinimo, koordinuoja ar organizuoja šių priemonių taikymą Departamente;
 11. teikia pasiūlymus organizacinės kultūros Departamente klausimais;
 12. vykdo privačių interesų deklaravimo administravimą, kontroliuoja, kad asmenys privačių interesų deklaracijas pateiktų tinkamai ir laiku;
 13. pagal kompetenciją Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe, konferencijose ir seminaruose, susitikimuose žmogiškųjų išteklių valdymo ir personalo administravimo klausimais;
 14. pagal kompetenciją nagrinėja pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, teikia išvadas;
 15. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens bylas, Departamento direktoriaus įsakymų veiklos bei personalo valdymo klausimais ir kitas su personalo administravimu susijusias archyvines bylas, nustatytas dokumentacijos plane;
 16. tvirtina Departamento archyve esančių dokumentų, susijusių su vidaus administravimu ir personalo valdymu, kopijas;
 17. vykdo kitus Departamento direktoriaus ar / ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8.       Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.