Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities sociologijos krypties išsilavinimą (būti baigusiam vientisąsias universitetines studijas arba turėti bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius);
 2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirties narkotikų arba tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos srityse;
 3. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos institucijų struktūra, jų veikla, sprendimų priėmimo tvarka;
 4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo pirminės prevencijos sritis, Departamento veiklos organizavimą, valstybės tarnybą;
 5. išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo taisykles;
 6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus;
 7. mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis ir technologijomis (pvz., Microsoft Office programiniu paketu);
 8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. dalyvauja organizuojant ir vykdant narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo pirminės prevencijos priemones;
 2. pagal kompetenciją organizuoja, įgyvendina ir dalyvauja moksliniuose ir kituose tyrimuose susijusiuose su narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo pirmine (atrankine ir tiksline) prevencija bei teikia siūlymus dėl šių tyrimų poreikio ir jų įgyvendinimo;
 3. pagal kompetenciją įgyvendina projektus bei rengia informacinę, analitinę ir metodinę medžiagą narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo pirminės prevencijos klausimais, organizuoja kvalifikacijos tobulinimo kursus;
 4. renka, analizuoja ir apibendrina informaciją apie įgyvendinamas narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo pirminės (atrankinės ir tikslinės) prevencijos programas ir priemones bei jų įgyvendinimą iš įvairių šalies bei tarptautinių šaltinių, vertina jų veiksmingumą bei teikia pasiūlymus dėl minėtų priemonių įgyvendinimo ir tobulinimo;
 5. pagal kompetenciją bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, mokslo ir studijų, kitomis institucijomis narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo pirminės prevencijos srityje;
 6. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, koncepcijas, strategijas, programas, kitus dokumentus;
 7. Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Departamento ar kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose darbo, derybų ir kitose grupėse ar komisijose, pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, susitikimuose narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo pirminės prevencijos klausimais;
 8. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių įstaigomis ir institucijomis bei dalyvauja keičiantis informacija su valstybės institucijų ir įstaigų specialistais, organizacijomis bei kitais asmenimis, dirbančiais narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo pirminės prevencijos srityje;
 9. Skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, tarptautinėse organizacijose;
 10. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybių įstaigų ir institucijų, juridinių ir fizinių asmenų pateiktus prašymus, pranešimus, skundus ir pasiūlymus;
 11. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir teikia pasiūlymus dėl kitų Departamento skyrių parengtų ar rengiamų teisės aktų projektų bei dėl teisės aktų tobulinimo;
 12. užtikrina, kad viešai ir oficialiai darbo klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Departamento pozicijai;
 13. nuolat tobulina kvalifikaciją;
 14. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
 15. pagal kompetenciją atlieka kitas Departamento direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ar /ir Skyriaus vedėjo pavestas ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.