BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


 • Administracija
  Tel. , El. p. , Adresas: Šv. Stepono g. 27A, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
 • Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Erika Baubaitė
  Jūratė Kučinskienė
  Dalia Skučaitė
  Mantas Matulionis
  Olesia Rudminienė
  Martynas Vitėnas
  Laimis Jaruševičius
  Vytautas Velička

  NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

  BENDRŲJŲ REIKALŲ IR VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, (toliau – tarnautojai ir darbuotojai) teises ir pareigas, Skyriaus darbo organizavimo tvarką, tarnautojų ir darbuotojų atsakomybę ir šių nuostatų keitimo tvarką.

  2. Skyrius yra Departamento struktūrinis padalinys, pavaldus tiesiogiai Departamento direktoriui (toliau – Direktorius).

  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, kitais teisės aktais, Departamento nuostatais ir Departamento direktoriaus įsakymais, Departamento darbo reglamentu ir Departamento vidaus tvarkos taisyklėmis, šiais nuostatais.

  4. Skyriaus tarnautojus ir darbuotojus į pareigas priima ir iš pareigų atleidžia Departamento direktorius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  5. Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Departamento direktorius.

   

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI

   

  6. Skyriaus veiklos uždaviniai yra:

  6.1. užtikrinti, kad parengti ar pateikti vertinti teisės aktų projektai bei Departamento pasirašomos sutartys atitiktų nacionalinės, tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus ir pagal kompetenciją teikti išvadas ir pasiūlymus dėl teisės taikymo teisės normų turiniui atskleisti bei užtikrinti;

  6.2. užtikrinti, kad valstybės biudžeto asignavimai ir kitos Departamento disponuojamos lėšos būtų planuojamos ir naudojamos racionaliai, taupiai, pagal patvirtintas išlaidų sąmatas ir teisės aktų nustatyta tvarka;

  6.3. organizuoti ir tvarkyti Departamento buhalterinę apskaitą bei finansinę atskaitomybę teisės aktų nustatyta tvarka;

  6.4. užtikrinti Departamento prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų organizavimą ir atlikimą teisės aktų nustatyta tvarka;

  6.5. užtikrinti Departamento patikėjimo teise valdomo valstybės turto administravimą;

  6.6. vykdyti Departamento personalo administravimą ir organizuoti tarnautojų ir darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą Departamente;

  6.7. organizuoti Departamento ūkinės veiklos administravimą ir užtikrinti tinkamas darbo sąlygas Departamento tarnautojams ir darbuotojams, būtinas jų funkcijoms vykdyti;

  6.8. pagal kompetenciją įgyvendinti kitus Departamento nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytus Departamento veiklos tikslus bei uždavinius bendrojoje veiklos srityje.

   

  III. SKYRIAUS FUNKCIJOS

   

  7. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 6.1 punkte numatytą uždavinį:

  7.1. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia, dalyvauja rengiant ir vertina parengtus teisės aktų, programų, kitų dokumentų projektus, užtikrina, kad jie neprieštarautų galiojančių Lietuvos Respublikos, tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimams, organizuoja jų derinimą su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, išvadų dėl jų rengimą bei teikimą; (pakeistas 2016-09-12 d. įsakymu Nr. T1-287)

  7.2. pagal kompetenciją atlieka numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimą;

  7.3. užtikrina Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos Teisės aktų projektų posistemės bei Teisės aktų registro administratoriaus Departamente funkcijų vykdymą;

  7.4. rengia arba vertina parengtų Departamento viešųjų pirkimų sutarčių projektus, vertina kitų sutarčių projektus; (pakeistas 2016-09-12 d. įsakymu Nr. T1-287)

  7.5. užtikrina Departamento pasirašytų sutarčių vykdymo kontrolę;

  7.6. pagal kompetenciją užtikrina, kad skundų nagrinėjimas Departamente būtų paremtas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir kitų teisės aktuose įtvirtintų nuostatų reikalavimais, teisės aiškinimo principais, objektyviais duomenimis ir faktinėmis aplinkybėmis, padedančiomis nustatyti, ar vykdant viešąjį administravimą nebuvo pažeistos asmens teisės ir jo teisėti interesai, o atsakymai pareiškėjams būtų pagrįsti teise ir tinkamai argumentuoti;

  7.7. pagal kompetenciją teikia informaciją kitoms valstybės bei savivaldybių institucijoms, nagrinėja valstybės ir savivaldybių įstaigų ir institucijų, juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, konsultuoja Skyriaus kompetencijos klausimais teisės aktų nustatyta tvarka; (pakeistas 2016-09-12 d. įsakymu Nr. T1-287)

  7.8. pagal kompetenciją rengia medžiagą teismams bei kitą su ikiteisminiu ir/ar teisminiu bylų nagrinėjimu susijusią medžiagą, atstovauja Departamentui visų instancijų teismuose ir kitose institucijose;

  7.9. pagal kompetenciją konsultuoja kitus Departamento struktūrinius padalinius materialinės ir procesinės teisės normų taikymo klausimais.

  8. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 6.2 punkte numatytą uždavinį:

  8.1. planuodamas Departamentui skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, dalyvauja rengiant Departamento strateginius veiklos ir Departamento veiklos planus;

  8.2. rengia valstybės biudžeto asignavimų sąmatas ir teikia jas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;

  8.3. rengia Departamento valstybės kapitalo investicijų planus;

  8.4. užtikrina, kad laiku būtų įvykdyti Departamento finansiniai įsipareigojimai.

  9. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 6.3 punkte numatytą uždavinį:

  9.1. užtikrina, kad būtų tinkamai įgyvendinta Departamento apskaitos politika;

  9.2 padeda Departamento direktoriui užtikrinti finansų kontrolės vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

  9.3. vykdo Departamentui skirtų valstybės biudžeto lėšų ir lėšų, gautų iš kitų finansavimo šaltinių panaudojimo apskaitą;

  9.4. rengia valstybės biudžeto lėšų, skirtų kitoms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems ūkio subjektams valstybinių alkoholio, tabako, narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programų priemonių įgyvendinimui, panaudojimo ataskaitas;

  9.5. teikia duomenis Departamento Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimo sistemoje;

  9.6. atlieka Departamento materialinių vertybių apskaitą ir atskaitomybę;

  9.7. sudaro ir teikia finansinių ataskaitų rinkinius Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;

  9.8. atlieka Departamento duomenų Viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacinėje sistemoje tvarkytojo funkcijas;

  9.9. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teikia duomenis Lietuvos Respublikos Seimo audito komiteto, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Statistikos departamento, Valstybės įmonės turto fondo informacinėse sistemose;

  9.10. atlieka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos Draudėjų portalo Draudėjo srities administratoriaus funkcijas;

  9.11. pagal kompetenciją konsultuoja kitus Departamento struktūrinius padalinius buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės klausimais.

  10. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 6.4 punkte numatytą uždavinį:

  10.1. pagal kompetenciją organizuoja Departamento viešųjų prikimų planavimą, analizuoja Departamento poreikius viešiesiems pirkimams, vykdo viešųjų pirkimų teisėtumo kontrolę bei jų pažeidimų prevenciją;

  10.2. organizuoja ir vykdo numatytų prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus teisės aktų nustatyta tvarka;

  10.3. teisės aktų nustatyta tvarka atsiskaito apie Departamente vykdytus viešuosius pirkimus.

  11. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 6.5 punkte numatytą uždavinį:

  11.1. organizuoja Departamento naudojamo valstybės turto metines inventorizacijas;

  11.2. užtikrina valstybės turto apskaitą bei ataskaitų apie turimą ir panaudojamą turtą teikimą.

  12. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 6.6 punkte numatytą uždavinį:

  12.1. teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo, tarnybos / darbo organizavimo tobulinimo;

  12.2. padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą Departamente, organizuoja personalo perkėlimą tarnybinio kaitumo būdu;

  12.3. pagal kompetenciją teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų įstaigoje gerinimo, Departamento direktoriui pavedus teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja tarnybinių nusižengimų ar drausmės pažeidimų tyrimus; (pakeistas 2016-09-12 d. įsakymu Nr. T1-287)

  12.4. rengia Departamento pareigybių sąrašus;

  12.5. organizuoja personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų, organizuoja konkursus į valstybės karjeros tarnautojus laisvoms pareigybėms Departamente užimti;

  12.6. padeda Departamento direktoriui formuoti Departamento personalo mokymo prioritetus, sudaro Departamento personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą;

  12.7. tvarko Valstybės tarnybos registrą ir personalinę Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų įskaitą;

  12.8. organizuoja Departamento valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;

  12.9. organizuoja atostogų suteikimą personalui, taip pat koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą;

  12.10. padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas;

  12.11. pagal kompetenciją padeda Departamento direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;

  12.12. vykdo privačių interesų deklaravimo administravimą;

  12.13. užtikrina Departamento tarnautojų ir darbuotojų darbų, civilinės ir priešgaisrinės saugos bei sveikatos darbe reikalavimų laikymąsi.

