Pareigų aprašymas Spausdinti

 

PROJEKTO ADMINISTRATORIAUS (2)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau vadinama – Departamentas) projekto „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ Nr. 08.3.1-ESFA-V-411-01-0001 (toliau vadinama – Projektas) Projekto administratorius yra specialistas.

2. Pareigybės lygis – C.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. aukštasis arba nebaigtas aukštasis (studijuojantis asmuo) išsilavinimas;

3.2.  būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos paramos teikimą bei Europos Sąjungos paramos valdymą ir administravimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;

3.3.  mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

3.4.  sugebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

3.5.  sugebėti tiek savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, tiek dirbti komandoje;

3.6.  būti susipažinusiam su teisės aktų bei dokumentų rengimo taisyklėmis.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

4.1. stebi  ir analizuoja Projekto veiklų įgyvendinimą;

4.2. vykdo Projekte teikiamų psichologinės socialinės reabilitacijos paslaugų stebėseną, organizuoja ir vykdo apklausas dėl psichologinės socialinės reabilitacijos paslaugų poreikio, kokybės užtikrinimo ir tobulinimo galimybių;

4.3.  rengia metodinę medžiagą, susijusią su Projekto įgyvendinimu ir psichologinės socialinės reabilitacijos paslaugų teikimu ir tobulinimu;

4.4.  organizuoja Projekto darbo grupių susitikimus, rengia susitikimų medžiagą;

4.5. organizuoja Projekto viešinimo priemones: užtikrina aktyvų bei nuolatinį informacijos apie Projektą, Projekto veiklas ir rezultatus viešinimą, užtikrina informacinių pranešimų, garso ir vaizdo medžiagos, kitos informacijos Projektą rengimą, leidimą ir platinimą;

4.6.  užtikrina informacijos apie Projektą, Projekto veiklas ir rezultatus skelbimą ir atnaujinimą Departamento interneto svetainėje;

4.7.  organizuoja Projekto tarpines ir baigiamąją konferencijas bei kitus Projekto renginius;

4.8.  teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl Projekto veiklų administravimo tobulinimo;

4.9.  pagal kompetenciją bendradarbiauja, teikia informaciją Projekto partneriams, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei nagrinėja jų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus;

4.10.  Departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Departamentą kitose įstaigose ir organizacijose, dalyvauja pasitarimuose,  kuriuose svarstomi su Projekto vykdymu susiję klausimai;

4.11.  pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus Departamento direktoriaus pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.