Naujos psichoaktyviosios medžiagos

Kas yra naujos psichoaktyvosios medžiagos (NPS)?

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/2103 nurodo, kad nauja psichoaktyvioji medžiaga (angl. New psychoactive substance, NPS) – grynos formos medžiaga ar medžiagos preparatas, kuriems netaikoma nei 1961 m. Jungtinių Tautų bendroji narkotinių medžiagų konvencija, su pakeitimais, padarytais 1972 m. protokolu, nei 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvencija, tačiau kurie gali kelti riziką sveikatai arba socialinę riziką, panašią į medžiagų, kurioms taikomos tos konvencijos, keliamą riziką.

Naujos psichoaktyviosios medžiagos (angl. new psychoactive substances, toliau – NPS) dažnai reklamuojamos kaip natūralūs ar legalūs produktai (dar vadinami legal highs ar designer drugs), parduodami internetinėje prekyboje arba specializuotose parduotuvėse. Dažniausiai NPS įsigyjami internetu kaip jau seniai žinomų narkotikų pakaitalas, tačiau parduodami kaip maisto papildai (supplements), vaistai (drugs, medicines), buitinės priemonės („odos valikliai“), cheminiai reagentai moksliniams tyrimams (research chemicals), augalų trąšos (plant food) ar teisėtos prekės (legal highs), tikslingai nurodant, kad produktas neskirtas žmonėms vartoti. Šios medžiagos parduodamos ir vartojamos kaip tabletės, kristalai, impregnuoti lapeliai, „markutės“, suktinės, žoliniai mišiniai, milteliai, druskos ir pan. Rinkoje pasirodo ir neįprastos formos NPS, pavyzdžiui, nosies purškalai ir skystis elektroninėms cigaretėms. 

Europoje didžiausią rinkos dalį vis dar sudaro sintetiniai kanabinoidai ir sintetiniai katinonai, imituojantys kanapių ir tokių žinomų medžiagų kaip kokainas ir amfetaminas stimuliuojantį poveikį. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (toliau – ENNSC) duomenimis, sintetiniai kanabinoidai parduodami kaip „teisėti“ kanapių pakaitalai, be to, jie gali būti reklamuojami kaip „egzotiniai aromatiniai mišiniai“ ir kaip produktai, kurie nėra skirti vartoti žmonėms“. Sintetiniai katinonai yra antra pagal dydį ENNSC stebimų medžiagų grupė. Šios medžiagos paprastai parduodamos kaip „teisėti“ tokių stimuliantų kaip amfetaminas, MDMA ir kokainas pakaitalai.

 

Video klipas apie NPS

Siekdami dalintis aktualia informacija ir tinkamai informuoti jaunus, eksperimentuojančius ir naujų pojūčių ieškančius žmones, mes sukūrėme informacinį vaizdo klipą apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas (angl. new psychoactive substances, toliau – NPS).

Jis skirtas didinti jaunų žmonių supratimą apie NPS keliamą grėsmę sveikatai, supažindinti juos su aktualiausia informacija, ugdyti kritinį mąstymą eksperimentuojant su narkotikais ir paskatinti keisti nuostatas bei elgesį psichoaktyviųjų medžiagų atžvilgiu.

Naujai sukurtą vaizdinę medžiagą išplatinome visoms Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms, profesinio mokymo įstaigoms, savivaldybių pedagoginėms psichologinėms ar švietimo pagalbos tarnyboms, visuomenės sveikatos biurams, kviesdamas mokyklų administracijų atstovus, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją vykdančius specialistus atsakingai informuoti ir kalbėtis su jaunimu, suteikti  aktualią informaciją pedagogams bei mokinių tėvams.

 

Ką žinai apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas (lietuvių k.):

 

Ką žinai apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas (subtitrai anglų k.):

 

NPS rinka

Šiandien narkotikų rinka žymiai permainingesnė ir dinamiškesnė nei prieš 20 metų. Nerimą kelia Europos rinkoje kasmet vis kirtingos aptinkamos naujos psichoaktyviosios medžiagos. Daugelyje valstybių šios medžiagos kelia rimtų socialinių ar sveikatos problemų. Prieš 10 metų šių narkotinių medžiagų buvo galima gauti tik „pogrindyje“, šiuo metu šis įsigijimo būdas dar pasitaikantis, tačiau dažniausiai naujos psichoaktyvios medžiagos įsigyjamos tiesiog internetu.

Idėja sintetinti narkotinių ir psichotropinių medžiagų pakaitalus nėra nauja, jau 1980 m. buvo sintetinami ir platinami feniletilaminai, 1990 m. - triptaminai, 2000 m. pradžioje piperazinai ir katinonų dariniai. Šios medžiagos buvo neteisėtai sintetinamos ir platinamos neteisėtoje rinkoje. Dabartiniu metu narkotikų platintojai pakoregavo savo veiklos būdus, todėl žaliavas, reikalingas narkotikų gamybai, įsigyja teisėtai ir pagamintus produktus parduoda kaip teisėtus.