  13. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 6.7 punkte numatytą uždavinį:

  13.1. organizuoja Departamento administracinio(-ių) pastato(-ų) ir patalpų bei tarnybinių automobilių priežiūrą, tinkamą jų eksploataciją, naudojimo administravimą, taip pat aplinkos tvarkymą;

  13.2. užtikrina Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų aprūpinimą jų darbui reikalinga biuro įranga ir raštinės priemonėmis, organizuoja kitų prekių, paslaugų ir darbų tiekimą;

  13.3. organizuoja Departamente vykstančių renginių techninį aptarnavimą.

  14. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 6.8 punkte numatytą uždavinį:

  14.1. organizuoja dokumentų valdymą Departamente pagal teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, reikalavimus;

  14.2. organizuoja ir užtikrina asmenų aptarnavimą Departamente „vieno langelio“ principu;

  14.3. užtikrina bendrąją Departamentui skirtų pavedimų ir užduočių vykdymo kontrolę;

  14.4. organizuoja Departamento archyvinių dokumentų kaupimą, saugojimą, tvarkymą ir panaudojimą;

  14.5. pagal kompetenciją atstovauja Departamentui kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, tarptautinėse organizacijose ir Europos Sąjungos institucijose, ar jų sudaromose darbo grupėse / komitetuose;

  14.6. pagal kompetenciją inicijuoja ir užtikrina Departamento dalyvavimą projektuose, koordinuoja jų įgyvendinimą;

  14.7. pagal kompetenciją dalyvauja Departamento, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose darbo, derybų ir kitose grupėse ar komisijose, taip pat pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, susitikimuose ar kituose renginiuose.

  (pakeistas 2016-09-12 d. įsakymu Nr. T1-287)

   

   

  IV. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

   

  15. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai, atlikdami savo funkcijas, turi teisę:

  15.1. pagal kompetenciją susipažinti ir gauti visų Departamento direktoriaus įsakymų bei kitų Departamento dokumentų kopijas arba nuorašus (su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti gali tik Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai, teisės aktų nustatyta tvarka įgiję tokią teisę);

  15.2. pagal kompetenciją susipažinti ir gauti Departamentui siųstų dokumentų kopijas arba nuorašus;

  15.3. susipažinti ir gauti Skyriaus funkcijoms vykdyti reikalingą medžiagą ir informaciją iš Departamento struktūrinių padalinių;

  15.4. dėl reikalingos medžiagos ar informacijos gavimo kreiptis į valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, organizacijas, mokslo ir tyrimo institutus, kitas institucijas;

  15.5. suderinus su Departamento direktoriumi ir susitarus su kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovais, pasitelkti jų specialistus Skyriaus nuostatuose numatytiems klausimams spręsti;

  15.6. Departamento direktoriui pavedus pagal kompetenciją atstovauti Departamentui;

  15.7. turėti savo darbo vietą ir darbui reikalingas priemones;

  15.8. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;

  15.9. naudotis Departamentui priklausančiomis transporto, elektroninio ryšio priemonėmis, įrenginiais, programine ir kita biuro įranga, raštinės ir kitomis priemonėmis, vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais.

  16. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai privalo:

  16.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, Departamento nuostatais ir darbo reglamentu, skyriaus nuostatais, savo pareigybių aprašymais bei kitais norminiais aktais;

  16.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;

  16.3. laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos ir profesinės etikos principų.

   

  V. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  17. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjui tam tikrų Skyriaus funkcijų atlikimą pagal kompetenciją padeda užtikrinti Skyriaus vedėjo pavaduotojas.

  18. Skyriaus vedėjas:

  18.1. planuoja Skyriaus veiklą ir sprendžia Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  18.2. organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus tarnautojams ir darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina tarnautojų ir darbuotojų darbo drausmę

  18.3, pagal kompetenciją atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą, išskyrus teisės aktuose nustatytas vyriausiajam įstaigos finansininkui priskirtas funkcijas, už kurių vykdymą atsako Skyriaus vedėjo pavaduotojas (vyriausiasis finansininkas);

  18.4. teikia siūlymus dėl Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, kvalifikacijos kėlimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;

  18.5. vykdo kitus su Skyriaus ir jo funkcijomis susijusius Departamento direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

  19. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka Skyriaus vedėjo pavaduotojas arba kitas Departamento direktoriaus pavedimu paskirtas valstybės tarnautojas.

   

  VI. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   

  20. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  21. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai.

  22. Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ar papildomi keičiantis teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai Departamente.

 • Stebėsenos ir analizės skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Evelina Pridotkienė
  Brigita Rašimaitė
  Rūta Gedminienė
  Regina Levickienė
  Aušra Lazauskienė

  PATVIRTINTA

  Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus

  2013 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. T1-231

  (Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2017 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. T1-143 redakcija)

   

   

  NARKOTIKŲ TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

  STEBĖSENOS IR ANALIZĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1.  Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Stebėsenos ir analizės skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) Stebėsenos ir analizės skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau – tarnautojai ir darbuotojai) teises ir pareigas, Skyriaus darbo organizavimo tvarką, tarnautojų ir darbuotojų atsakomybę ir šių nuostatų keitimo tvarką.

  2. Skyrius yra Departamento struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.

  3.  Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, kitais teisės aktais, Departamento nuostatais ir Departamento direktoriaus įsakymais, Departamento darbo reglamentu ir Departamento vidaus tvarkos taisyklėmis, šiais nuostatais.

  4.  Skyriaus tarnautojus ir darbuotojus į pareigas priima ir iš pareigų atleidžia Departamento direktorius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  5.  Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Departamento direktorius.

  6.  Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui (toliau – Vedėjas).

   

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI

  7.    Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:

  7.1.   koordinuoti valstybės politikos narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos srityse įgyvendinimą, vykdyti įgyvendinimo stebėseną ir analizę;

  (pakeistas 2013-12-13 d. įsakymu Nr. T1-362)

  7.2.   organizuoti ir vykdyti narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimo bei jo padarinių, apyvartos stebėseną, informacijos apie Lietuvos Respublikoje įgyvendinamas narkotikų, tabako ir alkoholio paklausos ir pasiūlos mažinimo priemones surinkimą, užtikrinti Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo (Reitox) nacionalinio centro funkcijų vykdymą;

  7.3. pagal kompetenciją dalyvauti formuojant valstybės politiką narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos srityse;

  7.4. (Neteko galios nuo 2017-03-30)

  (panaikintas 2017-03-30 d. įsakymu Nr. T1-143)

  7.5.   organizuoti ir vykdyti Departamento veiklos viešinimą, užtikrinti bendradarbiavimą su visuomene;

  7.6. užtikrinti atstovavimą Departamentui, derinti Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo grupėse, komitetuose, tarptautinėse organizacijose valstybės politikos narkotikų kontrolės srityje klausimais. (pakeistas 2016-09-12 d. įsakymu Nr. T1-287)

   

  III. SKYRIAUS FUNKCIJOS

  8.    Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 7.1 punkte numatytą uždavinį:

  8.1. koordinuoja ir kontroliuoja valstybinių narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos programų įgyvendinimą;

  (pakeistas 2013-12-13 d. įsakymu Nr. T1-362)

  8.2.   organizuoja ir rengia arba dalyvauja rengiant koncepcijų, strategijų, tarpinstitucinių veiklos planų, Departamento strateginių dokumentų projektus, jų vykdymo ataskaitų rengimą, stebėseną ir įkėlimą į centralizuotą stebėsenos informacinę sistemą (SIS);

  8.3.   pagal kompetenciją analizuoja narkotinių ir psichotropinių medžiagų paklausos ir pasiūlos mažinimo, šių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės priemonių įgyvendinimo efektyvumą ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka siūlo jų tobulinimo kryptis;

  8.4.   koordinuoja ataskaitų, kaip Lietuvos Respublika vykdo tarptautinius įsipareigojimus narkotinių ir psichotropinių medžiagų paklausos ir pasiūlos mažinimo, šių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės srityse, rengimą, rengia ir teikia šias ataskaitas Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms;

  8.5.   bendradarbiauja su visuomeninėmis organizacijomis, mokslo ir studijų, kitomis institucijomis narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimo bei jo padarinių, apyvartos stebėsenos srityje;

  8.6. pagal kompetenciją inicijuoja, koordinuoja ir dalyvauja įgyvendinant projektus, susijusius su narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimo bei jo padarinių, apyvartos stebėsenos vykdymu: organizuoja konferencijas ir seminarus, rengia informacinę, analitinę ir metodinę medžiagą, organizuoja kvalifikacijos tobulinimo kursus.

