BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Prekursorių licencijos, leidimai ir pažymėjimai

Paraiškų formos

 

TEIKIAMŲ ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-18

2.

Administracinės paslaugos versija

5

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos (toliau – licencija) išdavimas (Oficialus 1 kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių sąrašas)

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Licencija suteikia teisę subjektui nurodytu (nurodytais) adresu (adresais) vykdyti veiklą su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais).

Subjektas, norintis gauti licenciją, nustatytos formos paraišką ir dokumentus Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui gali pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai raštu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 46) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1258/2013 (OL 2013 L 330, p. 21) ir 2016 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotoju reglamentu (ES) Nr. 2016/1443 (OL 2016 L 235, p. 6).

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (OL 2005 L 22, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1259/2013 (OL 2013 L 330, p. 30) ir 2016 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotoju reglamentu (ES) Nr. 2016/1443 (OL 2016 L 235, p. 6).

2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005 (OL 2015 L 162, p. 12).

2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/1013, kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės (OL 2015 L 162, p. 33), nuostatos.

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas (toliau – Įstatymas).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 221 „Dėl veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Subjektas pateikia:

1. Užpildytą paraiškos formą PL-1.

2. Patalpų, kuriose subjektas versis veikla, susijusia su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), Nekilnojamojo daikto registro ir kadastro dokumentus:

2.1. patalpų, kuriose subjektas versis veikla, susijusia su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), plano iš Nekilnojamo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją, patvirtintą subjekto, subjekto (juridinio asmens) vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma;

2.3. pastato vidaus plotų eksplikacijos iš Nekilnojamo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją, patvirtintą subjekto, subjekto (juridinio asmens) vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.

4. Deklaraciją dėl atitikties pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) saugojimo ir laikymo reikalavimams.

 

Subjektas, turintis įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo sertifikatą (ar statusą), kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 2015/1013 3 straipsnio 2 dalyje, ir norintis gauti licenciją, pateikia:

1. Užpildytą paraiškos formą PL-1.

2. Deklaraciją dėl atitikties pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) saugojimo ir laikymo reikalavimams.

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, gavęs subjekto paraišką išduoti licenciją ir siekdamas nustatyti, ar nėra Įstatymo 4 straipsnio 11 dalyje nustatytų aplinkybių, dėl kurių subjektui negalėtų būti išduota licencija, gauna informaciją iš:

-Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) – ar subjektas turi mokestinių nepriemokų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);

-Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – ar subjektas yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondui;

-teritorinės muitinės, kurios veiklos zonoje įregistruotas subjektas, – ar subjektas vykdo įsipareigojimus muitinei;

-Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos:

-apie fizinį asmenį, dėl kurio buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už bet kokios valstybės baudžiamuosiuose įstatymuose numatytą bet kokį tyčinį nusikaltimą, kol neišnyko ar nebuvo panaikintas teistumas, – duomenys teikiami iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro;

-apie juridinį asmenį, dėl kurio Lietuvos Respublikoje buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už bet kokį tyčinį nusikaltimą, – duomenys teikiami iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro;

-apie fizinį asmenį, kuris padarė administracinį teisės pažeidimą, nustatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 44, 441, 442, 443, 1071, 1072 straipsniuose, ir nėra praėję vieni metai nuo administracinio nurodymo ar administracinės nuobaudos įvykdymo dienos – duomenys teikiami iš Administracinių teisės pažeidimų registro;

-Policijos departamento – apie fiziniam asmeniui Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo nustatyta tvarka skirtus vieną ar kelis teismo įpareigojimus, kol galioja įpareigojimai;

-patikrina subjekto registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis Juridinių asmenų registre;

-patikrina, ar subjektas turi licenciją vykdyti farmacinę veiklą (jeigu subjektas ją privalo turėti);

-patikrina paraiškoje nurodytų patalpų, kuriose subjektas versis veikla, susijusia su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), registravimo Nekilnojamojo turto registre faktą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė Rita Vaitiekūnaitė, tel. 8 7066 83 78, el. paštas rita.vaitiekunaite@ntakd.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja Violeta Verseckienė, tel. 8 7066 83 72, el. paštas violeta.verseckiene@ntakd.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl Licencijos išdavimo priimamas per 60 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą – 124 Eur

 

Įmokos kodas: 5753

 

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

 

LT74 4010 0510 0132 4763        AB DNB bankas                                           40100

LT05 7044 0600 0788 7175        AB SEB bankas                                           70440

LT32 7180 0000 0014 1038        AB Šiaulių bankas                                           71800

LT74 7400 0000 0872 3870        Danske Bank A/S Lietuvos filialas                                        74000

LT12 2140 0300 0268 0220        Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius                    21400

LT24 7300 0101 1239 4300        AB „Swedbank"                                           73000

LT42 7230 0000 0012 0025        UAB Medicinos bankas                                72300

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas.