Dažniausiai naudojamos ir aptinkamos naujos psichoaktyvios medžiagos priklauso sintetinių kanabinoidų, katinono, fenetilamino, triptaminų ir kitomis darinių grupėms. Šiandien šios medžiagos, dažniausiai gaminamos Kinijoje ir Indijoje, importuojamos į Europą, čia jos perdirbamos, pakuojamos ir parduodamos, tačiau jau ir Europos valstybėse aptinkama naujų psichoaktyviųjų medžiagų nelegalių laboratorijų. Dažnai gatvėje jomis prekiaujama kaip kanapės, amfetamino, ekstazio, heroino ar kokaino pakaitalais.

BBC News parengta vaizdine medžiaga atkreipiame Jūsų dėmesį kokiomis sąlygomis gaminami NPS:  

 

Iki 2014-2015 m. ES buvo stebima kasmet didėjanti NPS pasiūla - kuomet per metus naujų psichoaktyviųjų medžiagų rinką kasmet papildydavo apie 100 visiškai naujų medžiagų kasmet. Tačiau pastaraisiais metais naujų, ES rinkoje aptinkamų psichoaktyviųjų medžiagų skaičius stabilizavosi - kasmet Europos rinką papildo apie 30-40 NPS, tačiau ženklų, kad būtų sumažėjęs šių medžiagų prieinamumas, nėra pastebima. 

ENNSC 2023 m. duomenimis, per visą stebėsenos laikotarpį užregistruota virš 950 NPS. Šis skaičius gali būti ženkliai didesnis, nes nurodomi tik oficialių šaltinių duomenys, tačiau NPS rinka pasižymi dinamiškumu, todėl dauguma pateikiamų skaičių tik laikino pobūdžio.

Kasmet Europos rinkoje atsirandančių naujų psichoaktyviųjų medžiagų skaičius (vnt.)

NPS gausa rinkoje neaplenkia ir Lietuvos rinkos. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento duomenimis, kasmet NPS sulaikymų skaičius didėja, o medžiagų įvairovė vis plečiasi. Tai rodo, kad Lietuvoje, kaip ir kitose ES šalyse NPS pasiūla ir paklausa yra labai dinamiška ir greitai kintanti. 

Daugelį problemų sukelia tai, kad skirtingose šalyse taikomos skirtingos rinkos ribojimo priemonės. Naujoms psichoaktyvioms medžiagoms, priešingai nei tokioms psichoaktyvioms medžiagoms kaip kokainas arba amfetaminai, nėra taikomos kontrolės priemonės pagal JT narkotinių ir psichotropinių medžiagų konvencijas, todėl kiekviena valstybė pati sprendžia, kokias rinkos ribojimo priemones taikyti kiekvienai naujai psichoaktyviąjai medžiagai.

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro parengtoje vaizdinėje medžiagoje apie NPS rasite reglamentavimo NPS skirtumus skirtingose šalyse.

 

Informacinis leidinys apie NPS

Departamentas yra parengęs informacinį leidinį apie NPS. Leidinuko elektroninę versiją rasite čia

 

Kaip sužinoti kokios narkotinės ir psichotropinės medžiagos yra kontroliuojamos Lietuvoje?

Jūsų patogumui sukūrėme įrankį „NINFO“ (Informacija apie narkotikus),  kur galite rasti struktūrizuotą informaciją apie Lietuvoje kontroliuojamas narkotines ir psichotropines medžiagas (toliau – kontroliuojama medžiaga). 

NINFO įrankis yra pasiekiamas adresu https://visuomene.ntakd.lt/lt.

NINFO pateikiama ši informacija:

  • kontroliuojamos medžiagos pavadinimas (abėcėline tvarka);
  • darinių grupės, kuriai priklauso medžiaga, pavadinimas;
  • cheminis kontroliuojamos medžiagos pavadinimas;
  • kiti galimi medžiagos pavadinimai (cheminiai, gatvės ir pan.);
  • įtraukimo į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus data (t.y. nuo kada kontroliuojamai medžiagai taikomos rinkos ribojimo priemonės);
  • nuoroda į teisės aktą, kuriuo medžiaga buvo įtraukta į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus.

 Pateikiamas medžiagų sąrašas nėra baigtinis. Nustačius teisės aktais reglamentuojamas kontrolės priemones naujoms rinkoje atsiradusioms medžiagoms, sąrašas bus periodiškai atnaujinamas ir papildomas.

NINFO pateikta informacija prieinama tik registruotiems vartotojams. Registracijos formą galite rasti čia 

 

Daugiau informacijos apie NPS galite paskaityti Jungtinių Tautų narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro internetiniame puslapyje adresu:
https://www.unodc.org/LSS/Page/NPS/LegalResponses
bei Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro tinklalapyje, adresu:

https://www.emcdda.europa.eu/topics/nps 

 

 

Naujas psichoaktyviąsias medžiagas reglamentuojantys teisės aktai

Europos Sąjungos teisės aktai

 

Lietuvos Respublikos teisės aktai

  • Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.48770/asr

  • Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašai: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7B3B40DCD13A/asr 

Esant įtarimui, jog asmuo svaiginasi narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, būtina jį nukreipti į sveikatos priežiūros įstaigas. Kontaktus galima rasti interneto svetainėje www.ntakd.lrv.lt arba paskambinus tel. +370 7066 80 60.

Už naujų psichoaktyviųjų medžiagų rubriką atsakinga Narkotikų ir jų prekursorių kontrolės skyriaus patarėja Rasa Povilanskienė

tel. nr.: +370 659 05765, el. paštas [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-04-17