Asmens duomenų apsauga

Duomenų apsaugos pareigūnas: Laikinai einantis Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo skyriaus vedėjo pareigas Giedrius Kuzmickas, el. pašto adresas DuomenuPareigunas@ntakd.lt, giedrius.kuzmickas@ntakd.lt, tel. (8 5)  70668096.

Duomenų apsaugos pareigūnas stebi, analizuoja, vertina Narkotikų, tabako ir alkoholio departamento asmens duomenų tvarkymo veiklų atitiktį 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Reglamentas) ir kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms. Taip pat informuoja Narkotikų, tabako ir alkoholio departamento direktorių ir valstybės tarnautojus bei darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, apie jų prievoles pagal Reglamentą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus bei konsultuoja juos asmens duomenų tvarkymo klausimais,  bendradarbiauja su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, dalyvauja vystant asmens duomenų apsaugos kultūrą Narkotikų, tabako ir alkoholio departamente, organizuoja ir rengia mokymus asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Duomenų apsaugos pareigūnas taip pat atsako į duomenų subjektų klausimus, kurie yra susiję su jų asmens duomenų tvarkymu Narkotikų, tabako ir alkoholio departamente. Asmenys dėl savo teisių, numatytų Reglamente, įgyvendinimo gali kreiptis el. pašto adresu DuomenuPareigunas@ntakd.lt, ir  tel. (8 5)  70668096.

Bendrasis asmens duomenų reglamentas

Asmens duomenų tvarkymo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente tvarkos aprašas 

Sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo forma

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks.: (8 5) 261 9494
El. paštas: ada@ada.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-16