BDAR
Close

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


 • Administracija
  Tel. , El. p. , Adresas: Šv. Stepono g. 27A, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
 • Veiklos administravimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Erika Baubaitė
  Jūratė Kučinskienė
  Dalia Skučaitė
  Neringa Ratkevičienė
  Mantas Matulionis
  Martynas Vitėnas
  Aurelija Alaunienė
  Laimis Jaruševičius
  Vytautas Velička

  NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO  
  VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

  I.    BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) Veiklos administravimo skyriaus (toliau – ir Skyrius) nuostatai reglamentuoja Skyriaus  uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas bei darbo organizavimo tvarką.
  2. Skyrius yra savarankiškas struktūrinis Departamento padalinys, tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui, pagal šiuose nuostatuose apibrėžtą kompetenciją padedantis jam įgyvendinti Departamento uždavinius, funkcijas bei strateginius veiklos planus. 
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Departamento direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais.

  II.    SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra:
  4.1. užtikrinti sklandų Departamento vadovų darbo procesų organizavimą; 
  4.2. įgyvendinti politiką personalo valdymo, žmogiškųjų išteklių plėtros klausimais;
  4.3. užtikrinti tinkamą Departamento dokumentų valdymo, tvarkymo ir apskaitos procedūrų vykdymą;
  4.4. užtikrinti asmenų aptarnavimą vieno langelio principu;
  4.5. užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka; 
  4.6. užtikrinti Departamento vidaus bei priskirtų išorės administravimo informacinių sistemų bei informacinių ir ryšių technologijų, skirtų darbuotojų funkcijoms atlikti, priežiūrą ir funkcionavimą;
  4.7. užtikrinti tinkamą Departamento turto ir materialinių vertybių valdymą bei administravimą, aprūpinti Departamento  darbuotojus reikalingomis darbo priemonėmis;
  4.8. užtikrinti teisės aktų, reglamentuojančių Departamento darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę ir civilinę saugą, įgyvendinimą;
  4.9. vykdyti Departamento finansų apskaitos politiką vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais bei kitais teisės aktais, užtikrinant Departamento finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą, valstybinių lėšų naudojimą  ir tinkamą finansinių dokumentų įforminimo kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka; 
  4.10. atstovauti Departamento interesus, susijusius su vidaus administravimu, teismuose; 
  4.11. kurti antikorupcinę aplinką Departamente;
  4.12. organizuoti vidaus kontrolę Departamente;
  4.13. užtikrinti asmens duomenų apsaugos reikalavimų laikymąsi Departamente;
  4.14. įgyvendinti Departamento ryšių su visuomene bei strateginės komunikacijos priemones, supažindinant visuomenę su aktualijomis ir formuojant palankų Departamento įvaizdį;
  5. Įgyvendindamas 4.1 papunktyje įtvirtintą uždavinį, Skyrius vykdo šias funkcijas:
  5.1. organizuoja Departamento vadovų darbotvarkes;
  5.2. organizuoja asmenų, svečių, atvykstančių pas Departamento vadovus su darbo vizitais, priėmimą;
  5.3. rengia, registruoja Departamento vadovų pavedimus dokumentų valdymo sistemoje, kontroliuoja jų vykdymo terminus bei informuoja vadovus apie pavedimų įvykdymą;
  5.4. koordinuoja vadovų išvykimo (grįžimo) į (iš) tarnybines (-ių) komandiruotes(-ių) procesus.
  6. Įgyvendindamas 4.2 papunktyje įtvirtintą uždavinį, Skyrius vykdo šias funkcijas:
  6.1. atlieka personalo sudėties analizę rengiant pasiūlymus Departamento personalo formavimo klausimais;
  6.2. konsultuoja struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
  6.3. organizuoja Departamento darbuotojų  priėmimą į pareigas, perkėlimą į kitas pareigas, vertinimą, atleidimą iš pareigų, atostogų suteikimą, komandiruotes, kvalifikacijos kėlimą;
  6.4. organizuoja ir  koordinuoja Departamento darbuotojų konkursus;
  6.5. organizuoja Departamento darbuotojų veiklos vertinimą; 
  6.6. padeda Departamento direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos ir skatinimo sistemą;
  6.7. rengia vidaus administravimo aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo ir planavimo klausimais;
  6.8. kontroliuoja, kaip Departamento darbuotojai vykdo Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybės tarnybos įstatyme nuostatas;
  7. Įgyvendindamas 4.3. papunktyje įtvirtintą uždavinį, Skyrius vykdo šias funkcijas:
  7.1. registruoja gautą, siunčiamą korespondenciją, skundus, prašymus, direktoriaus įsakymus, sutartis, priėmimo-perdavimo aktus ir kitus dokumentus, pažymi jų kontrolės datas, rengia kontroliuojamų ir vėluojamų pavedimų suvestines; 
  7.2. administruoja dokumentų valdymo sistemą;
  7.3. rengia, derina, saugo Departamento dokumentacijos planą, nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašus, jų tęsinius;
  7.4. rengia Departamento vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir kitų dokumentų  projektus;
  7.5. nagrinėja skyriaus kompetencijos ribose gautus raštus, asmenų prašymus, skundus, pranešimus bei kitus dokumentus, rengia atsakymų projektus;
  7.6. organizuoja Departamento nuolat ir ilgai saugomų dokumentų perdavimą valstybės archyvui tolimesniam saugojimui;
  7.7. sudaro naikinti atrinktų dokumentų bylų aktus, derina juos su valstybės naujuoju archyvu;
  7.8. išduoda archyvines pažymas ir dokumentų kopijas;
  7.9. teikia informaciją, praktinę ir metodinę pagalbą, konsultuoja Departamento darbuotojus dokumentų valdymo klausimais;
  8. Įgyvendindamas 4.4. papunktyje įtvirtintą uždavinį, Skyrius vykdo šias funkcijas:
  8.1. vykdo asmenų  aptarnavimą Departamente; 
  8.2 priima asmenų prašymus ir skundus, patikrina, ar prašymas / skundas atitinka reikalavimus;
  8.3. konsultuoja asmenis, kaip išdėstyti ar užpildyti reikalingus dokumentus;
  8.4. grąžina asmeniui prašymus ar skundus, neatitinkančius teisės aktų nustatytų reikalavimų;
  8.5. teikia pasiūlymus dėl asmenų aptarnavimo gerinimo;
  8.6. užtikrina, kad Departamento interneto svetainėje valstybine ir anglų kalba būtų skelbiama privaloma informacija apie asmenų aptarnavimą;
  8.7. užtikrina asmenų aptarnavimą vieną papildomą valandą per savaitę prieš arba po Departamento darbo dienos laiko.
  9. Įgyvendindamas 4.5. papunktyje įtvirtintą uždavinį, Skyrius vykdo šias funkcijas:
  9.1. rengia viešųjų pirkimų planus;
  9.2. organizuoja ir vykdo Departamentui reikalingų prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;
  9.3. teisės aktų nustatyta tvarka rengia viešųjų pirkimų ataskaitas;
  9.4. rengia ir (ar) derina parengtus Departamento vardu sudaromų sutarčių projektus; 
  9.5. atstovauja Departamentui sprendžiant gamybinius, ūkinės veiklos klausimus valstybės savivaldybių ir kitose institucijose, įmonėse, įstaigose, organizacijose;
  10. Įgyvendindamas 4.6. papunktyje įtvirtintą uždavinį, Skyrius vykdo šias funkcijas: 
  10. 1. Organizuoja ir prižiūri Departamento telefoninį ryšį ir kompiuterių tinklą, organizuoja jo techninį ir programinį aptarnavimą, kompiuterių tinklo vartotojų ir techninių išteklių paskirstymą ir prieigos teisių kontrolę, rūpinasi jo modernizavimu ir plėtra;
  10.2. Organizuoja kompiuterių tinkle duomenų saugumo technines bei organizacines priemones; 
  10.3. Kontroliuoja ir organizuoja Departamento valdomų informacinių sistemų funkcionavimą; 
  10.4. organizuoja Departamento kompiuterinės technikos remontą; 
