BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Teisės aktų sąvadas

Teisės aktai, įtvirtinantys ūkio subjektų veiklos priežiūros reikalavimus narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) srityje 

Europos Sąjungos reglamentai

Eil. nr.

Reglamento pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (konsoliduota 2021 m. sausio 13 d. versija)

OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 46

OL 2013 L 330, p. 21

2.

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (konsoliduota 2021 m. sausio 13 d. versija)

OL 2004 L 22, p. 1

OL 2013 L 330, p. 30

3.

2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (konsoliduota 2015 m. birželio 27 d. versija) 

OL 2015 L 162, p.12

4.

2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1013, kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu  (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės 

OL 2015 L 162, p. 33

5.  2016 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1443, kuriuo dėl tam tikrų narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) įtraukimo į oficialų medžiagų sąrašą iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005  OJ 2016 L 235, p. 6
6.  2018 m. vasario 26 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/729, kuriuo dėl tam tikrų narkotinių ir psichotorpinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) įtraukimo į oficialių medžiagų sąrašą iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 OL 2018 L 123 p. 4

7.

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH reglamentą) (konsoliduota 2022 m. kovo 1 d. versija)

OL 2008 L 353, p.1

8.

2006 gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. vasario 16 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 134/2009 (OL 2009 L 46, p. 3)

OL 2006 L 396, p. 1

9.

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1737 2020 m. liepos 14 d. kuriuo dėl tam tikrų narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) įtraukimo į oficialų medžiagų sąrašą iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005)

OL 2020 L 392, p. 1–7

10. 2022 m. lapkričio 25 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2023/196  kuriuo dėl tam tikrų narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) įtraukimo į oficialų medžiagų sąrašą iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005  
Informacijos šaltinis – OL 2023 L027, p. 1
 

 

Lietuvos Respublikos įstatymai

Eil. Nr.

Įstatymo, nutarimo pavadinimas

Informacijos šaltinis

  1.

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas

TAR, Nr. 2015-110890

  2.

Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas

 Žin., 2008, Nr. 76-3000 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktai
 

Eil.Nr.

Teisės akto pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

2016 m. vasario 18 d. nutarimas Nr. 142 „Dėl Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“

TAR Nr. 2016-3339

 

Kitų valstybės institucijų  teisės aktai

Eil.Nr.

Teisės akto pavadinimas

 Informacijos šaltinis

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. D1-360 „Dėl cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“

TAR Nr. 2016-1666

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento teisės akta

Eil.Nr.

Teisės akto pavadinimas

Informacijos šaltinis

1.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. T1-358 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) laikymo ir saugojimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Žin., 2011, Nr. 162-7726

2.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. T1-163 „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir juridinių asmenų, vykdančių veiklą su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2021 m. spalio 13 d. įsakymas T1-91 "Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio departamento direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. T1-163 „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir juridinių asmenų, vykdančių veiklą su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" 

TAR, 2018-12-17, Nr. 20641

 

 

 

TAR, 2021-10-13, Nr. 21393

 

3.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. T1-155 „Dėl Informacijos apie veiklą, susijusią su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis bei į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įtrauktomis medžiagomis, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo"  

TAR, 2018-11-05 Nr. 17837

4.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2015 m.  spalio 29 d. įsakymas Nr. T1-268 „Dėl į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašo sudarymo taisyklių patvirtinimo“

TAR, 2015-10-29, Nr. 17049


5.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2020 m.  sausio 27 d. įsakymas Nr. T1-8 "Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2013 m. birželio 12 d. įsakymo "Dėl ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), vertinimo pagal rizikos vertinimo kriterijus metodikos patvirtinimo" pakeitimas"     TAR, 2018-12-17, Nr. 20641


6.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2022 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. T1-107 "Dėl  Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. T1-68 „Dėl Pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo"

Suvestinė redakcija.

 

TAR, 2022-09-26, Nr. 19469

 

 

 

 

7.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2022 m. rugsėjo 19 d. įsakymas Nr. T1-103 "Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2020 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. T1-27 „Dėl Tarpinstitucinės narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės veiksmų koordinavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo"

Suvestinė redakcija.

TAR, 2022-09-20, Nr. 19148
8.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2022 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. T1-111 "Dėl 2020 m.  gruodžio 22 d. įsakymo Nr. T1-141 „Dėl į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo" 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2021 m.  spalio 27 d. įsakymas Nr. T1-96  "Dėl 2020 m.  gruodžio 22 d. įsakymo Nr. T1-141 „Dėl į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo" 

TAR, 2022-09-28, Nr. 19607

 

 

TAR, 2021-10-27, Nr. 22327

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-01