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio mėn. 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo formą galima rasti internetiniu adresu:

http://ntakd.lrv.lt/lt/paslaugos/licenciju-ir-leidimu-isdavimas/prekursoriu-licencijos-leidimai-ir-pazymejimai

Forma PL-1.

 

 

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-18-PT

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos (toliau – licencija) patikslinimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Licencija suteikia teisę subjektui nurodytu (nurodytais) adresu (adresais) vykdyti veiklą su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais).

Subjektas, norintis patikslinti licenciją, nustatytos formos paraišką ir dokumentus Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui gali pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai raštu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 46) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1258/2013 (OL 2013 L 330, p. 21) ir 2016 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotoju reglamentu (ES) Nr. 2016/1443 (OL 2016 L 235, p. 6).

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (OL 2005 L 22, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1259/2013 (OL 2013 L 330, p. 30) ir 2016 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotoju reglamentu (ES) Nr. 2016/1443 (OL 2016 L 235, p. 6).

2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005 (OL 2015 L 162, p. 12).

2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/1013, kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės (OL 2015 L 162, p. 33), nuostatos.

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas (toliau – Įstatymas).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 221 „Dėl veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Subjektas pateikia:

1. Užpildytą paraiškos formą PL-3.

2. Dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, gavęs subjekto paraišką patikslinti licenciją, patikrina subjekto registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis Juridinių asmenų registre.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė Rita Vaitiekūnaitė, tel. 8 7066 83 78, el. paštas rita.vaitiekunaite@ntakd.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja Violeta Verseckienė, tel. 8 7066 83 72, el. paštas violeta.verseckiene@ntakd.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl Licencijos patikslinimo priimamas per 30 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos patikslinimą – 34 Eur

 

Įmokos kodas: 5753

 

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

 

LT74 4010 0510 0132 4763        AB DNB bankas                                            40100

LT05 7044 0600 0788 7175        AB SEB bankas                                           70440

LT32 7180 0000 0014 1038        AB Šiaulių bankas                                           71800

LT74 7400 0000 0872 3870        Danske Bank A/S Lietuvos filialas                                        74000

LT12 2140 0300 0268 0220        Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius                    21400

LT24 7300 0101 1239 4300        AB „Swedbank"                                           73000

LT42 7230 0000 0012 0025        UAB Medicinos bankas                                72300

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas.

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio mėn. 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo formą galima rasti internetiniu adresu:

http://ntakd.lrv.lt/lt/paslaugos/licenciju-ir-leidimu-isdavimas/prekursoriu-licencijos-leidimai-ir-pazymejimai

Forma PL-3.

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-18-D

2.

Administracinės paslaugos versija

5

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos dublikato (toliau – licencijos dublikato) išdavimas.

 

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Praradusiam ar sugadinusiam licenciją subjektui, raštu ar elektroninėmis priemonėmis (patvirtinus elektroniniu parašu) per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą pateikusiam nustatytos formos paraišką išduoti licencijos dublikatą, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) išduoda licencijos dublikatą su žyma „Dublikatas“.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 46) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1258/2013 (OL 2013 L 330, p. 21) ir 2016 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotoju reglamentu (ES) Nr. 2016/1443 (OL 2016 L 235, p. 6).

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (OL 2005 L 22, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1259/2013 (OL 2013 L 330, p. 30) ir 2016 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotoju reglamentu (ES) Nr. 2016/1443 (OL 2016 L 235, p. 6).

2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005 (OL 2015 L 162, p. 12).

2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/1013, kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės (OL 2015 L 162, p. 33), nuostatos.

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas (toliau – Įstatymas).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 221 „Dėl veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Subjektas pateikia užpildytą paraiškos formą PL-2.

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pateiktą paraišką nagrinėjantis tarnautojas patikrina subjekto, pateikusio paraišką gauti licencijos dublikatą, registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (www.registrucentras.lt).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė Rita Vaitiekūnaitė, tel. 8 7066 83 78, el. paštas rita.vaitiekunaite@ntakd.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja Violeta Verseckienė, tel. 8 7066 83 72, el. paštas violeta.verseckiene@ntakd.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencijos dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nustatytų dokumentų gavimo dienos. Jeigu paraiška nevisiškai arba neteisingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo patikslintos ir (ar) papildytos paraiškos pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per kurį subjektas pateikia papildytą ar patikslintą paraišką).