  (pakeistas 2013-12-13 d. įsakymu Nr. T1-362)

  9.    Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 7.2 punkte numatytą uždavinį:

  9.1. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka informacijos apie narkotines ir psichotropines medžiagas, tabaką ir alkoholį rinkimą (išskyrus informacijos rinkimą iš ūkio subjektų apie alkoholio produktų, tabako gaminių gamybą ir realizavimą), šių medžiagų vartojimo paplitimo ir jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų neteisėtos apyvartos stebėseną (išskyrus psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugų, skirtų asmenims, sergantiems priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, teikimo stebėseną);

  (pakeistas 2013-12-13 d. įsakymu Nr. T1-362)

  9.2.   pagal kompetenciją dalyvauja vykdant naujų psichoaktyvių medžiagų vartojimo paplitimo ir šių medžiagų vartojimo padarinių stebėseną;

  9.3.   analizuoja narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos būklę šalyje, formuluoja išvadas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl teisės aktų tobulinimo;

  9.4.   rengia metines ir kitas ataskaitas apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimo, jo padarinių situaciją šalyje, narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos situaciją šalyje, ir teikia jas suinteresuotoms ES ir valstybės bei savivaldybių institucijoms;

  9.5.   Departamento direktoriaus pavedimu koordinuoja ir organizuoja dalyvavimą Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro valdymo tarybos veikloje;

  9.6.   pagal kompetenciją organizuoja mokslinius ir kitus tyrimus narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos srityse.

  10.  Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 7.3 punkte numatytą uždavinį:

  10.1. pagal kompetenciją ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka formuluoja pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl teisės aktų narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos srityse projektų rengimo;

  10.2. pagal kompetenciją formuluoja išvadas dėl pateiktų derinti teisės aktų narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos srityse projektų;

  10.3. organizuoja ir rengia arba dalyvauja rengiant valstybines alkoholio, tabako, narkotikų kontrolės ir vartojimo prevencijos programų projektus;

  10.4. pagal kompetenciją rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas ES institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, taip pat dalyvauja, kai Lietuvos Respublikos pozicijas rengia kitos valstybės institucijos ir įstaigos.

  11.   (Neteko galios nuo 2017-03-30)

  (panaikintas 2017-03-30 d. įsakymu Nr. T1-143)

  12.   Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 7.5 punkte numatytą uždavinį:

  12.1.   užtikrina aktyvų bei nuolatinį informacijos apie Departamento veiklą teikimą visuomenės informavimo priemonėms, informacinių pranešimų, garso ir vaizdo medžiagos, kitos informacijos apie Departamento veiklą rengimą, leidimą ir platinimą;

  12.2.   užtikrina informacijos apie Departamento veiklą, narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos situaciją šalyje talpinimą ir atnaujinimą Departamento interneto svetainėje, organizuoja Departamento interneto svetainės turinio priežiūrą;

  121. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 7.6 punkte numatytą uždavinį: (papildyta 2016-09-12 d. įsakymu Nr. T1-287)

  121.1.                     pagal kompetenciją užtikrina dalyvavimą tarptautinių organizacijų ir Europos Sąjungos institucijų darbo grupių / komitetų veikloje bei atstovavimą Departamentui bei Lietuvos Respublikos pozicijos narystės Europos Sąjungos klausimais pristatymą Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;

  121.2. užtikrina Europos Sąjungos reikalų koordinavimo informacinės sistemos duomenų tvarkytojo funkcijų vykdymą;

  121.3. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos pozicijų projektus ir organizuoja, dalyvauja rengiant bei vertinant parengtų Lietuvos Respublikos pozicijų projektus;

  121.4.  organizuoja Departamento vadovybės susitikimus su užsienio valstybių institucijų ir įstaigų, Europos Sąjungos institucijų bei tarptautinių organizacijų atstovais;

  121.5.                     pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja Departamento dalyvavimą projektuose, koordinuoja jų įgyvendinimą bei dalyvauja įgyvendinant;

  121.6.                     užtikrina nacionalinio narkotikų kontrolės koordinatoriaus funkcijų vykdymą.

  13.   Skyrius, įgyvendindamas šiuose nuostatuose numatytus uždavinius:

  13.1. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl kitų Departamento skyrių parengtų ar rengiamų teisės aktų projektų bei dėl teisės aktų tobulinimo;

  13.2. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka Departamento direktoriaus pavedimu užtikrina tarptautinių sutarčių vykdymą Departamento koordinuojamose srityse;

  13.3. Departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja Departamento ar kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose darbo, derybų ir kitose grupėse ar komisijose, taip pat pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, susitikimuose narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir narkomanijos prevencijos klausimais.

  13.4. pagal kompetenciją teikia informaciją kitoms valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka, nagrinėja valstybės ir savivaldybių įstaigų ir institucijų, juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, konsultuoja Skyriaus kompetencijos klausimais;

  13.5. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriaus dokumentus, veda jų apskaitą, formuoja ir saugo laikino saugojimo bylas, ruošia ir perduoda archyvui Skyriuje sukauptas į apyrašus įrašytas ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas, kontroliuoja pavedimų Skyriui vykdymą.

   

  IV. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  14.   Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai, atlikdami savo funkcijas, turi teisę:

  14.1.   pagal kompetenciją susipažinti ir gauti visų Departamento direktoriaus įsakymų bei kitų Departamento dokumentų kopijas arba nuorašus (su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti gali tik Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai, teisės aktų nustatyta tvarka įgiję tokią teisę);

  14.2.   pagal kompetenciją susipažinti ir gauti Departamentui siųstų dokumentų kopijas arba nuorašus;

  14.3.   susipažinti ir gauti Skyriaus funkcijoms vykdyti reikalingą medžiagą ir informaciją iš Departamento struktūrinių padalinių;

  14.4.   dėl reikalingos medžiagos ar informacijos gavimo kreiptis į valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, organizacijas, mokslo ir tyrimo institutus, kitas institucijas;

  14.5.   suderinus su Departamento direktoriumi ir susitarus su kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovais, pasitelkti jų specialistus Skyriaus nuostatuose numatytiems klausimams spręsti;

  14.6.   Departamento direktoriui pavedus pagal kompetenciją atstovauti Departamentui;

  14.7.   turėti savo darbo vietą ir darbui reikalingas priemones;

  14.8.   nuolat tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;

  14.9.   naudotis Departamentui priklausančiomis transporto, elektroninio ryšio priemonėmis, įrenginiais, programine biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis, organizacine technika, vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais.

  15. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai privalo:

  15.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, Departamento nuostatais ir darbo reglamentu, skyriaus nuostatais, savo pareigybių aprašymais bei kitais norminiais aktais;

  15.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;

  15.3. laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos ir profesinės etikos principų;

  15.4. nuolat tobulinti kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje;

  (papildyta 2017-03-30 d. įsakymu Nr. T1-143)

  15.5. užtikrinti, kad viešai ir oficialiai tarnybos (darbo) klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Departamento pozicijai.

  (papildyta 2017-03-30 d. įsakymu Nr. T1-143)

   

  V. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  16. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  17. Skyriaus vedėjas:

  17.1. planuoja Skyriaus veiklą ir sprendžia Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  17.2. organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus tarnautojams ir darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina tarnautojų ir darbuotojų darbo drausmę bei asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  17.3. teikia siūlymus dėl Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, kvalifikacijos kėlimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;

  17.4. vykdo kitus su Skyriaus ir jo funkcijomis susijusius Departamento direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

  18. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka Skyriaus vedėjo pavaduotojas arba kitas Departamento direktoriaus pavedimu paskirtas valstybės tarnautojas.

  (pakeistas 2013-12-13 d. įsakymu Nr. T1-362)

   

  VI. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  19. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  20. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai.

  21. Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ar papildomi keičiantis teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai Departamente.

