BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Teisės aktų rinkiniai

1.  TEISĖS AKTAI, REGULIUOJANTYS NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO VEIKLĄ

 

1.1.  EUROPOS SĄJUNGOS REGLAMENTAI

 

Eil.Nr.

Reglamento pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) 

OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 46

2. 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1258/2013, kuriuo iš dalies keičiamas reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) OL 2013 L 330, p. 21

3.

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles

OL 2005 L 22, p. 1

4. 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles OL 2013 L 330, p. 30
5.  2016 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1443, kuriuo dėl tam tikrų narkotinių ir psichotorpinių medžiagų prirmtakų (prekursorių) įtraukimo į oficialų medžiagų sąrašą iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 ir Tarybos reg;amentas (EB) Nr. 111/2005 OJ 2016 L 235, p. 6

6.

2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1011 kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles

OJ L 162, 2015, p. 12

7. 2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1013 kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu  (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės  OJ L 162, 2015, p. 33

 

1.2. LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

 

Eil.Nr.

Įstatymo, nutarimo pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

 

TAR, 2015-07-10, Nr. 11216

 

2.

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas

Žin., 1995, Nr. 44–1073;

Žiūrėti galiojančią suvestinę redakciją

3.

Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas

Žin., 2008, Nr. 76-3000

4.

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas

TAR, Nr. 2015-110890

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas

Žin., 1994, Nr. 63-1231;

1998, Nr. 112-3099

6.

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas

Žin., 1996, Nr. 11-281;

Žiūrėti galiojančią suvestinę redakciją

 

1.3. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS TEISĖS AKTAI

 

Eil.Nr.

Teisės akto pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

1998 m. spalio 2 d. nutarimas Nr. 1180 „Dėl Tabako gaminių gamybos licencijavimo“

Žin., 1998, Nr. 88-2439;

2.

2001 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 67 „Dėl Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2001, Nr. 8-230;

3.

2003 m. sausio 21 d. nutarimas Nr. 74 „Dėl Tabako gaminių gamintojų ir (ar) importuotojų ataskaitų apie tabako gaminių, skirtų parduoti Lietuvos Respublikoje, sudedamąsias dalis pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Žin., 2003, Nr. 9-297;

 

 

4.

2004 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. 589 „Dėl Nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimų pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimo taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2004, Nr. 82-2946;

 

5.

2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2004, Nr. 84-3050;

Žiūrėti galiojančią suvestinę redakciją

6.

2016 m. vasario 18 d. nutarimas Nr. 142 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“

TAR, 2016-02-22, Nr. 3339

7.

2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2012, Nr. 142-7321

 

1.4. NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO TEISĖS AKTAI

 

Eil.Nr

Teisės akto pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

2013 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. T1-25 „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su alkoholio produktais, tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais, patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“

Valstybės žinios, 2013-01-24, Nr. 9-403

 

2.

2018 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. T1-163Dėl ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir juridinių asmenų, vykdančių veiklą su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų iv sąrašą įrašytomis medžiagomis, patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“

TAR, 2018-12-17, Nr. 20641

 

 

2.       TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS REIKALAVIMUS NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ) SRITYJE

 

2.1.  EUROPOS SĄJUNGOS REGLAMENTAI

 

Eil.Nr.

Reglamento pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

2006 gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB

OL 2006 L 396, p. 1

2.

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH reglamentą)

OL 2008 L 353, p. 1

 

2.2.  LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

 

Eil.Nr.

Įstatymo, nutarimo pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas

2008, Nr. 76-3000

2.

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas

TAR, Nr. 2015-110890

 

2.3.  LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS TEISĖS AKTAI

 

Eil.Nr.

Teisės akto pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

2016 m. vasario 18 d. nutarimas Nr. 142 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“

TAR Nr. 2016-3339

 

2.4. KITŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

 

Eil.Nr.

Teisės akto pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. D1-360 „Dėl cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“

TAR, 2016-01-27, Nr. 1666

2.

Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. 5-V-180 „Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo“

Žin. 2011, Nr. 30-1427

 

2.5. NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO TEISĖS AKTAI

 

1.

 

2011 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. T1-358 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) laikymo ir saugojimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Žin., 2011, Nr. 162-7726

2.