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos dublikato išdavimą – 55 Eur

 

Įmokos kodas: 5753

 

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

 

LT74 4010 0510 0132 4763        AB DNB bankas                                           40100

LT05 7044 0600 0788 7175        AB SEB bankas                                           70440

LT32 7180 0000 0014 1038        AB Šiaulių bankas                                           71800

LT74 7400 0000 0872 3870        Danske Bank A/S Lietuvos filialas                                        74000

LT12 2140 0300 0268 0220        Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius                    21400

LT24 7300 0101 1239 4300        AB „Swedbank"                                           73000

LT42 7230 0000 0012 0025        UAB Medicinos bankas                                72300

 

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas.

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio mėn. 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo formą galima rasti internetiniu adresu:

http://ntakd.lrv.lt/lt/paslaugos/licenciju-ir-leidimu-isdavimas/prekursoriu-licencijos-leidimai-ir-pazymejimai

Forma PL-2.

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-19

2.

Administracinės paslaugos versija

5

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Specialiosios veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pimtakais (prekursoriais) licencijos (toliau – specialioji licencija) išdavimas (Oficialus 1 kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių sąrašas)

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Subjektas, norintis gauti specialiąją licenciją, nustatytos formos paraišką ir dokumentus Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui gali pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai raštu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 46) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1258/2013 (OL 2013 L 330, p. 21) ir 2016 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotoju reglamentu (ES) Nr. 2016/1443 (OL 2016 L 235, p. 6).

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (OL 2005 L 22, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1259/2013 (OL 2013 L 330, p. 30) ir 2016 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotoju reglamentu (ES) Nr. 2016/1443 (OL 2016 L 235, p. 6).

2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005 (OL 2015 L 162, p. 12).

2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/1013, kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės (OL 2015 L 162, p. 33), nuostatos.

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas (toliau – Įstatymas).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 221 „Dėl veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Subjektas pateikia:

1. Užpildytą paraiškos formą PSL-1.

2. Deklaraciją dėl atitikties pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) saugojimo ir laikymo reikalavimams

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, gavęs subjekto paraišką išduoti specialiąją licenciją ir siekdamas nustatyti, ar nėra Įstatymo 4 straipsnio 11 dalyje nustatytų aplinkybių, dėl kurių subjektui negalėtų būti išduota specialioji licencija,

gauna informaciją iš:

-Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) – ar subjektas turi mokestinių nepriemokų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);

-Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – ar subjektas yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondui;

-teritorinės muitinės, kurios veiklos zonoje įregistruotas subjektas, – ar subjektas vykdo įsipareigojimus muitinei;

-Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos:

apie fizinį asmenį, dėl kurio buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už bet kokios valstybės baudžiamuosiuose įstatymuose numatytą bet kokį tyčinį nusikaltimą, kol neišnyko ar nebuvo panaikintas teistumas, – duomenys teikiami iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro;

apie juridinį asmenį, dėl kurio Lietuvos Respublikoje buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už bet kokį tyčinį nusikaltimą, – duomenys teikiami iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro;

apie fizinį asmenį, kuris padarė administracinį teisės pažeidimą, nustatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 44, 441, 442, 443, 1071, 1072 straipsniuose, ir nėra praėję vieni metai nuo administracinio nurodymo ar administracinės nuobaudos įvykdymo dienos – duomenys teikiami iš Administracinių teisės pažeidimų registro;

-Policijos departamento – apie fiziniam asmeniui Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo nustatyta tvarka skirtus vieną ar kelis teismo įpareigojimus, kol galioja įpareigojimai;

-patikrina subjekto registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis Juridinių asmenų registre;

-patikrina, ar subjektas turi licenciją vykdyti farmacinę veiklą (jeigu subjektas ją privalo turėti);

-patikrina paraiškoje nurodytų patalpų, kuriose subjektas versis veikla, susijusia su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), registravimo Nekilnojamojo turto registre faktą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė Rita Vaitiekūnaitė, tel. 8 7066 83 78, el. paštas rita.vaitiekunaite@ntakd.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja Violeta Verseckienė, tel. 8 7066 83 72, el. paštas violeta.verseckiene@ntakd.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl specialiosios licencijos išdavimo priimamas per 60 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už specialiosios licencijos išdavimą yra 124 Eur.

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

LT78 7290 0000 0013 0151,

LT74 4010 0510 0132 4763,

LT05 7044 0600 0788 7175,

LT32 7180 0000 0014 1038,

LT74 7400 0000 0872 3870,

LT12 2140 0300 0268 0220,

LT24 7300 0101 1239 4300,

LT42 7230 0000 0012 0025.

Įmokos kodas 5753.

 

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo formą galima rasti internetiniu adresu:

http://ntakd.lrv.lt/lt/paslaugos/licenciju-ir-leidimu-isdavimas/prekursoriu-licencijos-leidimai-ir-pazymejimai

Forma PSL-1 (Specialiajai licencijai gauti).