  ____________________

 • Tabako ir alkoholio kontrolės skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gintaras Karanda
  Jurgis Kazlauskas
  Darius Sadaunykas
  Kęstutis Stankevičius
  Denis Vodilnikov
  Gražina Tamulionienė
  Rapolas Bernatonis

  PATVIRTINTA

  Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2013 m. liepos 31 d.

  įsakymu Nr. T1-231

   

  NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

  TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) Tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau – tarnautojai ir darbuotojai) teises ir pareigas, Skyriaus darbo organizavimo tvarką, tarnautojų ir darbuotojų atsakomybę ir šių nuostatų keitimo tvarką.

  2. Skyrius yra Departamento struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriaus pavaduotojui.

  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, kitais teisės aktais, Departamento nuostatais ir Departamento direktoriaus įsakymais, Departamento darbo reglamentu ir Departamento vidaus tvarkos taisyklėmis, šiais Skyriaus nuostatais.

  4. Skyriaus tarnautojus ir darbuotojus į pareigas priima ir iš pareigų atleidžia Departamento direktorius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  5. Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Departamento direktorius.

  6. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui (toliau - Vedėjas).

   

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI

  7. Skyriaus veiklos uždaviniai yra:

  7.1.   teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti veiklos, susijusios su tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais bei alkoholio produktais, kontrolę (priežiūrą);

  (pakeista 2017-02-13 d. įsakymu Nr. T1-78)

  7.2.   pagal kompetenciją organizuoti valstybės tabako ir alkoholio kontrolės politikos įgyvendinimą ir ją įgyvendinti.

  7.3. pagal kompetenciją dalyvauti formuojant valstybės politiką tabako ir alkoholio kontrolės srityse.

   

  III. SKYRIAUS FUNKCIJOS

  8.    Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 7.1 punkte numatytą uždavinį:

  8.1.   pagal kompetenciją kontroliuoja (vykdo priežiūrą), kaip juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi nustatytos tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių, alkoholio produktų gamybos, prekybos tvarkos ir licencijavimo sąlygų;

  8.2.   pagal kompetenciją kontroliuoja (vykdo priežiūrą), kaip juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, susijusių su alkoholio, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių reklamos draudimu ir ribojimu;

  8.3.   pagal kompetenciją kontroliuoja (vykdo priežiūrą), kaip juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, susijusių su alkoholio produktų, tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių pardavimo ribojimu;

  8.4.   teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina informacijos apie nustatytus teisės aktų, reglamentuojančių alkoholio produktų ir tabako gaminių apyvartą, pažeidimus ir baudų taikymą teikimą savivaldybėms;

  8.5.   teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją atlieka ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimą;

  8.6.    vadovaujantis teisės aktų nustatytais ūkio subjektų veiklos priežiūros efektyvumo (rezultatyvumo) rodikliais, matuoja bei vertina vykdomos ūkio subjektų veiklos priežiūros rezultatus.

  8.7.    pagal Skyriaus kompetenciją rengia procesinius dokumentus ir atstovauja Departamento interesams teismuose;

  8.8.    rengia Departamento leidžiamų nutarimų taikyti ekonomines sankcijas ūkio subjektams ir skirti administracines baudas fiziniams asmenims projektus, atlieka priimtų nutarimų vykdymo kontrolę.

  (pakeista 2017-02-13 d. įsakymu Nr. T1-78)

  9.    Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 7.2 punkte numatytą uždavinį:

  9.1.    pagal kompetenciją sprendžia klausimus, susijusius su tabako ir alkoholio kontrolės politikos įgyvendinimu, formuluoja pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei, valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms dėl tabako ir alkoholio kontrolės prioritetinių krypčių ir šios veiklos tobulinimo;

  9.2.   koordinuoja licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais išdavimo savivaldybėse veiksmus ir atlieka jų stebėseną;

  9.3.   pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka atlieka institucijų, įgyvendinančių tabako ir alkoholio valstybinę kontrolę, veiksmų priežiūros ir koordinavimo funkcijas:

  9.3.1.   pagal kompetenciją rengia metodines rekomendacijas, susijusias su Alkoholio kontrolės įstatymo ir Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo nuostatų taikymu ir teisės pažeidimų tyrimo atlikimu, siekiant užtikrinti vieningą šių pažeidimų atskleidimo ir tyrimo, bei teismų praktiką.

  (pakeista 2017-02-13 d. įsakymu Nr. T1-78)

  9.3.2.   teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas savivaldybėms alkoholio ir tabako kontrolę (priežiūrą) reglamentuojančių įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;

  9.3.3.   teisės aktų nustatyta tvarka atlieka informacijos, gautos iš kitų valstybės institucijų ir  įstaigų, apie ūkio subjektų priežiūrą rinkimą ir analizę;

  (pakeista 2017-02-13 d. įsakymu Nr. T1-78)

  9.4. organizuoja, koordinuoja ir pagal kompetenciją įgyvendina projektus, susijusius su alkoholio ir tabako kontrolės (priežiūros) sritimi.

  (papildyta 2013-12-13 d. įsakymu Nr. T1-362)

  (pakeista 2017-02-13 d. įsakymu Nr. T1-78)

  10.  Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 7.3 punkte numatytą uždavinį:

  10.1.     pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, taip pat dalyvauja, kai Lietuvos Respublikos pozicijas rengia kitos valstybės institucijos ir įstaigos;

  10.2.    pagal kompetenciją dalyvauja rengiant programų ir kitų teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus dėl atitinkamų Departamento ar kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų parengtų ar rengiamų teisės aktų projektų bei dėl teisės aktų tobulinimo;

  11.       Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų II skyriuje numatytus uždavinius:

  11.1.    pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Departamento strateginio veiklos plano bei metinio veiklos plano;

  11.2.    rengia metines ir kitas ataskaitas apie tabako ir alkoholio kontrolės (priežiūros) priemones ir veiksmus, teismų praktiką dėl Departamento priimtų nutarimų ir teikia jas suinteresuotoms ES ir valstybės bei savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;

            11.3.    užtikrina informacijos, nustatytos Viešojo administravimo įstatyme apie Skyriaus veiklą tabako ir alkoholio kontrolės (priežiūros) srityse, parengimą, skelbimą ir atnaujinimą Departamento interneto svetainėje;

  11.4.    pagal kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybių įstaigų ir institucijų, juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, konsultuoja Skyriaus kompetencijos klausimais;

  11.5.    Departamento direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavaduotojo pavedimu dalyvauja Departamento ar kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose darbo, derybų ir kitose grupėse ar komisijose, taip pat pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, susitikimuose tabako ir alkoholio kontrolės (priežiūros) klausimais.

  11.6.    Departamento direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavaduotojo pavedimu atstovauja Departamentui Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose bei tarptautinėse organizacijose;

  11.7.    teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriaus dokumentus, veda jų apskaitą, formuoja ir saugo laikino saugojimo bylas, ruošia ir perduoda archyvui Skyriuje sukauptas į apyrašus įrašytas ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas;

  11.8.    atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose, Departamento nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

   

  IV. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  12.  Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai, atlikdami savo funkcijas, turi teisę:

  12.1.   atlikti patikrinimą, pateikus nustatytos formos pažymėjimą ir pavedimą, visose įmonėse, gaminančiose, perdirbančiose, įvežančiose, importuojančiose, eksportuojančiose, sandėliuojančiose, transportuojančiose alkoholio produktus ar (ir) tabaką, tabako gaminius ir su jais susijusius gaminius, prekiaujančiose jais;

  (pakeista 2017-02-13 d. įsakymu Nr. T1-78)

  12.2.    teisės aktų nustatyta tvarka tirti administracinius nusižengimus, surašyti administracinių nusižengimų protokolus asmenims, pažeidusiems įstatymus ir kitus teisės aktus alkoholio ir tabako kontrolės (priežiūros) srityje, kitus nustatytos formos ūkio subjektų tikrinimo rezultatų įforminimo dokumentus;

  (pakeista 2017-02-13 d. įsakymu Nr. T1-78)

  12.3.   įpareigoti ūkio subjektus nutraukti veiklą, pažeidžiančią įstatymus ir kitus teisės aktus alkoholio ir tabako kontrolės (priežiūros) klausimais;

  (pakeista 2017-02-13 d. įsakymu Nr. T1-78)

  12.4.   atlikti patikrinimus be išankstinio perspėjimo ūkio subjekto darbo laiku, o kitu laiku – įstatymų nustatyta tvarka pasitelkus teisėsaugos įstaigų pareigūnus, įeiti į visas veiklai naudojamas ūkio subjekto patalpas, tikrinti veiklos dokumentus ir kompiuterinės apskaitos sistemas, siekiant nustatyti, ar laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei išimti reikiamus dokumentus, įforminant tai atitinkamu dokumentu;