  10.5. išduoda Departamento darbuotojams kompiuterinę techniką ir tvarko jos apskaitą; 
  10.6. parengia kompiuterinę techniką, audio ir vizualinę įrangą Departamento patalpose vykstantiems renginiams;
  10.7. organizuoja Departamente naudojamos licencijuotos programinės įrangos diegimą, apskaitą ir kontrolę;  
  11. Įgyvendindamas 4.7. papunktyje įtvirtintą uždavinį, Skyrius vykdo šias funkcijas: 
  11.1. atstovauja Departamentui sprendžiant gamybinius, ūkinės veiklos klausimus valstybės savivaldybių ir kitose institucijose, įmonėse, įstaigose, organizacijose;
  11.2. organizuoja metinės inventorizacijos atlikimą;
  11.3. organizuoja Departamento patikėjimo teise valdomo pastato ir patalpų bei tarnybinių automobilių priežiūrą, tinkamą jų eksploataciją, naudojimo administravimą, taip pat aplinkos tvarkymą;
  11.4. užtikrina Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų aprūpinimą jų darbui reikalinga biuro įranga ir raštinės priemonėmis, organizuoja kitų prekių, paslaugų ir darbų tiekimą;
  12. Įgyvendindamas 4.8. papunktyje įtvirtintą uždavinį, Skyrius vykdo šias funkcijas: 
  12.1. užtikrina Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbų, civilinės ir priešgaisrinės saugos bei sveikatos darbe reikalavimų laikymąsi;
  12.2. organizuoja Departamento darbuotojų privalomuosius sveikatos patikrinimus;
  12.3. Užtikrina Departamento darbuotojų informavimą, jų saugumą ekstremalių situacijų atvejais, organizuoja Departamento darbuotojų evakuaciją galimų avarijų, stichinių nelaimių ar gaisrų atvejais, pirmosios pagalbos suteikimą, organizuoja gaisrinės saugos pratybas;
  12.4. užtikrina Departamento gaisrinės technikos, gaisrų gesinimo priemonių priežiūrą, organizuoja priešgaisrinės ir darbo patalpų saugos sistemos ir įrangos patikrą, kontroliuoja jų techninę būklę.
  13. Įgyvendindamas 4.9. papunktyje įtvirtintą uždavinį, Skyrius vykdo šias funkcijas:
  13.1. organizuoja Departamento finansinės apskaitos tvarkymą ir užtikrina šios informacijos bei finansinių ataskaitų teikimą nustatyta tvarka;
  13.2. vykdo finansų kontrolės procedūras;
  13.3. kontroliuoja sutartyje su Nacionaliniu bendrųjų funkcijų centru dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo nustatytų pareigų ir įsipareigojimų vykdymą;
  13.4. organizuoja viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose bei kituose teisės aktuose nustatytų finansinių ataskaitų parengimą, užtikrina jų pateikimą ir paskelbimą nustatyta tvarka ir terminais;
  13.5. rengia Departamento vykdomų Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitos finansinės paramos lėšomis finansuojamų projektų finansinę informaciją ir dokumentus, reikalingus mokėjimo prašymams ir ataskaitoms parengti; 
  13.6. pagal kompetenciją užtikrina finansinių – ūkinių operacijų teisėtumo, valstybės lėšų naudojimo įstatymų numatyta tvarka ir tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę; 
  13.7. rengia valstybės biudžeto asignavimų sąmatas ir teikia jas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
  13.8. kontroliuoja Departamento valstybės biudžeto lėšų sąmatų vykdymą, analizuoja informaciją apie valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, prireikus teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl jų perskirstymo ir programų sąmatų tikslinimo; 
  13.9. teikia siūlymus, kad įgyvendinant Departamento strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir naudojami finansiniai materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;
  13.10. planuodamas Departamentui skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Departamento strateginius veiklos ir Departamento veiklos planus;
  13.11. teikia pastebėjimus ir siūlymus Departamento direktoriui dėl finansų kontrolės reikalavimų laikymosi Departamente ir dėl finansų kontrolės tobulinimo;
  14. Įgyvendindamas 4.10. papunktyje įtvirtintą uždavinį, Skyrius vykdo šias funkcijas: 
  14.1. rengia medžiagą, susijusią su vidaus administravimo klausimais teismams bei kitą su ikiteisminiu ir/ar teisminiu bylų nagrinėjimu susijusią medžiagą, atstovauja Departamentui visų instancijų teismuose ir kitose institucijose;
  14.2. atstovauja Departamentui sprendžiant vidaus administravimo klausimus valstybės, savivaldybių ir kitose institucijose, įmonėse, įstaigose, organizacijose;
  14.3. rengia ir vertina parengtus teisės aktų, kitų dokumentų projektų ir viešųjų pirkimų sutarčių projektus atitiktį galiojantiems Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimams;
  14.4. rengia, dalyvauja rengiant ir vertina parengtus teisės aktų, programų, kitų dokumentų projektus, užtikrina, kad jie neprieštarautų galiojantiems Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimams; 
  14.5. atlieka Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos Teisės aktų projektų posistemės bei Teisės aktų registro administratoriaus Departamente funkcijas;
  14.6. atlieka ūkio subjektų rizikos vertinimą.
  15. Įgyvendindamas 4.11. papunktyje įtvirtintą uždavinį, Skyrius vykdo šias funkcijas: 
  15.1. kurti antikorupcinę aplinką, koordinuoti ir kontroliuoti antikorupcinės aplinkos kūrimą Departamente;
  15.2. įgyvendinti korupcijos prevencijos priemones ir vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną, taip pat koordinuoti ir kontroliuoti korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą Departamente;
  15.3. stiprinti Departamento valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis antikorupcinį sąmoningumą;
  15.4. vykdyti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų tyrimus.
  16. Įgyvendindamas 4.12. papunktyje įtvirtintą uždavinį, Skyrius vykdo šias funkcijas: 
  16.1. organizuoja ir kontroliuoja vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą, vidaus kontrolės analizę bei vertinimą.
  16.2. Kaupia gaunamą informaciją, ją analizuoja, teikia pasiūlymus vidaus kontrolės tobulinimo, pažeidimų prevencijos ir veiklos valdymo procedūrų gerinimo klausimais;
  16.3. užtikrina vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
  17. Įgyvendindamas 4.13. papunktyje įtvirtintą uždavinį, Skyrius vykdo šias funkcijas: 
  17.1. organizuoja asmens duomenų tvarkymą vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;
  17.2. užtikrina asmens duomenų teisinės apsaugos ir kitos neskelbtinos informacijos saugumo priemonių įgyvendinimą bei teikia pasiūlymus dėl duomenų apsaugos tobulinimo;
  17.3. Rengia teisės aktus, procedūras, politikas, skirtas duomenų apsaugos reikalavimams užtikrinti bei stebi nustatytų reikalavimų įgyvendinimą;
  18. Įgyvendindamas 4.14. papunktyje įtvirtintą uždavinį, Skyrius vykdo šias funkcijas: 
  18.1. Rengia Departamento komunikacijos planą, komunikacijos strategiją ir užtikrina jų įgyvendinimą;
  18.2. informuoja visuomenę apie Departamento veiklos aktualijas rengdamas pranešimus, informacinius straipsnius ar interviu ir teikdamas visuomenės informavimo priemonėms;
  18.3. organizuoja ir koordinuoja informacijos apie Departamento veiklą, renginius, aktualijas skelbimą Departamento interneto svetainėje, užtikrina svetainės turinio valdymą ir tobulinimą, administruoja svetainę, atlieka svetainėje skelbiamo turinio ir grafinio stiliaus priežiūrą; 
  18.4. administruoja ir vykdo Departamento veiklos pristatymą socialiniuose tinkluose Facebook, LinkedIn ir kt. Departamento kompetencijai priskirtais klausimais;
  18.5. rengia oficialias Departamento sveikinimo kalbas, padėkas, pranešimus, kitus proginius ir viešuosius tekstus;
  18.6. padeda organizuoti renginius.
  19. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas. 