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-19-PT

2.

Administracinės paslaugos versija

5

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Specialiosios veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pimtakais (prekursoriais) licencijos (toliau – specialioji licencija) tikslinimas.

Specialioji licencija tikslinama, jeigu subjektas:

- ketina vykdyti veiklą, susijusią su specialiojoje licencijoje nenurodytais pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais);

- ketina vykdyti naują veiklą ar operaciją, susijusią su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais);

- ketina keisti pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) naudojimo tikslą ir (arba) veiklos vietos adresą;

 - keičiasi kita specialiojoje licencijoje nurodyta informacija.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Subjektas, norintis gauti patikslintą specialiąją licenciją, nustatytos formos paraišką ir dokumentus Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui gali pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai raštu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 46) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1258/2013 (OL 2013 L 330, p. 21) ir 2016 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotoju reglamentu (ES) Nr. 2016/1443 (OL 2016 L 235, p. 6).

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (OL 2005 L 22, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1259/2013 (OL 2013 L 330, p. 30) ir 2016 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotoju reglamentu (ES) Nr. 2016/1443 (OL 2016 L 235, p. 6).

2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005 (OL 2015 L 162, p. 12).

2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/1013, kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės (OL 2015 L 162, p. 33), nuostatos.

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas (toliau – Įstatymas).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 221 „Dėl veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Subjektas (asmuo) pateikia:

1. Užpildytą paraiškos formą PSL-3.

2. Jeigu tikslinamas veiklos vietos adresas, tada pateikiama Deklaracija dėl atitikties pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) saugojimo ir laikymo reikalavimams.

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Jeigu tikslinamas veiklos vietos adresas, gaunama informacija iš Nekilnojamojo turto registro apie patalpų, kuriose bus vykdoma veikla su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), įregistravimą (www.registrucentras.lt).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė Rita Vaitiekūnaitė , tel. 8 7066 83 78, el. paštas rita.vaitiekunaite@ntakd.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja Violeta Verseckienė tel. 8 7066 83 72, el. paštas violeta.verseckiene@ntakd.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl specialiosios licencijos patikslinimo priimamas per 30 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos patikslinimą – 34 Eur

 

Įmokos kodas: 5753

 

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

 

LT74 4010 0510 0132 4763        AB DNB bankas                                           40100

LT05 7044 0600 0788 7175        AB SEB bankas                                           70440

LT32 7180 0000 0014 1038        AB Šiaulių bankas                                           71800

LT74 7400 0000 0872 3870        Danske Bank A/S Lietuvos filialas                                        74000

LT12 2140 0300 0268 0220        Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius                    21400

LT24 7300 0101 1239 4300        AB „Swedbank"                                           73000

LT42 7230 0000 0012 0025        UAB Medicinos bankas                                72300

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas.

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio mėn. 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

http://ntakd.lrv.lt/lt/paslaugos/licenciju-ir-leidimu-isdavimas/prekursoriu-licencijos-leidimai-ir-pazymejimai

Forma PSL-3 (Specialiosios licencijos tikslinimas).

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-19-D

2.

Administracinės paslaugos versija

5

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Specialiosios veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pimtakais (prekursoriais) licencijos (toliau – specialioji licencija) dublikato išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Praradusiam ar sugadinusiam specialiąją licenciją subjektui, raštu ar elektroninėmis priemonėmis (patvirtinus elektroniniu parašu) per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą pateikusiam nustatytos formos paraišką išduoti specialiosios licencijos dublikatą, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) išduoda specialios licencijos dublikatą su žyma „Dublikatas“.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 46) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1258/2013 (OL 2013 L 330, p. 21) ir 2016 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotoju reglamentu (ES) Nr. 2016/1443 (OL 2016 L 235, p. 6).

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (OL 2005 L 22, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1259/2013 (OL 2013 L 330, p. 30) ir 2016 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotoju reglamentu (ES) Nr. 2016/1443 (OL 2016 L 235, p. 6).

2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005 (OL 2015 L 162, p. 12).

2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/1013, kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės (OL 2015 L 162, p. 33), nuostatos.

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas (toliau – Įstatymas).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 221 „Dėl veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Subjektas pateikia užpildytą paraiškos formą PSL-2.

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pateiktą paraišką nagrinėjantis tarnautojas patikrina subjekto, pateikusio paraišką gauti specialiosios licencijos dublikatą, registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (www.registrucentras.lt).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė Rita Vaitiekūnaitė, tel. 8 7066 83 78, el. paštas rita.vaitiekunaite@ntakd.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja Violeta Verseckienė, tel. 8 7066 83 72, el. paštas violeta.verseckiene@ntakd.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Specialiosios licencijos dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nustatytų dokumentų gavimo dienos. Jeigu paraiška nevisiškai arba neteisingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo patikslintos ir (ar) papildytos paraiškos pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per kurį subjektas pateikia papildytą ar patikslintą paraišką).

