Pareigų aprašymas Spausdinti

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis), socialinių mokslo studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;
 2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą bei darbo santykius, tabako ir alkoholio kontrolę, ūkio subjektų priežiūrą bei administracinių bylų teiseną, gebėti juos taikyti praktikoje;
 3. gebėti analizuoti teismų sprendimus, jais vadovautis rengiant procesinius dokumentus bei išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo taisykles;
 4. mokėti rengti ūkio subjektų veiklos patikrinimų rezultatų dokumentus bei procesinius dokumentus teismams administracinėse ir administracinių nusižengimų bylose, išmanyti administracinių nusižengimų teiseną;
 5. dirbti kompiuteriu bei naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis ir technologijomis (pvz., Microsoft Office programiniu paketu);
 6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 1. Departamento direktoriaus pavedimu atlieka planinius ir neplaninius ūkio subjektų, gaminančių, perdirbančių, importuojančių, eksportuojančių, sandėliuojančių alkoholio produktus ar tabaką, tabako gaminius ir su jais susijusius gaminius, taip pat prekiaujančių jais, patikrinimus;
 2. laikydamasis teisės aktų nustatytos tvarkos surašo ūkio subjektų patikrinimų dokumentus; 
 3. rengia Departamento leidžiamų nutarimų taikyti ekonomines sankcijas ūkio subjektams projektus, teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją tiria administracinius nusižengimus, surašo administracinių  nusižengimų protokolus, kitus nustatytos formos ūkio subjektų tikrinimo rezultatų įforminimo dokumentus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas bei jose priima nutarimus; 
 4. teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja Departamento priimtų nutarimų įteikimą ir vykdymą, pateikia antstoliams vykdymui Departamento nutarimus;
 5. atlieka tyrimus dėl juridinių asmenų padarytų įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimų alkoholio ir tabako kontrolės (priežiūros) srityje ir nustatęs teisės aktų pažeidimus įformina atitinkamus procesinius dokumentus;
 6. pagal kompetenciją rengia procesinius dokumentus teismams ir atstovauja Departamento interesams Lietuvos Respublikos teismuose bei valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;
 7. atlikdamas licencijų išdavimo veiksmų savivaldybėse koordinavimą ir stebėseną, analizuoja jų išduodamų licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ar tabako gaminiais išdavimo, sustabdymo ir panaikinimo dokumentus, pagal kompetenciją rengia išvadas ir teikia rekomendacijas miestų (rajonų) savivaldybėms; 
 8. rengia ir teikia metodinę informaciją ir konsultacijas ūkio subjektams, valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir institucijoms alkoholio ir tabako kontrolę (priežiūrą) reglamentuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų taikymo klausimais; 
 9. rengia ir atnaujina Viešojo administravimo įstatyme nustatyto pobūdžio informaciją apie Skyriaus veiklą tabako ir alkoholio priežiūros srityse, Departamento interneto svetainėje;
 10. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis;
 11. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus bei pasiūlymus;
 12. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriaus dokumentus, susijusius su tabako, tabako gaminių  ir su jais susijusių gaminių bei alkoholio kontrolės (priežiūros) vykdymu, veda jų apskaitą, formuoja ir saugo laikino saugojimo bylas, ruošia ir perduoda Departamento archyvui Skyriuje sukauptas į apyrašus įrašytas ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas;
 13. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo.
 14. vykdo kitus Departamento direktoriaus, Direktoriaus pavaduotojo ar/ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.