Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės

departamento direktoriaus

2020 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. T1-105

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS KOORDINAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo bendroji prevencija bei prevencija darbo vietose.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

6. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

9. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

12. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

13. Organizuoja, vykdo informacines kampanijas, įgyvendina projektus, organizuoja seminarus, renginius, rengia informacinę, analitinę ir metodinę medžiagą narkotikų, tabako, alkoholio vartojimo bendrosios prevencijos bei prevencijos darbo vietose klausimais.

14. Administruoja Departamento sukurtas ir valdomas narkotikų, tabako, alkoholio vartojimo prevencijai vykdyti skirtas interneto svetaines, vykdo informacijos talpinimą šiose svetainėse, organizuoja viešinimą socialiniuose tinkluose.

15. Taiko statistinės informacijos apdorojimo programų paketą SPSS, organizuoja ir dalyvauja tyrimuose, susijusiuose su narkotikų, tabako, alkoholio vartojimo bendrąją prevencija bei prevencija darbo vietose ir teikia siūlymus dėl šių tyrimų poreikio ir jų įgyvendinimo.

16. Bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, mokslo ir studijų, kitomis institucijomis narkotikų, tabako, alkoholio vartojimo bendrosios prevencijos bei prevencijos  darbo vietose klausimais.

17. Nagrinėja valstybės ir savivaldybių įstaigų ir institucijų, juridinių ir fizinių asmenų pateiktus prašymus, pranešimus, skundus ir pasiūlymus.

18. Tvarko Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo skyriaus (toliau - skyrius) dokumentus, veda jų apskaitą, formuoja ir saugo laikino saugojimo bylas, ruošia ir perduoda archyvui skyriuje sukauptas į apyrašus įrašytas ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas.

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.2. studijų kryptis – psichologija;

20.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata;

arba:

20.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.5. darbo patirtis – visuomenės sveikatos priežiūros srities patirtis;

20.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

21. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

21.1. kalba – anglų;

21.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

22. Atitikimas kitiems reikalavimams:

22.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

23.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

23.2. organizuotumas – 3;

23.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

23.4. analizė ir pagrindimas – 4;

23.5. komunikacija – 3.

24. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. informacijos valdymas – 3.

25. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. veiklos planavimas – 3.