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos dublikato išdavimą – 55 Eur.

Įmokos kodas 5753.

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

 

LT74 4010 0510 0132 4763        AB DNB bankas                                           40100

LT05 7044 0600 0788 7175        AB SEB bankas                                           70440

LT32 7180 0000 0014 1038        AB Šiaulių bankas                                           71800

LT74 7400 0000 0872 3870        Danske Bank A/S Lietuvos filialas                                       74000

LT12 2140 0300 0268 0220        Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius                   21400

LT24 7300 0101 1239 4300        AB „Swedbank"                                           73000

LT42 7230 0000 0012 0025        UAB Medicinos bankas                                72300

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas.

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio mėn. 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo formą galima rasti internetiniu adresu:

http://ntakd.lrv.lt/lt/paslaugos/licenciju-ir-leidimu-isdavimas/prekursoriu-licencijos-leidimai-ir-pazymejimai

Forma PSL-2.

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-20

2.

Administracinės paslaugos versija

5

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos registracijos pažymėjimo (toliau – registracijos pažymėjimas) išdavimas. Registracijos pažymėjimas suteikia teisę vykdyti veiklą, susijusią su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) (Oficialus narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių 2 ir 3 kategorijos sąrašas)

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Subjektas, norintis gauti registracijos pažymėjimą, nustatytos formos paraišką ir dokumentus Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui gali pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai raštu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 46) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1258/2013 (OL 2013 L 330, p. 21) ir 2016 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotoju reglamentu (ES) Nr. 2016/1443 (OL 2016 L 235, p. 6).

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (OL 2005 L 22, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1259/2013 (OL 2013 L 330, p. 30) ir 2016 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotoju reglamentu (ES) Nr. 2016/1443 (OL 2016 L 235, p. 6).

2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005 (OL 2015 L 162, p. 12).

2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/1013, kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės (OL 2015 L 162, p. 33), nuostatos.

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas (toliau – Įstatymas).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 221 „Dėl veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Subjektas pateikia:

1. Užpildytą paraiškos formą PR-1.

2. Patalpų, kuriose subjektas versis veikla, susijusia su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), Nekilnojamojo turto registro ir kadastro dokumentus:

2.1. patalpų plano iš Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją, patvirtintą subjekto, subjekto (juridinio asmens) vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.

2.2. pastato vidaus plotų eksplikavimo iš Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopiją, patvirtintą subjekto, subjekto (juridinio asmens) vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.

3. Deklaraciją dėl atitikties antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) saugojimo ir laikymo reikalavimams.

Subjektas, turintis įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo sertifikatą (ar statusą), kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 2015/1013 3 straipsnio 2 dalyje, ir norintis gauti registracijos pažymėjimą, pateikia:

1. Užpildytą paraiškos formą PR-1.

2. Deklaraciją dėl atitikties antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) saugojimo ir laikymo reikalavimams.

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, gavęs subjekto paraišką išduoti registracijos pažymėjimą ir siekdamas nustatyti, ar nėra Įstatymo 4 straipsnio 11 dalyje nustatytų aplinkybių, dėl kurių subjektui negalėtų būti išduotas registracijos pažymėjimas, gauna informaciją iš:

-Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) – ar subjektas turi mokestinių nepriemokų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);

-Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – ar subjektas yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondui;

-teritorinės muitinės, kurios veiklos zonoje įregistruotas subjektas, – ar subjektas vykdo įsipareigojimus muitinei;

-Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos:

apie fizinį asmenį, dėl kurio buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už bet kokios valstybės baudžiamuosiuose įstatymuose numatytą bet kokį tyčinį nusikaltimą, kol neišnyko ar nebuvo panaikintas teistumas, – duomenys teikiami iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro;

apie juridinį asmenį, dėl kurio Lietuvos Respublikoje buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už bet kokį tyčinį nusikaltimą, – duomenys teikiami iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro;

apie fizinį asmenį, kuris padarė administracinį teisės pažeidimą, nustatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 44, 441, 442, 443, 1071, 1072 straipsniuose, ir nėra praėję vieni metai nuo administracinio nurodymo ar administracinės nuobaudos įvykdymo dienos – duomenys teikiami iš Administracinių teisės pažeidimų registro;

-Policijos departamento – apie fiziniam asmeniui Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo nustatyta tvarka skirtus vieną ar kelis teismo įpareigojimus, kol galioja įpareigojimai;

-patikrina subjekto registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis Juridinių asmenų registre;

-patikrina paraiškoje nurodytų patalpų, kuriose subjektas versis veikla, susijusia su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), registravimo Nekilnojamojo turto registre faktą.

