Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento

2020 m. spalio 27 d.

direktoriaus įsakymu Nr.: T1-104

 

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PREKURSORIŲ KONTROLĖS IR RIZIKOS VERTINIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. priežiūra ir kontrolė.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. stebėsena ir analizė;

4.2. teisė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. veiklos, susijusios su teisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų, į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų, leidžiamų vartoti medicinos tikslams ir (ar) naudoti pramonės, nesusijusios su farmacijos produktais, tikslams IV sąrašą įrašytų medžiagų apyvarta, kontrolė, stebėsena ir informacijos analizė.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Teisės aktų rengimas Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus (toliau - skyrius) funkcijų srityje.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.

9. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.

10. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

11. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

12. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

13. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

14. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

16. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.

17. Renka duomenis apie subjektų veikloje naudojamų  narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų, į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų, leidžiamų vartoti medicinos tikslams ir (ar) naudoti pramonės, nesusijusios su farmacijos produktais, tikslams IV sąrašą įrašytų medžiagų apyvartą.

18. Analizuoja ir sistemina informaciją, pateiktą į Prekursorių teisėtos apyvartos kontrolės informacinę sistemą (PTAKIS).

19. Tiria teisėtos veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais, į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis bei IV sąrašo medžiagomis, galimus pažeidimus.

20. Rengia procesinius dokumentus, atstovauja Departamento interesams teismuose teisės aktų, reglamentuojančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir IV sąrašo medžiagų teisėtą apyvartą, pažeidimų atvejais.

21. Užtikrina Jungtinių Tautų ir Europos Sąjungos teisės aktuose ir rekomendacijose (gairėse) numatytas priemones, užtikrinančias narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų stebėseną ir kontrolę.

22. Rengia ir atnaujina informaciją Departamento daugiafunkciniame konsultavimo modelyje, teikia siūlymus dėl scheminio informacijos išdėstymo, dokumentų ir jų nuorodų talpinimo į sistemą ir jų susiejimo.

23. Vykdo informacijos stebėseną apie narkotines ir psichotropines medžiagas viešojoje erdvėje. Tiria galimus pažeidimus dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų reklamos ir uždraustos informacijos skleidimo viešoje erdvėje. Rengia procesinius dokumentus.

24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

25.2. studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

25.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

25.4. darbo patirtis – teisės srityje;

25.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

26. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

26.1. kalba – anglų;

26.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

27. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

27.1. komunikacija – 3;

27.2. analizė ir pagrindimas – 4;

27.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

27.4. organizuotumas – 3;

27.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

28. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

28.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 3.

29. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

29.1. teisės išmanymas – 3.