  III.    SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  20. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:
  20.1. savarankiškai spręsti Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, organizuoti Skyriaus darbą; 
  20.2. dalyvauti Departamento pasitarimuose, svarstant visus su Skyriaus veikla susijusius klausimus; 
  20.3. gauti iš kitų struktūrinių padalinių duomenis, išvadas, paaiškinimus ir kitą informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti; 
  20.4. teikti siūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
  20.5. naudotis kitomis įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis.
  21. Įgyvendindamas nustatytus uždavinius ir vykdydamas priskirtas funkcijas, Skyrius turi šias pareigas:
  21.1. tinkamai ir laiku įgyvendinti nustatytus uždavinius bei atlikti (vykdyti) pavestas funkcijas, pavedimus;
  21.2. turi kitas teisės aktuose nustatytas pareigas, būtinas tinkamam nustatytų uždavinių įgyvendinimui ir paskirtų funkcijų vykdymui.

  IV.    SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  22. Skyrių sudaro valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurių skaičių nustato Departamento direktorius.  Konkrečias skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijas nustato jų pareigybių aprašymai.
  23. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį skiria ir atleidžia iš pareigų Departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.
  24. Skyriaus vedėjas:
  24.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, teikia siūlymus dėl Skyriaus tarnautojų skatinimo, įgūdžių, kvalifikacijos tobulinimo;
  24.2. atstovauja Skyriui dalyvaudamas pasitarimuose ir kituose renginiuose, kurie organizuojami Departamente ar kitose institucijose;
  24.3. atsako už Skyriui paskirtų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;
  24.4. užtikrina Skyriui priskirtų funkcijų vykdymo nepertraukiamumą;
  24.5. vykdo kitas pareigybės aprašyme, šiuose nuostatuose ir teisės aktų nustatytas funkcijas.
  25. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus vedėjui.
  26. Skyriaus darbuotojų atskaitomybę ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

  V.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  27. Skyrius pertvarkomas ir likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka.
   

 • Stebėsenos ir analizės skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Evelina Pridotkienė
  Brigita Rašimaitė
  Rūta Gedminienė
  Regina Levickienė
  Olesia Rudminienė

  NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO
  STEBĖSENOS IR ANALIZĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

  I.    BENDROSIOS NUOSTATOS

  1.    Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) Stebėsenos ir analizės skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai reglamentuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas bei darbo organizavimo tvarką.
  2. Skyrius yra savarankiškas Departamento struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui, pagal šiuose nuostatuose apibrėžtą kompetenciją padedantis jam įgyvendinti Departamento uždavinius, atlikti nustatytas funkcijas ir užtikrinti strateginių veiklos planų įgyvendinimą.
  3.    Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, kitais teisės aktais, Departamento nuostatais ir Departamento direktoriaus įsakymais, šiais Skyriaus nuostatais.

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI

  4.    Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:
  4.1.    dalyvauti formuojant valstybės politiką narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos ir kontrolės srityse, siekiant alkoholio, tabako ir narkotikų daromos žalos visuomenei sumažinimo arba jos išvengimo, koordinuoti jos įgyvendinimą, vykdyti įgyvendinimo stebėseną ir analizę;
  4.2.    organizuoti ir vykdyti narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimo bei jo padarinių, apyvartos stebėseną, alkoholio daromos ekonominės žalos sveikatai ir ūkiui stebėseną bei tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių vartojimo, jų daromos žalos sveikatai ir ūkiui stebėseną, informacijos apie Lietuvos Respublikoje įgyvendinamas narkotikų, tabako ir alkoholio paklausos ir pasiūlos mažinimo priemones surinkimą, užtikrinti Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo (Reitox) nacionalinio centro funkcijų vykdymą;
  4.3. atstovauti Lietuvos Respublikos interesams ir derinti Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo grupėse, komitetuose, tarptautinėse organizacijose valstybės politikos narkotikų kontrolės srityje klausimais.

  III. SKYRIAUS FUNKCIJOS

  5.    Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 4.1 punkte numatytą uždavinį:
  5.1.    teikia Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pasiūlymus dėl teisės aktų narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimo bei jo padarinių, apyvartos stebėsenos, alkoholio daromos ekonominės žalos sveikatai ir ūkiui stebėsenos bei tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių vartojimo, jų daromos žalos sveikatai ir ūkiui stebėsenos srityse projektų rengimo;
  5.2.     derina teisės aktų narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimo bei jo padarinių, apyvartos stebėsenos, alkoholio daromos ekonominės žalos sveikatai ir ūkiui stebėsenos bei tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių vartojimo, jų daromos žalos sveikatai ir ūkiui stebėsenos srityse projektus;  
  5.3. teikia Vyriausybei ir Sveikatos apsaugos ministerijai išvadas ir pasiūlymus dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių), neapdoroto tabako, tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių ir alkoholio produktų vartojimo, jų priežiūros ir (ar) vartojimo prevencijos būklės šalyje;
  5.4. rengia tarptautinių sutarčių ir tarptautinių tarpžinybinių susitarimų projektus, vykdo tarptautines sutartis ir tarptautinius tarpžinybinius susitarimus Departamento koordinuojamose srityse;
  5.5. įgyvendina projektus, susijusius su narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių), neapdoroto tabako, tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių ir alkoholio produktų priežiūros ir (ar) vartojimo prevencijos sritimis;
  5.6. koordinuoja ir kontroliuoja nacionalinių narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos planavimo dokumentų įgyvendinimą;
  5.7.    organizuoja ir rengia arba dalyvauja rengiant atitinkamo lygmens planavimo dokumentus (nacionalinės darbotvarkės, nacionalinės plėtros programos, plėtros programos, nacionalinių darbotvarkių planai ir kt.), Departamento strateginius ir metinius veiklos planų projektus, vykdo jų įgyvendinimo stebėseną, rengia  ataskaitas ir į centralizuotą Stebėsenos informacinę sistemą (SIS) suveda strateginio veiklos plano duomenis, informaciją apie veiklos priemonių įgyvendinimo eigą ir faktinius duomenis apie stebėsenos rodiklių pasiekimą;  
  5.8.    pagal kompetenciją analizuoja narkotinių ir psichotropinių medžiagų paklausos ir pasiūlos mažinimo, šių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės priemonių įgyvendinimo efektyvumą ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka siūlo jų tobulinimo kryptis;
  5.9.    koordinuoja ataskaitų, kaip Lietuvos Respublika vykdo tarptautinius įsipareigojimus narkotinių ir psichotropinių medžiagų paklausos ir pasiūlos mažinimo, šių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės srityse, rengimą, rengia ir teikia šias ataskaitas Europos Sąjungos (institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms.
  6.    Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 4.2 punkte numatytą uždavinį:
  6.1. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka informacijos apie narkotines ir psichotropines medžiagas, tabaką ir alkoholį rinkimą (išskyrus informacijos rinkimą iš ūkio subjektų apie alkoholio produktų, tabako gaminių gamybą ir realizavimą), šių medžiagų vartojimo paplitimo ir jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų neteisėtos apyvartos stebėseną (išskyrus psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugų, skirtų asmenims, sergantiems priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, teikimo stebėseną);
  6.2.     vykdo naujų psichoaktyvių medžiagų vartojimo paplitimo ir šių medžiagų vartojimo padarinių stebėseną;
  6.3.    analizuoja narkotikų ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių), neapdoroto tabako, tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių ir alkoholio produktų vartojimo, jų priežiūros ir (ar) vartojimo prevencijos būklę šalyje, teikia Vyriausybei ir Sveikatos apsaugos ministerijai išvadas ir pasiūlymus dėl teisės aktų dėl teisės aktų tobulinimo;
  6.4.    rengia ataskaitas, informaciją apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimo, jo padarinių situaciją šalyje, narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos situaciją šalyje, ir teikia jas suinteresuotoms Europos Sąjungos, tarptautinėms ir valstybės bei savivaldybių institucijoms;
  6.5. pagal kompetenciją organizuoja mokslinių ir kitų tyrimų narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių), neapdoroto tabako, tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių ir alkoholio produktų vartojimo atlikimą.
  7.    Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 4.3 punkte numatytą uždavinį:
  7.1.     derina Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių), neapdoroto tabako, tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių ir alkoholio produktų, taip pat teikia siūlymus, pastabas dėl kitų valstybės institucijų rengiamų Lietuvos Respublikos pozicijų;
  7.2. atstovauja Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, tarptautinėse organizacijose valstybės politikos narkotikų kontrolės srityje klausimais;
  7.3. atstovauja Departamentui tarptautinių organizacijų ir Europos Sąjungos institucijų darbo organuose veikloje bei Lietuvos Respublikos pozicijos narystės Europos Sąjungos klausimais pristatymą Lietuvos Respublikoje ir užsienyje; 
  7.4. atlieka Europos Sąjungos reikalų koordinavimo informacinės sistemos duomenų tvarkytojo funkcijas;
  7.5. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos pozicijų projektus ir organizuoja, dalyvauja rengiant bei vertinant parengtų Lietuvos Respublikos pozicijų projektus;
  7.6. pagal kompetenciją organizuoja Departamento vadovybės susitikimus su užsienio valstybių institucijų ir įstaigų, Europos Sąjungos institucijų bei tarptautinių organizacijų atstovais;
  7.7. įgyvendina Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo (Reitox) nacionalinio centro funkcijas;
  7.8.    atlieka nacionalinio narkotikų kontrolės koordinatoriaus funkcijas.
  8.    Skyrius atlieka ir kitas funkcijas: 
  8.1. teikia pasiūlymus dėl kitų Departamento skyrių parengtų ar rengiamų teisės aktų projektų bei dėl teisės aktų tobulinimo;
  8.2.    teikia informaciją kitoms valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka, 
  8.3. nagrinėja valstybės ir savivaldybių įstaigų ir institucijų, juridinių ir fizinių asmenų paklausimus, prašymus, skundus bei pasiūlymus, konsultuoja Skyriaus kompetencijos klausimais;
  8.4. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriaus dokumentus, veda jų apskaitą, formuoja ir saugo laikino saugojimo bylas, ruošia ir perduoda archyvui Skyriuje sukauptas į apyrašus įrašytas ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas, kontroliuoja pavedimų Skyriui vykdymą.
  8.6. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose, Departamento nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

