Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento

2020 m. spalio 27 d. direktoriaus įsakymu Nr.: T1-105

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS KOORDINAVIMO SKYRIAUS

PATARĖJAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo atrankinė ir tikslinė prevencija.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

6. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

9. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

12. Įgyvendina projektus, rengia informacinę, analitinę ir metodinę medžiagą narkotikų, tabako, alkoholio vartojimo prevencijos (atrankinės ir tikslinės) klausimais, organizuoja kvalifikacijos tobulinimo kursus.

13. Koordinuoja ankstyvosios intervencijos programos įgyvendinimą nacionaliniu mastu, organizuoja mokymus, supervizijas, metodines dienas ir kitus renginius ankstyvosios intervencijos programos įgyvendinimo ir viešinimo temomis.

14. Vertina įgyvendinamų narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo atrankinės ir tikslinės prevencijos priemonių veiksmingumą bei teikia išvadas ir  pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo  ir tobulinimo.

15. Organizuoja, įgyvendina ir dalyvauja moksliniuose ir kituose tyrimuose susijusiuose su narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencija (atrankine ir tiksline) bei teikia siūlymus dėl šių tyrimų poreikio ir jų įgyvendinimo.

16. Bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, mokslo ir studijų, kitomis institucijomis narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo atrankinės ir tikslinės prevencijos srityje, atstovauja Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose.

17. Dalyvauja valstybės, savivaldybių institucijų sudaromose darbo ir kitose grupėse ar komisijose, pasitarimuose, seminaruose  narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo atrankinės ir tikslinės prevencijos klausimais.

18. Pavaduoja Skyriaus vedėją jo ligos, atostogų, komandiruočių metu ar dėl kitų.

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.2. studijų kryptis – sociologija (arba);

20.3. studijų kryptis – socialinis darbas (arba);

20.4. studijų kryptis – psichologija (arba);

20.5. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);

arba:

20.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.7. darbo patirtis – visuomenės sveikatos priežiūros srities patirtis;

20.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

21. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

21.1. kalba – anglų;

21.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

22.1. komunikacija – 4;

22.2. analizė ir pagrindimas – 5;

22.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

22.4. organizuotumas – 4;

22.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.

23. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

23.1. informacijos valdymas – 4.

24. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. veiklos planavimas – 4.