Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities farmacijos krypties išsilavinimą arba fizinių mokslų studijų srities chemijos ar biochemijos krypties išsilavinimą (būti baigusiam vientisąsias universitetines studijas arba turėti bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius);
 2. turėti ne mažiau 2 metus darbo patirties cheminių medžiagų kontrolės organizavimo ir vykdymo srityje;
 3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą bei darbo santykius, teisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) apyvartą, Jungtinių Tautų bei Europos Sąjungos dokumentais, nustatančiais narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) teisėtos apyvartos reikalavimus;
 4. dirbti kompiuteriu bei naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis ir technologijomis (pvz., Microsoft Office programiniu paketu);
 5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 6. išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo taisykles;
 7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Departamento direktoriaus pavedimu vykdo planinius ir neplaninius patikrinimus subjekto darbo laiku, o kitu laiku – įstatymų nustatyta tvarka pasitelkę teisėsaugos įstaigų pareigūnus, subjekto patalpose, tikrinant subjekto veiklai naudojamas medžiagas, įrengimus, įrangą, atsargas, atliekamus veiksmus, veiklos dokumentus ir kompiuterinės apskaitos sistemas, siekiant nustatyti, ar laikomasi teisės aktų reikalavimų;
 2. užtikrina informacijos, reikalingos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolei vykdyti gavimą iš kitų teisės aktuose nurodytų valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų ir ūkio subjektų;
 3. tiria teisėtos veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), galimus pažeidimus;
 4. surašo Administracinių nusižengimų protokolus asmenims, pažeidusiems įstatymus ir kitus teisės aktus narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės (priežiūros) srityje;
 5. rengia procesinius dokumentus teismams ir atstovauja Departamento interesams teismuose teisės aktų, reglamentuojančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) apyvartą, pažeidimų atvejais;
 6. rengia pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų projektus;
 7. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), į oficialų narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) sąrašą neįtrauktų medžiagų, kurios gali būti panaudotos neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, nemokamų mėginių paėmimą iš subjektų;
 8. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) kontrolę reglamentuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų praktinio įgyvendinimo klausimais;
 9. pagal kompetenciją ir galimybes įgyvendina Jungtinių Tautų ir Europos Sąjungos teisės aktuose ir rekomendacijose (gairėse) numatytas priemones, užtikrinančias narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų stebėseną ir kontrolę;
 10. renka, analizuoja, sistemina ir teikia Jungtinių Tautų Tarptautiniam narkotikų kontrolės komitetui ir Europos Komisijai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms į oficialų narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) sąrašą neįtrauktų medžiagų ataskaitas;
 11. užtikrina informacijos apie į oficialų narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) sąrašą neįtrauktų medžiagų  gavimą iš kitų teisės aktuose nurodytų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir ūkio subjektų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolei ir stebėsenai vykdyti;
 12. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl kitų Departamento struktūrinių padalinių parengtų ar rengiamų teisės aktų projektų;
 13. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybės įstaigų ir institucijų, fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, skundus bei pasiūlymus taip pat konsultuoja ūkio subjektus;
 14. Skyriaus vedėjo pavedimu ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;
 15. pagal kompetenciją atstovauja Departamentui Europos Sąjungos institucijų darbo grupių ir komitetų veikloje, dalyvauja tarpžinybinėse ir tarptautinėse darbo grupėse, komisijose, pasitarimuose, konferencijose;
 16. atlieka Tarpinstitucinės narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės veiksmų koordinavimo komisijos veiklos organizavimą ir priemonių įgyvendinimą;
 17. užtikrina bendradarbiavimo sutarčių tarp valstybės ir savivaldybės įstaigų ir institucijų bei ūkio subjektų įgyvendinimą ir jas įgyvendina;
 18. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriaus dokumentus, susijusius su veiklų, susijusių su teisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) apyvarta, kontrolės vykdymu, veda jų apskaitą, formuoja ir saugo laikino saugojimo bylas, ruošia ir perduoda Departamento archyvui Skyriuje sukauptas į apyrašus įrašytas ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas;
 19. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų specialistais;
 20. užtikrina, kad viešai ir oficialiai darbo klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Departamento pozicijai;
 21. nuolat tobulina kvalifikaciją;
 22. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
 23. atlieka kitas Departamento direktoriaus, Direktoriaus pavaduotojo ar/ir Skyriaus vedėjo pavestas ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.