  IV. SKYRIAUS TEISĖS 

  9.    Skyrius, pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Departamento veiklos tikslus ir atlikdamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:
  9.1. savarankiškai spręsti Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, organizuoti Skyriaus darbą; 
  9.2. dalyvauti Departamento pasitarimuose, svarstant visus su Skyriaus veikla susijusius klausimus; 
  9.3. gauti iš kitų struktūrinių padalinių duomenis, išvadas, paaiškinimus ir kitą informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti; 
  9.4. teikti siūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
  9.5. kelti Skyriaus valstybės tarnautojų kvalifikaciją;
  9.6. naudotis kitomis įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis.
  10. Įgyvendindamas nustatytus uždavinius ir vykdydamas priskirtas funkcijas, Skyrius turi šias pareigas:
  10.1. tinkamai ir laiku įgyvendinti nustatytus uždavinius bei atlikti (vykdyti) pavestas funkcijas, kitus pavedimus;
  10.2. turi kitas teisės aktuose nustatytas pareigas, būtinas tinkamam nustatytų uždavinių įgyvendinimui ir paskirtų funkcijų vykdymui.

  V. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  11. Skyrių sudaro valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurių skaičių nustato Departamento direktorius. Konkrečias skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijas nustato jų pareigybių aprašymai.
  12. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
  13. Skyriaus vedėjas:
  13.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, teikia siūlymus dėl Skyriaus tarnautojų skatinimo, įgūdžių, kvalifikacijos tobulinimo;
  13.2. atstovauja Skyriui dalyvaudamas pasitarimuose ir kituose renginiuose, kurie organizuojami Departamente ar kitose institucijose;
  13.3. atsako už Skyriui paskirtų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;
  13.4. užtikrina Skyriui priskirtų funkcijų vykdymo nepertraukiamumą;
  13.5. vykdo kitas pareigybės aprašyme numatytas ir teisės aktų nustatytas funkcijas.
  14. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus vedėjui.
  15. Skyriaus darbuotojų atskaitomybę ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai. 
  16. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka Skyriaus patarėjas arba kitas Departamento direktoriaus pavedimu paskirtas valstybės tarnautojas.


  VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  17.     Skyrius pertvarkomas ir likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka. 
   

 • Tabako ir alkoholio kontrolės skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gintaras Karanda
  Jurgis Kazlauskas
  Darius Sadaunykas
  Kęstutis Stankevičius
  Denis Vodilnikov
  Gražina Tamulionienė
  Simas Garbaliauskas

  NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO  
  TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS
   
  1.     Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) Tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai reglamentuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas bei darbo organizavimo tvarką 
  2.     Skyrius yra savarankiškas Departamento struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriaus pavaduotojui, pagal šiuose nuostatuose apibrėžtą kompetenciją padedantis įgyvendinti Departamento uždavinius, funkcijas, strateginius veiklos planus.
  3.     Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Departamento nuostatais, Departamento direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Skyriaus nuostatais.

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI

  4.     Skyriaus veiklos uždaviniai yra:
  4.1.    dalyvauti formuojant valstybės politiką tabako ir alkoholio kontrolės srityse ir organizuoti jos įgyvendinimą;
  4.2. vykdyti atsakingą ir šiuolaikinius poreikius atitinkančią ūkio subjektų veiklos priežiūrą neapdoroto tabako, tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių, įskaitant pluoštinių kanapių tabako gaminius ir alkoholio srityse.

  III. SKYRIAUS FUNKCIJOS

  5.    Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 4.1. papunktyje numatytą uždavinį - dalyvauti formuojant valstybės politiką tabako ir alkoholio kontrolės srityse ir organizuoti jos įgyvendinimą: 
  5.1. teikia Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pasiūlymus dėl teisės aktų neapdoroto tabako, tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių, įskaitant pluoštinių kanapių tabako gaminius ir su tabako gaminiais susijusius gaminius  bei alkoholio produktų priežiūros srityse projektų rengimo; 
  5.2. rengia planavimo dokumentus, susijusius su neapdoroto tabako, tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių, įskaitant pluoštinių kanapių tabako gaminius ir su tabako gaminiais susijusius gaminius bei alkoholio produktų priežiūra, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą; 
  5.3. derina teisės aktų neapdoroto tabako, tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių, įskaitant pluoštinių kanapių tabako gaminius ir su tabako gaminiais susijusius gaminius bei alkoholio produktų priežiūros srityse projektus;
  5.4. analizuoja neapdoroto tabako, tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių, įskaitant pluoštinių kanapių tabako gaminius ir su tabako gaminiais susijusius gaminius bei alkoholio produktų priežiūros būklę šalyje, teikia Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai išvadas ir pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;
  5.6. atlieka institucijų, įgyvendinančių tabako ir alkoholio valstybinę kontrolę, veiksmų priežiūros ir koordinavimo funkcijas;
  5.7.     pagal kompetenciją rengia metodines rekomendacijas, susijusias su Alkoholio kontrolės įstatymo ir Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo nuostatų taikymu ir teisės pažeidimų tyrimo atlikimu, siekiant užtikrinti vieningą šių pažeidimų atskleidimą ir tyrimą, bei teismų praktiką.
  5.8.    teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas savivaldybėms alkoholio ir tabako kontrolę (priežiūrą) reglamentuojančių įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;
  5.9. konsultuoja ūkio subjektus dėl veiklų, kurių priežiūra yra priskirta skyriaus kompetencijai dėl teisės aktuose nustatytų reikalavimų laikymosi bei teikia jiems metodinę pagalbą;
  5.10. rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais dėl neapdoroto tabako, tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių ir alkoholio produktų, taip pat teikia siūlymus, pastabas dėl kitų valstybės institucijų rengiamų Lietuvos Respublikos pozicijų;
  5.11. atstovauja Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, tarptautinėse organizacijose;
  5.12. organizuoja, koordinuoja ir pagal kompetenciją įgyvendina projektus, susijusius su alkoholio ir tabako, įskaitant pluoštinių kanapių tabako gaminius ir su tabako gaminiais susijusius gaminius, kontrolės (priežiūros) sritimi.
  6.    Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 4.2. papunktyje numatytą uždavinį - vykdyti atsakingą ir šiuolaikinius poreikius atitinkančią ūkio subjektų veiklos priežiūrą neapdoroto tabako, tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių, įskaitant pluoštinių kanapių tabako gaminius, alkoholio srityse:
  6.1.    vykdo ūkio subjektų veiklos priežiūrą, kaip jie laikosi nustatytos neapdoroto tabako, tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių, alkoholio produktų gamybos, prekybos tvarkos;
  6.2.    vykdo priežiūrą, kaip ūkio subjektai laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, susijusių su neapdoroto tabako, tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių, alkoholio reklamos draudimu ir ribojimu;
  6.3.    vykdo priežiūrą, kaip ūkio subjektai laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, susijusių su alkoholio produktų, tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių pardavimo ribojimu;
  6.4. atlieka pluoštinių kanapių tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei tetrahidrokanabinolio (THC) kiekio šiuose gaminiuose ir šių gaminių gamybos metu susidarančiuose tarpiniuose produktuose priežiūros funkcijas;
  6.5.    teikia informaciją savivaldybėms apie nustatytus teisės aktų, reglamentuojančių alkoholio produktų, tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių apyvartą, pažeidimus ir baudų taikymą;
  6.6. koordinuoja prekybos alkoholio produktais, tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais  licencijų  išdavimo savivaldybėse veiksmus ir atlieka jų stebėseną;
  6.7. atlieka tyrimus ir rengia procesinius dokumentus, susijusius su teisės pažeidimų teisena pagal skyriaus vykdomas funkcijas ir atstovauja Departamento interesams teismuose;
  6.8.    atlieka Departamento priimtų nutarimų taikyti ekonomines sankcijas ūkio subjektams vykdymo kontrolę;
  6.9. pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir priima jose nutarimus, atlieka priimtų nutarimų vykdymo kontrolę.
  7. Skyrius vykdo ir kitas funkcijas:
  7.1. nagrinėja valstybės ir savivaldybių įstaigų ir institucijų, juridinių ir fizinių asmenų, prašymus, skundus bei paklausimus, pateiktą informaciją apie teisės aktų pažeidimus;
  7.2. tvarko Skyriaus dokumentus, veda jų apskaitą, formuoja ir saugo laikino saugojimo bylas, ruošia ir perduoda archyvui Skyriuje sukauptas į apyrašus įrašytas ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas;
  7.3. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose, Departamento nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