  12.5.   iškviesti į Departamentą atsakingus ūkio subjektų darbuotojus ar kitus fizinius asmenis, įpareigoti juos pateikti reikiamus dokumentus;

  12.6.   susipažinti ir gauti visų Departamento direktoriaus įsakymų bei kitų Departamento dokumentų kopijas arba nuorašus (su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti gali tik Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai, teisės aktų nustatyta tvarka įgiję tokią teisę);

  12.7.   pagal kompetenciją susipažinti ir gauti Departamentui siųstų dokumentų kopijas arba nuorašus;

  12.8.      susipažinti ir gauti Skyriui reikalingą medžiagą ir informaciją iš Departamento struktūrinių padalinių;

  12.9.      dėl reikalingos medžiagos ar informacijos gavimo kreiptis į valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, organizacijas, mokslo ir tyrimo institutus;

  12.10.    teikti pastabas bei pasiūlymus tabako ir alkoholio kontrolės politikos įgyvendinimo klausimais;

  12.11.    suderinus su Departamento direktoriumi ar Departamento direktoriaus pavaduotoju ir susitarus su kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovais, pasitelkti jų specialistus Skyriaus nuostatuose numatytiems klausimams spręsti;

  12.12.    turėti savo darbo vietą ir darbui reikalingas priemones;

  12.13.    nuolat tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;

  12.14.    naudotis Departamentui priklausančiomis transporto, elektroninio ryšio priemonėmis, įrenginiais, programine biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis, organizacine technika, vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais.

  13. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai privalo:

  13.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, Departamento nuostatais ir darbo reglamentu, skyriaus nuostatais, savo pareigybių aprašymais bei kitais norminiais aktais;

  13.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;

  13.3. laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos ir profesinės etikos principų.

  13.4. užtikrinti, kad viešai ir oficialiai tarnybos (darbo) klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Departamento pozicijai.

  (papildyta 2017-02-13 d. įsakymu Nr. T1-78)

   

  V. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  14.     Skyriui vadovauja vedėjas, kuris priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  15.     Skyriaus vedėjas:

  15.1.  planuoja Skyriaus veiklą ir sprendžia Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  15.2.  organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus tarnautojams ir darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina tarnautojų ir darbuotojų darbo drausmę bei asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  15.3.  teikia siūlymus dėl Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, kvalifikacijos kėlimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;

  15.4.  vykdo kitus su Skyriaus ir jo funkcijomis susijusius Departamento direktoriaus ir/ar Direktoriaus pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

  16.     Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas Departamento direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

   

  VI. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   

  17.     Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  VII. BAIGIAMOSIOSIOS NUOSTATOS

   

  18.     Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai.

  19.     Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ar papildomi keičiantis teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai Departamente.

                                                                  

  _____________________________

 • Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Violeta Verseckienė
  Irena Žlabienė
  Jolita Ignatavičienė
  Rita Vaitiekūnaitė

  NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO TABAKO, ALKOHOLIO, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PREKURSORIŲ LICENCIJŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau – tarnautojai ir darbuotojai) teises ir pareigas, Skyriaus darbo organizavimo tvarką, tarnautojų ir darbuotojų atsakomybę, šių nuostatų keitimo tvarką.

  2. Skyrius yra Departamento struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriaus pavaduotojui.

  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, kitais teisės aktais, Departamento nuostatais ir Departamento direktoriaus įsakymais, Departamento darbo reglamentu ir Departamento vidaus tvarkos taisyklėmis, šiais Skyriaus nuostatais.

  4. Skyriaus tarnautojus ir darbuotojus į pareigas priima ir iš pareigų atleidžia Departamento direktorius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  5. Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Departamento direktorius.

  6. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui (toliau – Vedėjas).

   

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI

  7. Skyriaus veiklos uždaviniai yra:

  7.1. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti veiklos, susijusios su alkoholio produktais ir tabako gaminiais licencijavimą, leidimų pirkti ir (ar) naudoti etilo alkoholį išdavimą;

  7.2. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijavimą, veiklos vietos registracijos pažymėjimų, šių medžiagų importo ir eksporto leidimų išdavimą;

  7.3. rinkti ir analizuoti tabako gaminių gamintojų ir (ar) importuotojų teikiamus pranešimus per bendrąjį Europos Komisijos elektroninį registravimo portalą apie tabako gaminių, skirtų parduoti Lietuvos Respublikoje, sudedamąsias dalis;

  7.4. pagal kompetenciją dalyvauti formuojant valstybės politiką narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės srityje.

   

  III. SKYRIAUS FUNKCIJOS

  8. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 7.1 punkte numatytą uždavinį:

  8.1. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja licencijų verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, licencijų verstis didmenine prekyba alkoholio produktais, išskyrus alkoholinius gėrimus, išdavimą, jų patikslinimą, papildymą, dublikatų išdavimą, įspėjimą apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą arba galimą licencijų galiojimo panaikinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą;

  8.2. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja alkoholio produktų gamybos licencijų išdavimą, jų patikslinimą, papildymą, dublikatų išdavimą, įspėjimą apie galimą licencijų galiojimo panaikinimą, galiojimo panaikinimą;

  8.3. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja licencijų verstis didmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą, jų patikslinimą, dublikatų išdavimą, įspėjimą apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą arba galimą licencijų galiojimo panaikinimą, licencijų galiojimo sustabdymą, licencijų galiojimo sustabdymo panaikinimą, licencijų galiojimo panaikinimą;

  8.4. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja licencijų verstis tabako gaminių gamyba išdavimą, jų patikslinimą, dublikatų išdavimą, įspėjimą apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą arba galimą licencijos galiojimo panaikinimą, licencijų galiojimo sustabdymą, licencijų galiojimo sustabdymo panaikinimą, licencijų galiojimo panaikinimą;

  8.5. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimų pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimą, jų patikslinimą, papildymą, panaikinimą;

  (pakeistas 2016-12-30 d. įsakymu Nr. T1-412)

  8.6. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją dėl subjektų, kurie turi teisę įsigyti etilo alkoholio sveikatinimo reikmėms be akcizų, sąrašų sudarymo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai ir Valstybine maisto ir veterinarijos tarnybai;

  8.7. renka, analizuoja, sistemina informaciją, reikalingą licencijavimo veiksmams atlikti ir duomenims apie licencijuojamą veiklą kaupti:

  8.7.1. renka ir analizuoja duomenis apie pagal Departamento išduotus leidimus nedenatūruoto etilo alkoholio ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimą ir panaudojimą;

  8.7.2. sistemina ir analizuoja duomenis apie įmonių importuojamus alkoholio produktus (išskyrus žemės ūkio kilmės etilo alkoholį) į Lietuvos Respubliką;

  8.7.3. kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su alkoholio produktų gamybos ir alkoholio produktų didmeninės prekybos licencijų išdavimu, taip pat informaciją, susijusią su tabako gaminių gamybos, tabako gaminių didmeninės prekybos licencijų išdavimu;

  (pakeistas 2016-12-30 d. įsakymu Nr. T1-412)

  8.7.4. renka ir analizuoja informaciją apie numatomą etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų įvežimą iš bet kurios valstybės ar teritorijos į Lietuvos Respublikoje organizuojamas parodas ir reprezentacinius renginius.

  8.7.5. renka ūkio subjektų, turinčių licencijas verstis didmenine prekyba tabako gaminiais, tabako gaminių realizavimo ataskaitas, analizuoja ir sistemina informaciją;

  8.7.6. renka ūkio subjektų, turinčių licencijas gaminti tabako gaminius, tabako gaminių gamybos ir realizavimo ataskaitas, analizuoja ir sistemina informaciją;

  8.7.7. renka įmonių, turinčių licencijas verstis alkoholinių gėrimų didmenine prekyba, alkoholinių gėrimų realizavimo ataskaitas, analizuoja ir sistemina informaciją;

  8.7.8. renka įmonių, turinčių alkoholio produktų gamybos licencijas, alkoholio produktų gamybos ir realizavimo ataskaitas, analizuoja ir sistemina informaciją.