2013 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. T1-126 „Dėl Subjekto deklaracijos dėl atitikties pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) saugojimo ir laikymo reikalavimams formų patvirtinimo“

Žin., 2013, Nr. 43-2170

 

 

3. TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS REIKALAVIMUS ALKOHOLIO IR TABAKO SRITYJE

 

3.1. LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

 

Eil.Nr.

Įstatymo, nutarimo pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas

Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2010, Nr. 45-2174

2.

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas

Žin., 1995, Nr. 44–1073;

3.

Lietuvos Respublikos maisto įstatymas

Žin., 2000, Nr. 32-893

4.

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas

Žin., 1996, Nr. 11-281;

 

3.2. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS TEISĖS AKTAI

 

Eil.Nr.

Teisės akto pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

1998 m. birželio 2 d. nutarimas Nr. 660 ,,Dėl alkoholio produktų apskaitos taisyklių patvirtinimo“

Žin., 1998, Nr. 52-1433; 2004, Nr. 38-1226

2.

1998 m. spalio 2 d. nutarimas Nr. 1180 „Dėl Tabako gaminių gamybos licencijavimo“

Žin., 1998, Nr. 88-2439;

3.

2001 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 67 „Dėl Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2001, Nr. 8-230;

 

4.

2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Žin., 2002, Nr. 82-3522;

2005, Nr. 97-3654

5.

2003 m. sausio 21 d. nutarimas Nr. 74 „Dėl Tabako gaminių gamintojų ir (ar) importuotojų ataskaitų apie tabako gaminių, skirtų parduoti Lietuvos Respublikoje, sudedamąsias dalis pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Žin., 2003, Nr. 9-297;

 

6.

2004 m. balandžio 9 d. nutarimas Nr. 408 „Dėl Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais–banderolėmis taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2004, Nr. 56-1942

7.

2004 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. 589 „Dėl Nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimų pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimo taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2004, Nr. 82-2946;

8.

2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2004, Nr. 84-3050;

9.

2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“

Žin., 2012, Nr. 142-7321

 

3.3. KITŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

 

Eil.Nr.

Teisės akto pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. 663 „Dėl įspėjamojo ir informacinio užrašų prekybos tabako gaminiais vietose“

Žin., 1998, Nr. 104-2884

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. 545 „Dėl įspėjamojo teksto apie alkoholio žalą sveikatai ant išorinių reklamos priemonių“

Žin., 1997, Nr. 95-2403

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 677 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 ,,Maisto produktų ženklinimas“ tvirtinimo“

Žin., 2003, Nr. 13-530

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 1997 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. 610 ,,Dėl etilo alkoholio priėmimo, saugojimo, išdavimo, gabenimo ir apskaitos“

Žin., 1997, Nr. 105-2662

5.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 170 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių“

Žin., 2002, Nr. 50-1927; 2004, Nr. 76-2630

6.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. 4-175 „Dėl Alkoholinių gėrimų realizavimo įmonių, Europos juridinių asmenų ir jų filialų, užsienio juridinių asmenų atstovybių Lietuvos Respublikoje reprezentacinėms reikmėms taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2004, Nr. 79-2802;

2012, Nr. 108-5479

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 329 „Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo“

Žin., 2002, Nr. 87-3764; 2012, Nr. 132-6716

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 487 ,,Dėl Alaus apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“

Žin., 2002, Nr. 127-5761; 2012, Nr. 103-5255;

Nr. 137-7029

9.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius 2019 m. rugpjūčio 21 d. Nr. 1-224 įsakymas Dėl tabako gaminių atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo ir įforminimo reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo“

TAR, 2019-08-23, Nr. 13409

10.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. B1-96 „Dėl Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų parduodant, laikant ir gabenant alkoholio produktus, ir alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“

Žin., 2008, Nr. 18-666

 

3.4.  NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO TEISĖS AKTAI

 

1.

 

2011 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. T1-87 „Dėl Informacijos apie numatomą etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų įvežimą iš bet kurios valstybės ar teritorijos į Lietuvos Respublikoje organizuojamas parodas ir reprezentacinius renginius teikimo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui taisyklių patvirtinimo“

Žin., 2011, Nr. 60-2872

Už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje skelbiamos informacijos teikimą skyriuje „Teisės aktų rinkiniai“ atsakingas Tabako ir alkoholio kontrolės skyrius

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-15