Pareigų aprašymas Spausdinti

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. veiklos planavimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. priežiūra ir kontrolė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus (toliau - skyrius) veiklos organizavimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių ir alkoholio priežiūra.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Vertina, teikia siūlymus ir rengia išvadas dėl Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų, priskirtinų skyriaus kompetencijai, tobulinimo, pagal kompetenciją vykdo teisės aktų įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę bei teikia siūlymus įstaigos vadovui dėl jų tobulinimo.

17. Pagal kompetenciją teikia siūlymus įstaigos vadovui dėl naujų teisės aktų rengimo ar jų tobulinimo, inicijuoja ir rengia teisės aktų projektus ar dalyvauja jų rengime, teisės aktų nustatyta tvarka derina juos su kitomis institucijomis.

18. Inicijuoja, organizuoja, koordinuoja ir/ar pagal kompetenciją įgyvendina nacionalinius ir tarptautinius projektus, susijusius su skyriaus ir/ar įstaigos veikla.

19. Organizuoja veiklos, susijusios su tabaku, tabako gaminiais ir sus jais susijusiais gaminiais bei alkoholio produktais, priežiūrą; užtikrina priimtų nutarimų vykdymo kontrolę, rengia procesinius dokumentus, nagrinėja pareiškimus, skundus.

20. Pagal kompetenciją rengia informaciją tarptautinėms komisijoms, komitetams, darbo grupėms, analizuoja ir teikia pasiūlymus bei išvadas įstaigos vadovui ir/ar jo pavaduotojui.

21. Užtikrina skyriaus nuostatuose numatytų skyriaus funkcijų vykdymą ir įgyvendina Departamento darbo reglamento nuostatas.

22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.2. studijų kryptis – teisė;

23.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;

arba:

23.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.5. darbo patirtis – kontrolės srities  patirtis ;

23.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

24. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

24.1. kalba – anglų;

24.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

25. Atitikimas kitiems reikalavimams:0

25.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

26. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

26.2. organizuotumas – 4;

26.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

26.4. analizė ir pagrindimas – 5;

26.5. komunikacija – 4.

27. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

27.1. strateginis požiūris – 4;

27.2. veiklos valdymas – 4;

27.3. lyderystė – 4.

28. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

28.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 4.

29. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

29.1. veiklos planavimas – 4;

29.2. teisės išmanymas – 4.