  IV. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  8.    Skyrius, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:
  8.1.    atlikti patikrinimus, visose įmonėse, gaminančiose, perdirbančiose, įvežančiose, importuojančiose, eksportuojančiose, sandėliuojančiose, transportuojančiose alkoholio produktus ar neapdorotą tabaką, tabako, tabako gaminius ir su jais susijusius gaminius, įskaitant pluoštinių kanapių tabako gaminius, prekiaujančiose jais;
  8.2. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, kitų juridinių asmenų informaciją ir dokumentus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  8.3. įpareigoti ūkio subjektus nutraukti veiklą, pažeidžiančią įstatymus ir kitus teisės aktus (priežiūros) klausimais;
  8.4. savarankiškai spręsti Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, organizuoti Skyriaus darbą; 
  8.5. dalyvauti Departamento pasitarimuose svarstant su Skyriaus veikla susijusius klausimus; 
  8.6. gauti iš kitų struktūrinių padalinių duomenis, išvadas, paaiškinimus ir kitą informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti; 
  8.7. teikti siūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
  8.8. kelti Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikaciją;
  8.9. naudotis kitomis Alkoholio kontrolės, Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės, Pluoštinių kanapių, įstatymų, kitų įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis.
  9. Įgyvendindamas nustatytus uždavinius ir vykdydamas priskirtas funkcijas, Skyrius turi šias pareigas:
  9.1. tinkamai ir laiku įgyvendinti nustatytus uždavinius bei atlikti (vykdyti) pavestas funkcijas, kitus pavedimus;
  9.2. turi kitas teisės aktuose nustatytas pareigas, būtinas tinkamam nustatytų uždavinių įgyvendinimui ir paskirtų funkcijų vykdymui.

  V. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  10. Skyrių sudaro valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurių skaičių nustato Departamento direktorius. Konkrečias skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijas nustato jų pareigybių aprašymai.
  11.    Skyriui vadovauja vedėjas, kuris priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
  12.    Skyriaus vedėjas:
  12.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, teikia siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo, įgūdžių, kvalifikacijos tobulinimo;
  12.2. atstovauja Skyriui dalyvaudamas pasitarimuose ir kituose renginiuose, kurie organizuojami Departamente ar kitose institucijose;
  12.3. atsako už Skyriui paskirtų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;
  12.4. užtikrina Skyriui priskirtų funkcijų vykdymo nepertraukiamumą;
  12.5. vykdo kitas pareigybės aprašyme numatytas ir teisės aktų nustatytas funkcijas.
  13. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus vedėjui.
  14. Skyriaus darbuotojų atskaitomybę ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.
  15.    Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka vyresnysis patarėjas ar kitas paskirtas darbuotojas.

  VI. BAIGIAMOSIOSIOS NUOSTATOS

  16.    Skyrius pertvarkomas ir likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka. 
              
   

 • Licencijavimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Violeta Verseckienė
  Irena Žlabienė
  Jolita Ignatavičienė
  Rita Vaitiekūnaitė
  Viktorija Jezepčik

   NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO  
  LICENCIJAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) Licencijavimo skyriaus (toliau – Skyrius) nuostatai reglamentuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas bei darbo organizavimo tvarką. 
  2. Skyrius yra savarankiškas Departamento struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriaus pavaduotojui, pagal šiuose nuostatuose apibrėžtą kompetenciją padedantis įgyvendinti Departamento uždavinius, funkcijas, strateginius veiklos planus.
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Departamento direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais ir šiais Skyriaus nuostatais.

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI

  4.    Skyriaus veiklos uždaviniai yra: 
  4.1. dalyvauti formuojant valstybės politiką narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės srityje.
  4.2. vykdyti atsakingą ir šiuolaikinius poreikius atitinkantį ūkio subjektų veiklos licencijavimą:
  4.2.1. veiklos, susijusios su alkoholio produktų, tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių, neapdoroto tabako didmeninės prekybos ir gamybos licencijavimu, leidimų pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį išdavimą; 
  4.2.2. veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijavimą, veiklos vietos registracijos pažymėjimų, šių medžiagų importo ir eksporto leidimų išdavimą;
  4.2.3. leidimų verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis išdavimą;
  4.2.4. veiklos, susijusios su specialiųjų leidimų naudoti I, II ir (ar) III sąrašų narkotines, psichotropines medžiagas moksliniams tyrimams išdavimą;
  4.2.5. leidimų vykdyti pluoštinių kanapių gaminių gamybos, kurios metu susidaro pluoštinių kanapių tarpiniai produktai, kuriuose THC kiekis viršija leidžiamą 0,2 procento ribą, veiklą, išdavimą.
  4.3. vykdyti Europos Sąjungos bendrame EU-CEG portale tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių gamintojų ir (ar) importuotojų pateiktų pranešimų apie tabako gaminių sudedamąsias dalis ir su tabako gaminiais susijusius gaminius, skirtus parduoti Lietuvoje, stebėseną ir vertinimą;
  4.4. vykdyti neapdoroto tabako, tabako gaminių, alkoholinių gėrimų ir etilo alkoholio gamybos, pardavimo ir panaudojimo ūkio subjektų pateiktų duomenų stebėseną ir vertinimą.