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė Rita Vaitiekūnaitė,

tel.(8 5) 266 83 78, el. paštas: rita.vaitiekunaite@ntakd.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja Violeta Verseckienė,

tel.(8 5) 266 83 72, el. paštas: violeta.verseckienė@ntakd.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl registracijos pažymėjimo išdavimo priimamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už registracijos pažymėjimo išdavimą – 115 Eur.

Įmokos kodas 5753.

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

 

LT74 4010 0510 0132 4763        AB DNB bankas                                           40100

LT05 7044 0600 0788 7175        AB SEB bankas                                           70440

LT32 7180 0000 0014 1038        AB Šiaulių bankas                                           71800

LT74 7400 0000 0872 3870        Danske Bank A/S Lietuvos filialas                                       74000

LT12 2140 0300 0268 0220        Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius                   21400

LT24 7300 0101 1239 4300        AB „Swedbank"                                           73000

LT42 7230 0000 0012 0025        UAB Medicinos bankas                                72300

 

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio mėn. 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo formą galima rasti internetiniu adresu:

http://ntakd.lrv.lt/lt/paslaugos/licenciju-ir-leidimu-isdavimas/prekursoriu-licencijos-leidimai-ir-pazymejimai

Forma PR-1 (Išduoti registracijos pažymėjimą).

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-20-PT

2.

Administracinės paslaugos versija

5

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais vietos registracijos pažymėjimo (toliau – registracijos pažymėjimas) tikslinimas.

Registracijos pažymėjimas tikslinamas, jeigu subjektas:

- ketina keisti antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) naudojimo veiklos vietos (-ų) adresą (-sus);

- ketina keisti veiklos, kurią vykdo registruotoje veiklos vietoje, rūšį;

- keičiasi kita registracijos pažymėjime nurodyta informacija.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Subjektas, norintis gauti patikslintą registracijos pažymėjimą, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą (patvirtinus elektroniniu parašu), tiesiogiai ar per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą pateikia nustatytos formos paraišką ir dokumentus.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 46) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1258/2013 (OL 2013 L 330, p. 21) ir 2016 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotoju reglamentu (ES) Nr. 2016/1443 (OL 2016 L 235, p. 6).

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (OL 2005 L 22, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1259/2013 (OL 2013 L 330, p. 30) ir 2016 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotoju reglamentu (ES) Nr. 2016/1443 (OL 2016 L 235, p. 6).

2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005 (OL 2015 L 162, p. 12).

2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/1013, kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės (OL 2015 L 162, p. 33), nuostatos.

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas (toliau – Įstatymas).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 221 „Dėl veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Subjektas pateikia užpildytą paraiškos formą PR-2.

2. Jeigu tikslinamas veiklos vietos adresas (-ai), tai subjektas pateikia patalpų, kuriose ketina verstis veikla, susijusia su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), dokumentus iš Valstybės įmonės Registrų centras:

2.2. patalpų, kuriose subjektas versis veikla, susijusia su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), plano (iš Nekilnojamo turto objekto kadastrinių matavimų bylos), patvirtinto vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, kopiją.

2.3. pastato vidaus plotų eksplikavimo iš nekilnojamo turto objekto kadastrinių matavimų bylos, patvirtintos subjekto antspaudu (jeigu jis antspaudą privalo turėti) ir vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, kopiją.

2.4. Deklaraciją dėl atitikties antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) saugojimo ir laikymo reikalavimams.

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija apie: juridinio asmens įsteigimą ir tai, ar juridiniam asmeniui nėra pradėtas bankroto procesas ar asmuo nėra likviduojamas arba reorganizuojamas gaunama iš Valstybės įmonės Registrų centras (www.registrucentras.lt).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė Rita Vaitiekūnaitė, tel. 8 7066 83 78, el. paštas: rita.vaitiekunaite@ntakd.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja, tel. 8 7066 83 72, el. paštas: violeta.verseckienė@ntakd.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl registracijos pažymėjimo tikslinimo priimamas per 30 dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už registracijos pažymėjimo išdavimą – 26 Eur.

Įmokos kodas 5753.

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

 

LT74 4010 0510 0132 4763        AB DNB bankas                                           40100

LT05 7044 0600 0788 7175        AB SEB bankas                                           70440

LT32 7180 0000 0014 1038        AB Šiaulių bankas                                           71800

LT74 7400 0000 0872 3870        Danske Bank A/S Lietuvos filialas                                       74000

LT12 2140 0300 0268 0220        Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius                   21400

LT24 7300 0101 1239 4300        AB „Swedbank"                                           73000

LT42 7230 0000 0012 0025        UAB Medicinos bankas                                72300

 

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio mėn. 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo formą galima rasti internetiniu adresu:

http://ntakd.lrv.lt/lt/paslaugos/licenciju-ir-leidimu-isdavimas/prekursoriu-licencijos-leidimai-ir-pazymejimai

Forma PR-2 (patikslinti registracijos pažymėjimą).

