Pareigų aprašymas Spausdinti

STEBĖSENOS IR ANALIZĖS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.   Stebėsenos ir analizės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra specialistas.

2.   Pareigybės lygis – A2.

 

II SKYRIUS

 SPECIALieji REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM darbuotojui

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinio darbo arba visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;

3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos sritis bei gebėti juos taikyti praktikoje;

3.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus;

3.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, bei išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;

3.5.mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

3.6. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO  FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. kaupia, sistemina bei analizuoja informaciją apie probleminį narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą, taip pat organizuoja ir vykdo tokio vartojimo paplitimo nustatymo tyrimus Lietuvoje;

4.2. vykdo teikiamų sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų, kuriomis siekiama sumažinti su narkotikų vartojimu susijusius neigiamus padarinius visuomenei ir asmeniui, stebėseną ir vertinimą;

4.3. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant duomenų rinkimo metodikas, duomenų surinkimo formas, klausimynus, teikia pasiūlymus dėl efektyvesnio duomenų surinkimo, analizės ir sklaidos;

4.4. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant metines ir kitas ataskaitas apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo bei jo padarinių, vartojimo prevencijos situaciją šalyje;

4.5. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant duomenų rinkimo lenteles, metodikas, duomenų surinkimo formas, klausimynus, teikia pasiūlymus dėl efektyvesnio duomenų surinkimo, analizės ir sklaidos;

          4.6. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant tarptautinius projektus, susijusius su narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimo bei jo padarinių, apyvartos stebėsenos vykdymu: rengia informacinę, analitinę ir metodinę medžiagą, organizuoja kvalifikacijos tobulinimo kursus;

          4.7. pagal kompetenciją analizuoja narkotinių ir psichotropinių medžiagų paklausos ir pasiūlos mažinimo, šių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės priemonių įgyvendinimo efektyvumą ir siūlo jų tobulinimo kryptis;

4.8. pagal kompetenciją bendradarbiauja su visuomeninėmis organizacijomis, mokslo ir studijų, kitomis institucijomis, su Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centru, Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuru, Pasaulio sveikatos organizacija ir kitomis tarptautinėmis institucijomis, dalyvauja vykdant Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo (Reitox) nacionalinio centro funkciją;

4.9. Direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Departamento ar kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose darbo, derybų ir kitose grupėse ar komisijose, o taip pat pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, susitikimuose ir kituose renginiuose;

4.10. vykdo kitus Departamento direktoriaus, Direktoriaus pavaduotojo ar /ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

 

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

 

5.   Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.