  III. SKYRIAUS FUNKCIJOS

  5. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 4.1. papunktyje numatytą uždavinį:
  5.1. dalyvauja rengiant programų ir kitų teisės aktų, susijusių su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), tabako ir alkoholio, su tabako gaminiais susijusių gaminių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašo medžiagų, I, II ir (ar) III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų, pluoštinių kanapių gaminių licencijavimu, projektus, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;
  5.2. teikia Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pasiūlymus dėl teisės aktų narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių), neapdoroto tabako, tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių ir alkoholio produktų licencijavimo srityje projektų rengimo;
  5.3. rengia planavimo dokumentus, susijusius su narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių), neapdoroto tabako, tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių ir alkoholio produktų licencijavimu, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą; 
  5.4. derina teisės aktų narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių), neapdoroto tabako, tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių ir alkoholio produktų  licencijavimo srityje projektus ir teikia išvadas dėl pateiktų derinti teisės aktų projektų;
  5.5. dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, taip pat dalyvauja, kai Lietuvos Respublikos pozicijas rengia kitos valstybės institucijos ir įstaigos;
  5.6. atstovauja Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, tarptautinėse organizacijose.
  6. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 4.2.1. papunktyje numatytą uždavinį:
  6.1. išduoda licencijas verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, licencijas verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, išskyrus alkoholinius gėrimus, jas patikslina, papildo, įspėja apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą arba galimą licencijų galiojimo panaikinimą, sustabdo licencijų galiojimą ar panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina licencijų galiojimą;
  6.2. išduoda alkoholio produktų gamybos licencijas, jas patikslina, papildo, įspėja apie galimą licencijų galiojimo panaikinimą, panaikina licencijų galiojimą;
  6.3. išduoda licencijas verstis didmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, jas patikslina, įspėja apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą arba galimą licencijų galiojimo panaikinimą, sustabdo licencijų galiojimą, panaikina licencijų galiojimo sustabdymą, panaikina licencijų galiojimą;
  6.4. išduoda licencijas verstis tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba, jas patikslina, įspėja apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą arba galimą licencijų galiojimo panaikinimą, sustabdo licencijų galiojimą, panaikina licencijų galiojimo sustabdymą, panaikina licencijų galiojimą;
  6.5. išduoda licencijas verstis didmenine prekyba neapdorotu tabaku, jas patikslina, įspėja apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą arba galimą licencijų galiojimo panaikinimą, sustabdo licencijų galiojimą, panaikina licencijų galiojimo sustabdymą, panaikina licencijų galiojimą;
  6.6. išduoda leidimus pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimus pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį, juos patikslina, papildo, panaikina;
  6.7. teikia informaciją dėl subjektų, kurie turi teisę įsigyti etilo alkoholio sveikatinimo reikmėms be akcizų, sąrašų sudarymo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai ir Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.
  7. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 4.2.2. papunktyje numatytą uždavinį:
  7.1. išduoda licencijas ir specialiąsias licencijas veiklai, susijusiai su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), bei jų dublikatus, sustabdo jų galiojimą, patikslina licencijas ir specialiąsias licencijas, panaikina licencijų ir specialiųjų licencijų galiojimo sustabdymą ar jų galiojimą;
  7.2. išduoda veiklos, susijusios su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), vietos registracijos pažymėjimus, specialiuosius veiklos vietos registracijos pažymėjimus bei jų dublikatus, juos patikslina ir sustabdo jų galiojimą, sustabdo registracijos pažymėjimų ir specialiųjų veiklos vietos registracijos pažymėjimų galiojimą ir panaikina jų galiojimą;
  7.3. išduoda narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) importo arba eksporto leidimus, sustabdo jų galiojimą, sustabdo importo arba eksporto leidimų galiojimo panaikinimą, pratęsia ir panaikina jų galiojimą;
  7.4. dalyvauja rengiant arba rengia ir pateikia Europos Komisijai informaciją apie subjektus, kuriems išduotos licencijos ir specialiosios licencijos, veiklos vietos registracijos pažymėjimai, specialieji veiklos vietos registracijos pažymėjimai veiklai, susijusiai su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais).
  8. Skyrius, įgyvendindamas 4.2.3. papunktyje numatytą uždavinį Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduoda leidimus verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, juos patikslina, įspėja apie galimą leidimų galiojimo sustabdymą ar galiojimo sustabdymą, panaikina leidimų galiojimo sustabdymą, panaikina leidimų galiojimą.
  9. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 4.2.4. papunktyje numatytą uždavinį, išduoda specialiuosius leidimus naudoti I, II ir (ar) III sąrašų narkotines, psichotropines medžiagas moksliniams tyrimams, juos patikslina, pakeičia, įspėja apie galimą leidimų galiojimo sustabdymą, sustabdo galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą ar galiojimą.
  10. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 4.2.5. papunktyje numatytą uždavinį, išduoda leidimus vykdyti pluoštinių kanapių gaminių gamybos, kurios metu susidaro pluoštinių kanapių tarpiniai produktai, kuriuose THC kiekis viršija leidžiamą 0,2 procento ribą, veiklą, juos patikslina, įspėja apie galimą leidimų galiojimo sustabdymą, sustabdo jų galiojimą ar panaikina leidimų galiojimą.
  11. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 4.3. papunktyje numatytą uždavinį:
  11.1. atlieka tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių gamintojų ir (ar) importuotojų pateiktų pranešimų apie tabako gaminius, su tabako gaminiais susijusius gaminius, skirtus parduoti Lietuvos Respublikoje, bendrame Europos Sąjungos registravimo portale EU-CEG stebėseną ir vertinimą;
  11.2. teisės aktų nustatyta tvarka skelbia informaciją Departamento internetinėje svetainėje pagal tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių gamintojų ir (ar) importuotojų pateiktus pranešimus apie skirtus parduoti Lietuvos Respublikoje tabako gaminius ir su tabako gaminiais susijusius gaminius.
  12. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 4.4. papunktyje numatytą uždavinį:
  12.1 atlieka pagal Departamento išduotus leidimus nedenatūruoto etilo alkoholio ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir panaudojimo duomenų stebėseną ir vertinimą;
  12.2. sistemina ir analizuoja duomenis apie įmonių importuojamus alkoholio produktus (išskyrus žemės ūkio kilmės etilo alkoholį) į Lietuvos Respubliką;
  12.3. renka ir analizuoja informaciją apie numatomą etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų įvežimą iš bet kurios valstybės ar teritorijos į Lietuvos Respublikoje organizuojamas parodas ir reprezentacinius renginius;
  12.4. atlieka ūkio subjektų, turinčių licencijas verstis didmenine prekyba tabako gaminiais, tabako gaminių, neapdoroto tabako realizavimo ataskaitų duomenų stebėseną ir vertinimą;
  12.5. atlieka ūkio subjektų, turinčių licencijas gaminti tabako gaminius, gamybos ir realizavimo ataskaitų duomenų stebėseną ir vertinimą;
  12.6. atlieka įmonių, turinčių alkoholio produktų gamybos licencijas, alkoholio produktų gamybos ir realizavimo ataskaitų duomenų stebėseną ir vertinimą;
  12.7. siekiant įvertinti alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių prieinamumą, atlieka duomenų apie savivaldybių išduotas tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių ir alkoholinių gėrimų mažmeninės prekybos licencijas stebėseną;
  12.8. atlieka įmonių, turinčių licencijas verstis didmenine prekyba neapdorotu tabaku, pardavimo ataskaitų duomenų stebėseną ir vertinimą.
  13. Skyrius vykdo ir kitas funkcijas:
  13.1. atlieka dokumentų, pateiktų licencijoms, leidimams ir pažymėjimams gauti, ekspertizę;
  13.2. teikia pasiūlymus dėl atitinkamų kitų Departamento skyrių parengtų ar rengiamų teisės aktų projektų, Departamento strateginių dokumentų projektų bei dėl teisės aktų tobulinimo;
  13.3. nagrinėja valstybės ir savivaldybių įstaigų ir institucijų, juridinių ir fizinių asmenų paklausimus, prašymus, pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, konsultuoja Skyriaus kompetencijos klausimais;
  13.4. tvarko Skyriaus dokumentus, veda jų apskaitą, formuoja ir saugo ilgo ir trumpo saugojimo bylas, ruošia ir perduoda archyvui Skyriuje sukauptas į apyrašus įrašytas nuolat, ilgai ar trumpai saugojamas bylas;
  13.5. organizuoja, koordinuoja ir pagal kompetenciją įgyvendina projektus, susijusius su tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašo, I, II ir (ar) III sąrašų narkotinių ir psichotropinių medžiagų, pluoštinių kanapių gaminių licencijavimo sritimi;
  13.6. atlieka kitas įstatymų, Departamento nuostatų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

  IV. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  14. Skyrius, siekdamas jam nustatytų veiklos uždavinių ir atlikdamas jam pavestas funkcijas turi šias teises:
  14.1. savarankiškai spręsti Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, organizuoti Skyriaus darbą;
  14.2. dalyvauti Departamento pasitarimuose, svarstant visus su Skyriaus veikla susijusius klausimus; 
  14.3. gauti iš kitų struktūrinių padalinių duomenis, išvadas, paaiškinimus ir kitą informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti; 
  14.4. teikti siūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
  14.5. kelti Skyriaus valstybės tarnautojų kvalifikaciją;
  14.6. naudotis kitomis įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis.
  15. Įgyvendindamas nustatytus uždavinius ir vykdydamas priskirtas funkcijas, Skyrius turi šias pareigas:
  15.1. tinkamai ir laiku įgyvendinti nustatytus uždavinius bei atlikti (vykdyti) pavestas funkcijas, kitus pavedimus;
  15.2. turi kitas teisės aktuose nustatytas pareigas, būtinas tinkamam nustatytų uždavinių įgyvendinimui ir paskirtų funkcijų vykdymui.

  V. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  16. Skyrių sudaro valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurių skaičių nustato Departamento direktorius. Konkrečias skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijas nustato jų pareigybių aprašymai.
  17. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį skiria ir atleidžia iš pareigų Departamento direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
  18. Skyriaus vedėjas:
  18.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, teikia siūlymus dėl Skyriaus tarnautojų skatinimo, įgūdžių, kvalifikacijos tobulinimo;
  18.2. atstovauja Skyriui dalyvaudamas pasitarimuose ir kituose renginiuose, kurie organizuojami Departamente ar kitose institucijose;
  18.3. atsako už Skyriui paskirtų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;
  18.4. užtikrina Skyriui priskirtų funkcijų vykdymo nepertraukiamumą;
  18.5. vykdo kitas pareigybės aprašyme numatytas ir teisės aktų nustatytas funkcijas.
  19. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus vedėjui.
  20. Skyriaus darbuotojų atskaitomybę ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

  VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  21. Skyrius pertvarkomas ir likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka.
   

 • Narkotikų ir jų prekursorių kontrolės skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rima Mačiūnienė
  Rasa Povilanskienė
  Laura Stančė
  Sandra Šumskienė
  Justina Karčiauskaitė

  NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO  
  NARKOTIKŲ IR JŲ PREKURSORIŲ KONTROLĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

  I.    BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) Narkotikų ir jų prekursorių kontrolės skyriaus (toliau – ir Skyrius) nuostatai reglamentuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas bei darbo organizavimo tvarką.
  2. Skyrius yra savarankiškas struktūrinis Departamento padalinys, tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriaus pavaduotojui, pagal šiuose nuostatuose apibrėžtą kompetenciją padedantis įgyvendinti Departamento uždavinius, funkcijas, strateginius veiklos planus. 
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Departamento direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, šiais nuostatais.