  8.8. siekiant įvertinti alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių prieinamumą renka ir analizuoja duomenis apie savivaldybių išduotas tabako gaminių ir alkoholinių gėrimų mažmeninės prekybos licencijas;

  9. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 7.2 punkte numatytą uždavinį:

  9.1. Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja licencijų ir specialiųjų licencijų veiklai, susijusiai su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), bei jų dublikatų išdavimą, jų galiojimo sustabdymą, licencijų ir specialiųjų licencijų patikslinimą, licencijų ir specialiųjų licencijų galiojimo sustabdymo panaikinimą ir jų galiojimo panaikinimą;

  (pakeistas 2016-12-30 d. įsakymu Nr. T1-412)

  9.2. organizuoja veiklos, susijusios su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), vietos registracijos pažymėjimų, specialiųjų veiklos vietos registracijos pažymėjimų bei jų dublikatų išdavimą, jų tikslinimą ir jų galiojimo sustabdymą, registracijos pažymėjimų ir specialiųjų veiklos vietos registracijos pažymėjimų galiojimo sustabdymo ir  jų galiojimo panaikinimą;

  (pakeistas 2016-12-30 d. įsakymu Nr. T1-412)

  9.3. organizuoja narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) importo arba eksporto leidimų išdavimą; jų galiojimo sustabdymą; importo arba eksporto leidimų galiojimo sustabdymo panaikinimą; jų galiojimo pratęsimą ir panaikinimą;

  9.4. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant arba rengia ir pateikia Europos Komisijai ataskaitas apie medžiagas, naudojamas neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai;

  10. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 7.3 punkte numatytą uždavinį:

  10.1. stebi ir analizuoja tabako gaminių gamintojų ir (ar) importuotojų pateiktus pranešimus apie tabako gaminių, skirtų parduoti Lietuvos Respublikoje, sudedamąsias dalis bendrajame Europos Komisijos elektroninio registravimo portale;

  10.2. teikia informaciją apie tabako gaminių sudedamąsias dalis ir jų toksiškumą Departamento internetinėje svetainėje.

  (pakeistas 2016-12-30 d. įsakymu Nr. T1-412)

  11. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 7.4 punkte numatytą uždavinį:

  11.1. dalyvauja rengiant programų ir kitų teisės aktų, susijusių su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), tabako ir alkoholio licencijavimu, projektus, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;

  11.2. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka formuluoja pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl teisės aktų narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės srityse projektų rengimo;

  11.3. pagal kompetenciją atlieka parengtų teisės aktų projektų numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimą;

  11.4.pagal kompetenciją teikia išvadas dėl pateiktų derinti teisės aktų narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės srityse projektų;

  11.5. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, taip pat dalyvauja, kai Lietuvos Respublikos pozicijas rengia kitos valstybės institucijos ir įstaigos.

  12. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų II skyriuje numatytus uždavinius:

  12.1. atlieka dokumentų, pateiktų licencijoms, leidimams ir pažymėjimams gauti, ekspertizę;

  12.2. Departamento direktoriaus pavedimu pagal kompetenciją atstovauja Departamentui Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose bei tarptautinėse organizacijose;

  12.3. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant, teikia pasiūlymus dėl atitinkamų kitų Departamento skyrių parengtų ar rengiamų teisės aktų projektų, Departamento strateginių dokumentų projektų bei dėl teisės aktų tobulinimo;

  12.4. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybių įstaigų ir institucijų, juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, konsultuoja Skyriaus kompetencijos klausimais;

  12.5. Direktoriaus pavedimu pagal kompetenciją dalyvauja Departamento ar kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose darbo, derybų ir kitose grupėse ar komisijose, taip pat pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, susitikimuose;

  12.6. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriaus dokumentus, veda jų apskaitą, formuoja ir saugo laikino saugojimo bylas, ruošia ir perduoda archyvui Skyriuje sukauptas į apyrašus įrašytas ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas, kontroliuoja pavedimų Skyriui vykdymą;

  12.7. pagal kompetenciją užtikrina atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, tarptautinėse organizacijose;

  12.8. organizuoja, koordinuoja ir pagal kompetenciją įgyvendina projektus, susijusius su tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) licencijavimo sritimi;

  (papildyta 2013-12-13 d. įsakymu Nr. T1-362)

  12.9. atlieka kitas įstatymų, Departamento nuostatų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

  (pakeistas 2013-12-13 d. įsakymu Nr. T1-362)

   

  IV. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  13. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai, atlikdami savo funkcijas, turi teisę:

  13.1. pagal kompetenciją susipažinti ir gauti Departamento direktoriaus įsakymų bei kitų Departamento dokumentų kopijas arba nuorašus (su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti gali tik Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai, teisės aktų nustatyta tvarka įgiję tokią teisę);

  13.2. pagal kompetenciją susipažinti ir gauti Departamentui siųstų dokumentų kopijas arba nuorašus;

  13.3. susipažinti ir gauti Skyriui funkcijoms vykdyti reikalingą informaciją iš Departamento struktūrinių padalinių; dėl tokios medžiagos ar informacijos gavimo Departamento vardu kreiptis į valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, organizacijas, kitus asmenis, savivaldybių atitinkamus padalinius;

  13.4. suderinus su Departamento direktoriumi ar Departamento direktoriaus pavaduotoju ir susitarus su kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, organizacijų vadovais, pasitelkti jų specialistus Skyriaus kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti;

  13.5. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;

  13.6. naudotis Departamentui priklausančiomis transporto, elektroninio ryšio priemonėmis, galiniais įrenginiais, programine, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis bei organizacine technika, vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais.

  14. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai privalo:

  14.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, Departamento nuostatais ir darbo reglamentu, skyriaus nuostatais, savo pareigybių aprašymais bei kitais norminiais aktais;

  14.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;

  14.3. laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos ir profesinės etikos principų.

   

  V. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  15. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  16. Skyriaus vedėjas:

  16.1. planuoja Skyriaus veiklą ir sprendžia Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  16.2. organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus tarnautojams ir darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina tarnautojų ir darbuotojų darbo drausmę bei asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  16.3. teikia siūlymus dėl Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, kvalifikacijos kėlimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;

  16.4. vykdo kitus su Skyriaus ir jo funkcijomis susijusius Departamento direktoriaus ir/ar Direktoriaus pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

  17. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas Departamento direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

   

  VI. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  18. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai atsako Lietuvos Republikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  VII. BAIGIAMOSIOSIOS NUOSTATOS

  19. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai.

  20. Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ar papildomi keičiantis teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai Departamente.

 • Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rima Mačiūnienė
  Rasa Povilanskienė
  Laura Stančė
  Sandra Šumskienė
  Justina Karčiauskaitė

   

  NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

  NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PREKURSORIŲ KONTROLĖS IR RIZIKOS VERTINIMO SKYRIAUS

  NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriausnuostatai (toliau – nuostatai) nustato Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus(toliau – Skyrius)uždavinius, funkcijas, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau – tarnautojai ir darbuotojai) teises ir pareigas, Skyriaus darbo organizavimo tvarką, tarnautojų ir darbuotojų atsakomybę, šių nuostatų keitimo tvarką.

  2. Skyrius yra struktūrinis padalinys, tiesiogiai

  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi

  4. darbuotojus

  5. kyriaus tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina

  6.

   

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI

  7. Skyriaus veiklos uždaviniai yra:

  7.1. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti veiklos, susijusios su teisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) apyvarta, kontrolę (priežiūrą);

  7.2. teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti naujų psichoaktyvių medžiagų stebėseną bei užtikrinti apsikeitimą informacija apie naujas psichoaktyvias medžiagas su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijomis.

  7.3. pagal kompetenciją organizuoti valstybės narkotikų kontrolės politikos įgyvendinimą ir ją įgyvendinti.

  7.4. dalyvauti formuojant valstybės politiką narkotikų kontrolės srityje.