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-20-D

2.

Administracinės paslaugos versija

5

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos registracijos pažymėjimo (toliau – registracijos pažymėjimo), dublikato išdavimas. Registracijos pažymėjimas suteikia teisę vykdyti veiklą, susijusią su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais).

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Praradusiam ar sugadinusiam registracijos pažymėjimą subjektui, raštu ar elektroninėmis priemonėmis (patvirtinus elektroniniu parašu) per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą pateikusiam nustatytos formos paraišką išduoti registracijos pažymėjimo dublikatą, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas) išduoda registracijos pažymėjimo dublikatą su žyma „Dublikatas“.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 46) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1258/2013 (OL 2013 L 330, p. 21) ir 2016 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotoju reglamentu (ES) Nr. 2016/1443 (OL 2016 L 235, p. 6).

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (OL 2005 L 22, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1259/2013 (OL 2013 L 330, p. 30) ir 2016 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotoju reglamentu (ES) Nr. 2016/1443 (OL 2016 L 235, p. 6).

2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005 (OL 2015 L 162, p. 12).

2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/1013, kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės (OL 2015 L 162, p. 33), nuostatos.

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas (toliau – Įstatymas).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 221 „Dėl veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Subjektas pateikia užpildytą paraiškos formą PR-3.

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pateiktą paraišką nagrinėjantis tarnautojas patikrina subjekto, pateikusio paraišką gauti registracijos pažymėjimo dublikatą, registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (www.registrucentras.lt).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė Rita Vaitiekūnaitė, tel. 8 7066 83 78, el. paštas rita.vaitiekunaite@ntakd.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja Violeta Verseckienė, tel. 8 7066 83 72, el. paštas violeta.verseckiene@ntakd.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Registracijos pažymėjimo dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nustatytų dokumentų gavimo dienos. Jeigu paraiška nevisiškai arba neteisingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo patikslintos ir (ar) papildytos paraiškos pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per kurį subjektas pateikia papildytą ar patikslintą paraišką).

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už registracijos pažymėjimo išdavimą – 46 Eur.

Įmokos kodas 5753.

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

 

LT74 4010 0510 0132 4763        AB DNB bankas                                           40100

LT05 7044 0600 0788 7175        AB SEB bankas                                           70440

LT32 7180 0000 0014 1038        AB Šiaulių bankas                                           71800

LT74 7400 0000 0872 3870        Danske Bank A/S Lietuvos filialas                                       74000

LT12 2140 0300 0268 0220        Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius                   21400

LT24 7300 0101 1239 4300        AB „Swedbank"                                           73000

LT42 7230 0000 0012 0025        UAB Medicinos bankas                                72300

 

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio mėn. 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo formą parsisiuntimui galima rasti internetiniu adresu:

http://ntakd.lrv.lt/lt/paslaugos/licenciju-ir-leidimu-isdavimas/prekursoriu-licencijos-leidimai-ir-pazymejimai

Forma PR-3 (išduoti registracijos pažymėjimo dublikatą).

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-21

2.

Administracinės paslaugos versija

5

 

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) importo leidimo (toliau – importo leidimas), suteikiančio subjektams teisę importuoti pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius), išdavimas ir galiojimo pratęsimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Subjektas, norintis gauti ar pratęsti importo leidimą, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą (patvirtinus elektroniniu parašu), tiesiogiai ar per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą pateikia nustatytos formos paraišką ir dokumentus.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 46) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1258/2013 (OL 2013 L 330, p. 21) ir 2016 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotoju reglamentu (ES) Nr. 2016/1443 (OL 2016 L 235, p. 6).

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (OL 2005 L 22, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1259/2013 (OL 2013 L 330, p. 30) ir 2016 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotoju reglamentu (ES) Nr. 2016/1443 (OL 2016 L 235, p. 6).

2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005 (OL 2015 L 162, p. 12).

2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/1013, kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės (OL 2015 L 162, p. 33), nuostatos.