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI

  4. Skyriaus veiklos uždaviniai yra:
  4.1. dalyvauti formuojant valstybės politiką narkotikų kontrolės srityje, siekiant narkotikų daromos žalos visuomenei sumažinimo arba jos išvengimo, ir organizuoti jos įgyvendinimą;
  4.2. vykdyti atsakingą ir šiuolaikinius poreikius atitinkančią ūkio subjektų veiklos priežiūrą teisėtos veiklos susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), teisėtos veiklos, susijusios su I, II ir (ar) III sąrašo narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis, naudojamomis moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (toliau – I, II ir (ar) III sąrašo narkotinės, psichotropinės medžiagos), teisėtos veiklos, susijusios su į IV sąrašą įtrauktomis narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, kurios gali būti vartojamos sveikatos priežiūros tikslams ir (ar) naudojamos su farmacijos produktais nesusijusios pramonės tikslams, tačiau dėl žalingų padarinių, kai šiomis medžiagomis piktnaudžiaujama, pavojingos žmogaus sveikatai (toliau – į IV sąrašą įtrauktos medžiagos), srityse; vykdyti narkotinių ir psichotropinių medžiagų reklamos bei draudžiamos informacijos viešojoje erdvėje stebėseną.

  III. SKYRIAUS FUNKCIJOS

  5. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 4.1 papunktyje numatytą uždavinį - dalyvauti formuojant valstybės politiką narkotikų kontrolės srityje, siekiant narkotikų daromos žalos visuomenei sumažinimo arba jos išvengimo, ir organizuoti jos įgyvendinimą – atlieka šias funkcijas:
  5.1. teikia Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pasiūlymus dėl teisės aktų narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) priežiūros projektų rengimo; 
  5.2. rengia planavimo dokumentus, susijusius su narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) priežiūra, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
  5.3. derina teisės aktų narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių), projektus;
  5.4. rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių), taip pat teikia siūlymus, pastabas dėl kitų valstybės institucijų rengiamų Lietuvos Respublikos pozicijų;
  5.5. atstovauja Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, tarptautinėse organizacijose;
  5.6. įgyvendina narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių),  I, II ir (ar) III sąrašų narkotinių, psichotropinių medžiagų ir į IV sąrašą įtrauktų medžiagų kontrolės bei neteisėtos apyvartos mažinimo priemones;
  5.7. analizuoja narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), I, II ir (ar) III sąrašų narkotinių, psichotropinių medžiagų ir į IV sąrašą įtrauktų medžiagų bei naujų psichoaktyviųjų medžiagų kontrolės priemonių įgyvendinimą ir teisės aktų nustatyta tvarka siūlo jų tobulinimo kryptis;
  5.8. įgyvendina ar rengia pasiūlymus dėl Jungtinių Tautų ir Europos Sąjungos teisės aktuose ir rekomendacijose (gairėse) numatytų priemonių, užtikrinančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų stebėseną ir kontrolę, taikymo;
  5.9. atlieka institucijų, įgyvendinančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), I, II ir (ar) III sąrašų narkotinių, psichotropinių medžiagų ir į IV sąrašą įtrauktų medžiagų valstybinę kontrolę, veiksmų priežiūros ir koordinavimo funkcijas;
  5.10. rengia pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijas;
  5.11.  rengia į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų sąrašą;
  5.12. rengia pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų, kurios gali būti vartojamos sveikatos priežiūros tikslams ir (ar) naudojamos su farmacijos produktais nesusijusios pramonės tikslams, tačiau dėl žalingų padarinių, kai šiomis medžiagomis piktnaudžiaujama, pavojingos žmogaus sveikatai, įtraukimo į IV sąrašo įtrauktų medžiagų sąrašą;
  5.13. rengia pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl I, II ir (ar) III sąrašų narkotinių, psichotropinių medžiagų, naudojamų moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, efektyvesnio  ūkio subjektų, kurie savo veikloje naudoja šias medžiagas, veiklos priežiūros reglamentavimo; 
  5.14. vykdo naujų psichoaktyviųjų medžiagų stebėseną ir dalyvauja REITOX Ankstyvojo perspėjimo sistemos grupės veikloje, užtikrina greitą apsikeitimą informacija apie naujų psichoaktyviųjų medžiagų atsiradimą su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijomis;
  5.15. organizuoja naujų psichoaktyviųjų medžiagų rizikos vertinimą ir teikia pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų ribojimo rinkoje;
  5.16. teikia duomenis, susijusius su naujomis psichoaktyviosiomis medžiagomis, Jungtinių Tautų Tarptautiniam narkotikų kontrolės komitetui, Pasaulinei sveikatos organizacijai, Europos Komisijai, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centrui, suinteresuotoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms.
  5.17. organizuoja laikinųjų apribojimo priemonių taikymą naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms; 
  5.18. teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų taikymo; 
  5.19. rengia ir teikia Europos Komisijai ataskaitas apie medžiagas, naudojamas neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai;
  5.20. įgyvendina projektus, susijusius su narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių), priežiūros sritimi;
  6. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 4.2 papunktyje numatytą uždavinį - vykdyti atsakingą ir šiuolaikinius poreikius atitinkančią ūkio subjektų veiklos priežiūrą narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių),  I, II ir (ar) III sąrašų narkotinių, psichotropinių medžiagų ir į IV sąrašą įtrauktų medžiagų  apyvartos srityse- atlieka šias funkcijas:
  6.1. atlieka ūkio subjektų teisėtos veiklos, susijusios su  narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) apyvarta priežiūrą; 
  6.2. atlieka ūkio subjektų teisėtos veiklos, susijusios su į IV sąrašą įtrauktos medžiagos priežiūrą; 
  6.3. atlieka ūkio subjektų teisėtos veiklos, susijusios su I, II ir (ar) III sąrašo narkotinės, psichotropinės medžiagos), priežiūrą;
  6.4. atlieka iš valstybės institucijų ir ūkio subjektų gautos informacijos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, kontrolę ir stebėseną;
  6.5. informuoja Muitinės departamentą apie gabenamus narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų krovinius, kurie gali būti panaudoti neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai;
  6.6. tiria ūkio subjektų teisėtos veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), į IV sąrašą įtrauktomis medžiagomis,  su I, II ir (ar) III sąrašų narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis, galimus pažeidimus;
  6.7. vykdo ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir su į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, kurios gali būti panaudotos neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai, stebėseną ir informacijos analizę;
  6.8. teikia informaciją apie ūkio subjektų veiklą, susijusią narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir su į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis, kurios gali būti panaudotos neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai Jungtinių Tautų Tarptautiniam narkotikų kontrolės komitetui, Europos Komisijai, suinteresuotoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms; 
  6.9. vykdo veiklos, susijusios su į IV sąrašą įtrauktomis medžiagomis bei veiklos, susijusios su I, II ir (ar) III sąrašų narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis, stebėseną ir informacijos analizę, ir teikia su šia veikla susijusius duomenis (informaciją) Jungtinių Tautų Tarptautiniam narkotikų kontrolės komitetui, Pasaulinei sveikatos organizacijai, Europos Komisijai, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centrui, suinteresuotoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;    
  6.10. matuoja bei vertina ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis bei į IV sąrašą įtrauktomis medžiagomis, priežiūros rezultatus;
  6.11. atstovauja teismuose Departamento interesams teisės aktų, reglamentuojančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų, į IV sąrašą įtrauktų medžiagų ir I, II ir (ar) III sąrašų narkotinių, psichotropinių medžiagų teisėtą apyvartą, pažeidimų atvejais; 
  6.12. vykdo Departamento Prekursorių teisėtos apyvartos kontrolės informacinės sistemos (PTAKIS) paskirto atsakingo asmens funkcijas.
  6.13. vykdo narkotinių ir psichotropinių medžiagų reklamos bei draudžiamos informacijos viešojoje erdvėje stebėseną, tiria galimų pažeidimų dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų reklamos ir uždraustos informacijos skleidimo viešojoje erdvėje atvejus, rengia procesinius dokumentus ir atstovauja Departamento interesams teismuose;
  7. Skyrius vykdo ir kitas funkcijas:
  7.1. teikia pasiūlymus dėl kitų Departamento skyrių parengtų ar rengiamų teisės aktų projektų bei dėl teisės aktų tobulinimo;
  7.2.    teikia informaciją kitoms valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka, 
  7.3. nagrinėja valstybės ir savivaldybių įstaigų ir institucijų, juridinių ir fizinių asmenų paklausimus, prašymus, skundus bei pasiūlymus, konsultuoja Skyriaus kompetencijos klausimais;
  7.4. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriaus dokumentus, veda jų apskaitą, formuoja ir saugo laikino saugojimo bylas, ruošia ir perduoda archyvui Skyriuje sukauptas į apyrašus įrašytas ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas, kontroliuoja pavedimų Skyriui vykdymą.
  7.5. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose, Departamento nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