  (pakeistas 2013-12-13 d. įsakymu Nr. T1-362)

   

  III. SKYRIAUS FUNKCIJOS

  8. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 7.1 punkte numatytą uždavinį:

  8.1. tiria teisėtos veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), galimus pažeidimus;

  8.2. atlikdamas neplaninius ir planinius patikrinimus, kontroliuoja (vykdo priežiūrą), kaip juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo, Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių veiklą, susijusią su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), reikalavimų;

  8.3. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), į oficialų narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) sąrašą neįtrauktų medžiagų, kurios gali būti panaudotos neteisėtai narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybai, stebėseną ir informacijos analizę ir teikia su šia veikla susijusius duomenis (informaciją) Jungtinių Tautų Tarptautiniam narkotikų kontrolės komitetui, Europos Komisijai, suinteresuotoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;

  8.4. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją atlieka ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimą;

  8.5. vadovaujantis teisės aktų nustatytais ūkio subjektų veiklos priežiūros efektyvumo (rezultatyvumo) rodikliais, matuoja bei vertina vykdomos ūkio subjektų veiklos priežiūros rezultatus;

  8.6. atstovauja teismuose Departamento interesams teisės aktų, reglamentuojančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) apyvartą, pažeidimų atvejais;

  9. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 7.2 punkte numatytą uždavinį:

  9.1. dalyvauja REITOX Ankstyvojo reagavimo sistemos grupės veikloje, užtikrina greitą apsikeitimą informacija apie naujų psichoaktyvių medžiagų atsiradimą su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijomis;

  9.2. organizuoja ir vykdo naujų psichoaktyvių medžiagų stebėseną pagal Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus;

  9.3. organizuoja naujų psichoaktyvių medžiagų rizikos vertinimą ir rengia pasiūlymus  Sveikatos apsaugos ministerijai dėl kontrolės ir rinkos ribojimo priemonių taikymo;

  9.4. teikia duomenis, susijusius su naujomis psichoaktyviomis medžiagomis, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centrui, suinteresuotoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms.

  10. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 7.3 punkte numatytą uždavinį:

  10.1. įgyvendina narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės bei neteisėtos apyvartos mažinimo priemones;

  10.2. analizuoja narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) bei naujų psichoaktyvių medžiagų kontrolės priemonių įgyvendinimą ir teisės aktų nustatyta tvarka siūlo jų tobulinimo kryptis;

  10.3. pagal kompetenciją įgyvendina ar rengia pasiūlymus dėl Jungtinių Tautų ir Europos Sąjungos teisės aktuose ir rekomendacijose (gairėse) numatytų priemonių, užtikrinančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų stebėseną ir kontrolę, taikymo;

  10.4.  pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka atlieka institucijų, įgyvendinančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) valstybinę kontrolę, veiksmų priežiūros ir koordinavimo funkcijas;

  10.5. rengia pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų projektus.

  10.6.  pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) kontrolę reglamentuojančių įstatymų ir poįstatyminių aktų praktinio įgyvendinimo klausimais;

  10.7.  pagal kompetenciją rengia ir teikia Europos Komisijai ataskaitas apie medžiagas, naudojamas neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai;

  10.8. organizuoja, koordinuoja ir pagal kompetenciją įgyvendina projektus, susijusius su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) teisėtos apyvartos kontrolės ir naujų psichoaktyvių medžiagų stebėsenos sritimis.

  (papildyta 2013-12-13 įsakymu Nr. T1-362)

  11. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 7.4 punkte numatytą uždavinį:

  11.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis bei teisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) apyvarta, projektus;

  11.2. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant programų ir kitų teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų parengtų ar rengiamų teisės aktų projektų bei dėl teisės aktų tobulinimo;

  11.3. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo grupėse nagrinėjamais klausimais;

  12. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų II skyriuje numatytus uždavinius:

  12.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Departamento strateginių dokumentų projektus, teikia pasiūlymus dėl kitų Departamento skyrių parengtų ar rengiamų teisės aktų projektų;

  12.2. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybių įstaigų ir institucijų, juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, konsultuoja Skyriaus kompetencijos klausimais;

  12.3. Departamento direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavaduotojo pavedimu dalyvauja Departamento ar kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose darbo, derybų ir kitose grupėse ar komisijose, taip pat pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, susitikimuose narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) bei naujų psichoaktyvių medžiagų klausimais;

  12.4. Departamento direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavaduotojo pavedimu pagal kompetenciją atstovauja Departamentui Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose bei tarptautinėse organizacijose;

  12.5. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriaus dokumentus, veda jų apskaitą, formuoja ir saugo laikino saugojimo bylas, ruošia ir perduoda archyvui Skyriuje sukauptas į aprašus įrašytas ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas, kontroliuoja pavedimų Skyriui vykdymą;

  12.6. pagal kompetenciją užtikrina atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo  grupėse, tarptautinėse organizacijose;

  12.7. atlieka kitas įstatymų, Departamento nuostatų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

   

  IV. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  13. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai, atlikdami savo funkcijas, turi teisę:

  13.1. atlikti patikrinimą, pateikus nustatytos formos pažymėjimą ir pavedimą, visose įmonėse, kurių veikla susijusi su teisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) apyvarta;

  13.2. teisės aktų nustatyta tvarka surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus asmenims, pažeidusiems įstatymus ir kitus teisės aktus teisėtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) apyvartos srityje, kitus nustatytos formos įmonių tikrinimo rezultatų įforminimo dokumentus;

  13.3. atlikti patikrinimus be išankstinio perspėjimo subjekto darbo laiku, o kitu laiku – įstatymų nustatyta tvarka pasitelkus teisėsaugos įstaigų pareigūnus, įeiti į visas veiklai naudojamas subjekto patalpas, tikrinti subjekto veiklai naudojamas medžiagas, įrengimus, įrangą, atsargas, atliekamus veiksmus, veiklos dokumentus ir kompiuterinės apskaitos sistemas, siekdami nustatyti, ar laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei išimti reikiamus dokumentus, įforminant tai atitinkamu dokumentu;

  13.4. iškviesti į Departamentą atsakingus ūkio subjektų darbuotojus ar kitus fizinius asmenis, įpareigoti juos pateikti reikiamus dokumentus;

  13.5. gauti iš subjektų, kurių veikla susijusi su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) apyvarta, duomenis apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) apyvartą bei su šia apyvarta susijusią informaciją;

  13.6. teisės aktų nustatyta tvarka iš subjektų imti narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų nemokamus mėginius;

  13.7. pagal kompetenciją susipažinti ir gauti visų Departamento direktoriaus įsakymų bei kitų Departamento dokumentų kopijas arba nuorašus (su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti gali tik Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai, teisės aktų nustatyta tvarka įgiję tokią teisę);

  13.8. pagal kompetenciją susipažinti ir gauti Departamentui siųstų dokumentų kopijas arba nuorašus;

  13.9. susipažinti ir gauti Skyriui reikalingą medžiagą ir informaciją iš Departamento struktūrinių padalinių;

  13.10. dėl reikalingos medžiagos ar informacijos gavimo kreiptis į valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, organizacijas, mokslo ir tyrimo institutus;

  13.11. suderinus su Departamento direktoriumi ar Departamento direktoriaus pavaduotoju ir susitarus su kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovais, pasitelkti jų specialistus Skyriaus nuostatuose numatytiems klausimams spręsti;

  13.12. turėti savo darbo vietą ir darbui reikalingas priemones;

  13.13. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;

  13.14. naudotis Departamentui priklausančiomis transporto, elektroninio ryšio priemonėmis, įrenginiais, programine biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis, organizacine technika, vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais.

  14. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai privalo:

  14.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, Departamento nuostatais ir darbo reglamentu, skyriaus nuostatais, savo pareigybių aprašymais bei kitais norminiais aktais;

  14.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;

  14.3. laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos ir profesinės etikos principų.

   

  V. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  15. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  16. Skyriaus vedėjas:

  16.1. planuoja Skyriaus veiklą ir sprendžia Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  16.2. organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus tarnautojams ir darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina tarnautojų ir darbuotojų darbo drausmę bei asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  16.3. teikia siūlymus dėl Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, kvalifikacijos kėlimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;

  16.4. vykdo kitus su Skyriaus ir jo funkcijomis susijusius Departamento direktoriaus ir/ar Direktoriaus pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

  17. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas Departamento direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

   

  VI. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

  18. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  19. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai.

  20.Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ar papildomi keičiantis teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai Departamente.

 • Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Aušra Želvienė
  Birutė Valenčiūtė
  Roberta Arbačiauskaitė
  Aneta Abromavičiutė

  NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

  PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS KOORDINAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo skyriaus nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau – tarnautojai ir darbuotojai) teises ir pareigas, Skyriaus darbo organizavimo tvarką, tarnautojų ir darbuotojų atsakomybę ir šių nuostatų keitimo tvarką.

  2. Skyrius yra Departamento struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriaus pavaduotojui.

  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, kitais teisės aktais, Departamento nuostatais ir Departamento direktoriaus įsakymais, Departamento darbo reglamentu ir Departamento vidaus tvarkos taisyklėmis, šiais nuostatais.

  4. Skyriaus tarnautojus ir darbuotojus į pareigas priima ir iš pareigų atleidžia Departamento direktorius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  5. Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina Departamento direktorius.

  6. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui (toliau – Vedėjas).