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas (toliau – Įstatymas).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 221 „Dėl veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Subjektas (asmuo) norintis gauti importo leidimą pateikia:

1. Užpildytą paraiškos formą PLI-1.

2. Kitus dokumentus, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui paprašius.

Subjektas norintis pratęsti importo leidimo galiojimą pateikia:

1. Užpildytą paraiškos formą PLI-2.

2. Importo leidimo originalą;

3. Kitus dokumentus, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui paprašius.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Subjekto pateiktą paraišką nagrinėjantis tarnautojas gauna informaciją apie:

- juridinio asmens įsteigimo faktą ir kitus jo registravimo duomenis iš Valstybės įmonės Registrų centras;

- licencijos ar specialiosios licencijos (suteikiančios subjektams teisę vykdyti veiklą, susijusią su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais)) išdavimą gaunama iš Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė Rita Vaitiekūnaitė, tel. 8 7066 83 78, el. paštas rita.vaitiekunaite@ntakd.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja Violeta Verseckienė, tel. 8 7066 83 72, el. paštas violeta.verseckiene@ntakd.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl importo leidimo išdavimo priimamas per 15 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už leidimo išdavimą yra 139 Eur.

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

LT78 7290 0000 0013 0151,

LT74 4010 0510 0132 4763,

LT05 7044 0600 0788 7175,

LT32 7180 0000 0014 1038,

LT74 7400 0000 0872 3870,

LT12 2140 0300 0268 0220,

LT24 7300 0101 1239 4300,

LT42 7230 0000 0012 0025.

Įmokos kodas 5753.

 

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo formą galima rasti internetiniu adresu:

http://ntakd.lrv.lt/lt/paslaugos/licenciju-ir-leidimu-isdavimas/prekursoriu-licencijos-leidimai-ir-pazymejimai

Forma PLI-1 (Importo leidimui gauti);

Forma PLI-2 (Importo leidimui pratęsti).

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

L-22

2.

Administracinės paslaugos versija

5

 

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų eksporto leidimo (toliau – eksporto leidimas) išdavimas, jo galiojimo pratęsimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Subjektas, norintis gauti ar pratęsti eksporto leidimą, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą (patvirtinus elektroniniu parašu), tiesiogiai ar per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą pateikia nustatytos formos paraišką ir dokumentus.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 46) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1258/2013 (OL 2013 L 330, p. 21) ir 2016 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotoju reglamentu (ES) Nr. 2016/1443 (OL 2016 L 235, p. 6).

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (OL 2005 L 22, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1259/2013 (OL 2013 L 330, p. 30) ir 2016 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotoju reglamentu (ES) Nr. 2016/1443 (OL 2016 L 235, p. 6).

2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005 (OL 2015 L 162, p. 12).

2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/1013, kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės (OL 2015 L 162, p. 33), nuostatos.

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas (toliau – Įstatymas).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 221 „Dėl veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Subjektas norintis gauti eksporto leidimą pateikia:

1. Užpildytą paraiškos formą PLE-1.

2. Esant Reglamento (EB) Nr. 111/2005 17 staripsnyje nustatytoms aplinkybėms, subjektas turi pateikti tikrumo žyma subjekto patvirtintą importo leidimo kopiją.

2. Kitus dokumentus, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui paprašius.

 

Subjektas norintis pratęsti eksporto leidimo galiojimą pateikia:

1. Užpildytą paraiškos formą PLE-2.

2. Eksporto leidimo originalą;

3. Kitus dokumentus, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui paprašius.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Subjekto pateiktą paraišką nagrinėjantis tarnautojas gauna informaciją apie:

- juridinio asmens įsteigimo faktą ir kitus jo registravimo duomenis iš Valstybės įmonės Registrų centras

- licencijos ar specialiosios licencijos (suteikiančios subjektams teisę vykdyti veiklą, susijusią su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais)) išdavimą gaunama iš Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė Rita Vaitiekūnaitė tel. 8 7066 83 78 el. paštas: rita.vaitiekunaite@ntakd.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Violeta Verseckienė, Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja Violeta Verseckienė, tel. 8 7066 83 72 el. paštas: violeta.verseckienė@ntakd.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl eksporto leidimo išdavimo priimamas per 15 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už leidimo išdavimą yra 139 Eur.

Valstybės rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752.

Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

LT78 7290 0000 0013 0151,

LT74 4010 0510 0132 4763,

LT05 7044 0600 0788 7175,

LT32 7180 0000 0014 1038,

LT74 7400 0000 0872 3870,

LT12 2140 0300 0268 0220,

LT24 7300 0101 1239 4300,

LT42 7230 0000 0012 0025.

Įmokos kodas 5753.

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo formą galima rasti internetiniu adresu:

http://ntakd.lrv.lt/lt/paslaugos/licenciju-ir-leidimu-isdavimas/prekursoriu-licencijos-leidimai-ir-pazymejimai

Forma PLE-1 (Eksporto leidimui gauti);

Forma PLE-2 (Eksporto leidimui pratęsti).

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Valstybės rinkliava mokama iki paslaugos suteikimo.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 7.81.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-22