  IV. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  8.    Skyrius, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų ir atlikdamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:
  8.1. atlikti patikrinimą, pateikus nustatytos formos pažymėjimą ir pavedimą, visose įmonėse, kurių veikla susijusi su teisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų, I, II ir (ar) III sąrašų narkotinių, psichotropinių medžiagų ir į IV sąrašą įtrauktų medžiagų apyvarta;
  8.2. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, ūkio subjektų ir kitų juridinių asmenų informaciją ir dokumentus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  8.3.    įpareigoti ūkio subjektus nutraukti veiklą, pažeidžiančią įstatymus ir kitus teisės aktus (priežiūros) klausimais;
  8.4. savarankiškai spręsti Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, organizuoti Skyriaus darbą; 
  8.5. dalyvauti Departamento pasitarimuose, svarstant visus su Skyriaus veikla susijusius klausimus; 
  8.6. gauti iš kitų struktūrinių padalinių duomenis, išvadas, paaiškinimus ir kitą informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti; 
  8.7. teikti siūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
  8.8. kelti Skyriaus valstybės tarnautojų kvalifikaciją;
  9. įgyvendindamas nustatytus uždavinius ir vykdydamas priskirtas funkcijas, Skyrius turi šias pareigas:
  9.1. tinkamai ir laiku įgyvendinti nustatytus uždavinius bei atlikti (vykdyti) pavestas funkcijas, kitus pavedimus;
  9.2. turi kitas teisės aktuose nustatytas pareigas, būtinas tinkamam nustatytų uždavinių įgyvendinimui ir paskirtų funkcijų vykdymui.

  V. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  10. Skyrių sudaro valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurių skaičių nustato Departamento direktorius. Konkrečias skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijas nustato jų pareigybių aprašymai.
  11. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
  12. Skyriaus vedėjas:
  12.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, teikia siūlymus dėl Skyriaus tarnautojų skatinimo, įgūdžių, kvalifikacijos tobulinimo;
  12.2. atstovauja Skyriui dalyvaudamas pasitarimuose ir kituose renginiuose, kurie organizuojami Departamente ar kitose institucijose;
  12.3. atsako už Skyriui paskirtų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;
  12.4. užtikrina Skyriui priskirtų funkcijų vykdymo nepertraukiamumą;
  12.5. vykdo kitas pareigybės aprašyme numatytas ir teisės aktų nustatytas funkcijas.
  13. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus vedėjui.
  14. Skyriaus darbuotojų atskaitomybę ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.
  15. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka Skyriaus patarėjas, o jam nesant – kitas Departamento direktoriaus paskirtas Skyriaus valstybės tarnautojas.

  VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  16. Skyrius pertvarkomas ir likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka. 

 • Prevencijos koordinavimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Aušra Želvienė
  Roberta Arbačiauskaitė
  Aneta Abromavičiutė

  NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO  
  PREVENCIJOS KOORDINAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) Prevencijos koordinavimo skyriaus nuostatai reglamentuoja Departamento Prevencijos koordinavimo skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas bei darbo organizavimo tvarką.
  2. Skyrius yra savarankiškas Departamento struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui, pagal šiuose nuostatuose apibrėžtą kompetenciją padedantis įgyvendinti Departamento uždavinius, funkcijas, strateginius veiklos planus bei padedantis valstybės valdžią įgyvendinantiems asmenims atlikti jiems nustatytas funkcijas.
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Departamento direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, šiais nuostatais.

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI

  4. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:
  4.1. dalyvauti formuojant politiką narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos srityje.
  4.2. organizuoti ir koordinuoti valstybės politikos narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos srityje įgyvendinimą ir ją įgyvendinti, bendradarbiaujant su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir asociacijomis;

  III. SKYRIAUS FUNKCIJOS

  5. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 4.1. papunktyje numatytą uždavinį atlieka šias funkcijas:
  5.1.  teikia Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pasiūlymus dėl teisės aktų narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių ir alkoholio produktų vartojimo prevencijos srityje projektų rengimo; 
  5.2. derina teisės aktų narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių ir alkoholio produktų vartojimo prevencijos srityje projektus.
  6. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 4.2. papunktyje numatytą uždavinį atlieka šias funkcijas:
  6.1. rengia planavimo dokumentus, susijusius su narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių ir alkoholio produktų vartojimo prevencija, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
  6.2. analizuoja narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių ir alkoholio produktų vartojimo prevencijos būklę šalyje, teikia Vyriausybei ir Sveikatos apsaugos ministerijai išvadas ir pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;
  6.3. teikia metodinę pagalbą savivaldybių institucijoms ir įstaigoms tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių, narkotikų ir alkoholio vartojimo prevencijos vykdymo savivaldybėse klausimais;
  6.4. įgyvendina projektus, susijusius su narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių ir alkoholio produktų vartojimo prevencijos sritimi;
  6.5. įgyvendina tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo mažinimo priemones; 
  6.6. rengia metodines rekomendacijas, susijusias su tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta ir (ar) vartojimo mažinimu;
  6.7. derina psichologinės ir socialinės reabilitacijos įstaigų pateiktas psichologinės socialinės reabilitacijos programas;
  7. 7. Skyrius vykdo ir kitas funkcijas:
  7.1. teikia pasiūlymus dėl kitų Departamento skyrių parengtų ar rengiamų teisės aktų projektų bei dėl teisės aktų tobulinimo;
  7.2.    teikia informaciją kitoms valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka, 
  7.3. nagrinėja valstybės ir savivaldybių įstaigų ir institucijų, juridinių ir fizinių asmenų paklausimus, prašymus, skundus bei pasiūlymus, konsultuoja Skyriaus kompetencijos klausimais;
  7.4. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriaus dokumentus, veda jų apskaitą, formuoja ir saugo laikino saugojimo bylas, ruošia ir perduoda archyvui Skyriuje sukauptas į apyrašus įrašytas ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas, kontroliuoja pavedimų Skyriui vykdymą.
  7.5. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose, Departamento nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas..

  IV. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:
  8.1. savarankiškai spręsti Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, organizuoti Skyriaus darbą; 
  8.2. dalyvauti Departamento pasitarimuose, svarstant visus su Skyriaus veikla susijusius klausimus; 
  8.3. gauti iš kitų struktūrinių padalinių duomenis, išvadas, paaiškinimus ir kitą informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti; 
  8.4. teikti siūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
  8.5. naudotis kitomis įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis.
  9. Įgyvendindamas nustatytus uždavinius ir vykdydamas priskirtas funkcijas, Skyrius turi šias pareigas:
  9.1. tinkamai ir laiku įgyvendinti nustatytus uždavinius bei atlikti (vykdyti) pavestas funkcijas, pavedimus;
  9.2. turi kitas teisės aktuose nustatytas pareigas, būtinas tinkamam nustatytų uždavinių įgyvendinimui ir paskirtų funkcijų vykdymui.

  IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  10. Skyrių sudaro valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurių skaičių nustato Departamento direktorius. Konkrečias skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijas nustato jų pareigybių aprašymai.
  11. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį skiria ir atleidžia iš pareigų Departamento direktorius įstatymų nustatyta tvarka.
  12. Skyriaus vedėjas:
  12.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, teikia siūlymus dėl Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų (kartu toliau vadinami darbuotojais) skatinimo, įgūdžių, kvalifikacijos tobulinimo;
  12.2. atstovauja Skyriui dalyvaudamas pasitarimuose ir kituose renginiuose, kurie organizuojami Departamente ar kitose institucijose;
  12.3. atsako už Skyriui paskirtų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;
  12.4. užtikrina Skyriui priskirtų funkcijų vykdymo nepertraukiamumą;
  12.5. vykdo kitas pareigybės aprašyme, šiuose nuostatuose ir teisės aktų nustatytas funkcijas.
  13. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus vedėjui.
  14. Skyriaus darbuotojų atskaitomybę ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.


  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  15. Skyrius pertvarkomas ir likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-08-29