   

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI

   

  7. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:

  7.1. pagal kompetenciją organizuoti valstybės politikos narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos srityje įgyvendinimą ir ją įgyvendinti, bendradarbiaujant su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir asociacijomis;

  7.2. pagal kompetenciją organizuoti ir koordinuoti asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinės ir socialinės reabilitacijos bei integracijos paslaugų stebėseną ir psichologinių socialinių reabilitacijos programų vertinimą, bendradarbiaujant su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

  (2014-01-16 d. įsakymo Nr. T1-23 pakeitimas)

  7.3. pagal kompetenciją dalyvauti formuojant politiką narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos srityje.

   

  III. SKYRIAUS FUNKCIJOS

   

  8. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 7.1 punkte numatytą uždavinį atlieka šias funkcijas:

  8.1. organizuoja ir koordinuoja priemonių, susijusių su narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos politika, įgyvendinimą ir jas įgyvendina;

  8.2. pagal kompetenciją sprendžia klausimus, susijusius su narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos politikos įgyvendinimu, formuluoja pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei, valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms dėl narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos prioritetinių krypčių ir šios veiklos tobulinimo;

  8.3. organizuoja ir pagal kompetenciją dalyvauja moksliniuose ir kituose tyrimuose narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos srityje.

  8.4. organizuoja, koordinuoja ir pagal kompetenciją įgyvendina projektus, susijusius su narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos sritimi;

  8.5. pagal kompetenciją renka, analizuoja ir apibendrina informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų apie narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos priemonių įgyvendinimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka siūlo jų tobulinimo kryptis;

  8.6. bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, mokslo ir studijų, kitomis institucijomis narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo  prevencijos srityje;

  8.7. pagal kompetenciją pataria savivaldybių vykdomosioms institucijoms, kaip rengti ir įgyvendinti savivaldybių narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos darbo vietose priemones;

  8.8. pagal kompetenciją renka ir analizuoja informaciją ir ataskaitas apie įgyvendinamas narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos darbo vietose programas bei priemones ir teikia pasiūlymus dėl narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos darbo vietose, teisės aktų tobulinimo bei jų įgyvendinimo, atsižvelgiant į ES reikalavimus, kitų tarptautinių organizacijų rekomendacijas, teigiamą kitų šalių patirtį;

  8.9. pagal kompetenciją rengia metodines rekomendacijas, susijusias narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos klausimais.

  9. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 7.2 punkte numatytą uždavinį atlieka šias funkcijas:

  9.1. organizuoja, koordinuoja duomenų, susijusių su asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologine ir socialine reabilitacija bei integracija rinkimą,  vykdo jų analizę ir sklaidą, formuluoja pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei, valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms dėl asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis psichologinės ir socialinės reabilitacijos bei integracijos prioritetinių krypčių ir šios veiklos tobulinimo;

  (2014-01-16 d. įsakymo Nr. T1-23 pakeitimas)

  9.2. organizuoja, koordinuoja ir pagal kompetenciją įgyvendina projektus, susijusius su asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologine ir socialine reabilitacija bei integracija;

  9.3. (netekęs galios); (2014-01-16 d. įsakymo Nr. T1-23 pakeitimas)

  9.4. rengia metines ir kitas ataskaitas apie asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinės ir socialinės reabilitacijos bei integracijos  situaciją šalyje;

  9.5. (netekęs galios); (2014-01-16 d. įsakymo Nr. T1-23 pakeitimas)

  9.6. koordinuoja valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, nevyriausybinių organizacijų keitimąsi informacija apie asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinės ir socialinės reabilitacijos priemonių įgyvendinimą;

  9.7. bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, mokslo ir studijų, kitomis institucijomis asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinės ir socialinės reabilitacijos bei integracijos srityse;

  9.8. pagal kompetenciją rengia metodines rekomendacijas, susijusias su asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinės ir socialinės reabilitacijos bei integracijos sritimi;

  9.9. koordinuoja ir vykdo psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugų, skirtų asmenims, sergantiems priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, teikimo stebėseną.

  10. Skyrius, įgyvendindamas šių nuostatų 7.3 punkte numatytą uždavinį atlieka šias funkcijas:

  10.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant koncepcijų, strategijų, programų ir kitų teisės aktų projektus;

  10.2. pagal kompetenciją ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka formuluoja pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl teisės aktų narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos srityse projektų rengimo;

  10.3. pagal kompetenciją formuluoja išvadas dėl pateiktų derinti teisės aktų narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos srityse projektų;

  10.4. pagal kompetenciją bendradarbiaudamas su kitais Departamento skyriais dalyvauja parengiant bei teikiant oficialias ES teisės aktų ar kitų dokumentų, jų projektų pozicijas, išvadas, pastabas, pasiūlymus ar kitą informaciją dėl ES teisės aktų ar kitų dokumentų, jų projektų.

  11. Skyrius, įgyvendindamas šiuose nuostatuose numatytus uždavinius:

  11.1. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriaus dokumentus, veda jų apskaitą, formuoja ir saugo laikino saugojimo bylas, ruošia ir perduoda archyvui Skyriuje sukauptas į apyrašus įrašytas ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas, kontroliuoja pavedimų Skyriui vykdymą;

  11.2. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybių įstaigų ir institucijų, juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, konsultuoja Skyriaus kompetencijos klausimais;

  11.3. Direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavaduotojo pavedimu dalyvauja Departamento ar kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose darbo, derybų ir kitose grupėse ar komisijose, taip pat pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, susitikimuose narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos, asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis psichologinės ir socialinės reabilitacijos bei integracijos klausimais.

  11.4. pagal kompetenciją užtikrina atstovavimą Lietuvos interesams ES institucijose ir jų darbo organuose, tarptautinėse organizacijose;

  11.5. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir teikia pasiūlymus dėl kitų Departamento skyrių parengtų ar rengiamų teisės aktų projektų, Departamento strateginių dokumentų projektų bei dėl teisės aktų tobulinimo;

  11.6. pagal kompetenciją teikia informaciją kitoms valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  IV. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

   

  12. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai, atlikdami savo funkcijas, turi teisę:

  12.1. pagal kompetenciją susipažinti ir gauti visų Departamento direktoriaus įsakymų bei kitų Departamento dokumentų kopijas arba nuorašus (su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija susipažinti gali tik Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai, teisės aktų nustatyta tvarka įgiję tokią teisę);

  12.2. pagal kompetenciją susipažinti ir gauti Departamentui siųstų dokumentų kopijas arba nuorašus;

  12.3. susipažinti ir gauti Skyriui funkcijoms vykdyti reikalingą medžiagą ir informaciją iš Departamento struktūrinių padalinių;

  12.4. dėl reikalingos medžiagos ar informacijos gavimo kreiptis į valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, organizacijas, mokslo ir tyrimo institutus, kitas institucijas;

  12.5. teikti pastabas bei pasiūlymus narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos politikos įgyvendinimo, asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis psichologinės ir socialinės reabilitacijos, integracijos bei narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos darbo vietose klausimais;

  12.6. suderinus su Departamento direktoriumi ir susitarus su kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovais, pasitelkti jų specialistus Skyriaus nuostatuose numatytiems klausimams spręsti;

  12.7. turėti savo darbo vietą ir darbui reikalingas priemones;

  12.8. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją Lietuvoje bei užsienyje;

  12.9. naudotis Departamentui priklausančiomis transporto, elektroninio ryšio priemonėmis, įrenginiais, programine biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis, organizacine technika, vykdant pavedimus ir užduotis darbo klausimais.

  13. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai privalo:

  13.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, Departamento nuostatais ir darbo reglamentu, skyriaus nuostatais, savo pareigybių aprašymais bei kitais norminiais aktais;

  13.2. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;

  13.3. laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos ir profesinės etikos principų.

   

  V. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  14. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  15. Skyriaus vedėjas:

  15.1. planuoja Skyriaus veiklą ir sprendžia Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;

  15.2. organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus tarnautojams ir darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina tarnautojų ir darbuotojų darbo drausmę bei asmeniškai atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  15.3. teikia siūlymus dėl Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, kvalifikacijos kėlimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;

  15.4. vykdo kitus su Skyriaus ir jo funkcijomis susijusius Departamento direktoriaus ir/ar Direktoriaus pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

  16. Nesant Skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka kitas Departamento direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.

   

  VI. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

   

  17. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  18. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai.

  19. Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ar papildomi keičiantis teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai Departamente.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-23