Naudinga informacija

NUO 2017 M. LAPKRIČIO 1 D. ATSISAKOMA POPIERINIŲ TABAKO GAMINIŲ IR ALKOHOLIO PRODUKTŲ LICENCIJŲ IR LEIDIMŲ

Nuo 2017 m. lapkričio 1 d. neišduodamos popierinės tabako gaminių gamybos ir didmeninės prekybos, alkoholio produktų gamybos ir didmeninės prekybos licencijos bei leidimai pirkti ir (ar) naudoti nedenatūruotą ir denatūruotą etilo alkoholį. Nuo šios dienos licencijos ir leidimai išduodami tik naudojantis Licencijų informacine sistema. Informaciją apie išduotas licencijas ir leidimus galima rasti adresu: www.licencijavimas.lt.

 

Dėl licencijos verstis didmenine prekyba alkoholio produktais galiojimo sustabdymo, kai licencijoje nebelieka įrašytų sandėlių adresų

2015 m. lapkričio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo bei Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimams, licencijos verstis didmenine prekyba alkoholio produktais galiojimas gali būti sustabdytas, jeigu įmonė, turinti licenciją verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, pateikia prašymą iš licencijos išbraukti didmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais sandėlį ir licencijoje nebelieka įrašytų sandėlių adresų.

Licencijos galiojimas sustabdomas laikotarpiui iki įmonė pateiks prašymą įrašyti į didmeninės prekybos licenciją naują didmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais sandėlį.

 

Dėl pasikeitusio alkoholinių gėrimų didmeninės prekybos sandėlio apibrėžimo

Nuo 2015-11-01 pasikeitė alkoholinių gėrimų didmeninės prekybos sandėlio apibrėžimas.

Pagal Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 2 straipsnio 1¹ dalį -„Alkoholinių gėrimų didmeninės prekybos sandėlis – atskirą įėjimą turinti nuo kitų patalpų konstrukcijomis atitverta patalpa arba Lietuvos Respublikoje esančio akcizais apmokestinamų prekių sandėlio patalpa, kurios Nekilnojamojo turto registre įregistruotos kaip sandėliai ir kuriose vykdoma alkoholinių gėrimų didmeninė prekyba.“

 

Įmonių, turinčių teisę parduoti nedenatūruotą etilo alkoholį ir denatūruotą etilo alkoholį, dėmesiui

Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 186 straipsnio 5 dalimi, kalendoriniam mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos, nedenatūruotą etilo alkoholį ir denatūruotą etilo alkoholį parduodančios įmonės turi pateikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui per mėnesį parduoto nedenatūruoto etilo alkoholio ir denatūruoto etilo alkoholio kiekio ataskaitą.

 

Kada netaikomas reikalavimas turėti veiklai, susijusiai su 2 kategorijos prekursoriais, vietos registracijos pažymėjimą?

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) 6 straipsniu, reikalavimai gauti veiklos vietos registracijos pažymėjimą netaikomi sandoriams, susijusiems su į oficialų I priedo 2 kategorijos sąrašą įtrauktomis medžiagomis, jei jų kiekiai yra ne didesni nei nurodyti II priede vienerių metų laikotarpiu:

Acto rūgšties anhidridas   100 litrų
Kalio permanganatas   100 kg
Antranilo rūgštis ir jos druskos   1 kg
Fenilacto rūgštis ir jos druskos   1 kg
Piperidinas ir jo druskos   0,5 kg

Kokiais atvejais privaloma įsigyti veiklai, susijusiai su 3 kategorijos prekursoriais, vietos registracijos pažymėjimą?

Vadovaujantis Tarybos Reglamento (EB) Nr. 111/2005 7 straipsniu, Sąjungoje įsisteigę operacijų vykdytojai, vykdantys eksporto veiklą su į oficialų sąrašą įtrauktomis priedo 3 kategorijos išvardintomis medžiagomis privalo turėti veiklos registracijos pažymėjimą.

Šis reikalavimas taikomas eksportuojant į tam tikras šalis, kai eksportuojamų 3 kategorijos medžiagų (taip pat šios kategorijos išvardytų medžiagų druskų, jei jos gali egzistuoti) kiekiai per paskutiniuosius kalendorinius metus viršija Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/1011 I priede nurodytus kiekius:

Acetonas   50 kg
Etilo eteris   20 kg
Metiletilketonas   50 kg
Toluenas   50 kg
Sulfato rūgštis   100 kg
Druskos rūgštis   100 kg

Informacijos apie numatomą etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų įvežimą iš bet kurios valstybės ar teritorijos į Lietuvos Respublikoje organizuojamas parodas ir reprezentacinius renginius teikimo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui taisyklės

Pažyma apie numatomą etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų įvežimą iš bet kurios valstybės ar teritorijos į Lietuvos Respublikoje organizuojamas parodas ir reprezentacinius renginius

 

Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą skyriuje „Paslaugos“ srityje „Naudinga informacija“ atsakinga Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja Violeta Verseckienė tel. (8 5) 266 80 91 el. p. violeta.verseckiene@ntakd.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-24
UA-79662928-1