Pareigų aprašymas Spausdinti

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1.Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau vadinama – Departamentas) projekto „Daugiafunkcinio konsultavimo modelio ūkio subjektams vykdantiems veiklas, susijusias su narkotikų prekursoriais, tabako, alkoholio gaminiais, sukūrimas“ Nr. 10.1.4-ESFA-V-921-02-0002 (toliau vadinama - Projektas) Projekto administratorius yra specialistas.

 1. Pareigybės lygis – B.

 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

 1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
  2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos paramos teikimą bei Europos Sąjungos paramos valdymą ir administravimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;
  3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
  4. sugebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
  5. sugebėti tiek savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, tiek dirbti komandoje;
  6. būti susipažinusiam su teisės aktų bei dokumentų rengimo taisyklėmis.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
  1. kontroliuoja, stebi ir analizuoja Projekto veiklų įgyvendinimą;
  2. teikia įgaliotoms institucijoms Projekto vykdymo dokumentus;
  3. rengia paraiškas projekto finansavimui gauti;
  4. rengia mokėjimo prašymų teikimo grafiką, mokėjimo prašymus, galutinę mokėjimų ataskaitą bei kitas su mokėjimų prašymais susijusias ataskaitas Europos socialinio fondo agentūrai;
  5. užtikrina aktyvų bei nuolatinį informacijos apie Projektą, Projekto veiklas ir rezultatus viešinimą, užtikrina informacinių pranešimų, kitos informacijos apie Projektą rengimą, leidimą ir platinimą;
  6. užtikrina informacijos apie Projektą, Projekto veiklas ir rezultatus talpinimą ir atnaujinimą Departamento interneto svetainėje;
  7. organizuoja Projekto renginius;
  8. padeda rengti Projekto viešųjų pirkimų planus Departamente bei  Europos socialinio fondo agentūrai pateikia informaciją apie planuojamus, vykdomus ir baigtus pirkimus;
  9. pagal kompetenciją teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus;
  10. Departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Departamentą kitose įstaigose ir organizacijose, dalyvauja pasitarimuose, kuriuose svarstomi su Projekto vykdymu susiję klausimai;
  11. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus Departamento direktoriaus pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.