Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento

2021 m. sausio 8 d.

direktoriaus įsakymu Nr.: T1-1

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS KOORDINAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.                                                                                  

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. viešųjų paslaugų teikimo administravimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. stebėsena ir analizė.                                                                       

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencija.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos stebėsena.                                                   

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

8. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.

9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

10. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo organizavimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

13. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

14. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.                                                                                     

15. Vertina įgyvendinamų narkotikų, tabako, alkoholio vartojimo prevencijos bei asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, psichologinės socialinės reabilitacijos, reintegracijos  priemonių veiksmingumą, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo.

16. Organizuoja ir įgyvendina projektus, susijusius su narkotikų, tabako, alkoholio vartojimo prevencijos bei asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, psichologinės socialinės reabilitacijos, reintegracijos  priemonėmis.

17. Organizuoja, vykdo mokymus, konferencijas, renginius, rengia informacinę, analitinę ir metodinę medžiagą   prevencijos bei psichologinės  socialinės reabilitacijos, reintegracijos  klausimais.

18. Administruoja Departamento sukurtą ir valdomą rūkymo  prevencijai vykdyti ir pagalbos metantiems rūkyti skirtą interneto svetainę, vykdo informacijos talpinimą joje bei  organizuoja viešinimą.

19. Prevencijos bei  psichologinės  socialinės reabilitacijos, reintegracijos   klausimais dalyvauja darbo ir kitose grupėse, komisijose, pasitarimuose, atstovauja Lietuvos interesams ES institucijose ir jų darbo organuose, tarptautinėse organizacijose.

20. Bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, mokslo ir studijų, kitomis institucijomis, įstaigomis narkotikų, tabako, alkoholio vartojimo prevencijos bei  psichologinės  socialinės reabilitacijos bei integracijos įgyvendinimo klausimais.                                                                             

21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

22.2. studijų kryptis – psichologija (arba);

22.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);

22.4. studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

22.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

22.6. darbo patirtis – jaunimo politikos ar programų įgyvendinimo srities patirtis;

22.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

23. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

23.1. kalba – anglų;

23.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.                                                     

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

24.2. organizuotumas – 3;

24.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

24.4. analizė ir pagrindimas – 3;

24.5. komunikacija – 4.

25. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. informacijos valdymas – 3.

26. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. veiklos planavimas – 3.