Pareigų aprašymas Spausdinti

PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS KOORDINAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.  Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2.  Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo pirminės prevencijos bei narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos darbo vietose priemonių vykdymą ir jas įgyvendinti.

 

III SKYRIUS

 VEIKLOS SRITIS

 

3.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos.

 

Iv SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

  1.  Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą psichologijos krypties išsilavinimą (būti baigusiam vientisąsias universitetines studijas arba turėti bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius);

4.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirties narkotikų arba tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos srityse;

4.3. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos institucijų struktūra, jų veikla, sprendimų priėmimo tvarka;

4.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo pirminės prevencijos sritis, Departamento veiklos organizavimą, valstybės tarnybą;

4.5. išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo taisykles;

4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus;

4.7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

4.8.  mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

   5.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, koncepcijas, strategijas, programas, kitus dokumentus;

5.2. pagal kompetenciją organizuoja ir įgyvendina priemones, susijusias su narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo pirminės prevencijos bei narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos  darbo vietose sritimis;

5.3. pagal kompetenciją įgyvendina projektus, susijusius su narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo pirminės prevencijos bei narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos darbo vietose sritimis, rengia informacinę, analitinę ir metodinę medžiagą;

5.4. pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo informacines socialines kompanijas, akcijas, organizuoja mokymo seminarus, konferencijas, diskusijas, rengia ir teikia informacinę, analitinę ir metodinę medžiagą;

5.5. pagal kompetenciją organizuoja ir dalyvauja moksliniuose ir kituose tyrimuose, susijusiuose su narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo pirmine prevencija bei narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencija darbo vietose bei teikia siūlymus dėl šių tyrimų poreikio ir jų įgyvendinimo;

5.6. pagal kompetenciją pataria savivaldybių vykdomosioms institucijoms, kaip rengti ir įgyvendinti savivaldybių narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos programas;

5.7. pagal kompetenciją renka ir analizuoja informaciją ir ataskaitas apie įgyvendinamas narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos darbo vietose programas bei priemones, vertina jų veiksmingumą ir teikia pasiūlymus dėl narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos darbo vietose teisės aktų tobulinimo bei jų įgyvendinimo, atsižvelgiant į Europos Sąjungos reikalavimus, kitų tarptautinių organizacijų rekomendacijas, teigiamą kitų šalių patirtį;

5.8. pagal kompetenciją bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, mokslo ir studijų, kitomis institucijomis narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo pirminės prevencijos bei narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos  darbo vietose klausimais;

5.9. Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Departamento ar kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose darbo, derybų ir kitose grupėse ar komisijose, pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, susitikimuose narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo pirminės prevencijos bei narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos  darbo vietose klausimais;

5.10. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių įstaigomis ir institucijomis bei dalyvauja keičiantis informacija su valstybės institucijų ir įstaigų specialistais, organizacijomis bei kitais asmenimis, dirbančiais narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo pirminės prevencijos bei narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos darbo vietose srityse;

5.11. Skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja Lietuvos interesams ES institucijose ir jų darbo organuose, tarptautinėse organizacijose;

5.12. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybių įstaigų ir institucijų, juridinių ir fizinių asmenų pateiktus prašymus, pranešimus, skundus ir pasiūlymus;

5.13. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriaus dokumentus, veda jų apskaitą, formuoja ir saugo laikino saugojimo bylas, ruošia ir perduoda archyvui Skyriuje sukauptas į apyrašus įrašytas ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas;

5.14.užtikrina, kad viešai ir oficialiai darbo klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Departamento pozicijai;

5.15.  nuolat tobulina kvalifikaciją;

5.16.  teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;

5.17.pagal kompetenciją atlieka kitas Departamento direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ar / ir Skyriaus vedėjo pavestas ir teisės aktuose nustatytas funkcijas tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

 

 

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.